Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Nitrat (overfladevand) - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 13/01/2011 17:18Sådan gør du

I IT-ansøgningssystemet beregnes det automatisk hvor stort husdyrtryk (DE/ha) der må være på bedriftens udbringningsarealer for at beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevand kan overholdes. Beregningen sker på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer samt ud fra ansøgningssystemets kortværk over nitratklasserne, som definerer beskyttelsesniveauet for nitrat. Hvis du ønsker et højere dyretryk, kan du anvende en række virkemidler der kan begrænse nitratudvaskningen til samme niveau som ved det dyretryk, som beskyttelsesniveauet umiddelbart foreskriver.

Vær opmærksom på, at ansøgningssystmets kortværk over nitratklasserne er vejledende. Det betyder, at kommunen i nogle tilfælde ud fra kendskab til lokale forhold kan beslutte at ændre på, hvilke nitratklasser der skal ligge til grund for beregningen. Miljøstyrelsen vil desuden jævnligt opdatere kortene på grund af ny viden, hvilket også påvirker behandlingen af ansøgninger, der allerede er sendt ind, idet kommunen skal træffe sin afgørelse ud fra den nyeste viden på afgørelsestidspunktet.

I ansøgningssystemet beregnes der kvælstofudvaskning vha. modellen FarmN. Der foretages en beregning af hvor stor kvælstofudvaskningen ville være, hvis beskyttelsesniveauet blev opfyldt vha. det reducerede dyretryk (kg N/ha DEmax), samt af hvor stor kvælstofudvaskningen vil være ved udbringning af den ansøgte mængde husdyrgødning med brug af virkemidlerne (kg N/ha DEreel). Du skal således som udgangspunkt ikke gøre noget aktivt for at få ansøgningssystemet til at foretage beregningen af nitratudvaskningen, bortset fra eventuelt valg af virkemidler, hvis det ønskede dyretryk (DEreel) er større end det maksimale dyretryk (DEmax), som beskyttelsesniveauet umiddelbart foreskriver.

Du skal endvidere redegøre for, hvorvidt der er mulighed for at begrænse udvaskningen af nitrat ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Du kan i den forbindelse finde vejledning i Miljøstyrelsens vejledende BAT-standardvilkår.

Retsgrundlag

Hjemmelsgrundlag for de oplysninger ansøger skal afgive, som er/kan være relevante for nitratudvaskningsberegninger: Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, punkt 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 41. Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, at beregning af udvaskning af nitrat skal gennemføres ved anvendelse af udvaskningsmodeller udarbejdet af Danmarks Jordbrugsforskning (Farm-N).

Vil du vide mere?

Hvorfor skal der gøres rede for anvendelse af BAT?

Hvis der ikke foreligger en redegørelse for anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, har kommunen ikke mulighed for at tage stilling til, om du har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Redegørelsen er derfor af afgørende betydning for kommunens mulighed for at vurdere det ansøgte i relation til husdyrgodkendelsesloven.

Du skal således sørge for at undersøge og vurdere mulighederne for at anvende teknikker og teknologier på husdyrbruget, som forebygger eller begrænser udvaskningen af nitrat i forbindelse med udbringning af husdyrgødning fra husdyrbruget til det niveau, som er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

Beregning af nitratudvaskningsbidraget fra husdyrgødning

Nitratudvaskningsbidraget fra husdyrgødning bruges af kommunen til en vurdering af nitrats mulige indvirkning på eksempelvis en fjord. Bidraget bruges som en del af afskæringskriteriet for skadevirkning af nitratudvaskning til overfladevande i vurderingen af, om der er grundlag for at skærpe husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau. I vurderingen indgår det, hvor meget større nitratudvaskningen bliver, fordi der gødes med husdyrgødning i stedet for kun med handelsgødning.

Nitratudvaskningsbidraget fra husdyrgødning beregnes som forskellen mellem den ansøgte produktion (inklusive husdyr) og en nudrift, hvor der ikke anvendes husdyrgødning. Den eneste parameter, der ændres på, er således antal dyr, som i nudrift sættes til 0 (nul). Andre parametre som f.eks. sædskifte ændres ikke.

I ansøgningsforløbet ”Beregninger på arealer” i Husdyrgodkendelse.dk trykkes på knappen "Se FarmN-beregning", som findes nederst på siden. FarmN vil derefter åbne i et nyt vindue.

Image

Under Scenarie skal det kontrolleres at der står ”Nudrift”

Via knappen ”Kopier scenarie” oprettes en kopi af nudriften.

Image

Der er nu oprettet et scenarie med betegnelsen: Kopi af nudrift.

Det nye scenarie skal herefter rettes til på følgende punkter inden det gemmes:

Husdyrgødningen skal tages ud af scenariet.

Image

Dette kan gøres på to måder, enten ved at skrive 0 (nul) i feltet ”Kg N” eller tryk på ”Slet” knappen.

Herefter skal der trykkes på ”Gem” knappen.

Resultatet kan ses under fanen ”ResuLtat”

Image

Udvaskningen findes i rækken N-udvaskning (kg N/ha), i det viste eksempel = 63,8 Kg N/ha.

Image

Forskellen mellem dette tal og tallet fra Husdyrgodkendelse.dk udregnes.

Image

I det viste eksempel vil resultatet være:

67,7 KgN/ha – 63,8 KgN/ha = 4,9 KgN/ha

Tallet 4,9 skal anvendes som vist i eksemplerne i afsnittet "Eksempler på vurderinger på baggrund af afskæringskriteriet" under fanebladet "Vurdering".

Kopien bevares kun så længe der ikke ændres i ansøgningen og dermed beregningen i FarmN. Hvis dette sker, for eksempel som en konsekvens af ændret areal eller dyrehold, skal man gennemføre oprettelsen af kopien igen.

Version 2.0 - 14. januar 2011