Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Landskab og planforhold - Vilkår

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nuværende version


Page Revision: 14/03/2014 19:23Sådan gør du

Som kommunal sagsbehandler skal du her stille de vilkår, der er nødvendige for at undgå en negativ landsskabspåvirkning som følge af nyt byggeri. Det kan dreje sig om placering, farvevalg, skærmende beplantning e.l.

Hvis der tillades gyllebeholdere i det åbne land af hensyn til markdriften, skal der stilles vilkår om skærmende beplantning og nedrivning ved ophør.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelseslovens § 27 har følgende ordlyd:

"§ 27. En tilladelse efter § 10 og en godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 skal indeholde vilkår, der sikrer, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at kravene i § 19 opfyldes. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til husdyrbrugets beliggenhed fastsætte vilkår, der sikrer,
1) …,
2) …, og
3) at den ansøgte etablering sker under hensyntagen til de landskabelige værdier, jf. § 22.
Stk. 2. For så vidt angår beholdere til flydende husdyrgødning, skal kommunalbestyrelsen tillade eller godkende en af hensyn til markdriften ønsket placering, medmindre væsentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer afgørende taler imod placeringen. En tilladelse … eller godkendelse … skal indeholde vilkår om, at beholderen afskærmes med beplantning og fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften."

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 13 har følgende ordlyd:

"§ 13. En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende: ...
5) Placering og udformning af ny bebyggelse til varetagelse af de landskabelige værdier.
6) Afskærmende beplantning omkring beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, som opføres uden tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer, samt nedrivning af beholderen, når den ikke længere er nødvendig for driften af den pågældende ejendom.
..."

Vil du vide mere?

Gyllebeholdere i det åbne land - pligtmæssige vilkår

Hvis der tillades gyllebeholdere i det åbne land af hensyn til markdriften, skal der stilles vilkår om skærmende beplantning og nedrivning ved ophør.

Afgørelsen skal i øvrigt altid indeholde en begrundelse for, at gyllebeholderens placering er nødvendig af hensyn til markdriften, jf. Miljøklagenævnets afgørelse i "Drengstedvej".

Indpasning i landskabet i øvrigt

Som nævnt ovenfor i de foregående afsnit kan der i en række tilfælde - som vilkår for godkendelse - være behov for indpasning af nyt byggeri i landskabet for at afbøde påvirkningen. Det kan f.eks. være, hvis der gives tilladelse til driftsbygninger af industriel karakter eller fællesanlæg for flere ejendomme. Der kan også være behov for indpasning, hvis der er tale om driftsbygninger, der placeres uden tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Meget store produktionsbygninger med industriel karakter, som adskiller sig afgørende i arkitektur, omfang eller volumen fra standarden for landbrugsbyggeri, kan som udgangspunkt have en væsentlig påvirkning på landskabet. Dette gælder også, selv om de ikke direkte ligger i et naturområde, et karakteristisk og oplevelsesrigt landskab eller ved et kulturmiljø.

Ved vurderingen af om et sådant landbrugsbyggeri eller anlæg skal tillades eller godkendes, skal der lægges vægt på, om byggeriet kan tilpasses til de landskaber, hvori de skal ligge.

Vurderingen skal forholde sig til de identitetsgivende landskabstræk, landskabsoplevelsen og sårbarheden i området. Der skal ske en vurdering i forhold til naturgrundlaget, kulturgrundlaget og den oplevelsesmæssige betydning.

Placering

Kommunen kan stille krav om placering af et anlæg eller byggeri. Ved byggeri, som ønskes opført uden tilknytning til eksisterende bebyggelser, skal det vurderes, om byggeriet eller anlægget skæmmer landskabet, eller har langtrækkende synlige konsekvenser ved placering i terrænet. Det kan fx være tilfældet, hvis bygningen ligger højt i terrænet, har meget store dimensioner, er opført i reflekterende materialer eller med skæmmende belysning. Byggeriet må ikke forstyrre landskabets karakter og oplevelsesmæssige værdier, herunder vigtige landskabselementer som marker, hegn, bakkelandskaber, kystlandskaber, ådale, gravhøje, herregårde, husmandssteder, kirker, landsbyer, enge, moser, overdrev, skove, vandhuller og vandløb etc. I givet fald kan kommunen kræve en anden placering.

Det mest hensigtsmæssige vil være at afklare placeringen i dialog med ansøger, men kan der ikke opnås dialog herom kan kommunen påbyde en anden placering eller - hvis dette ikke er muligt - meddele et afslag.

Farvevalg, afskærmning mv.

Krav om brug af afdæmpede farver, ikke-oplyste eller ikke-reflekterende materialer samt krav om afskærmende beplantning kan være med til at indpasse selv store bygninger i landskabsbilledet.

Sådanne krav er dog ikke altid tilstrækkelige. Ved opførelse af landbrugsbyggeri skal der også lægges vægt på byggeriets udformning (dimensioner og materialer) samt dets placering i landskabets terræn og i forhold til de øvrige bygninger på ejendommen.

Det kan være nødvendigt at fastsætte krav om at opdele meget store enheder i mindre. Samtidig skal landbrugsejendomme optræde som samlede helheder i landskabsbilledet. I vurderingen heraf skal kommunalbestyrelsen ikke alene vurdere afstanden mellem bygningerne, men også om byggeriet samlet set opleves som en helhed. Ved store terrænforskelle kan bebyggelse - selv med en kort afstand mellem bygningerne - virke som spredt bebyggelse.

Kommunalbestyrelsen skal altid vurdere hensigtsmæssigheden af krav om afskærmende beplantning i forhold til bygningen og det konkrete landskab.

Links til supplerende materiale

Miljøklagenævnets afgørelse af 22. juni 2009 (j.nr. 130-00157)
Miljøklagenævnets afgørelse af 28. august 2009 (j.nr. 130-00108)
Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2010 (j.nr. 130-00108) .

Version 2.0 - 14. januar 2011