Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Dyrehold og management - Vilkår

RSS

Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler stille vilkår om:
  • Produktionens omfang, herunder evt. fleksibilitet i produktionen
  • Fodring, hvis den afviger fra normtallene, dvs. hvis der står andet end ”0” i felterne vedrørende fodring eller hvis feltet ”Antal fravænnede smågrise pr. årsso” er udfyldt
  • Udegående dyr
  • håndtering af unormale driftssituationer
  • håndtering af uheld
  • egenkontrol

Retsgrundlag

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 13 følger:

§ 13. En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende:
1) Produktionens omfang med angivelse af dyrearter og dyretyper samt inden for hvilke grænser den maksimale produktion kan finde sted.
...
4) Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning af de foranstaltninger, der træffes for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget.
...
12) Hvordan husdyrbruget skal forholde sig i unormale driftssituationer.
13) Husdyrbrugets indretning og drift for at sikre, at husdyrbruget ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld.
...

Se bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) i Lovgrundlaget for miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Vil du vide mere?

Produktionens omfang, herunder evt. fleksibilitet i produktionen

Selvom ansøger angiver, at produktionen de første år er mindre end det maksimalt tilladte, skal miljøredegørelsen og miljøvurderingen foretages på baggrund af den maksimale produktion.

Udegående dyr

Hvis det er oplyst, at dyr er udegående i ansøgt drift, skal der stilles vilkår om at dyrene skal være udegående i den oplyste periode.

Hvis afgræssende dyr på andre bedrifter betragtes som værende under bagatelgrænsen, skal der stilles vilkår om, at i det omfang dyr afgræsser hos tredjemand uden for de arealer, som er miljøvurderet i forbindelse med miljøgodkendelsen eller senere anmeldelser, må der ikke fodres i denne periode. Mineraltilskud samt tilskudsfodring i tørkeperioder er dog tilladt i begrænset omfang. Det sikres herved, at næringsstofoptagelsen er større end næringsstofudskillelsen, hvorved der ikke vil være en negativ miljøpåvirkning.

Fodring

Hvis ansøger har skrevet andet end ”0” i felterne vedrørende fodring, betyder det, at fodringen i ansøgt drift afviger fra normtallene, som næringsstofudskillelsen normalt beregnes ud fra. Ansøger kan bruge fodring som virkemiddel til at begrænse næringsstofudskillelsen i forhold til normtallene og herved kunne overholde miljøkravene. Ansøgers egne oplysninger kommer da til at indgå i ansøgningssystemets beregninger. Derfor skal kommunen stille vilkår hertil, hvis ansøger har skrevet andet en ”0” i felterne vedrørende fodring. Der skal stilles vilkår til samtlige husdyr i den pågældende dyregruppe og i det pågældende staldsystem på hele husdyrbruget. Hvis der står ”0” i felterne vedrørende fodring, skal der ikke stilles vilkår om fodring. Ansøger er herved frit stillet i sit senere valg af foder på husdyrbruget.

Læs mere om vilkår om fodring her.

Management

Krav til management af miljøforholdene gennem vilkår om beredsskabsplan behandles under afsnittet Husdyrgødning og foder - Vilkår og Affald og miljøfarlige stoffer - Vilkår

Version 2.0 - 14. januar 2011