Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Anvendelse og kontrol af teknikker vedrørende fodring

RSS

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


      Svin
      Kvæg


Når ændringer i produktionseffektivitet og/eller fodersammensætning anvendes som virkemiddel til at nedsætte ammoniakfordampningen fra anlægget eller tilførslen af N og P til markerne, fastsættes vilkår som et krav til maksimalt N og P ab dyr.

Vilkåret gælder for samtlige dyr af den pågældende dyretype på husdyrbruget. Ansøger skal således acceptere, at samtlige husdyr i den pågældende dyregruppe i hele anlægget skal leve op til disse krav.

Svin

Vilkårene fastsættes som krav til maksimalt N og P ab dyr pr. år.

Ved beregning af vilkår for maksimalt N ab dyr fra anlægget anvendes følgende ligninger (ligninger anvendt fra og med 2007/08 normtal for husdyrgødning):

N ab dyr pr årsso= (FE pr årsso x g råprotein pr. FE)/6250 – 1,98 – (antal frav.grise pr.årsso x frav. Vægt x 0,0257 kg N pr. kg tilvækst)

N ab dyr pr smågris= (((afgangsvægt – indgangsvægt) x FEsv pr. kg tilvækst x g råprotein pr FEsv/6250) – ((afgangsvægt – indgangsvægt) x 0,0304 kg N pr kg tilvækst))

Kg N pr slagtesvin= ((( afgangsvægt – indgangsvægt) x FEsv pr. kg tilvækst x g råprotein pr FEsv/6250) – ((afgangsvægt – indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr kg tilvækst))

Ved beregning af vilkår for maksimalt P ab dyr fra anlægget anvendes følgende ligninger:

P ab dyr pr. årsso= (FE pr årsso x g fosfor pr FE)/1000 – 0,58 – (antal frav. grise pr årsso x fravænningsvægt x 0,006 kg P pr kg tilvækst)

P ab dyr pr smågrise= ((afgangsvægt – indgangsvægt) x FEsv pr kg tilvækst x g fosfor pr FEsv/1000) – ((afgangsvægt – indgangsvægt) x 0,0049 kg P pr kg tilvækst)

P ab dyr pr slagtesvin= ((afgangsvægt – indgangsvægt) x FEsv pr kg tilvækst x g fosfor pr FEsv/1000) – ((afgangsvægt – indgangsvægt) x 0,0055 kg P pr kg tilvækst)

Beregning af N og P ab dyr pr år sker vha. følgende formler:

Smågrise og slagtesvin: Antal producerede dyr i perioden x N eller P ab dyr pr svin x 365 dage / antal dage i opgørelsesperioden.

Søer: N eller P ab dyr pr årsso x antal årssøer i opgørelsesperioden

Dokumentation for beregningen af N og P ab dyr pr dyr følger reglerne for type 2 korrektion i gødningsregnskabet. Dvs. dokumentationen skal mindst dække en sammenhængende periode på 350 dage (i perioden 15. september år 1 (fx 2009) til 15. februar år 3 (fx 2011). Det skal som hovedregel være i form af effektivitetskontrol og logbog over de anvendte foderblandinger. Dokumentation uden effektivitetskontrol kan undtagelsesvis accepteres – i sådanne tilfælde skal N (eller P) ab dyr dokumenteres på anden vis, dvs. en beregning ud fra totalt foderforbrug, indhold af råprotein og/eller fosfor ud fra logbog og opgørelser over indkøbte grise og solgte grise, herunder slagteriafregninger.

Fremgår foderets indhold af råprotein ikke, men er indholdet af kvælstof (N) angivet, så kan foderets indhold af råprotein udregnes ved at gange indholdet af N med 6,25. Ved blanding og udfodring af foder på basis af egen avl eller indkøbte foderstoffer, hvor indholdet af råprotein ikke fremgår af medfølgende deklaration, skal standardværdier for gram råprotein pr. foderenhed anvendes, jf. standardværdier for svin ifølge vejledning til gødningsregnskab. Standardværdier findes også på Videncenter for Svineproduktions hjemmeside. For byg og hvede anvendes analyser fra årets høst i det relevante år, som angivet i vejledningen til gødningsregnskabet.

Kvæg

Vælges reduceret tildeling af råprotein til malkekøer som virkemiddel til reduktion af ammoniakfordampning sættes vilkår som maksimalt indhold af råprotein pr FE for gennemsnittet af den samlede foderration på årsbasis.

Dokumentation for beregningen skal mindst dække en sammenhængende periode på 12 måneder og omfatte foderplaner, resultat af grovfoderanalyser, resultater fra endagsfoderkontrol samt indlægs- og følgesedler fra indkøbt kraftfoder og råvarer.

Indholdet af råprotein i grovfoderet bestemmes ved laboratorieanalyser ud fra repræsentative prøver af grovfoderet. Der skal være krav om analyse af grovfoderet fra akkrediteret laboratorium af hvert parti/slæt af grovfodermidler, der udgør mere end 10 % af FE pr. ko pr. dag (dog ikke frisk græs i sommerperioden). Der skal foretages endagsfoderkontrol 4 gange årligt, hvor indholdet af råprotein, beregnes for alle fodermidler.

Version 2.0 - 14. januar 2011