Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Ammoniaktab - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 08/07/2010 17:24Sådan gør du

Du skal som ansøger sørge for, at projektet lever op til husdyrgodkendelseslovens generelle ammoniakreduktionskrav og kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) for ammoniakemission.

Det generelle ammoniakreduktionskrav beregnes automatisk i IT-ansøgningssystemet på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold, staldsystemer, opbevaring af husdyrgødning og teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning. Resultatet af beregningen vises i ansøgningsskemaets afsnit generel ammoniakreduktion. Hvis kravet ikke er opfyldt, vil der blive givet afslag til projektet, idet husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for ammoniak herved ikke er opfyldt.

Hvis det generelle ammoniakreduktionskrav ikke kan overholdes ved den drift, som du ønsker, kan du anvende en række teknikker som kan begrænse ammoniakfordampningen. Ved valget af teknikker skal du også sørge for, at ammoniakemissionen fra anlægget ikke bliver større end den ville blive ved brug af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Der er ingen krav om valg af bestemte teknikker, når blot den samlede ammoniakemission fra anlægget ikke bliver større, end hvis du havde valgt de teknikker eller teknologier, som anses for at være de bedste tilgængelige.

Du skal gøre rede for hvordan de valgte teknikker eller teknologier bidrager til, at BAT-emissionsniveauet vil blive overholdt i ansøgt drift. Redegørelsen skal omfatte hele husdyrbrugets anlæg, og herved både den teknik, der anvendes både i de nye og eksisterende stalde. Læs om hvordan der gøres rede for brug af BAT, og hvorfor der skal gøres rede for brug af BAT.

Vær opmærksom på, at forekomst af kvælstoffølsom natur i området kan betyde, at ammoniakemissionen må nedbringes yderligere. Læs mere i afsnittet om Påvirkning af natur - Ansøgning .

Retsgrundlag

Generelt ammoniakreduktionskrav
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens Bilag 3, Punkt 1

BAT
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 2: Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3 og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af http://www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 3: Ansøgning om etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal ud over de oplysninger der fremgår af stk. 3 indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt M og N. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3 og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af http://www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, punkt G. Oplysninger om virksomhedens valg af bedste tilgængelige teknik nr. 27 og 28: 27) Redegørelse og dokumentation for, i hvilket omfang det valgte projekt bygger på anvendelse af den mindst forurenende og ressourceforbrugende teknik vedrørende bl.a. råvarer, energi, vand og andre hjælpestoffer, produktionsanlæg, processer og affaldsfrembringelse. Redegørelsen skal indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har undersøgt. 28) Oplysninger om anvendelse af bedst tilgængelig teknik til reduktion af ammoniakemission og udvaskning af nitrat, samt oplysninger om hvordan et eventuelt fosforoverskud og udledning af fosfor nedbringes.

Vil du vide mere?

Hvordan gøres der rede for brug af BAT?


I relation til husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik til forebyggelse og begrænsning af ammoniakemissionen skal redegørelsen i ansøgningen indeholde følgende for at kunne anses for fyldestgørende:

I relation til husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik til forebyggelse og begrænsning af ammoniakemissionen skal redegørelsen i ansøgningen indeholde følgende for at kunne anses for fyldestgørende:

1) Oplysninger om og en beskrivelse af, hvilke teknikker, som du har tænkt dig at anvende med henblik på at forebygge eller begrænse ammoniakemissionen, samt en begrundelse for, hvorvidt dette valg lever op til det emissionsniveau, som vurderes opnåeligt ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

2) Dokumentation for, at den valgte teknik har den ammoniakreducerende effekt, som er anført i redegørelsen. Hvis du har valgt teknologier, som er beskrevet i teknologiblade, kan du nøjes med at henvise til den ammoniakreducerende effekt, som er beskrevet heri. Her finder du teknologibladene.

Husdyrbrug med produktion af husdyrtyper, for hvilke der er udarbejdet vejledende BAT-standardvilkår:

Hvis ansøgningen vedrører husdyrbrug med dyretyper, for hvilke Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledende BAT-standardvilkår, kan du tage udgangspunkt i det emissionsniveau for ammoniak, der her vurderes som opnåeligt ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Her finder du de vejledende BAT-standardvilkår.

De vejledende emissionsniveauer gælder som udgangspunkt både nye og eksisterende dele af anlægget. I eksisterende dele af anlægget kan disse emissionsniveauer ofte først opnås i forbindelse med en omfattende renovering af heraf.

De momenter der er relevante ved vurdering af eksisterende anlæg er alderen og den bygningsmæssige stand af de enkelte dele af anlægget, samt proportionalitet mellem miljøeffekt og omkostninger.

Hvis eksisterende staldanlæg står overfor at skulle renoveres indenfor en kort tidshorisont (f.eks. indenfor 5-6 år ), skal du redegøre for dette. Kommunen vil herefter kunne fastlægge en tidsfrist i godkendelsen inden for hvilken eksisterende staldanlæg skal leve op til emissionsniveauet for nyanlæg. Det skal dog bemærkes, at en omfattende renovering vil medføre, at der skal ansøges om en ny miljøgodkendelse (kan evt. gennemføres som tillæg?), hvor kommunen igen skal vurdere om det fastlagte emissionsniveau lever op til BAT. Hvis de eksisterende dele af anlægget har en restlevetid der rækker ud over revurderingstidspunktet, skal du redegøre for hvilke teknikker og teknologier, som kan begrænse ammoniakemissionen i eksisterende dele af anlægget uden en gennemgribende renovering af eksisterende dele af anlægget. Dette kunne være f.eks være foderoptimering eller installation af skrabere. Endelig skal du begrunde dit valg af teknologier med udgangspunkt i det emissionsniveau, som er teknisk og økonomisk opnåeligt på godkendelsestidspunktet.

Hvis der er økonomiske betragtninger som gør, at du ikke vælger det teknisk opnåelige, skal disse begrundes med udgangspunkt i dokumenterede økonomisk overvejelser. Her kan du tage udgangspunkt i den metodiske tilgang, som Miljøstyrelsen har anvendt ved fastlæggelse af emissionsniveauer for BAT for en række husdyrtyper og størrelser.

Først beskrives alle relevante teknologier der kan begrænse udledningen af ammoniak fra anlægget, herunder, hvor meget hver teknologi koster i etablering og drift opgjort pr. kg reduceret N og pr. produceret enhed. For teknologier, hvor der er udarbejdet Teknologiblade, vil disse omkostninger fremgå af Teknologibladet med udgangspunkt i etablering af et nyt staldanlæg. Omkostningerne er derimod ikke opgjort for etablering i eksisterende staldanlæg, da disse omkostninger vil afhænge af de eksisterende staldbygningers alder og udformning. Der vil derfor skulle laves supplerende overslag på de omkostninger det vil kræve, at etablere den pågældende teknologi i den konkrete type eksisterende stald. Herefter opstilles relevante kombinationer af teknologier, og der foretages en beregning af den samlede effekt på miljø og økonomi.

Disse kombinationer kan herefter anvendes til at begrunde dit valg af teknologier i forhold til, hvad der kan betragtes som opnåeligt ved anvendelse af BAT. Kombinationerne kan også bruges til at redegøre for undersøgte alternativer.

Miljøstyrelsen har ved fastlæggelsen af emissionsniveauerne for ammoniak i forbindelse med udarbejdelsen af BAT-standardvilkår vurderet, at teknologier med reduktionsomkostninger der overstiger 100 kr. pr. kg reduceret N, har for lille miljøeffektivitet. Miljøstyrelsen har endvidere for flere husdyrtyper fastlagt et niveau for, hvilken økonomisk belastning af erhvervet, der kan betragtes om proportionel.

Det skal understreges, at Miljøstyrelsens vurdering af, hvilken økonomisk belastning der kan betragtes som proportionel, er baseret på opgørelser af meromkostninger i forhold til en situation, hvor der ikke er lovgivningsmæssige krav til ammoniakemissionen. Hvis Miljøstyrelsens proportionalitetsvurdering anvendes i forhold til eksisterende staldanlæg, skal udgangspunktet derfor være det samme referencesystem som ved Miljøstyrelsens vurdering.

Husdyrbrug med produktion af husdyrtyper, for hvilke der ikke er udarbejdet vejledende BAT-standardvilkår:

For husdyrbrug, hvor der ikke er udarbejdet BAT-standardvilkår, må ansøger selv foretage en undersøgelse af hvilke ammoniakreducerende teknikker, som generelt for husdyrbrug med produktion af disse husdyrtyper vurderes at være bedste tilgængelige teknik, samt redegøre for, hvilket emissionsniveau, som er opnåeligt ved anvendelse af disse teknikker og teknologier. Såfremt du til opfyldelse af dette emissionsniveau vælger andre teknikker eller teknologier, som er indgået i fastlæggelsen af bedste tilgængelige teknik, skal du begrunde, hvorfor dette valg lever op til det emissionsniveau, som vurderes opnåeligt ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt, hvis du forinden har en dialog med kommunen. På den måde kan du sikre dig, at der på et senere tidspunkt i ansøgningsprocessen ikke opstår uenighed med kommunen om hvilket niveau, som er opnåeligt ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

For så vidt angår eksisterende dele af anlægget gælder samme retningslinjer, som er angivet i afsnittet ”Husdyrbrug med produktion af husdyrtyper, for hvilke der er udarbejdet vejledende BAT-standardvilkår”. I forhold til emissionsniveauet for ammoniak fra anlægget vil du have mulighed for tiltag inden for følgende kategorier:

- Foder - Staldindretning - Opbevaring af husdyrgødning

Der er således ikke krav om, at du skal vælge bestemte teknikker inden for alle ovennævnte kategorier, så længe du for det samlede anlæg vælger teknikker og teknologier, som samlet set lever op til det emissionsniveau for ammoniak, som er opnåeligt ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk vedrørende teknologiblade og teknologilistenteknologiblade og teknologilisten.

Endvidere skal redegørelsen indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som du har undersøgt i forhold til forebyggelse og begrænsning af ammoniakemissionen.

For IPPC-husdyrbrug er der udarbejdet et BREF-dokument for intensivt hold af svin og fjerkræ, som indeholder referenceinformation om forskellige emissionsbegrænsende foranstaltninger. Disse informationer skal inddrages i fastlæggelsen af bedste tilgængelige teknik for henholdsvis svine- og fjerkræbranchen. BREF-dokumenter indeholder imidlertid ikke bindende emissionsgrænseværdier men eksemplificerer udelukkende hvilke teknikker og teknologier, der generelt kunne være bedste tilgængelige teknik. Dette dokument kunne derfor være et nyttigt redskab for ansøger i forbindelse med udarbejdelsen af redegørelsen for valg af teknikker og teknologier.

I forbindelse med Miljøstyrelsens arbejde med identifikation og beskrivelse af hvilke teknikker og teknologier, der kan indgå i fastlæggelsen af bedste tilgængelige teknik, er der imidlertid taget højde for de teknologier, der indgår i det nuværende BREF-dokument for intensivt hold af slagtesvin og fjerkræ. Derfor er det for så vidt angår ammoniak ikke nødvendigt, at du redegør for tilvalg og fravalg af alle de teknikker og teknologier, som er angivet i BREF-dokumentet for intensivt hold af slagtesvin og fjerkræ, for at redegørelsen kan anses for som værende fyldestgørende. Eventuelle fravalg af teknikker og teknologier vil du i øvrigt kunne angive i resumé om de væsentligste eventuelle alternativer.

Dokumentation for ammoniakreducerende effekt
Hvis du har valgt teknologier, som er beskrevet i teknologiblade på www.mst.dk, kan du nøjes med at henvise til den ammoniakreducerende effekt, som er beskrevet heri. Hvis du derimod har valgt teknikker, for hvilke der ikke findes offentliggjorte data, er kravene til dokumentation noget mere omfattende. I sådanne tilfælde skal du dokumentere, at de valgte teknikker har en ammoniakreducerende effekt, der lever op til det emissionsniveau for ammoniak, som er opnåeligt ved anvendelse ved bedste tilgængelige teknik, herunder at den enkelte teknik eller teknologi er driftssikker. Endvidere skal der være dokumentation for den pågældende tekniks øvrige miljømæssige effekter. Hvis du overvejer anvendelse af sådanne teknikker, vil det være hensigtsmæssigt med en dialog med kommunen tidligt i ansøgningsprocessen. Dokumentation kunne i sådanne tilfælde være relevante forsøgsdata. Du skal huske at medtage ovennævnte oplysninger og dokumentation i den ikke-tekniske sammenfatning, som skal udarbejdes i forbindelse med ansøgningen.

Hvorfor skal der gøres rede for brug af BAT?


Hvis der ikke foreligger en redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknik, har kommunen ikke mulighed for at tage stilling til, om du har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Dette forarbejde er derfor af afgørende betydning for kommunens mulighed for at vurdere det ansøgte i relation til husdyrgodkendelsesloven. Du skal således sørge for at undersøge og vurdere mulighederne for at anvende teknikker og teknologier på husdyrbruget, som forebygger eller begrænser ammoniakemissionen fra husdyrbruget til det emissionsniveau, som er opnåeligt ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

Specielt om pelsdyr (minkfarme)

I ”Vejledning om pelsdyrfarme” af 25. marts 2004 blev der på den baggrund fastsat et krav om et maksimalt tab på 1,65 kg N per årstæve, hvilket skulle opnås ved, at alle pelsdyravlere skulle henholde sig til én af 10 valgmuligheder med forskellige kombinationer af rendebredder, udmugningshyppigheder, tilførsel af halm under burene og proteinindhold i foderet.

Der er anvendt følgende vurderinger af effekten ved de forskellige virkemidler: • 1 cm ændret rendebredde giver +/- 0,025 kg N mindre/større tab per årstæve. • I forhold til ugentlig tømning giver 2 gange/uge 0,15 kg mindre og daglig tømning 0,3 kg N mindre per årstæve. • Tilførsel af 0,2 kg halm udover halm ad lib. reducerer tabet 0,05 kg N per årstæve. Forskellen mellem halm ad lib og ingen krav til halm under burene til 0,1 kg N per årstæve. • For hver % proteinindholdet i % af OE i uge 30-47 reduceres tabet 0,03 kg N per årstæve. Basis 33 %.

Da alle større pelsdyravlere i 2005/2006 skulle ansøge om etablering af anlæg til gødningsopsamling senest 31/12 2004 skal normtallene følge det anførte i pelsdyrvejledningen. I ansøgningsmaterialet skal ansøger derfor vælge en af de 10 mulige lovlige kombinationer af rendebredde, udmugning, halmtilførsel og fodring, og i hele den eksisterende produktion noteres for et tab på 1,65 kg N per årstæve. Det valgte kombination indgår derefter i beregningerne som referencestaldsystemet. Ved en evt. udvidelse skal der for udvidelsen gælde et 15 %, 20 % og 25 % krav om reduktion i forhold til de 1,65 kg N per årstæve. Dette kan imødekommes ved at skærpe en eller flere af de nævnte virkemidler med de angivne effekter. Derudover kan ansøger vælge fast overdækning af gyllebeholderen.

Version 2.0 - 14. januar 2011