Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Husdyrgødning og foder - Vilkår

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 13/01/2011 17:01Sådan gør du

For alle § 12-husdyrbrug og § 11 husdyrbrugene bør der som udgangspunkt fastsættes et vilkår om beredskabsplan i tilfælde af gylleuheld, der skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter godkendelsens ikrafttræden. Vilkåret skal ses i sammenhæng med behovet for en beredskabsplan ved uheld med miljøfarlige stoffer. Planen skal være oversat til samtlige relevante sprog, der i fornødent omfang forstås af samtlige ansatte med de arbejdsfunktioner, der berøres af beredskabsplanen.

Der kan endvidere fastsættes vilkår om befæstning af påfyldningspladser og omfangsdræn om større stalde med særlig risikofyldt beliggenhed.

Du skal stille vilkår om de virkemidler, der er anvendt til begrænsning af ammoniakemission m.v.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelseslovens §§ 27 og 29:

§ 27. En tilladelse efter § 10 og en godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 skal indeholde vilkår, der sikrer, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at kravene i § 19 opfyldes.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11:

§ 11. En godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af lovens §§ 11 og 12, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19 - 26 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, en begrundelse for afgørelsen samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes, og skal fastsætte
...
9) krav til håndtering og opbevaring af husdyrgødning på husdyrbruget, herunder angivelse af opbevaringskapacitet,

Vil du vide mere?

Skabelon for beredskabsplan på russisk kan rekvireres hos Landscentret

Vilkår om opbevaring af husdyrgødning

Direkte udbringning af dybstrøelse Hvis andelen af dybstrøelse, som køres direkte ud, er større end standardforudsætningen, skal der stilles vilkår om, at der som minimum skal udbringes den pågældende mængde direkte.

Overdækning af gyllebeholder Hvis der er valgt anden overdækning end standardforudsætningen, skal der stilles vilkår i godkendelsen om, at den valgte overdækning skal anvendes.

Placering af markstak Hvis der opbevares husdyrgødning i en markstak, skal der stilles vilkår i godkendelsen om, at markstakken placeres i mindst samme afstand fra eventuelle naturområder, der er sårbare over for ammoniak, som angivet i ansøgningen. Herved sikres, at ansøgningssystemets beregning af merbelastningen med ammoniak på naturområdet udtrykker "worst case", idet placeringen af markstakke skifter hvert år.

Opbevaring på en anden ejendom Der skal stilles vilkår om hvor meget husdyrgødning, der overføres til opbevaringsanlæg på andre ejendomme, og hvornår husdyrgødningen skal opbevares på den anden ejendom.

Version 2.0 - 14. januar 2011