Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Søgemaskine

Her kan du søge i siderne i dette namespace og i filer.
Note: du vil kun se resultater for sider og filer du har rettigheder til at læse.I kategorier


This search, performed through 14,61 MB (323 documents, 10817 words), completed in 2,3 seconds and yielded 30 results.

Ammoniaktab - Generelt — 2,7%

{TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection:Ansøgning} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 mar 2014 Sådan gør du Du skal som ansøger sørge for, at projektet lever op til husdyrgodkendelseslovens generelle ammoniakreduktionskrav og kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) for ammoniakemission. Det generelle ammoniakreduktionskrav Det generelle ammoniakreduktionskrav beregnes automatisk i IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold, [...]

Påvirkning af natur - Vurdering — 2,6%

Sådan gør du Ansøgninger indsendt fra og med 15. marts 2011 Du skal som kommunal sagsbehandler starte med at undersøge, om de angivne oplysninger i ansøgningen om ruhed, kildehøjder og kumulation, som anvendes ved beregningen af ammoniakdepositionen, er korrekte. Vær også opmærksom på eventuel lokalisering inden for forbudszonen . Du skal også vurdere, om registreringerne af naturområderne er korrekte . Du skal herefter undersøge om kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på naturarealer omfattet af [...]

Nitrat (overfladevand) — 2,6%

{TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection:Ansøgning} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 9 dec 2013 Sådan gør du I IT-ansøgningssystemet beregnes det automatisk hvor stort husdyrtryk (DE/ha), der må være på bedriftens udbringningsarealer, for at beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevand kan overholdes. Beregningen sker på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer samt ud fra ansøgningssystemets kortværk over nitratklasserne, som definerer beskyttelsesniveauet [...]

Nitrat (overfladevand) - Vurdering — 2,5%

[...] overfladevand. I den forbindelse skal du lægge vægt på, om arealerne afvander til sårbare Natura 2000-områder og sikre, at udvaskningen af nitrat ikke skader bevaringsmålsætningerne for området. Hvis der er grundlag for skærpelse, skal det ske efter kriterierne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4. Ansøger skal i så fald have mulighed for at tilpasse sin ansøgning med yderligere virkemidler udover dem, som ansøgningen eventuelt indeholder i forvejen, således at projektet kan leve op til skærpelsen. Er skærpelsen ikke tilstrækkelig, skal der meddeles afslag, jf. lovens [...]

Dyrehold og management — 2,5%

{TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection:Ansøgning} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 25 sep 2015 Retsgrundlag Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 10 fremgår: § 10. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, 1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, 2) at mulighederne for at substituere [...]

Lugt — 2,0%

{TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection:Ansøgning} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 3 jan 2017 Sådan gør du Du skal som ansøger redegøre for hvilke lugtgener, det ansøgte kan give anledning til. Dertil kan du anvende lugtberegningerne i det elektroniske ansøgningssystem, eller du kan foretage en lugtberegning efter den såkaldte OML-model (se nærmere nedenfor). Ved anvendelse af det elektroniske ansøgningssystem (www.husdyrgodkendelse.dk) Du skal redegøre for staldanlæggenes placering i forhold til omliggende beboelsesområder. Du skal også redegøre [...]

Lugt Vurdering — 1,6%

Sådan gør du Kommunen skal først kontrollere, at de oplysninger, som ansøger har indsendt er korrekte og fyldestgørende. Ansøger skal som led i sin ansøgning angive anlæggenes placering i forhold til nærmeste byzonegrænse, sommerhusområde, landzoneområde udlagt til boligformål (hvis relevant), samlede bebyggelse og enkeltbolig. Kommunen skal kontrollere, at de nævnte områder er placeret korrekt på det kortmateriale, som er indsendt af ansøger. Kommunen skal endvidere kontrollere [...]

Ammoniakpåvirkning af natur — 1,6%

{TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection:Ansøgning} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 4 jan 2017 Sådan gør du Du skal som ansøger i IT-ansøgningssystemet beregne merdepositionen og totaldepositionen af ammoniak på ammoniakfølsomme naturområder nær husdyrbruget. IT-ansøgningssystemet beregninger af depositionen sker dels på grundlag af den beregnede ammoniakemission i nudrift og ansøgt drift, placeringer af stalde, markstakke og lagre til opbevaring af husdyrgødning [...]

§ 28 Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd — 1,6%

{TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 28, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger,

§ 31 Produktionstilpasning - Med § 10, 11 eller 12 — 1,5%

{TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 31, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det,

Fosfor - Vurdering — 1,5%

[...] brugen af virkemidler , der sikrer overholdelse af det maksimalt tilladte fosforoverskud på bedriften. De anvendte virkemidler fremgår af ansøgningssystemets faneblad om arealberegninger. Undersøg om udbringning af husdyrgødning til harmonigrænsen på aftalearealer vil medføre et fosforoverskud, der overskrider beskyttelsesniveauet for fosforoverskud, eller som i øvrigt vurderes at medføre en væsentlig virkning på miljøet. Hvis det er tilfældet, skal bedriften med aftalearealet være godkendt efter husdyrgodkendelseslovens § 16, for at arealet kan bruges til overførsel af [...]

Projektets omfang — 1,5%

{TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection:Ansøgning} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 27 mar 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug) Sådan gør du Anlæg Du skal som ansøger afklare, hvor mange anlæg der skal indgå i godkendelsen. Normalt skal en godkendelse kun omfatte anlæg på den ejendom, som ansøgningen om etablering, udvidelse eller ændring vedrører. Anlæg på andre ejendomme skal kun inddrages, hvis de er teknisk og forureningsmæssigt

Ammoniaktab - Vurdering — 1,5%

[...] hvordan du vurderer, om kravet om BAT er overholdt . Hvis både det generelle ammoniakreduktionskrav og kravet om anvendelse af BAT er overholdt, skal du undersøge hvilke teknikker eller teknologier (virkemidler), som ansøger har brugt for at begrænse ammoniakemissionen . Du skal fastsætte vilkår, der sikrer, at tiltagene til begrænsning af ammoniakfordampningen foretages og virker efter hensigten. Retsgrundlag Vedligeholdelse og overvågning af foranstaltninger, der begrænser husdyrbrugets emissioner Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens [...]

Landskab og planforhold — 1,4%

{TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection:Ansøgning} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 14 mar 2014 Sådan gør du Hvis ansøgningen omfatter nye bygninger, nye opbevaringsanlæg m.v., skal du som ansøger beskrive, om byggeriet opføres i tilknytning til eksisterende produktionsbygninger (inden for ca. 20 m), indsende materiale, der beskriver den/de nye bygnings funktion, udseende (materiale- og farvevalg, belysning) og specifikationer (grundplan, højde, taghældning, glasarealer [...]

Godkendelsespligt — 1,3%

{TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection:Ansøgning} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 21 mar 2017 Husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11, 12 og 103 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 5-8 og 25-35 Sådan gør du Hvis du vil etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug Som udgangspunkt skal du søge kommunen om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, hvis du vil etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug. Hvis det, du har tænkt dig at indgive ansøgning om, er af mindre omfang, skal du dog overveje, om det kan gennemføres vha. en af anmeldeordningerne

Revurdering — 1,3%

{TOCRSS} {TabSection:Husdyrbrug} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 26 nov 2012 Miljøstyrelsen har endnu ikke udarbejdet vejledning om revurdering målrettet husdyrproducenten. Vi henviser derfor indtil videre til fanebladet "Kommune", hvor du kan læse om reglerne for revurdering af husdyrbrug godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 ("kapitel 5-godkendelse"). {NewTab default:Kommune} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 4 jan 2017 Sådan gør du Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning [...]

Revurdering-Kommune — 1,3%

Sådan gør du Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT) . Når der er anledning til revurdering af en godkendelse af et husdyrbrug , skal du som kommunal sagsbehandler sende et oplæg til godkendelsesindehaveren om kommunens foreløbige overvejelser om revurderingen og bede om eventuelle yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne revurdere godkendelsen. Du skal desuden foretage offentlig annoncering om revurderingen. Hvis [...]

§ 29 Skift mellem dyretyper — 1,3%

{TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 29, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger,

§ 35 Økologi — 1,3%

{TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 35, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det,

Faste afstandskrav — 1,3%

{TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection:Ansøgning} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 3 jan 2017 Sådan gør du Du skal som ansøger på dette punkt i ansøgningsskemaet redegøre nærmere for ejendommens placering, herunder de enkelte stalde, ensilageopbevaringsanlæg og gødningsopbevaringsanlæg. Redegørelsen bør bl.a. dække de zone- og planforhold, der gælder for anlægget, og afstande fra stalde, ensilage- og [...]

Offentlighed og høring — 1,2%

[...] {TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection: } {NewTab default:Vurdering} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 27 mar 2017 §§ 9 og 10 i lov nr. 204 af 28/02/2017 om ny regulering af husdyrbrug m.v. (overgangsregler) §§ 55 og 56 i den tidligere gældende lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (LBK nr 442 af 13/05/2016) Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 21, 42, 44 og 45 Forvaltningslovens § 19 (partshøring) Sådan gør du I sager om tilladelse eller [...]

Dyrehold og Management - Ansøgning — 1,2%

[...] fremgår: § 10. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, 1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, 2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet, 3) at produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt, 4) at affaldshierarkiet, [...]

Bek. nr. 764 af 28/06/2012 — 1,2%

[...] stk. 4, § 16, stk. 2, § 18, stk. 1). Kompost må højst opbevares samme sted i marken i 12 måneder, og markstakkene må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år (§ 13, stk. 2). Reglerne vedrørende overdækning af oplag i marken præciseres. Der indføres et forbud mod udbringning af fast gødning, ensilagesaft og mineralsk gødning (handelsgødning) fra 15. november til 1. februar (§ 29, stk. 3). Der indføres et forbud mod udbringning af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og mineralsk [...]

Retsgrundlag for BAT for husdyrproduktion — 1,1%

Husdyrgodkendelsesloven Flg. fremgår af husdyrgodkendelsesloven: Formål og anvendelsesområde § 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Stk. 2. Med denne lov tilsigtes særlig 1) at forebygge og begrænse forurening af luft, vand, jord og undergrund [...]

§ 30 Produktionstilpasning - Uden § 10, 11 eller 12 — 1,1%

{TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 30, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger,

§ 33 Naturafgræsning - Opstaldning en del af året — 1,1%

{TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 33, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det,

§ 26 Ensilageplads eller -silo — 1,1%

{TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 26, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger,

§ 27 Opbevaringsanlæg til husdyrgødning — 1,0%

{TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 27, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger,

Nitrat (grundvand) — 1,0%

{TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection:Ansøgning} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 9 dec 2013 Sådan gør du Kommunens vurdering af nitratudvaskning til grundvand baseres bl.a. på beregning af nitratudvaskningen fra rodzonen i udvaskningsmodellen FarmN. Nitratudvaskningen fra rodzonen beregnes automatisk i IT-ansøgningssystemet på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer. Udvaskningen af nitrat fra rodzonen beregnes kun for de udbringningsarealer,

Markoplysninger — 1,0%

{TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection:Ansøgning} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 9 dec 2013 Sådan gør du Du skal som ansøger indtegne alle husdyrbrugets udbringningsarealer på kortet i ansøgningssystemets afsnit ”Arealer på kort”. Du kan også overføre indtegnede arealer fra en GIS-fil. Du kan læse mere om dette i ansøgningssystemets hjælpetekst. Du skal herefter svare på spørgsmålene under ”Grundlæggende arealoplysninger”. I afsnittet ”Arealoplysninger” skal du afgive forskellige oplysninger om udbringningsarealerne. Du kan læse mere om, hvad oplysningerne [...]

Version 2.0 - 14. januar 2011