Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Ammoniaktab - Vilkår

RSS

Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler fastsætte vilkår der sikrer anvendelsen af de teknikker, som indgår i projektet og som begrænser ammoniaktabet fra stalde og gødningslopbevaringsanlæg. Herved må det antages at det emissionsniveau for ammoniak, som er forudsat ved godkendelsen af projektet, opnås i praksis.

Det vil være relevant at stille vilkår om etablering/indretning, drift, vedligeholdelse, egenkontrol samt dokumentation for den forventede ammoniakreducerende effekt. Som hovedregel vil det være relevant at stille vilkår om dokumentation af tiltag, som ansøger har valgt at benytte, i form af f.eks. jævnlige uvildige serviceeftersyn eller logbog eller anden optegnelse af eftersyn og vedligeholdelse. Der kan ligeledes stilles vilkår om, at tilsynsmyndigheden skal godkende den ammoniakreducerende teknik inden ibrugtagning, og eventuelt ved målrettede faser i etableringen af teknikken. Ansøger har valgfrihed med hensyn til valg af de virkemidler , der tages i anvendelse for at imødekomme ammoniakreduktionskravene.

I Miljøstyrelsens Teknologiblade findes der forslag til indretnings-, drifts- og egenkontrolvilkår til de heri beskrevne teknikker og teknologier. Vilkårene fra teknologibladene findes også i Vilkårsbanken.

Vilkår om bestemte emissionsgrænseværdier bør undgås, fordi det er vanskeligt at måle emissioner fra husdyrproduktionen. Derfor skal kommunen være meget grundig i vurderingen af dokumentationen for miljøeffekten af de teknikker og teknologier, som ansøger har anført i ansøgningen.

Retsgrundlag

Generelt ammoniakreduktionskrav

BAT

Husdyrgodkendelseslovens § 27, stk. 1, 1. punktum: En tilladelse efter § 10 og en godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 skal indeholde vilkår, der sikrer, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at kravene i § 19 opfyldes.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 8:
Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde,
1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,
2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,
3) at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang det er muligt,
4) at affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre, at mulighederne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet,
5) at der i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og
6) at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2 og nr. 4:
En godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af lovens §§ 11 og 12, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19 - 26 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, en begrundelse for afgørelsen samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes, og skal fastsætte
2) grænseværdier, tekniske foranstaltninger eller tilsvarende parametre,
4) krav til den egenkontrol, som husdyrbruget skal foretage, herunder angivelse af beregninger, målinger, procedurer mv. Der skal fastsættes krav til hyppighed, afrapportering og metode til at vurdere om grænseværdierne er overholdt, tidspunkterne for indberetning af resultaterne af egenkontrollen, samt angivelse af om prøveudtagning og analyse kan udføres af husdyrbruget selv eller skal udføres af et akkrediteret laboratorium ,

Vil du vide mere?

Anvendelse og kontrol af teknikker vedrørende fodring

Fodring som afviger fra normen kan bruges til at begrænse både dyrenes kvælstofudskillelse og deres fosforudskillelse. Fodring kan derfor bruges som virkemiddel til at begrænse både ammoniakemission, nitratudvaskning og fosforoverskud. Derfor er vejledning om anvendelse og kontrol af teknikker vedrørende fodring samlet i et særskilt afsnit, som kan læses her.

Vilkårsbank

Vilkårsbanken er en række standardtekster for vilkår, som kan tilføjes godkendelsen efter behov. Standardteksterne er ledsaget af hjælpetekster, som forklarer hvordan vilkårene bruges. Standardteksterne for vilkår og hjælpeteksterne findes også i sagsbehandlermodulet på husdyrgodkendelse.dk

Skraber i kvægstald (D54)

I staldafsnit {x} skal der i gangarealet installeres skraber. Der skal hver dag foretages skrabninger hver fjerde time. I den periode, hvor malkekvæget er på græs, skal der foretages skrabninger. Tværgange, som ikke skrabes automatisk, skal hver dag rengøres manuelt mindst 2-3 gange. Skraberen skal være forsynet med timer.

Vilkåret bruges, når projektet omfatter skrabere i gangarealer i stalde med malkekvæg. Der stilles desuden vilkår om egenkontrol, K05. Såfremt malkekvæget er på græs, skal antallet af daglige skrabninger reduceres i forhold til antallet af timer, hvor malkekvæget er på græs. Få flere oplysninger i teknologibladet"Skrabere i gangarealer i stalde med malkekvæg".

Robotskraber i kvægstald (D55)

I staldafsnit {x} skal der anvendes robotskraber. Robotskraberen skal indstilles til at skrabe den del af gangarealet, der ligger tættest på foderbordet, hver time. Øvrige gangarealer skal skrabes hver fjerde time. Robotskraberen skal skrabe {x} m² i døgnet.

Vilkåret bruges, når projektet omfatter robotskrabere i gangarealer i stalde med malkekvæg. Der stilles desuden vilkår om egenkontrol, Vilkår K54-55. Såfremt malkekvæget er på græs, skal antallet af daglige skrabninger reduceres i forhold til antallet af timer, hvor malkekvæget er på græs. I relation til vilkår nr. 6 skal kommunen vurdere, med hvilket tidsinterval gangarealet tættest på foderbordet skal skrabes. Få flere oplysninger i teknologibladet "Skrabere i gangarealer i stalde med malkekvæg".

Egenkontrol af skraber/robotskraber (K54-55)

Logbog, servicefaktura eller lignende, der dokumenterer, at {skraberen/robotskraberen} er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på kommunens forlangende. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbogen med angivelse af årsag og varighed.


Hvis vilkår D31 eller D32 om brug af skrabere i gangarealer stilles, skal dette vilkår stilles med henblik på egenkontrol. Der tages ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen stilling til, hvilke former for dokumentation der er hensigtsmæssig i det konkrete tilfælde. I den sammenhæng kan det bemærkes, at det kan dokumenteres ved kapacitetsdata fra fabrikanten, at robotskraberen skraber det antal m², som er nødvendigt for at opnå den beskrevne reduktion af ammoniakemissionen. Få flere oplysninger i teknologibladet "Skrabere i gangarealer i stalde med malkekvæg".

Skrabere i gyllekanaler i kvægstalde (D58)

I staldafsnit {x} med kanal og linespil skal der installeres skraber i langsgående og tværgående kanaler. Der skal hver dag foretages skrabninger af kanaler (langsgående og tværgående) hver ottende time. I den periode, hvor malkekvæget er på græs, skal der foretages {ANTAL} skrabninger. Skraberen skal være forsynet med timer.

Vilkåret bruges, når projektet omfatter skrabere i skrabere i gyllekanaler i stalde med malkekvæg. Vilkår skal stilles i forhold til det valgte gulvprincip og skal vurderes i forhold til ansøgers redegørelse for valget. Såfremt malkekvæget er på græs, skal antallet af daglige skrabninger reduceres i forhold til antallet af timer, hvor malkekvæget er på græs – det kunne være ca. 1-2 gange i døgnet. Vilkår K58 bruges som egenkontrol. Få flere oplysninger i teknologibladet "Skrabere i gyllekanaler i stalde med malkekvæg".

Egenkontrol af skrabere i gyllekanaler i kvægstalde (K58)

Enhver form for driftsstop af skraberen skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Logbog, servicefaktura eller lignende, der dokumenterer, at skraberen er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på kommunens forlangende.

Hvis vilkår D58 om brug af skrabere i gyllekanaler stilles, skal dette vilkår stilles med henblik på egenkontrol. Der skal ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen tages stilling til, hvilke former for dokumentation der er hensigtsmæssig i det konkrete tilfælde – timeren er under alle omstændigheder ikke tilstrækkelig, da den ikke logger data. Det afgørende er således, at kommunen fastsætter et relevant egenkontrolvilkår i den konkrete miljøgodkendelse, der sikrer, at kommunen vil have mulighed for at kontrollere, at skraberen har været i drift. Få flere oplysninger i teknologibladet "Skrabere i gyllekanaler i stalde med malkekvæg".

Faste, drænede gulve med skraber i kvægstalde (D59)

I staldafsnit {x} skal der i gangarealet etableres faste, drænede gulve med skraber.
Gulve støbt på stedet skal være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmidte. Præfabrikerede gulve skal have et fald på minimum 1,0 % mod gulvmidte.
Gulvet skal være udført med ajleafløb.
Lysningsarealet til ajleafløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af det samlede gangareal i staldafsnit {x}.
Der skal hver dag foretages skrabninger hver anden time. I den periode, hvor malkekvæget er på græs, skal der foretages {x} skrabninger.
Skraberen skal være forsynet med timer.

Vilkåret bruges for faste drænede gulve med skraber og ajleafløb i stalde med malkekvæg. For så vidt angår gulve, der skal støbes på stedet med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmidten, henvises der til byggeblad nr. 107.04-22. I den periode, hvor malkekvæget er på græs, skal antallet af skrabninger reduceres i forhold til antallet af timer, hvor malkekvæget er på græs. Vilkår K59 bruges som egenkontrol. Få flere oplysninger i teknologibladet "Faste drænede gulve med skraber og ajleafløb".

Egenkontrol af faste, drænede gulve med skraber i kvægstalde (K59)

Enhver form for driftsstop af skraberen skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Logbog, servicefaktura eller lignende, der dokumenterer, at skraberen er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på kommunens forlangende.

Hvis vilkår D59 om faste drænede gulve med skraber og ajleafløb stilles, skal dette vilkår stilles med henblik på egenkontrol. Der skal ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen tages stilling til, hvilke former for dokumentation der er hensigtsmæssig i det konkrete tilfælde – timeren er under alle omstændigheder ikke tilstrækkelig, da den ikke logger data. Det afgørende er således, at kommunen fastsætter et relevant egenkontrolvilkår i den konkrete miljøgodkendelse, der sikrer, at kommunen vil have mulighed for at kontrollere, at skraberen har været i drift. Få flere oplysninger i teknologibladet "Faste drænede gulve med skraber og ajleafløb".

Gyllesepareringsanlæg med dekantercentrifuge (D60)

Der skal etableres et gyllesepareringsanlæg med dekantercentrifuge. Der skal indgås skriftlig aftale om afsætning af fiberfraktioner udskilt af husdyrgødningen uden for husdyrbruget. Aftalen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
  • Leverandørens og modtagers navn, adresse og CVR-nummer.
  • Hvor mange kg kvælstof og hvor mange kg fosfor, som aftalen omfatter.

Der skal indgås skriftlig aftale med producenten om årligt serviceeftersyn af gyllesepareringsanlægget.
Vedligeholdelse af gyllesepareringsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning.
Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget og forevises på kommunens forlangende.

Vilkåret stilles når projektet omfatter brug af et gyllesepareringsanlæg med dekantercentrifuge. Såfremt der undtagelsesvist er tale om et mobilt gyllesepareringsanlæg, må kommunen fastsætte særlige vilkår herfor, der kan erstatte første del af vilkåret, der drejer sig om etablering. Nogle af de øvrige dele af vilkåret vil også kunne være irrelevante, såfremt der anvendes et mobilt gyllesepareringsanlæg. Det følger af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, at der skal foreligge dokumentation for levering af fiberfraktioner i form af kvittering for overførsel med modtagerens underskrift, og at disse kvitteringer skal opbevares i mindst 5 år og forevises i forbindelse med kontrol. Det er derfor ikke nødvendigt at stille vilkår herom i miljøgodkendelsen.

Det kunne overvejes, hvorvidt det vil være relevant at stille vilkår om, at der skal foretages årlige analyser af væskefraktionen - for så vidt angår kg N og kg P - og tørstoffraktionen – for så vidt angår kg N og kg P - af et akkrediteret laboratorium, samt vilkår om, at disse analyser er tilgængelige for tilsynsmyndighederne på husdyrbruget ved udførelse af tilsyn. Formålet hermed er, at ejeren af husdyrbruget/driftslederen herved vil kunne dokumentere indholdet af N og P i henholdsvis væske- og tørstoffraktionen.

Regler om opbevaring og overdækning af tørstoffraktioner (fast gødning) forefindes i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvorfor det generelt set ikke er nødvendigt med vilkår herom i en miljøgodkendelse, medmindre kommunen finder det relevant og nødvendigt at fastsætte skærpende vilkår i forhold til denne generelle regulering.

Opbevaring af den flydende del af gyllen er undergivet den generelle regulering af flydende husdyrgødning i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Idet separeret gylle har vanskeligt ved at danne naturligt flydelag, er det nødvendigt at anvende snittet halm eller lignende, såfremt landmanden vil etablere tæt overdækning af gyllebeholderen. Hvis der ikke etableres tæt overdækning, vil der være krav om fast overdækning af gyllebeholderen.

Vilkår K60 bruges som egenkontrol.

Få flere oplysninger i teknologibladet "Separering af gylle med dekantercentrifuge".

Egenkontrol af gyllesepareringsanlæg med dekantercentrifuge (K60)

Skriftlige aftaler om afsætning af fiberfraktioner, den skriftlige serviceaftale samt de årlige servicerapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på kommunens forlangende.

Hvis vilkår D60 om gylleseparering med dekantercentrifuge stilles, skal dette vilkår stilles med henblik på egenkontrol. Få flere oplysninger i teknologibladet "Separering af gylle med dekantercentrifuge".

Gyllesepareringsanlæg med kemisk fældning (D61)

Der skal etableres et gyllesepareringsanlæg med kemisk fældning. Der skal indgås skriftlig aftale om afsætning af fiberfraktioner udskilt af husdyrgødningen uden for husdyrbruget. Aftalen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
  • Leverandørens og modtagers navn, adresse og CVR-nummer.
  • Hvor mange kg kvælstof og hvor mange kg fosfor, som aftalen omfatter.
    Der skal indgås skriftlig aftale med producenten om årligt serviceeftersyn af gyllesepareringsanlægget.

    Vedligeholdelse af gyllesepareringsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning.

    Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget og forevises på kommunens forlangende.


Vilkåret stilles når projektet omfatter brug af et gyllesepareringsanlæg med kemisk fældning. Såfremt der undtagelsesvist er tale om et mobilt gyllesepareringsanlæg, må kommunen fastsætte særlige vilkår herfor, der kan erstatte første del af vilkåret, der drejer sig om etablering. Nogle af de øvrige dele af vilkåret vil også kunne være irrelevante, såfremt der anvendes et mobilt gyllesepareringsanlæg. Det følger af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, at der skal foreligge dokumentation for levering af fiberfraktioner i form af kvittering for overførsel med modtagerens underskrift, og at disse kvitteringer skal opbevares i mindst 5 år og forevises i forbindelse med kontrol. Det er derfor ikke nødvendigt at stille vilkår herom i miljøgodkendelsen.

Det kunne overvejes, hvorvidt det vil være relevant at stille vilkår om, at der skal foretages årlige analyser af væskefraktionen - for så vidt angår kg N og kg P - og tørstoffraktionen – for så vidt angår kg N og kg P - af et akkrediteret laboratorium, samt vilkår om, at disse analyser er tilgængelige for tilsynsmyndighederne på husdyrbruget ved udførelse af tilsyn. Formålet hermed er, at ejeren af husdyrbruget/driftslederen herved vil kunne dokumentere indholdet af N og P i henholdsvis væske- og tørstoffraktionen.

Regler om opbevaring og overdækning af tørstoffraktioner (fast gødning) forefindes i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvorfor det generelt set ikke er nødvendigt med vilkår herom i en miljøgodkendelse, medmindre kommunen finder det relevant og nødvendigt at fastsætte skærpende vilkår i forhold til denne generelle regulering.

Opbevaring af den flydende del af gyllen er undergivet den generelle regulering af flydende husdyrgødning i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Idet separeret gylle har vanskeligt ved at danne naturligt flydelag, er det nødvendigt at anvende snittet halm eller lignende, såfremt landmanden vil etablere tæt overdækning af gyllebeholderen. Hvis der ikke etableres tæt overdækning, vil der være krav om fast overdækning af gyllebeholderen.

Vilkår K61 bruges som egenkontrol.

Få flere oplysninger i teknologibladet "Separering af gylle med kemisk fældning".

Egenkontrol af gylleseparering med kemisk fældning (K61)

Skriftlige aftaler om afsætning af fiberfraktioner, den skriftlige serviceaftale samt de årlige servicerapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på kommunens forlangende.

Hvis vilkår D61 om gylleseparering med kemisk fældning stilles, skal dette vilkår stilles med henblik på egenkontrol. Få flere oplysninger i teknologibladet "Separering af gylle med kemisk fældning".

Gyllesepareringsanlæg med skruepresse (D62)

Der skal etableres et gyllesepareringsanlæg med skruepresse. Der skal indgås skriftlig aftale om afsætning af fiberfraktioner udskilt af husdyrgødningen uden for husdyrbruget. Aftalen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: • Leverandørens og modtagers navn, adresse og CVR-nummer. • Hvor mange kg kvælstof og hvor mange kg fosfor, som aftalen omfatter.

Der skal indgås skriftlig aftale med producenten om årligt serviceeftersyn af gyllesepareringsanlægget. Vedligeholdelse af gyllesepareringsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget og forevises på kommunens forlangende. Skriftlige aftaler om afsætning af fiberfraktioner, den skriftlige serviceaftale samt de årlige servicerapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på kommunens forlangende.

Vilkåret stilles når projektet omfatter brug af et gyllesepareringsanlæg med skruepresse. Såfremt der undtagelsesvist er tale om et mobilt gyllesepareringsanlæg, må kommunen fastsætte særlige vilkår herfor, der kan erstatte første del af vilkåret, der drejer sig om etablering. Nogle af de øvrige dele af vilkåret vil også kunne være irrelevante, såfremt der anvendes et mobilt gyllesepareringsanlæg.

Det følger af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, at der skal foreligge dokumentation for levering af fiberfraktioner i form af kvittering for overførsel med modtagerens underskrift, og at disse kvitteringer skal opbevares i mindst 5 år og forevises i forbindelse med kontrol. Det er derfor ikke nødvendigt at stille vilkår herom i miljøgodkendelsen.

Det kunne overvejes, hvorvidt det vil være relevant at stille vilkår om, at der skal foretages årlige analyser af væskefraktionen - for så vidt angår kg N og kg P - og tørstoffraktionen – for så vidt angår kg N og kg P - af et akkrediteret laboratorium, samt vilkår om, at disse analyser er tilgængelige for tilsynsmyndighederne på husdyrbruget ved udførelse af tilsyn. Formålet hermed er, at ejeren af husdyrbruget/driftslederen herved vil kunne dokumentere indholdet af N og P i henholdsvis væske- og tørstoffraktionen.

Regler om opbevaring og overdækning af tørstoffraktioner (fast gødning) forefindes i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvorfor det generelt set ikke er nødvendigt med vilkår herom i en miljøgodkendelse, medmindre kommunen finder det relevant og nødvendigt at fastsætte skærpende vilkår i forhold til denne generelle regulering.

Opbevaring af den flydende del af gyllen er undergivet den generelle regulering af flydende husdyrgødning i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Idet separeret gylle har vanskeligt ved at danne naturligt flydelag, er det nødvendigt at anvende snittet halm eller lignende, såfremt landmanden vil etablere tæt overdækning af gyllebeholderen. Hvis der ikke etableres tæt overdækning, vil der være krav om fast overdækning af gyllebeholderen.

Vilkår K62 bruges som egenkontrol.

Få flere oplysninger i teknologibladet "Separering af gylle med skruepresse".

Egenkontrol af gyllesepareringsanlæg med skruepresse (K62)

Skriftlige aftaler om afsætning af fiberfraktioner, den skriftlige serviceaftale samt de årlige servicerapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på kommunens forlangende.

Hvis vilkår D62 om gylleseparering med skruepresse stilles, skal dette vilkår stilles med henblik på egenkontrol. Få flere oplysninger i teknologibladet "Separering af gylle med skruepresse".

Placering af markstakke (D53)

Markstakke med kompostlignende dybstrøelse må ikke placeres nærmere end {ANTAL} meter fra {NATUROMRÅDE}.

Hvis projektet omfatter opbevaring af husdyrgødning i markstak, bruges vilkåret til at sikre, at ammoniakfordampning fra markstakken ikke vil medføre for stor kvælstofdeposition på sårbar natur.

Version 2.0 - 14. januar 2011