Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Vurdering af ensilageplads eller ensilagesilo

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 19/02/2012 18:24Sådan gør du

Når du som kommunal sagsbehandler modtager en anmeldelse om etablering, udvidelse eller ændring af en ensilageplads eller ensilagesilo, skal du kvittere for modtagelsen. Hvis husdyrbruget har en verserende ansøgning efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven, skal du stille sagsbehandlingen af ansøgningen i bero. Hvis anmeldelsen omfatter byggeri eller dyrehold, som er tilladt eller godkendt af kommunen efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven, og kommunen er bekendt med, at tilladelsen eller godkendelsen er påklaget, skal du informere Natur- og Miljøklagenævnet om anmeldelsen.

Du skal tjekke, at det anmeldte overholder betingelserne for brug af anmeldeordningen og afstandskravene i husdyrgodkendelseslovens § 8, og at det ikke er i strid med bestemte beskyttelsesinteresser. Hvis betingelserne er opfyldt, skal kommunen senest to måneder efter modtagelse af anmeldelsen træffe afgørelse om, enten at det anmeldte kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12.

Før der træffes afgørelse skal du gøre naboer skriftligt bekendt med anmeldelsen og give dem adgang til at udtale sig inden for to uger. Når afgørelsen er truffet, er det hensigtsmæssigt at foretage offentlig annoncering med klagevejledning. Afgørelsen skal desuden sendes til Naturstyrelsen. Desuden skal du orientere Natur- og Miljøklagenævnet, hvis det anmeldte omfatter byggeri eller dyrehold i en påklaget tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven.

Når der er truffet afgørelse i anmeldesagen, skal du genoptage behandlingen af en eventuel ansøgning efter §§ 10, 11 eller 12.

Retsgrundlag

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

§ 19 a. Etablering, udvidelse eller ændring på husdyrbrug af ensilageplads, herunder ensilagesilo, i form af en støbt plads til opbevaring af ensilage, med eller uden støttemure, kan finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, hvis størrelsen af etableringen, udvidelsen eller ændringen af pladsen eller siloen i sig selv ikke overstiger 3.000 m2 eksklusiv vejarealer og kantbelægninger, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1, kan kun finde sted, hvis byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den pågældende bedrift som landbrugsbedrift, og det placeres i umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer på den ejendom, hvor byggeriet opføres.

Stk. 3. Den i stk. 1, nævnte opførelse af en ensilageplads med en grundplan, der ikke overstiger 1.000 m2, kan finde sted efter anmeldelse, når siloen placeres mindst:
 1. 100 meter fra
  a) beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren,
  b) eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde, og
  c) lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
 2. 75 meter fra beboelse på den nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren.
 3. 50 meter fra åbne vandløb og fra søer med et areal, der er større end 100 m2.

Stk. 4. Den i stk. 1, nævnte opførelse af en ensilageplads med en grundplan over 1.000 m2, men som ikke overstiger 3.000 m2, kan finde sted efter anmeldelse, når siloen placeres mindst:
 1. 150 meter fra
  a) beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren,
  b) eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde, og
  c) lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
 2. 100 meter fra beboelse på den nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren.
 3. 50 meter fra åbne vandløb og fra søer med et areal, der er større end 100 m2.

Stk. 5. En anmeldt plads, jf. stk. 1, skal ud over de i stk. 3 og 4, nævnte afstandskrav opfylde følgende betingelser, jf. dog § 19 e, stk. 3:
 1. Ensilagepladsen skal etableres i sædvanlige byggematerialer i ikke-reflekterende overflader.
 2. Etableringen af pladsen må ikke medføre væsentlige ændringer i eksisterende terræn.
 3. Kanten på en ensilageplads med tilhørende støttemure, må ikke opføres mere end 3 meter over eksisterende terræn, medmindre ensilagepladsen helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og -anlæg på ejendommen og pladsens højde ikke overstiger højden på den laveste eksisterende bygning eller anlæg målt fra terræn til tagryg.
 4. Senest 31. december året efter etableringen af ensilagepladsen skal der etableres afskærmende beplantning omkring pladsen. Den afskærmende beplantning skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, og beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning.

§ 19 e. Ved modtagelse af anmeldelse efter §§ 19 a-19 d, skal kommunen kvittere for modtagelsen og indstille sagsbehandlingen af husdyrbrugets eventuelle ansøgninger efter §§ 10-12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunen skal informere Natur- og Miljøklagenævnet om en anmeldelse, hvis anmeldelsen omfatter byggeri eller dyrehold, som af kommunen er tilladt eller godkendt efter §§ 10-12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og kommunen er bekendt med, at tilladelsen eller godkendelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vurderer, hvorvidt det anmeldte overholder kravene i §§ 19 a-19 d, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 8, jf. § 9, og ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer, eller områder der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder.

Stk. 3. På baggrund af vurderingen efter stk. 2, træffer kommunalbestyrelsen senest to måneder fra modtagelse af en anmeldelse afgørelse om, at det anmeldte kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver tilladelse eller godkendelse i medfør af §§ 10, 11 eller 12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Ved afgørelsen kan kommunalbestyrelsen på baggrund af en vurdering af de landskabelige forhold beslutte helt eller delvist at fravige krav om afskærmende beplantning, jf. § 19 a, stk. 5, nr. 4 og § 19 b, stk. 5, nr. 4.

Stk. 4. Før der træffes afgørelse, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen gøre naboer skriftligt bekendt med anmeldelsen og give dem adgang til at udtale sig indenfor to uger.

Stk. 5. Hvor kommunen efter stk. 1, har indstillet sagsbehandlingen af en ansøgning, skal kommunen, når der er truffet afgørelse efter stk. 3, genoptage denne. Såfremt afgørelsen, jf. stk. 3, giver anledning til ændringer i den genoptagne ansøgning, skal kommunen give ansøger meddelelse herom, og samtidig fastsætte en frist for ansøgers indsendelse af nye oplysninger. Såfremt afgørelsen giver anledning til, at tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ikke længere er nødvendig, afslutter kommunalbestyrelsen sagsbehandlingen og giver ansøger meddelelse herom.

Vil du vide mere?

Betingelser for brug af anmeldeordningen

Der kan ske etablering, udvidelse eller ændring af en ensilageplads eller ensilagesilo på et husdyrbrug efter anmeldelse til kommunen, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. Størrelsen af etableringen, udvidelsen eller ændringen af pladsen eller siloen i sig selv overstiger ikke 3.000 m2 eksklusiv vejarealer og kantbelægninger.
 2. Byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den pågældende bedrift som land-brugsbedrift.
 3. Byggeriet placeres i umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer på den ejendom, hvor byggeriet opføres.
 4. Ensilagepladsen etableres i sædvanlige byggematerialer i ikke-reflekterende overflader.
 5. Etableringen af pladsen medfører ikke væsentlige ændringer i eksisterende terræn.
 6. Kanten på en ensilageplads med tilhørende støttemure opføres ikke mere end 3 meter over eksisterende terræn, medmindre ensilagepladsen helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og -anlæg på ejendommen, og pladsens højde ikke overstiger højden på den laveste eksisterende bygning eller anlæg målt fra terræn til tagryg.
 7. Der skal etableres afskærmende beplantning omkring pladsen. Beplantningen skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, og beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning. Beplantningen skal etableres senest 31. december året efter etableringen af pladsen. Ved afgørelsen om anmeldelsen kan kommunen dog vælge at fravige dette krav om afskærmende beplantning helt eller delvist på baggrund af de landskabelige forhold.
 8. Ensilagepladsen eller –siloen placeres, så nedenstående afstandskrav opfyldes:

 1. En ensilageplads eller -silo med en grundplan, der ikke er større end 1.000 m2, skal placeres mindst:
  100 meter fra
  a) Beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i land-zone, som har en anden ejer end driftsherren.
  b) Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommer-husområde, og
  c) Lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
  75 meter fra
  Beboelse på den nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af drifts-herren.
  50 meter fra
  Åbne vandløb og fra søer med et areal, der er større end 100 m2.
 2. En ensilageplads eller -silo med en grundplan, der overstiger 1.000 m2 (men ikke er større end 3000 m2), skal placeres mindst:
  150 meter fra
  a) Beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i land-zone, som har en anden ejer end driftsherren.
  b) Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommer-husområde, og
  c) Lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
  100 meter fra
  Beboelse på den nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren.
  50 meter fra
  Åbne vandløb og fra søer med et areal, der er større end 100 m2.

Afstandskravene i husdyrgodkendelseslovens § 8

Hvis det anmeldte ikke overholder afstandskravene i husdyrgodkendelseslovens § 8, kan kommunen dispensere fra afstandskravet efter lovens § 9. En dispensation kan ikke indeholdes i en afgørelse om anmeldelse, men skal gives særskilt. De to afgørelser bør dog meddeles samtidigt.

Beskyttelsesinteresser iht. § 19 e

Kommunen skal tjekke, at det anmeldte ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer, eller områder der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder. Områderne skal i forvejen være udpegede eller på fastlagt på anden måde. Der er derfor ingen pligt eller mulighed for kommunen for at foretage en yderligere vurdering.

Offentlighed og orientering af klageberettigede

Der er ikke foreskrevet en bestemt fremgangsmåde om offentlighed i de sager, som anmeldes efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, udover at kommunen skal gøre naboer skriftligt bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist af to uger. Det er ikke tilstrækkeligt, at kommunen foretager denne forudgående orientering (høring) ved offentlig annoncering. Der skal som minimum foretages individuel skriftlig orientering af naboerne.

Hvad angår offentlighed omkring den afgørelse, som kommunen træffer i en anmeldelsessager er det hensigtsmæssigt at foretage offentlig annoncering med klagevejledning. Denne fremgangsmåde anbefales, uanset indholdet af afgørelsen, som under alle omstændigheder skal meddeles adressaten (anmelder), og som også bør meddeles de pågældende naboer/parter, der tidligere er blevet gjort bekendt med sagen. Afgørelsen bør meddeles de naboer/parter, der tidligere er blevet gjort bekendt med sagen.

Denne foreslåede offentlighedsprocedure har baggrund i, at kommunens afgørelser truffet med hjemmel i § 19 a, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, og at den klageberettigede kreds (enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald) kan udgøre en større kreds end blot afgørelsens adressat og naboer.

Den endelige afgørelse skal sendes til Naturstyrelsen, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 23, stk. 1, fordi miljøministeren også er klageberettiget i forhold til kommunens afgørelse, jf. husdyrgodkendelseslovens § 84, stk. 1. Desuden skal organisationer, som har anmodet om underretning i henhold til husdyrgodkendelseslovens §§ 61 eller 62, orienteres om afgørelsen.

Genoptagelse af sag efter §§ 10, 11 eller 12 på husdyrbruget

Hvor kommunen har indstillet sagsbehandlingen af en ansøgning efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12 pga. en anmeldelse, skal kommunen, når der er truffet afgørelse i anmeldesagen, genoptage behandlingen af tilladelses- eller godkendelsessagen.

Hvis afgørelsen af anmeldesagen giver anledning til, at tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven ikke længere er nødvendig, skal kommunen afslutte sagsbehandlingen og give ansøger meddelelse herom.

Hvis afgørelsen af anmeldesagen giver anledning til ændringer i den genoptagne sag efter §§ 10, 11 eller 12, skal kommunen give ansøger meddelelse herom, og samtidig fastsætte en frist for ansøgers indsendelse af nye oplysninger.

Registrering af afgørelser i husdyrgodkendelse.dk

I henhold til § 23, stk. 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal kommunen registrere dato og hjemmel for afgørelsen via www.husdyrgodkendelse.dk senest en måned efter afgørelsen er truffet. Det er dog endnu ikke teknisk muligt at registrere afgørelser i anmeldesager via husdyrgodkendelse.dk, og derfor må kommunen indtil videre undlade at registrere afgørelserne i systemet.

Version 2.0 - 14. januar 2011