Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Bortfald af arealvilkår og betingelser

RSS

Bortfald 1. august 2017

Arealvilkår i eksisterende tilladelser og godkendelser, § 16-godkendelser i deres helhed samt betingelser om arealerne for tilladelser efter anmeldelse bortfalder uden videre 1. august 2017.

De nødvendige miljøhensyn som følge af anvendelsen af husdyrgødning varetages i stedet for af generelle regler fastsat i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Som hovedregel er det alle vilkår, som er rettet mod arealernes drift eller mod beskyttelse af natur og miljø som følge af påvirkninger fra anvendelse af gødning på arealerne, der bortfalder.

Nogle vilkårstyper bortfalder dog ikke, fordi de er begrundet i BAT eller ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg. Se afsnittet "Særligt om vilkår og betingelser, der ikke bortfalder" nedenfor.

I afsnittet "Arealvilkår der bortfalder" er der beskrevet en række arealvilkår som ofte er stillet i tilladelser eller godkendelser. De konkrete tilladelser og godkendelser kan indeholde andre arealrelaterede vilkår, som også bortfalder - det kommer an på kommunens fastsættelse af vilkårene i den enkelte sag.

I afsnittet "Betingelser der bortfalder for tilladelse efter anmeldelse" nævnes tilsvarende de typer betingelser, der bortfalder.

Særligt om vilkår og betingelser, der ikke bortfalder

Fosfor begrundet i BAT

Vilkår i relation til fosfor begrundet i BAT anses ikke som vilkår vedrørende udbringning af husdyrgødning, selv om vilkåret vil medvirke til at begrænse fosforoverskud på udbringningsarealerne. Vilkår i relation til fosfor begrundet i BAT kan f.eks. være krav om fosforindholdet i foderet.

Afgræsning eller slæt for at fjerne kvælstof

Vilkår om afgræsning eller slæt for at fjerne kvælstof fra naturarealer som følge af ammoniakdeposition bortfalder ikke. Årsagen er, at disse vilkår er stillet for at begrænse virkningerne af ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg.

N og P ab dyr

Anmeldeordningen for emissionsorienteret produktionstilpasning på husdyrbrug, der i forvejen har en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, indeholder stadig betingelser om N og P ab dyr. Disse betingelser håndterer flere miljøhensyn, bl.a. i forhold til ammoniakemission og BAT for fosfor i husdyrbrugets tilladelse eller godkendelse, hvilket er årsagen til at de ikke bortfalder.

Betingelserne er alene knyttet til kommunens vurdering på afgørelsestidspunktet og medfører ikke krav til husdyrbrugets efterfølgende drift. Derfor er der heller ikke nogen betingelser at håndhæve efterfølgende. De nævnes dog her alligevel for at undgå tvivlsspørgsmål.

Arealvilkår der bortfalder

I dette afsnit gives en oversigt over vilkårstyper, der bortfalder i eksisterende tilladelser og godkendelser 1. august 2017.

De konkrete tilladelser og godkendelser kan indeholde andre arealrelaterede vilkår, som også bortfalder. Det kommer an på kommunens fastsættelse af vilkårene i den enkelte sag.

Kvælstofudvaskning (nitrat)

  • Nedsat husdyrtryk. Disse vilkår vil normalt være fastsat som en begrænsning af hvor meget husdyrgødning der må udbringes på bedriftens arealer i løbet af planåret (1. august – 31. juli).
  • Efterafgrøder
  • Hvilket sædskifte (standardsædskifte), der må bruges
  • Pløjetidspunkt for græsarealer i omdrift
  • Reduceret kvælstofnorm
  • Vilkår knyttet til permanente græsarealer, der ikke indgår som udbringningsarealer i husdyrbrugets tilladelse eller godkendelse. Det kan være vilkår om et maksimalt antal græssende dyr på arealet, fastsat for at sikre mod at større mængder husdyrgødning ville blive unddraget vurderingen af kvælstofudvaskning og fosforoverskud på bedriften.

Fosforoverskud

Vilkår, der udmønter krav til fosforoverskuddet på bedriften. Det kan f.eks. være vilkår om overførsel af husdyrgødning, sædskiftet eller omfanget og karakteren af udbringningsarealerne.

Vilkår knyttet til fodereffektivitet kan indgå i overholdelsen af krav til fosforoverskuddet, men hvis disse vilkår også indgår i imødekommelsen af BAT-krav bortfalder de ikke.

Erosion eller afstrømning

Vilkår, der er fastsat for at begrænse erosion eller overfladeafstrømning til vandmiljøet. F.eks. vilkår om bræmmer langs vandløb.

Zink

Vilkår om udbringning af gylle fra smågrise begrundet i miljøhensyn i forhold til zink. Dette kan f.eks. være vilkår om afsætning eller håndtering af husdyrgødning fra smågrise behandlet med receptpligtig medicinsk zink eller krav til kalkning af sandjord,

Ammoniak eller lugt fra udbringning af husdyrgødning

Vilkår fastsat med henblik på at undgå, at ammoniak fra udbragt husdyrgødning skader nærliggende naturarealer, herunder yngle- eller rasteområder for beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV. Det kan være vilkår om, at udbringning af flydende husdyrgødning kun må foretages ved nedfældning på bestemte arealer eller afgrødetyper.

Vilkår om, at der ikke må udbringes husdyrgødning på bestemte tidspunkter, f.eks. i weekender eller på helligdage.

Overførsel af husdyrgødning til en anden bedrift

Vilkår om overførsel af husdyrgødning til en anden bedrift ("gylleaftale", "overførselsaftale"). Det kan være vilkår om mængden af overført gødning, indholdet af næringsstoffer i den overførte gødning og hvilke arealer den overførte gødning må udbringes på.

Udbringning af anden organisk gødning

Vilkår om udbringning af anden organisk gødning end husdyrgødning.

§ 16-godkendelser

Arealgodkendelser efter husdyrgodkendelseslovens § 16 bortfalder i deres helhed.

Betingelser der bortfalder for tilladelse efter anmeldelse

For tilladelser givet efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordninger gælder en række betingelser, hvoraf nogle sætter begrænsninger for husdyrbrugets drift efter tilladelsen er givet. Fra 1. august 2017 bortfalder de arealrelaterede betingelser for driften.

De arealrelaterede betingelser drejer sig om:

  • Mængden af kvælstof eller fosfor ab lager
  • Udbragt mængde af næringsstoffer, husdyrgødning eller anden organisk gødning
  • Fosforoverskud på arealerne
  • Hvilke arealer, der må udbringes husdyrgødning på, og dyrkningen af disse arealer


Version 2.0 - 14. januar 2011