Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Indberetning til Miljøstyrelsen

RSS

Virksomhed

Myndighed

Dette afsnit blev sidst ændret d. 4 apr 2016

Sådan gør du, når du skal indberette den årlige tilsynsindsats

Indberetning for tilsyn udført i perioden 1. januar 2013 til og med 22. maj 2013 skal ske efter miljøtilsynsbekendtgørelsens overgangsregler. Det betyder

Kommunens tilsyns- og godkendelsesindsats i perioden 1. januar 2013 til og med 22. maj 2013 skal således indberettes efter aftalen om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn samt supplerende aftale om samlede tilsyn med husdyrbrug (herefter samlet benævnt som minimumsfrekvensaftalen) og indberetningsbekendtgørelsen Indberetning for perioden 1. januar 2013 til og med 22. maj 2013.

Kommunens tilsyn- og godkendelsesindsats efter 23. maj 2013 og frem til 31. december 2013 skal ske efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen indberetning for perioden fra 23. maj 2013 og frem efter.

For tilsynsindsatsen udført i perioden fra 23. maj 2013 til og med 31. december 2013 er tilsynsmålet opfyldt, hvis der for kategori 1a og 1b er udført et fysisk tilsyn på 23 % af virksomhederne og husdyrbrugene og for kategori 2, hvis der er udført et fysisk tilsyn på 15 % af virksomhederne og husdyrbrugene.

Tilsyn udført frem til 22. maj 2013 har ingen indflydelse på tilsyn udført efter 23. maj. 2013.

For tilsyn udført frem til 22. maj 2013 skal indberetningen for henholdsvis husdyrbrug og virksomheder ske separat i to skemaer, for tilsyn udført efter 23. maj 2013 skal indberetningen for husdyrbrug og virksomheder ske samlet i ét skema.

Kommunerne skal hvert år senest 1. april indsende en beretning til Miljøstyrelsen om det foregående års indsats i forhold til miljøgodkendelser og miljøtilsyn. Kommunen skal samtidig med indberetningen til Miljøstyrelsen også offentliggøre sin beretning. Dette kan evt ske på kommunens hjemmeside.

Begge indberetninger for 2013 både efter gamle og nye regler skal foretages via https://www3.mst.dk/Miljoetilsyn_kommuner/default.aspx.

Indsendelse af beretning om godkendelses- og tilsynsindsatsen for 2013

Indberetningen af godkendelses- og tilsynsindsatsen for begge perioder, skal være kvalitetssikret og indsendt (indtastet og godkendt via Miljøportalen) til Miljøstyrelsen senest den 1. april 2014. Efter den 1. april 2014 lukker muligheden for indberetning. Kommunen skal desuden selv offentliggøre tilsynsberetningen, f.eks. på kommunens hjemmeside. Dette skal også ske senest den 1. april 2014.

Kommunernes indberetning skal udover de faktuelle oplysninger om tilsyns- og godkendelsesindsatsen indeholde kommunalbestyrelsens vurdering af oplysningerne og bemærkninger til oplysningerne. Dette gøres gennem en skriftlig vurdering i bemærkningsfelterne (indledning og afslutning) i indberetningsskemaet. Er disse bemærkninger ikke indført, er tilsynsindberetningen ikke fyldestgørende.

Indberetning for perioden 1. januar til og med 22. maj 2013

Via Miljøportalenfindes der et indberetningsskema for henholdsvis industrivirksomheder og for landbrug.

Du kan se pdf-udskrifter af indberetningsskemaerne via de to links nedenfor:

Pdf-udskrift af indberetningsskema for industri

Pdf-udskrift af indberetningsskema for landbrug

Få vejledning om udfyldelse af indberetningsskemaerne via de to links nedenfor:

Vejledning om indberetning om industri

Vejledning om indberetning om landbrug


Indberetning for perioden fra 23. maj 2013 og frem efter

Via Miljøportalen findes der et indberetningsskema, hvor den samlede godkendelses- og tilsynsindsats for husdyrbrug og industri skal indberettes.

Du kan se pdf-udskrifter af indberetningsskemaet via linket nedenfor:

Pdf-udskrift af indberetningsskema for industri og husdyrbrug

Få vejledning om udfyldelse af indberetningsskemaerne via linket nedenfor:

Vejledning om indberetning om industri og husdyrbrug

Praktiske tips til indberetningen

Adgang til indberetningssystemet på Miljøportalen

Indberetningen foregår via https://www3.mst.dk/Miljoetilsyn_kommuner/default.aspx.
Der skal indgås en aftale mellem kommunen og Miljøportalen for at få adgang til indberetningssystemet. Når dette er sket, kan kommunens IT-ansvarlige sørge for at tilmelde de enkelte brugere, der ønsker at benytte applikationen Miljøtilsyn i kommunerne. Herefter får man adgang til at indberette i Miljøtilsynsdatabasen. Læs mere om brugeroprettelse på Miljøstyrelsens hjemmeside under punktet Industri/Miljøtilsyn og brugerbetaling.

Indledning og afsluttende bemærkninger i indberetningsskemaerne

Indledningen og de afsluttende bemærkninger skal udfyldes med kommunens vurdering af årets tilsyns- og godkendelsesindsats. Kommunen kan desuden vælge at anføre, hvis den har ført særlige tilsynstemaer eller kampagner i årets løb, ligesom en vurdering af dialogen med virksomhederne kan indgå. Prioriteringen af godkendelses- og tilsynsindsatsen kan også indgå.

Husk at anføre kontaktpersons navn, telefonnummer og e-mail.

Tillad pop up-vinduer

I nogle kommuner har der været problemer med at indberette, fordi kommunen har haft en blokering af såkaldte ”pop up”-vinduer. Indberetningsskemaet åbnes nemlig i eget vindue. For at muliggøre indberetning skal en eventuel blokering af pop up-vinduer slås fra for www.mst.dk. Dette gøres i den øverste bjælke på Internet Explorer. Klik på Funktioner, herunder vælges Internetindstillinger, klik på fanen Sikkerhed, klik på Brugerdefineret niveau. Herunder skal du give tilladelse til, at der kan komme pop up-vinduer. Få eventuelt kommunens IT-afdeling til at hjælpe.

Problemer med at gemme/godkende

Når du udfylder skemaet, er der lagt nogle valideringer ind, der skal sikre, at skemaet bliver korrekt udfyldt. Det betyder bl.a. at visse summer skal passe sammen og at alle felter skal være udfyldt, før indberetningssystemet accepterer indberetningen. Udfyld evt. med ”0” hvor der ingen oplysninger er. Hvert skema forlades ved at trykke på ”Gem skema” nederst på siden. Selv om du ikke har udfyldt hele skemaet, skal du gemme skemaet for at komme ud - ellers gemmer systemet ikke de data, der er tastet ind. Du kan efterfølgende gå ind og arbejde videre med indberetningen eller ændre på tallene. Vi kigger først på tallene efter 1.april.

Når du har udfyldt alle felterne, og er færdig med hele indberetningen, skal du sørge for, at status i øverste venstre hjørne er skiftet fra ”Status: Ikke godkendt” til ”Status: Godkendt”. Står status ikke opført som godkendt, registreres indberetningen ikke som afsluttet i Miljøtilsynsdatabasen. Status ændres ved at sikre, at man nederst på hver enkelt side har trykket ”Gem data”, efter at de seneste ændringer eller tilføjelser er lavet, Herved bliver skemaet automatisk godkendt af systemet. Husk at trykke gem på alle faner.

Printe skema

I menuens højre side er der et ikon til udskrivning af skemaet.

Kopiere skemaer over i word

Der er mulighed for at kopiere skemaerne over i et word-dokument. Dette gøres ved, at man står på den side, hvor "indgangen" til skemaerne er (du skal ikke være inde på et aktivt skema). Tryk derefter på ikonet Udskriv. Nu åbner skemaet i en anden udgave (i et nyt vindue), hvor der i øverste venstre hjørne er en funktion, der hedder ”Åben i word”. Trykker man her, kommer en word-dialogboks op, og man kan enten vælge at gemme eller åbne sit word-dokument.

Årets tema

I 2013 har der ikke været noget tema.

Offentliggørelse af indberetninger på "Tilsynsdatabasen"

Efter den 1. april offentliggør Miljøstyrelsen alle kommunernes enkelte indberetninger på www.tilsynsdatabasen.dk. Her er det muligt at se de enkelte kommuners tilsyns- og godkendelsesindsats fra 2007 og frem.

Landsdækkende oversigt over godkendelses- og tilsynsindsatsen

Når beretningerne er modtaget, og Miljøstyrelsen har fulgt op herpå, udarbejder Miljøstyrelsen en samlet beretning om tilsyns- og godkendelsesindsatsen i kommunerne og i Miljøstyrelsen. Denne landsdækkende oversigt over godkendelses- og tilsynsindsatsen i det foregående tilsyns år offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Miljøstyrelsens indberetning til EU-kommissionen

Danmark har pligt til at indberette oplysninger om danske IPPC-virksomheder og IED-virksomheder til EU Kommissionen. De oplysninger, der skal videregives, er dels omfattet af bekendtgørelse om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser og dels af miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Minimumsfrekvensaftalen

Læs aftalen om minimumsfrekvenser indgået mellem KL og miljøministeren på Miljøstyrelsens hjemmeside. Her findes også Miljøstyrelsens procedure for opfølgning på aftalen om minimumsfrekvenser, overfor kommuner som ikke overholder aftalen.

Retsgrundlag

Indberetningen af godkendelses- og tilsynsindsatsen fra 1. januar 2013 til og med 22. maj 2013 skal ske efter miljøtilsynsbekendtgørelsens overgangsregel jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen § 17, stk. 3:

Stk. 3. Indberetning for perioden 1. januar til 22. maj 2013 skal udarbejdes og indsendes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v.

Indberetningen af godkendelses- og tilsynsindsatsen fra 1. jan. 2013 til og med 22. maj. 2013 skal ske i overensstemmelse med den hidtil gældende bekendtgørelse om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser:

§ 1. Kommunalbestyrelsen skal som tilsyns-, henholdsvis godkendelsesmyndighed årligt indsende en beretning til Miljøstyrelsen om
1) det pågældende års miljøtilsyn udført efter kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse og kapitel 5 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og
2) miljøgodkendelser meddelt efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse og tilladelser og godkendelser meddelt efter kapitel 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 2. Beretningen afgives for et kalenderår ad gangen. Den skal indsendes senest 1. april det følgende år og offentliggøres senest samtidig hermed.

§ 2. Beretningen efter § 1 skal indeholde følgende oplysninger:
1) Antal bestående virksomheder og husdyrbrug m.v., som kommunalbestyrelsen fører tilsyn med.
2) Antal tilsyn, samlede tilsyn og antallet af besøgte virksomheder m.v. og husdyrbrug m.v.
3) Det samlede antal virksomheder, anlæg og indretninger, som er godkendt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse og tilladelser efter § 10 eller godkendelser efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
4) Antal miljøgodkendelser meddelt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, antal tilladelser meddelt efter § 10, og antal godkendelser meddelt efter § 11, § 12 og § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug i det pågældende år.
5) Det samlede antal afgørelser vedrørende (i)-mærkede virksomheder, anlæg eller indretninger, jf. bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed, og husdyrbrug, omfattet af § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, fordelt på:
a) afgørelser om, at en udvidelse eller ændring af virksomheden eller husdyrbruget ikke er godkendelsespligtig,
b) påbud og forbud efter § 41 i lov om miljøbeskyttelse eller § 39 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og
c) revurderinger efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
6) Antal myndighedsreaktioner i det pågældende år, fordelt på de forskellige reaktionstyper.
7) Brugerbetaling opkrævet for det pågældende år for godkendelser og tilsyn.
Stk. 2. Beretningen efter § 1 skal tillige for husdyrbrug indeholde oplysninger om forhold vedrørende husdyrbrugets indretning, drift m.v. som konstateres under tilsynet og eventuelle myndighedsreaktioner vedrørende disse forhold.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal opdele sin beretning efter stk. 1 og 2 efter forskellige virksomhedstyper og husdyrbrug m.v.
Stk. 4. Beretningen efter stk. 1 og 2 skal indeholde kommunalbestyrelsens vurdering af og bemærkninger til de meddelte oplysninger.

§ 3. Indberetningen af de i § 2 nævnte oplysninger skal ske elektronisk på et af Miljøstyrelsen udarbejdet skema, som findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Indberetningen af godkendelses- og tilsynsindsatsen fra 23. maj 2013 til og med 31. december 2013 skal ske efter miljøtilsynsbekendtgørelsens kap. 4. §§ 11-13

§ 11. Kommunalbestyrelsen skal som tilsyns- og godkendelsesmyndighed årligt indsende en beretning til Miljøstyrelsen om
1) det pågældende års miljøtilsyn udført efter kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse og kapitel 5 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og
2) miljøgodkendelser meddelt efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse samt tilladelser og godkendelser meddelt efter kapitel 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 2. Beretningen afgives for et kalenderår ad gangen. Kommunalbestyrelsen skal indsende beretningen senest den 1. april det følgende år og offentliggøre beretningen samtidig hermed.

§ 12. Beretningen skal indeholde følgende oplysninger om det pågældende år:
1) Antal bestående virksomheder og husdyrbrug m.v., som kommunalbestyrelsen fører tilsyn med fordelt på de kategorier, der fremgår af bilag 3.
2) Antal tilsyn, basistilsyn, prioriterede tilsyn, herunder en særskilt opgørelse af antal kampagnetilsyn, og antal besøgte virksomheder og husdyrbrug m.v.
3) Det samlede antal virksomheder og husdyrbrug m.v. pr. 1. januar for det år, som beretningen vedrører, og som er godkendt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, eller som har en tilladelse efter § 10 eller en godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
4) Antal godkendelser meddelt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse samt antal tilladelser meddelt efter § 10 og antal godkendelser meddelt efter §§ 11, 12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
5) Antal henstillinger, påbud, forbud, indskærpelser, selvhjælpshandlinger og politianmeldelser fordelt på de forskellige kategorier, som fremgår af bilag 3.
6) Det samlede antal afgørelser vedrørende virksomheder optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, fordelt på
a) afgørelser om, at en udvidelse eller ændring af virksomheden eller husdyrbruget m.v. ikke er godkendelsespligtig,
b) påbud og forbud efter § 41 i lov om miljøbeskyttelse, eller § 39 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og
c) revurderinger efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, eller bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
7) For hver virksomhed optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, eller husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal kommunalbestyrelsen på virksomheds- eller husdyrbrugsniveau oplyse:
a) Det samlede antal fysiske tilsynsbesøg.
b) Dato for gældende godkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, eller efter § 12, stk. 1, nr. 1- 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte vilkår efter § 41 b i lov om miljøbeskyttelse, eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug samt weblink for den gældende godkendelse.
c) Om der er fastsat emissionsgrænseværdier, der er lempeligere end dem, som følger af BAT-konklusioner, jf. bestemmelserne om fastsættelse af lempeligere emissionsgrænseværdier end dem, der følger af BAT-konklusioner i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, eller bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
d) Om der er udarbejdet en basistilstandsrapport i årets løb, jf. bestemmelserne om udarbejdelse af basistilstandsrapport i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
8) En opdateret fortegnelse over virksomheder og husdyrbrug m.v., jf. § 3, stk. 1, nr. 3.
9) Brugerbetaling opkrævet for det pågældende år for godkendelser og tilsyn.

Stk. 2. For så vidt angår husdyrbrug skal beretningen desuden indeholde oplysninger om, hvorvidt der er konstateret markstakke og i givet fald antallet heraf.

Stk. 3. Beretningen efter stk. 1 og 2 skal indeholde kommunalbestyrelsens skriftlige vurdering af og bemærkninger til de meddelte oplysninger.

§ 13. Indberetningen af de i § 11 nævnte oplysninger skal ske digitalt på et af Miljøstyrelsen udarbejdet skema, som findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.


© Copyright Miljøstyrelsen