Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Søgemaskine

Her kan du søge i siderne i dette namespace og i filer.
Note: du vil kun se resultater for sider og filer du har rettigheder til at læse.I kategorier


This search, performed through 14,61 MB (323 documents, 10817 words), completed in 1,7 seconds and yielded 30 results.

Ammoniaktab - Generelt — 3,4%

[...] for, at projektet lever op til husdyrgodkendelseslovens generelle ammoniakreduktionskrav og kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) for ammoniakemission. Det generelle ammoniakreduktionskrav Det generelle ammoniakreduktionskrav beregnes automatisk i IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold, staldsystemer, opbevaring af husdyrgødning og teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning. [...]

Nitrat (overfladevand) - Vurdering — 2,4%

[...] husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for nitrat til overfladevand er overholdt. Du kan se det ud af beregningerne i ansøgningsskemaets afsnit 5.2. Læs om hvad resultaterne af beregningerne betyder i afsnittet "Beregninger i husdyrgodkendelse.dk . Du skal herefter vurdere, om der er grundlag for skærpelse af beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevand. I den forbindelse skal du lægge vægt på, om arealerne afvander til sårbare Natura 2000-områder og sikre, at udvaskningen af [...]

Påvirkning af natur - Vurdering — 2,4%

[...] angivne oplysninger i ansøgningen om ruhed, kildehøjder og kumulation, som anvendes ved beregningen af ammoniakdepositionen, er korrekte. Vær også opmærksom på eventuel lokalisering inden for forbudszonen . Du skal også vurdere, om registreringerne af naturområderne er korrekte . Du skal herefter undersøge om kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på naturarealer omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7 (kategori 1- og kategori 2-natur) er overholdt. Hvis kravene til maksimal totaldeposition er overholdt, [...]

Nitrat (overfladevand) — 2,2%

[...] for at beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevand kan overholdes. Beregningen sker på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer samt ud fra ansøgningssystemets kortværk over nitratklasserne, som definerer beskyttelsesniveauet for nitrat. Hvis du ønsker et højere dyretryk, kan du anvende en række virkemidler , der kan begrænse nitratudvaskningen til samme niveau som ved det dyretryk, som beskyttelsesniveauet umiddelbart foreskriver. Vær opmærksom på, at ansøgningssystmets kortværk over nitratklasserne er vejledende. Det betyder, at kommunen [...]

§ 28 Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd — 2,1%

[...] sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 28, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan

Godkendelsespligt — 1,9%

[...] udgangspunkt skal du søge kommunen om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, hvis du vil etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug. Hvis det, du har tænkt dig at indgive ansøgning om, er af mindre omfang, skal du dog overveje, om det kan gennemføres vha. en af anmeldeordningerne eller om det falder under bagatelgrænsen . Er du i tvivl, vil det være mest hensigtsmæssigt at kontakte kommunen inden ansøgningen udarbejdes og sendes for at få afklaret, om der er tale om et projekt, der kræver tilladelse eller godkendelse. Hvis

Lugt — 1,9%

[...] ansøgningssystem, eller du kan foretage en lugtberegning efter den såkaldte OML-model (se nærmere nedenfor). Ved anvendelse af det elektroniske ansøgningssystem (www.husdyrgodkendelse.dk) Du skal redegøre for staldanlæggenes placering i forhold til omliggende beboelsesområder. Du skal også redegøre for dyretyper i stalden, mængden af dyr i stalden beregnet efter kg. (ved søer skal dog i stedet redegøres for antallet af søer i stalden), staldsystemet og om nogle af dyrene [...]

Ammoniakpåvirkning af natur — 1,9%

[...] ammoniakfølsomme naturområder nær husdyrbruget. IT-ansøgningssystemet beregninger af depositionen sker dels på grundlag af den beregnede ammoniakemission i nudrift og ansøgt drift, placeringer af stalde, markstakke og lagre til opbevaring af husdyrgødning på lokalmiljøkortet samt indtastede ruheder for naturarealerne og oplandene til dem samt kildehøjder. Hovedparten af de nødvendige oplysninger har du afgivet andre steder i systemet, men du skal indtaste ruhederne [...]

§ 30 Produktionstilpasning - Uden § 10, 11 eller 12 — 1,8%

[...] blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 30, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan

§ 31 Produktionstilpasning - Med § 10, 11 eller 12 — 1,8%

[...] sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 31, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan

Ammoniaktab - Vurdering — 1,7%

[...] generelle ammoniakreduktionskrav er overholdt . Du skal vurdere, om projektet lever op til kravet om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for ammoniakemission. Læs her hvordan du vurderer, om kravet om BAT er overholdt . Hvis både det generelle ammoniakreduktionskrav og kravet om anvendelse af BAT er overholdt, skal du undersøge hvilke teknikker eller teknologier (virkemidler), som ansøger har brugt for at begrænse ammoniakemissionen . Du skal fastsætte vilkår, der sikrer, [...]

Fosfor - Vurdering — 1,7%

[...] husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. C. Du skal herefter vurdere, om der er grundlag for skærpelse af beskyttelsesniveauet . Hvis der er grundlag for skærpelse, skal det ske efter kriterierne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4. Ansøger skal i så fald have mulighed for at tilpasse sin ansøgning med yderligere virkemidler udover dem, som ansøgningen eventuelt indeholder i forvejen, så projektet kan leve op til skærpelsen. Du skal fastsætte vilkår om brugen af virkemidler , der sikrer overholdelse af [...]

§ 35 Økologi — 1,6%

[...] sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 35, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for

Dyrehold og management — 1,6%

[...] {TabSection:Ansøgning} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 25 sep 2015 Retsgrundlag Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 10 fremgår: § 10. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, 1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, 2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre [...]

§ 29 Skift mellem dyretyper — 1,6%

[...] sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 29, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for

Projektets omfang — 1,4%

[...] driver husdyrbrug derfra, skal du skrive i ansøgningen, hvor langt der er mellem anlæggene på ejendommene. I denne situation skal du i ansøgningen ligeledes oplyse, om og hvordan de to anlæg er afhængige af hinanden. Maksimal dyreproduktion Ansøgningen skal indeholde oplysninger om dyreart og dyreenheder før og efter det ansøgte med beregningsgrundlaget herfor. Det angives desuden hvilken fleksibilitet, der ansøges om miljøgodkendelse til. Dette gælder for eksempel fleksibilitet i form af variation i ind- og

Lugt Vurdering — 1,4%

[...] Kommunen skal kontrollere, at de nævnte områder er placeret korrekt på det kortmateriale, som er indsendt af ansøger. Kommunen skal endvidere kontrollere de forudsætninger ansøger har anvendt som grundlag for beregningen foretaget af det elektroniske ansøgningssystem på husdyrgodkendelse.dk eller ved en eventuel beregning efter OML-modellen. Hvis kommunen konstaterer, at én eller flere geneafstande ikke overholdes ved det ansøgte, skal kommunen gøre ansøger opmærksom herpå og oplyse, at der ikke kan meddeles godkendelse, såfremt geneafstandene [...]

§ 33 Naturafgræsning - Opstaldning en del af året — 1,3%

[...] sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 33, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan

Revurdering-Kommune — 1,3%

[...] Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT) . Når der er anledning til revurdering af en godkendelse af et husdyrbrug , skal du som kommunal sagsbehandler sende et oplæg til godkendelsesindehaveren om kommunens foreløbige overvejelser om revurderingen og bede om eventuelle yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne revurdere godkendelsen. Du skal desuden foretage offentlig annoncering om revurderingen. [...]

Bek. nr. 764 af 28/06/2012 — 1,3%

Husdyrgødningsbekendtgørelse nr. 764 af 28/06/2012 Ændringer der implementerer nitratdirektivet Husdyrgødningsbekendtgørelsen indeholder følgende nye hovedelementer, der implementerer nitratdirektivet: Udtrykket ”for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt” erstattes af ”uigennemtrængelige for fugt” (§ 8, § 12, stk. 4, § 16, stk. 2, § 18, stk. 1). Kompost må højst opbevares samme sted i marken i 12 måneder, og markstakkene må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år (§ 13, stk. 2). Reglerne vedrørende overdækning af [...]

§ 27 Opbevaringsanlæg til husdyrgødning — 1,3%

[...] sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 27, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for

Revurdering — 1,2%

[...] henviser derfor indtil videre til fanebladet "Kommune", hvor du kan læse om reglerne for revurdering af husdyrbrug godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 ("kapitel 5-godkendelse"). {NewTab default:Kommune} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 4 jan 2017 Sådan gør du Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT) . Når der er anledning til revurdering af en godkendelse af [...]

§ 26 Ensilageplads eller -silo — 1,2%

[...] sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 26, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for

§ 32 - Miljøeffektive teknologier eller teknikker — 1,1%

[...] sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 32, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for

Godkendelsespligt - Vurdering — 1,1%

[...] 11, 12 og 103 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 5-8 og 25-35 Sådan gør du Ved sagsbehandlingen af et projekt efter husdyrgodkendelseslovens regler, skal du som kommunal sagbehandler i første omgang tage stilling til, om projektet kræver tilladelse eller godkendelse efter loven, om det kan gennemføres vha. en af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordninger eller om projektet kan gennemføres uden hverken godkendelse/tilladelse eller anmeldelse. Udstedelse af miljøgodkendelse er (delvist) brugerbetalt [...]

Nitrat (grundvand) — 1,0%

[...] {TabSection:Ansøgning} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 9 dec 2013 Sådan gør du Kommunens vurdering af nitratudvaskning til grundvand baseres bl.a. på beregning af nitratudvaskningen fra rodzonen i udvaskningsmodellen FarmN. Nitratudvaskningen fra rodzonen beregnes automatisk i IT-ansøgningssystemet på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer. Udvaskningen af nitrat fra rodzonen beregnes kun for de udbringningsarealer, hvor hele eller dele af

Ammoniaktab - Vilkår — 1,0%

Sådan gør du Du skal som kommunal sagsbehandler fastsætte vilkår der sikrer anvendelsen af de teknikker, som indgår i projektet og som begrænser ammoniaktabet fra stalde og gødningslopbevaringsanlæg. Herved må det antages at det emissionsniveau for ammoniak, som er forudsat ved godkendelsen af projektet, opnås i praksis. Det vil være relevant at stille vilkår om etablering/indretning, drift, vedligeholdelse, egenkontrol samt dokumentation for den forventede ammoniakreducerende effekt. Som hovedregel vil det være relevant at stille vilkår [...]

Landskab og planforhold — 1,0%

[...] for, hvilke overvejelser du har gjort dig med hensyn til bygningens indplacering som en naturlig del af omgivelserne, der ikke skæmmer. Sidstnævnte kan angå f.eks. farvevalget eller beplantning omkring bygningen eller belysningsforhold på facader og udenfor bygninger og anlægdele. Du bør også sikre dig, at de ønskede anlægsdele ikke overskrider naturbeskyttelseslovens og planlovens regler om beskyttelses- og byggelinjer. Du bør også tjekke, om det ansøgte ligger inde for kommuneplanens rammebestemmelser. Hvis et eller flere anlægsdele skal opføres uden tilknytning [...]

Tidligere godkendelser — 1,0%

[...] Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug) Sådan gør du Hvis dit husdyrbrug allerede har en miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, skal godkendelse af en udvidelse/ændring gives i form af en tillægsgodkendelse, når udvidelsen/ændringen ikke indebærer, at grænserne for godkendelsespligt i lovens § 12, stk. 1, overskrides. Generelt skal tillægsgodkendelser ansøges ved at kopiere den tidligere ansøgning, fastholde den oprindelige nudriftssituation og tilpasse ansøgt drift i forhold til

Fosfor — 0,9%

[...] udbringningsarealer for at beskyttelsesniveauet for fosforoverskud kan overholdes. Beregningen sker på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer samt ansøgningssystemets kortværk over oplande til Natura 2000-områder, der er overbelastet med fosfor og lavbundsarealer. Vær opmærksom på, at ansøgningssystemets kortværk er vejledende. Det betyder, at kommunen i nogle tilfælde ud fra kendskab til lokale forhold kan beslutte at ændre på, hvilke udpegninger, der skal ligge til grund for beregningen. Miljøstyrelsen vil desuden jævnligt opdatere kortene på grund [...]

Version 2.0 - 14. januar 2011