Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Faste afstandskrav - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nuværende version


Page Revision: 14/03/2014 17:20


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som ansøger på dette punkt i ansøgningsskemaet redegøre nærmere for ejendommens placering, herunder de enkelte stalde, ensilageopbevaringsanlæg og gødningsopbevaringsanlæg. Redegørelsen bør bl.a. dække de zone- og planforhold, der gælder for anlægget, og afstande fra stalde, ensilage- og gødningsopbevaringsanlæg mv. til nærmeste nabobeboelse. Du kan bedst og nemmest redegøre for ovenstående v.h.a. af en målfast anlægstegning.

Du skal uploade de målefaste oversigtsplaner (anlægstegningen) gennem ansøgningssystemet . Tegningen skal være i passende målestoksforhold med angivelse af anlæggenes (stalde og lignende indretninger til dyr, som f.eks. foderpladser og løbegårde m.v., gødningsopbevaringsanlæg, ensilageoplæg, ensilagebeholder, beholder til spildevand) placering i forhold til omgivelserne. Planen skal forsynes med nordpil og nødvendig signaturforklaringer.

På en af de målefaste oversigtsplaner skal de nærmeste naboers placering i forhold til de enkelte produktionsbygninger også fremgå. Oversigtsplanerne skal vise de relevante afstande fra stalde mv. til nabobeboelse.

Herudover bør du beskrive zoneforholdene, som anlægget ligger heri, herunder navnlig om der er vedtaget lokalplan for området. Er du i tvivl om zone- og planforholdene på ejendommen, bør du rette henvendelse til kommunen.

Retsgrundlag

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 6 fremgår:

§ 6. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøger udfylde det skema, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3, og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5. Stk. 3. Ansøgning om etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal ud over de oplysninger, der fremgår af stk. 2, indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt M og N. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3, og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.
...

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bilag 2 fremgår:

"C. Oplysninger om husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold

10) Målefast oversigtsplaner i passende målestoksforhold med angivelse af anlæggenes (stalde og lignende indretninger til dyr, som f.eks. foderpladser og løbegårde m.v., gødningsopbevaringsanlæg, ensilageoplæg, ensilagebeholder, beholder til spildevand) placering i forhold til omgivelserne, herunder placering i forhold til omkringboende m.v. samt afstande til sårbar natur, jf. § 6 og § 8 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt afstande til andre natur- og kulturområder m.v. På planen angives højdekoter, hvor det er relevant. Planen forsynes med nordpil og nødvendig signaturforklaring.
11) Beskrivelse af lokaliseringsovervejelser i forhold til omgivelser, der er følsomme over for emissioner eller gener fra virksomheden (f.eks. boligområder, rekreative områder, vandforsyningsanlæg, søer eller vandløb herunder dræn), Kommunen eller amtet kan oplyse om de planlægningsmæssige bestemmelser i området."
...

Vil du vide mere?

Oplysninger du indtaster i dette afsnit bruges primært til at bedømme, om de faste afstandskrav i husdyrgodkendelseslovens §§ 6 og 8 er overholdt. Du kan læse mere om, hvordan oplysningerne indgår i kommunens sagsbehandling hér.

Kommunen kan ikke dispensere fra afstandskravet i husdyrgodkendelseslovens § 6, medmindre du søger om godkendelse til en hestepension eller en rideskole. Hvis kravet ikke er overholdt, får du derfor et afslag.

I forhold til husdyrgodkendelseslovens § 8 kan kommune give dig dispensation (efter § 9), men kun, hvis du kan dokumentere, at afstandskravene ikke kan overholdes, og der i øvrigt er særlige gode grunde til at acceptere det pågældende byggeris placering alligevel.

Du skal være opmærksom på, at hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at overholdelse af de i § 8 nævnte afstandskrav ikke vil sikre tilstrækkeligt mod væsentlige gener eller forurening, kan kommunalbestyrelsen bede dig om at finde en anden placering af bygningen eller fastsætte skærpede vilkår for indretning og drift.

Du kan finde de fleste oplysninger om ejendommens zoneforhold på Arealinformation på DanmarksMiljøportal. Kommune- og lokalplaner offentliggøres typisk på kommunens hjemmeside, men er du i tvivl, bør du kontakte kommunen.

Vær endelig opmærksom på, at der gælder særlige regler for pelsdyr. I bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v. nr. 1428 af 13. december 2006 er der således fastsat særlige regler om afstandskrav for anlæg til pelsdyr.

Version 2.0 - 14. januar 2011