Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

På denne side offentliggør Miljøstyrelsen svar på ofte stillede spørgsmål om miljøtilsyn på industrivirksomheder og landbrug.

Svarene gives med forbehold for, at de er vejledende og af principiel karakter, idet Miljøstyrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål her i tilsynsvejledningen eller i de offentliggjorte svar, kan du maile spørgsmålet til

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


    Miljøtilsynsplan
      Hvilken myndighed skal sætte en IE-virksomhed på tilsynsplanens fortegnelse?
      Skal den endelige miljøtilsynsplan være offentliggjort senest den 31. juli 2013?
    Miljørisikovurdering
      Hvad forstås ved et ”åbent vandløb” ved scoring af husdyrbrug?
      Hvordan kopieres data til den nye version af excel-arket?
      Hvorfor kan jeg ikke slette en indtastet virksomhed igen?
      Rettelse af hjælpetekster om miljørisikoscoring
      Hvorfor får jeg en fejlmeddelelse ved import af data fra et andet regneark?
      Felterne låser sig fast i Excel-arket. Hvad skal jeg gøre?
      Hvordan gemmer jeg regnearket til miljørisikovurdering på min computer?
      Hvordan skal sårbarhed scores for husdyrbrug i forhold til nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)?
    Tilsynsplanlægning og -frekvenser
      Hvilken kategori tilhører miljøgodkendt husdyrbrug som er kommet under IE-grænsen?
      Hvordan regnes antallet af tilsyn i 2013 ud?
    Indberetning til Miljøstyrelsen
      Hvordan skal et miljøgodkendt husdyrbrug som er kommet under IE-grænsen indberettes?
      Skal der ved indberetning af IE-husdyrbrug kun oplyses antal husdyrbrug over stipladsgrænserne?
      Hvilke listepunkter skal bruges til husdyrbrug i skema 4 i indberetningen?
    Forskelligt
      Hvorfor kan jeg ikke få adgang til dokumenter indsat i vejledningen?
      Kan miljøtilsynsvejledningen printes som et samlet dokument?


Miljøtilsynsplan

Hvilken myndighed skal sætte en IE-virksomhed på tilsynsplanens fortegnelse?

I forbindelse med den 4-årige tilsynsplan (§3 i miljøstilsynsbekendtgørelsen) skal tilsynsmyndigheden udarbejde en liste over IE-virksomheder og husdyrbrug. Hvem er forpligtet til at udarbejde denne liste, hvis eksempelvis MST Virksomheder fører tilsyn med IE-virksomheden, og kommunen fører tilsyn med IE-virksomhedens spildevandstilladelse?

SVAR:
Hvis MST Virksomheder fører tilsyn med en IE-virksomhed, og kommunen fører tilsyn med IE-virksomhedens spildevandstilladelse, er det MST Virksomheder, der er forpligtet til at medtage virksomheden på fortegnelsen over IE-virksomheder, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 3.

Det er således frivilligt for kommunen, om de også vil medtage virksomheden på deres fortegnelse over IE-virksomheder.

Grunden til at tilsynsmyndigheden skal lave en fortegnelse over IE-virksomheder og -husdyrbrug er, at Miljøstyrelsen skal indberette alle IE-virksomheder og IE-husdyrbrug til EU-Kommissionen.

Skal den endelige miljøtilsynsplan være offentliggjort senest den 31. juli 2013?

Skal den endelige miljøtilsynsplan være offentliggjort senest den 31. juli 2013 eller er høringsudkast tilstrækkeligt?

SVAR:
Fristen gælder for den endelige plan og ikke høringsudkastet. Tilsynsmyndighederne må derfor tilrettelægge høringen, så den kan være afsluttet og eventuelle ændringer foretaget inden den 31. juli 2013. Vi håber, at eksemplerne på miljøtilsynsplaner, som Gladsaxe Kommune og Hjørring Kommune har lavet i samarbejde med andre kommuner, kan hjælpe med at lette udarbejdelsen af miljøtilsynsplanerne. Eksemplerne ses i afsnittet "Miljøtilsynsplan".

Miljørisikovurdering

Hvad forstås ved et ”åbent vandløb” ved scoring af husdyrbrug?

Ved scoring af husdyrbrug efter parameteren ”sårbarhed” indgår afstanden til ”åbne vandløb”. Hvad forstås ved et ”åbent vandløb”?

SVAR:
Vi henviser til Naturstyrelsens beskrivelse:

Naturstyrelsens side om søer og vandløb.

Hvordan kopieres data til den nye version af excel-arket?

Excel-arket til miljørisikovurdering er rettet, så datoen for seneste tilsyn overføres fra databasearket til prioriteringsarket.

Indtastninger i den tidligere version af excel-arket kan kopieres til den nye version i databasearket.

Vær opmærksom på, at du ikke kan indsætte hele rækker kopieret ved at markere på rækkenummeret i venstre side af regnearket. Du skal kun kopiere kolonnerne fra A til Y og sætte dem ind på det tilsvarende sted i den nye version af excel-arket. Der kommer en fejlmeddelelse, når du indsætter de kopierede celler. Du skal klikke ”Ja” i fejlmeddelelsen.

Hvorfor kan jeg ikke slette en indtastet virksomhed igen?

Hvis jeg prøver at slette en virksomhed fra databasearket vha. ”delete” eller ”ryd indhold”, så får jeg en meddelelse om, at der er skrivebeskyttet. Man er nødt til at kunne slette forkert indtastede eller ophørte virksomheder igen.

SVAR:
Når man vil slette en virksomhed fra databasearket, virker det ikke, hvis man markerer hele rækken ved at klikke på rækkenummeret i Excel-arkets venstre side. Man er nødt til at markere præcis de celler, hvor indholdet skal slettes.

Rettelse af hjælpetekster om miljørisikoscoring

Der er uoverensstemmelser mellem hjælpeteksterne i risikovurderingsværktøjet (kommentarfelterne i Excel-arket) og teksterne i miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 2 om parametre i miljørisikovurderingen. Det er vel bekendtgørelsens formuleringer, der gælder? Vil I rette hjælpeteksterne i Excel-arket?

SVAR:
Det er teksten i bekendtgørelsen, der gælder. Som udgangspunkt ændrer vi ikke noget i vejledningen, inden høringsperioden er afsluttet. Men i tilfælde som dette, hvor der helt åbenlyst er en uoverensstemmelse med bekendtgørelsens tekst, vil vi dog ændre det i vejledningen hurtigst muligt.

Hvorfor får jeg en fejlmeddelelse ved import af data fra et andet regneark?

Det er muligt at indlæse data i databasen, men når jeg går over på indtastningsfanen og skal gemme, får jeg en fejlmeddelelse. Forsøger jeg at fjerne arkbeskyttelsen, bedes der om en kode.

SVAR:
Hvis man kopierer data ind i Excel-arket til miljørisikoscoring ved hjælp af almindelig ”copy-paste”, så importeres ikke kun tallene, men også formateringen af cellerne. Det er almindeligvis ikke et problem ved brug af Excel, men når det meste af arket er låst (skrivebeskyttet), med undtagelse området, hvor data skal skrives, så giver det problemer. Løsningen er derfor at kopiere uden at tage formateringen med.

Excel-arket med miljørisikovurderingsværktøjet er skrivebeskyttet for at sikre, at indholdet ikke bliver ændret utilsigtet, hvor det ikke er meningen, der skal indtastes noget.

Felterne låser sig fast i Excel-arket. Hvad skal jeg gøre?

Jeg oplever problemer med, at felterne låser fast i scoremodellen. Det betyder blandt andet, at jeg ikke kan ændre eller slette oplysninger om en virksomhed, hvis der først er trykket ”gem”.

SVAR:
Problemet opstår, hvis der er kopieret data ind i Excel-arket, hvor formateringen er kommet med. Det vil typisk være ved kopiering fra et regneark til et andet.

Det er almindeligvis ikke et problem ved brug af Excel, men når det meste af arket er låst (skrivebeskyttet), med undtagelse området, hvor data skal skrives, så giver det problemer. Løsningen er derfor at kopiere uden at tage formateringen med. Excel-arket med miljørisikovurderingsværktøjet er skrivebeskyttet for at sikre, at indholdet ikke bliver ændret utilsigtet, hvor det ikke er meningen, der skal indtastes noget.

Hvis man har fået låst felterne, og vil undgå at skulle starte helt forfra med indtastningen, kan data fra det låste Excel-ark kopieres og indsættes i en tom version af Excel-arket uden formateringen.

Hvordan gemmer jeg regnearket til miljørisikovurdering på min computer?

Jeg har problemer med at gemme regnearket. Når jeg vil gemme det, får jeg en besked om, at det kan jeg ikke. Jeg kan se, at der er indlagt en beskyttelse i regnearket. Når jeg vil fjerne beskyttelsen, bliver jeg bedt om en kode.

SVAR:
Du kan ikke bruge funktionen ”Gem som” for at gemme regnearket på din egen computer. Din browser har dog allerede gemt regnearket på din computer, da du åbnede det vha. linket. Hvis du ikke ved, i hvilken mappe din browser placerer filer hentet fra internettet, kan du søge efter regnearket på følgende måde:

Klik på knappen ”Start”. Skriv hele eller en del af filnavnet (MSTrisikovurderingsvaerktoej) i søgefeltet. Den fil, du leder efter, vises på listen over søgeresultater. Når du har fundet regnearkets placering i stifinder, kan du herfra flytte regnearket til en anden mappe og omdøbe filen.

Beskyttelsen har ingen indflydelse på muligheden for at gemme excel-arket. Beskyttelsen gælder kun for bestemte celler, for at sikre at indholdet ikke bliver ændret utilsigtet, hvor det ikke er meningen, der skal indtastes noget.


Hvordan skal sårbarhed scores for husdyrbrug i forhold til nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)?

Ifølge Bilag 1 skal husdyrbrug have score 5 i sårbarhed, hvis de ligger: ”Inden for nitratfølsomme områder og områder omfattet af en indsatsplan for drikkevand”. Skal husdyrbruget så have score 5, hvis det ligger i NFI, som ikke er omfattet af en indsatsplan? Hvad gælder for ikke NFI områder, som er omfattet af en indsatsplan?

SVAR:
Score 5 på sårbarhed i Bilag 1 omfatter husdyrbrug, som ligger inden for et NFI-område og husdyrbrug i områder omfattet af en indsatsplan.

Tilsynsplanlægning og -frekvenser

Hvilken kategori tilhører miljøgodkendt husdyrbrug som er kommet under IE-grænsen?

Et husdyrbrug er godkendt som IE-husdyrbrug efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og antal stipladser er herefter reduceret til under IE-grænsen. Hvilken kategori tilhører husdyrbruget da ved fastsættelse af tilsynsfrekvensen?

SVAR:
Husdyrbruget skal placeres i den kategori hvor det iflg. den formelle produktionstilladelse hører til. Så længe husdyrbruget har miljøgodkendelsen efter kapitel 5, placeres det derfor i kategori 1a ved fastsættelsen af tilsynsfrekvensen, også selvom godkendelsen ville kunne ophæves, og husdyrbruget herved ville komme i kategori 2.

Hvordan regnes antallet af tilsyn i 2013 ud?

Hvordan regnes det ud, hvor mange tilsyn, der skal føres i 2013? Hvad betyder det i praksis, når der i vejledningen står, at der vil ske en nulstilling ved overgangen fra minimumsfrekvensaftalen til miljøtilsynsbekendtgørelsen?

SVAR:
Overgangen fra aftalen om minimumsfrekvenser til miljøtilsynsbekendtgørelsens regler er beskrevet i afsnittet ”Overgangsregler”. Aftalen om minimumsfrekvenser fandt anvendelse indtil bekendtgørelsen trådte i kraft den 23. maj 2013. I 2013 vil der således være ca. 5 måneder, hvor aftalen om minimumsfrekvenser skal være overholdt og ca. 7 måneder, hvor frekvenser iflg. miljøtilsynsbekendtgørelsen skal overholdes.

De årlige mål for tilsynsaktiviteten, som er vist i bekendtgørelsens bilag 2, skal derfor for perioden 23. maj – 31. december i 2013 omregnes til en andel, der svarer til denne andel af året (ca. 7 måneder ud af 12). Kravet om fysisk tilsyn på 40 % omregnes derfor til 7/12 heraf, dvs. ca. 23 %, og kravet om fysisk tilsyn på 25 % omregnes til ca. 15 %.

Ved ordet ”nulstilling” forstås, at antallet af tilsyn fra 1. januar til 22. maj 2013 i henhold til aftalen om minimumsfrekvenser ikke får nogen betydning for opgørelsen af antallet af tilsyn fra 23. maj til 31. december 2013 i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Indberetning til Miljøstyrelsen

Hvordan skal et miljøgodkendt husdyrbrug som er kommet under IE-grænsen indberettes?

Et husdyrbrug er godkendt som IE-husdyrbrug efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og antal stipladser er herefter reduceret til under IE-grænsen. Hvordan skal husdyrbruget registreres ved tilsynsindberetningen?

SVAR:
Husdyrbruget skal placeres i den kategori, hvor det iflg. den formelle produktionstilladelse hører til. Så længe husdyrbruget har miljøgodkendelsen efter kapitel 5, indberettes det derfor som et IE-husdyrbrug, også selvom godkendelsen ville kunne ophæves, og husdyrbruget herved ikke skulle registreres sammen med IE-husdyrbrugene.

Skal der ved indberetning af IE-husdyrbrug kun oplyses antal husdyrbrug over stipladsgrænserne?

SVAR:
Vi har tidligere vejledt om, at der i skema 4 kun skulle indberettes husdyrbrug over de egentlige IE-grænser, som for husdyrbrug er fastsat som et antal stipladser.

Fremover er det dog unødvendigt at skelne mellem IE-grænsen og den danske grænse, som er fastsat som et antal dyreenheder (DE).

Ved indberetningen er det derfor tilstrækkeligt at skrive det antal husdyrbrug, som ligger over grænserne for § 12, stk. 1, nr. 1-3 (disse grænser er identiske med grænserne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, punkt 6.6, nr. 1-3).

Hvilke listepunkter skal bruges til husdyrbrug i skema 4 i indberetningen?

SVAR:
I skema 4 skal IE-husdyrbrugene, af hensyn til indberetning til EU, anføres med hver deres særskilte listepunkt. Dvs. de skal opgøres som henholdsvis sohold, slagtesvin eller fjerkræbrug. Skriv derfor som listepunkt henholdsvis 6.6, nr. 1 (for IE-sohold), 6.6, nr. 2 (for IE-slagtesvinebrug) eller 6.6, nr. 3 (for IE-fjerkræbrug).

Forskelligt

Hvorfor kan jeg ikke få adgang til dokumenter indsat i vejledningen?

Jeg kan ikke åbne pdf-dokumenterne på siden "Miljørisikovurdering". Når jeg klikker på linket bliver jeg bedt om password mm. i en dialogboks.

SVAR:
Problemet forekommer kun på siden "Miljørisikovurdering", og ikke alene for pdf-dokumenterne, men også for Excel-arket til miljørisikovurdering. Vi er i gang med at undersøge, hvad det skyldes. Indtil videre ser det ud til, at problemet kun opstår, når man er logget ind i wiki-vejledningen. Hvis man lader være med at logge ind, skulle man gerne kunne få adgang til dokumenterne.

Kan miljøtilsynsvejledningen printes som et samlet dokument?

SVAR:
Det kan den desværre ikke. Hvis man vil printe vejledningen, er man nødt til at printe hver side for sig selv. Systemet, som vejledningen er bygget op i, er et meget enkelt system, hvilket giver en række fordele ved redigeringen. Men til gengæld må vi undvære nogle ting, f.eks. muligheden for at printe som et samlet dokument.

© Copyright Miljøstyrelsen