Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Søgemaskine

Her kan du søge i siderne i dette namespace og i filer.
Note: du vil kun se resultater for sider og filer du har rettigheder til at læse.I kategorier


This search, performed through 14,61 MB (323 documents, 10817 words), completed in 0,1 seconds and yielded 25 results.

Ammoniaktab - Generelt — 19,5%

[...] fanebladet "Vurdering" . Hvis produktionen afviger fra standard med hensyn til indgangs- og afgangsvægt/måneder, justeres kravene til maksimalt tab tilsvarende. Resultatet af beregningen vises i ansøgningsskemaets afsnit "Ammoniaktab". Hvis kravet ikke er opfyldt, vil der blive givet afslag til projektet, idet husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for ammoniak herved ikke er opfyldt. Hvis det generelle ammoniakreduktionskrav ikke kan overholdes ved den drift, som du ønsker, kan du anvende en række teknologier eller teknikker, som kan begrænse ammoniakfordampningen. BAT [...]

Ammoniaktab - Vurdering — 16,9%

[...] Det generelle ammoniakreduktionskrav fungerer på den måde, at der er fastsat et maksimalt acceptabelt ammoniaktab for de forskellige dyrekategorier (dvs. dyretype i kombination med staldsystem) i en ansøgning. Ammoniakreduktionskravet er opfyldt for projektet, hvis det samlede maksimalt acceptable ammoniaktab ikke overskrides ved den ansøgte produktion. Det maksimalt acceptable ammoniaktab er fastsat ud fra en procentmæssig reduktion af ammoniakemissionen fra det såkaldt ”bedste staldsystem mht. ammoniakfordampning” [...]

Ammoniakpåvirkning af natur — 7,8%

[...] husdyrbrug er omfattet af § 7: 1) Dispensation efter § 9, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. § 8, stk. 1, nr. 3. 2) Tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter § 10, § 11 og § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 3) Godkendelse af arealer til afsætning af husdyrgødning fra husdyrbrug efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. § 11. Ved administration af de i §§ 8 - 9 nævnte bestemmelser kan der ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis det ansøgte kan 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder [...]

Forurening — 5,2%

[...] miljøfarlige stoffer indeholder en redegørelse for håndtering af affald og døde dyr ved husdyrbrug. Ammoniaktab - Generelt Ammoniaktab - Generelt handler om kravene til generel begrænsning af ammoniaktabet fra anlægget, bl.a. gennem brugen af den miljømæssigt bedste tilgængelige teknik. Sigtet med det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra husdyrbrug er at sikre, at der generelt fortsat sker reduktion af ammoniakbelastningen af Danmarks natur. [...]

Vejledning om miljøregulering af husdyrhold (GÆLDENDE FØR 1. AUGUST 2017) — 5,2%

Velkommen til Miljøstyrelsens husdyrvejledning Vejledning om husdyrregulering efter 1. august 2017 findes på www.husdyrvejledning.mst.dk Vejledning om reglerne før 1. august 2017 bruges fortsat til behandling af ansøgninger modtaget før denne dato, jf. overgangsreglerne i husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Vejledningen handler om miljøregulering af dyrehold efter husdyrbrugloven (husdyrgodkendelsesloven) , miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelser udstedt i medfør i af disse love. Vær særlig opmærksom på de overgangsregler [...]

Ammoniaktab - Ansøgning — 5,2%

[...] kravene til maksimalt tab tilsvarende. Resultatet af beregningen vises i ansøgningsskemaets afsnit "Ammoniaktab". Hvis kravet ikke er opfyldt, vil der blive givet afslag til projektet, idet husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for ammoniak herved ikke er opfyldt. Hvis det generelle ammoniakreduktionskrav ikke kan overholdes ved den drift, som du ønsker, kan du anvende en række teknologier eller teknikker, som kan begrænse ammoniakfordampningen. BAT Ved valget af teknikker skal du også sørge for, at ammoniakemissionen fra anlægget ikke bliver større, end den [...]

Husdyrgødning og foder - Ansøgning — 2,6%

[...] indtastningsfeltet, hvis den er forskellig fra standardforudsætningerne. Bemærk at det i beregningerne af ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning i nudrift altid forudsættes, at det er standardforudsætningerne, der gælder, hvis der er indtastet en værdi mindre end standardforudsætningen. Specielt for dybstrøelse: Ved dybstrøelse skal andelen af dybstrøelse, der køres direkte ud og pløjes ned altid angives i indtastningsfeltet, også hvis man ønsker at anvende standardforudsætningerne. Bemærk at det i beregningerne af ammoniaktab [...]

Ammoniaktab - Vilkår — 2,6%

Sådan gør du Du skal som kommunal sagsbehandler fastsætte vilkår der sikrer anvendelsen af de teknikker, som indgår i projektet og som begrænser ammoniaktabet fra stalde og gødningslopbevaringsanlæg. Herved må det antages at det emissionsniveau for ammoniak, som er forudsat ved godkendelsen af projektet, [...]

Introduktion til ny husdyrregulering — 2,6%

Vejledning om husdyrregulering efter 1. august 2017 findes på www.husdyrvejledning.mst.dk Introduktion til ny husdyrregulering I dette afsnit af Miljøstyrelsens husdyrvejledning [...]

Ammoniak — 2,6%

[...] af en forøget tilførsel kan desuden på længere sigt påvirke næringsstofbalancen og forsure jorden. Ammoniaktab Ammoniakatab handler om kravene til generel begrænsning af ammoniaktabet bl.a. gennem brugen af den miljømæssigt bedste tilgængelige teknik. Sigtet med det generelle krav om reduktion af ammoniaktab [...]

Indholdsfortegnelse — 2,6%

Husdyrvejledning Ny husdyrregulering Introduktion til ny husdyrregulering Tidslinje Overgangsregler Bortfald af arealvilkår og -betingelser Husdyrgødningsbekendtgørelsen 1. Bekendtgørelsens område 2. Lokalisering af dyrehold 3. Indretning af stalde 4. Kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg 5. Opbevaring af fast gødning 6. Opbevaring af ensilage og ludning af halm 7. Opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft mm. 8. Indretning af afløb 9. Drift og vedligeholdelse 10. Anvendelse af flydende husdyrgødning mm. 11. Harmoniregler 12. [...]

Ammoniak fra udbringning - Vurdering — 1,3%

[...] nuværende krav. Det gælder desuden, at jo tyndere gylle, jo hurtigere nedtrængning i jorden og jo mindre ammoniaktab. Ved udbringning af svinegylle og afgasset [...]

BAT-standardvilkår — 1,3%

[...] april 2011. Det beregnede krav kan sammenholdes med IT-ansøgningssystemets beregning af det samlede ammoniaktab fra stald og lager. BAT-beregningen er indført [...]

Opbevaring af fast gødning — 1,3%

[...] fiber til gødningsstakken. En hurtig overdækning er af afgørende betydning for at imødegå uacceptable ammoniaktab. Fiberfraktionen kan dog i henhold til bestemmelsen [...]

Lugt Vurdering — 1,3%

[...] (L) el. blandet natur 0,1 -2.303 a L Ringe vegetation (Rv), åbent land uden læhegn 0.05 -2.996 a R Vand 0.001 -6.908 a V Eksempler: 50 [...]

Lugt — 1,3%

[...] gælder dog kun for typiske afkastforhold ved husdyrbrug (med lave afkast), idet højere afkast kan give anledning til større variation i geneafstanden [...]

Projektets omfang — 1,3%

[...] planlagte udvidelser eller ændringer ud over det projekt, der primært søges om godkendelse til, skal du afklare, om ansøgningens oplysninger om [...]

Dyrehold og Management - Ansøgning — 1,3%

[...] omfatter notatet alle gulveløsinger der i normtalsarbejdet under Fødevareministeriet vurderes at have et ammoniaktab Håndtering af sager om pelsdyrfarme i husdyrgodkendelse.dk [...]

Påvirkning af natur - Vilkår — 1,3%

[...] ammoniakpåvirkning fra det ansøgte. Kommunen skal herved stille vilkår som angivet i afsnittet om vilkår vedrørende ammoniaktab . Kommunen er altid forpligtet til at vurdere, [...]

Bek. nr. 915 af 27/06/2013 — 1,3%

[...] krav til de arealer med vintersæd og vinterraps, som skal inddrages for at kompensere for det større ammoniaktab på sort jord som følge af forsuring i stedet [...]

Husdyrgødning og foder — 1,3%

[...] oplysninger om anvendelse af næringsstofbegrænsende foderteknologier, samt foderkorrektioner som følge heraf. Punkt E 20. Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser [...]

Økologisk husdyrbrug — 1,3%

[...] økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Der gælder også særlige regler i forbindelse med ammoniaktab. Dette gælder både for ansøgninger indsendt [...]

Introduktion til ny husdyrregulering — 1,3%

[...] Landbrugspakkens hovedformål om at målrette og forenkle husdyrreguleringen. I dette afsnit af Miljøstyrelsens husdyrvejledning gives en introduktion til den nye husdyrregulering. [...]

Bek. nr. 764 af 28/06/2012 — 1,3%

[...] fiber til gødningsstakken. En hurtig overdækning er af afgørende betydning for at imødegå uacceptable ammoniaktab. Kompost i markstak Vejledningens krav [...]

Dyrehold og management — 1,3%

[...] omfatter notatet alle gulveløsinger der i normtalsarbejdet under Fødevareministeriet vurderes at have et ammoniaktab Håndtering af sager om pelsdyrfarme i husdyrgodkendelse.dk [...]

Version 2.0 - 14. januar 2011