Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Vurdering af ensilageplads eller ensilagesilo

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 16/02/2015 13:21Sådan gør du

Du skal følge procedurereglerne, der gælder for alle anmeldeordninger, dog med undtagelse af § 25 og § 27.

Retsgrundlag

Flg. fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

§ 7. Den, der indgiver anmeldelse i medfør af §§ 28-37, skal på et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, angive:
1) placering af eksisterende bygninger, anlæg og det anmeldte,
2) til- og frakørselsforhold til det anmeldte, og
3) målestoksforhold, nordpil og højdekurver samt nødvendig signaturforklaring.

Stk. 2. Hvor dette er relevant for at dokumentere overholdelse af kravene i §§ 28-37, skal den, der indgiver ansøgning efter stk. 1, tillige oplyse:
1) Matrikelnummer, hvor anlægget ønskes placeret.
2) Tegninger af anlægget med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet.
3) Størrelsen på det eksisterende og det anmeldte dyrehold.
4) Størrelse og placering af arealerne til afgræsningen, jf. §§ 35 og 36. Det angives, hvilke af disse arealer der er fredede, omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse eller udpeget som Natura 2000-områder. Størrelsen af disse arealer angives som en procentdel af det samlede anmeldte afgræsningsareal.
5) Beskrivelse af eksisterende afskærmende beplantning for bygninger og anlæg, samt fremtidig afskærmende beplantning, med angivelse af beplantningens artssammensætning, antal trærækker og etableringstidspunkt. Oplysninger kan fremsendes som en samlet beplantningsplan.
6) Oplysninger om gødningsopbevaringsanlægs placering i forhold til de i § 8, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, opregnede anlæg, områder, veje m.v.
7) Eventuelle befæstede arealer og afløbsforhold.
8) Overdækning af gødningsopbevaringsanlæg.
9) Kort med indtegning af nærmeste folds kant i forhold til ammoniakfølsom natur, jf. § 37, stk. 5.
10) Anden nødvendig dokumentation til opfyldelse af kravene i §§ 28-37, herunder oplysninger om det beregnede behov for ændring eller udvidelse af staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdskrav, jf. § 30, behov for ændringer på anlægget som følge af afprøvning, jf. § 34, eller omlægning til økologisk produktion, jf. § 37.

Stk. 3. En anmeldelse efter § 34 skal indeholde en beskrivelse af, hvad der ønskes afprøvet og relevante forskrifter for driften af den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik.

§ 28. Etablering, udvidelse eller ændring på eksisterende husdyrbrug af ensilageplads, herunder ensilagesilo, i form af en støbt plads til opbevaring af ensilage, med eller uden støttemure, kan finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, hvis størrelsen af etableringen, udvidelsen eller ændringen af pladsen eller siloen i sig selv ikke overstiger 3.000 m2 eksklusiv vejarealer og kantbelægninger, jf. dog stk. 2-7.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 kan kun finde sted, hvis byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den pågældende bedrift som landbrugsbedrift, og det placeres i umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer på den ejendom, hvor byggeriet opføres.

Stk. 3. Opførelse af en ensilageplads med en grundplan, der ikke overstiger 1.000 m2, kan finde sted efter anmeldelse, når siloen placeres mindst:
1) 100 meter fra
a) beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren,
b) eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde, og
c) lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
2) 75 meter fra beboelse på den nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren.
3) 50 meter fra åbne vandløb og fra søer med et areal, der er større end 100 m2.

Stk. 4. Opførelse af en ensilageplads med en grundplan over 1.000 m2, men som ikke overstiger 3.000 m2, kan finde sted efter anmeldelse, når siloen placeres mindst:
1) 150 meter fra
a) beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren,
b) eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde, og
c) lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
2) 100 meter fra beboelse på den nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren.
3) 50 meter fra åbne vandløb og fra søer med et areal, der er større end 100 m2.

Stk. 5. En anmeldt plads, jf. stk. 1, skal ud over de i stk. 3 og 4, nævnte afstandskrav opfylde følgende betingelser, jf. dog § 38, stk. 5:
1) Ensilagepladsen skal etableres i sædvanlige byggematerialer i ikke-reflekterende overflader.
2) Etableringen af pladsen må ikke medføre væsentlige ændringer i eksisterende terræn.
3) Kanten på en ensilageplads med tilhørende støttemure må ikke opføres mere end 3 meter over eksisterende terræn, medmindre ensilagepladsen helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og -anlæg på ejendommen, og pladsens højde ikke overstiger højden på den laveste eksisterende bygning eller anlæg målt fra terræn til tagryg.
4) Senest den 31. december året efter etableringen af ensilagepladsen skal der etableres afskærmende beplantning omkring pladsen. Den afskærmende beplantning skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, og beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning.

Stk. 6. Anmeldes flere ensilagepladser, jf. stk. 1, skal anlæggene samlet set overholde de størrelsesgrænser og afstandskrav, som er angivet i stk. 1, stk. 3 og stk. 4.

Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 6 finder ikke anvendelse på ensilagepladser, der er indgået i kommunalbestyrelsens vurdering i forbindelse med en tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

§ 38. Ved modtagelse af anmeldelse efter §§ 28-37 skal kommunalbestyrelsen kvittere for modtagelsen og indstille sagsbehandlingen af husdyrbrugets eventuelle ansøgninger efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunalbestyrelsen skal informere Natur- og Miljøklagenævnet om en anmeldelse, hvis anmeldelsen omfatter byggeri eller dyrehold, som af kommunalbestyrelsen er tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og kommunalbestyrelsen er bekendt med, at tilladelsen eller godkendelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vurderer, hvorvidt det anmeldte efter §§ 28-37 overholder kravene i §§ 28-37 og § 8, jf. § 9 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer eller områder, der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder.

Stk. 3. På baggrund af vurderingen efter stk. 2 træffer kommunalbestyrelsen senest to måneder fra modtagelse af en anmeldelse efter §§ 28-37 afgørelse om, at det anmeldte kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver tilladelse eller godkendelse i medfør af §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor oplysningskravene i § 7 er opfyldt. Senest 4 uger efter modtagelsen af en ufuldstændig ansøgning, meddeler kommunalbestyrelsen ansøger, hvilke oplysninger, der mangler, før anmeldelsen kan behandles.

Stk. 4. Før der træffes afgørelse, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen gøre naboer skriftligt bekendt med anmeldelsen efter §§ 28-37 og give dem adgang til at udtale sig inden for en frist på 2 uger. Orientering af naboer kan undlades, hvis det anmeldte efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for naboerne.

Stk. 5. Ved afgørelsen efter stk. 3 kan kommunalbestyrelsen på baggrund af en vurdering af de landskabelige forhold beslutte helt eller delvist at fravige krav om afskærmende beplantning, jf. § 28, stk. 5, nr. 4, og § 29, stk. 5, nr. 4.

Stk. 6. Det kan indgå i kommunalbestyrelses afgørelse efter stk. 3, at konkrete vilkår i en tilladelse eller godkendelse ikke finder anvendelse som følge af anmeldelsen efter §§ 28-37.

Stk. 7. Hvor kommunalbestyrelsen efter stk. 1 har indstillet sagsbehandlingen af en ansøgning, skal kommunalbestyrelsen, når der er truffet afgørelse efter stk. 3, genoptage denne. Såfremt afgørelsen, jf. stk. 3, giver anledning til ændringer i den genoptagne ansøgning, skal kommunalbestyrelsen give ansøger meddelelse herom og samtidig fastsætte en frist for ansøgers indsendelse af nye oplysninger. Såfremt afgørelsen giver anledning til, at tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ikke længere er nødvendig, afslutter kommunalbestyrelsen sagsbehandlingen og giver ansøger meddelelse herom.

§ 39. En afgørelse på grundlag af en anmeldelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter, at afgørelsen er meddelt.

Stk. 2. Hvis en afgørelse på grundlag af en anmeldelse ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

Vil du vide mere?

Betingelser for brug af anmeldeordningen

Der kan ske etablering, udvidelse eller ændring af en ensilageplads eller ensilagesilo på et husdyrbrug efter anmeldelse til kommunen, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. Størrelsen af etableringen, udvidelsen eller ændringen af pladsen eller siloen i sig selv overstiger ikke 3.000 m2 eksklusiv vejarealer og kantbelægninger.
 2. Byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den pågældende bedrift som land-brugsbedrift.
 3. Byggeriet placeres i umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer på den ejendom, hvor byggeriet opføres.
 4. Ensilagepladsen etableres i sædvanlige byggematerialer i ikke-reflekterende overflader.
 5. Etableringen af pladsen medfører ikke væsentlige ændringer i eksisterende terræn.
 6. Kanten på en ensilageplads med tilhørende støttemure opføres ikke mere end 3 meter over eksisterende terræn, medmindre ensilagepladsen helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og -anlæg på ejendommen, og pladsens højde ikke overstiger højden på den laveste eksisterende bygning eller anlæg målt fra terræn til tagryg.
 7. Der skal etableres afskærmende beplantning omkring pladsen. Beplantningen skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, og beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning. Beplantningen skal etableres senest 31. december året efter etableringen af pladsen. Ved afgørelsen om anmeldelsen kan kommunen dog vælge at fravige dette krav om afskærmende beplantning helt eller delvist på baggrund af de landskabelige forhold.
 8. Ensilagepladsen eller –siloen placeres, så nedenstående afstandskrav opfyldes:
  • En ensilageplads eller -silo med en grundplan, der ikke er større end 1.000 m2, skal placeres mindst:
   100 meter fra
   a) Beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i land-zone, som har en anden ejer end driftsherren.
   b) Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommer-husområde, og
   c) Lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
   75 meter fra
   Beboelse på den nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af drifts-herren.
   50 meter fra
   Åbne vandløb og fra søer med et areal, der er større end 100 m2.
  • En ensilageplads eller -silo med en grundplan, der overstiger 1.000 m2 (men ikke er større end 3000 m2), skal placeres mindst:
   150 meter fra
   a) Beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i land-zone, som har en anden ejer end driftsherren.
   b) Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde, og
   c) Lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
   100 meter fra
   Beboelse på den nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren.
   50 meter fra
   Åbne vandløb og fra søer med et areal, der er større end 100 m2.

Generelt om betingelserne

Betingelserne for at bruge anmeldeordningen skal alle være opfyldt for, at projektet kan gennemføres uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12.

Hvis alle betingelser er opfyldt, har anmelder krav på at kunne gennemføre projektet uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Kommunen kan hermed heller ikke give afslag til projektet, hvis alle betingelser er opfyldt.

Der kan således ikke ved afgørelsen lægges vægt på andre kriterier end de, der følger af anmeldeordningen. Kommunen skal derfor ikke foretage vurderinger ud over, hvad der er nødvendigt for at afgøre, om de fastsatte betingelser for brug af anmeldeordningen er opfyldt. Ved udarbejdelse af anmeldeordningen er det ved fastsættelse af betingelserne vurderet, at der ikke vil være nogen væsentlig miljøpåvirkning, når betingelserne er opfyldt.

Anmeldelse af flere ensilagepladser og ensilagesiloer

Der kan anmeldes flere ensilagepladser og/eller -siloer, når størrelsen (se betingelse nr. 1) ikke overskrides for de anmeldte anlæg tilsammen. Anmeldelserne kan ske på samme tidspunkt eller på forskellige tidspunkter.

Hvis en anmeldt ensilageplads eller -silo senere bliver omfattet af en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, så regnes den ikke længere med i opgørelsen af den samlede størrelse af ensilagepladser og -siloer, som er etableret ved anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 28. Eksisterende ensilagepladser eller -siloer, som ikke er etableret efter anmeldelse efter § 29, regnes heller ikke med i opgørelsen.

Det er det samlede areal af de anmeldte pladser og/eller siloer på anmeldelsestidspunktet, som er afgørende for hvilke afstandskrav, der skal overholdes (se betingelse nr. 8).

Fravigelse af beplantningskrav

Ved afgørelsen af hvorvidt byggeriet overholder betingelserne i anmeldeordningen, kan du på baggrund af en vurdering af de landskabelige forhold beslutte at fravige kravet om afskærmende beplantning helt eller delvist.

Umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer

Begrebet ”i umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer”, skal forstås på samme måde som i husdyrgodkendelsesloven og efter landzonepraksis. Læs om det i afsnittet om landskab og planforhold (under wiki-husdyrvejledningens afsnit om miljøgodkendelse), hvori tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer er defineret.

Version 2.0 - 14. januar 2011