Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Søgemaskine

Her kan du søge i siderne i dette namespace og i filer.
Note: du vil kun se resultater for sider og filer du har rettigheder til at læse.I kategorier


This search, performed through 14,61 MB (323 documents, 10817 words), completed in 1,1 seconds and yielded 30 results.

Nitrat (overfladevand) — 4,7%

[...] følsomme over for emissioner eller gener fra virksomheden (f.eks. boligområder, rekreative områder, vandforsyningsanlæg, søer eller vandløb herunder dræn). Kommunen kan oplyse om de planlægningsmæssige bestemmelser i området. Punkt E 14. Dyreart og antal dyreenheder før og efter det ansøgte, med beregningsgrundlaget herfor. Punkt E 17. Oplysning om opbevaring og/eller forarbejdning af foder, samt oplysninger om anvendelse af næringsstofbegrænsende foderteknologier, samt foderkorrektioner som følge heraf. Punkt E 18. Oplysning om bivirksomhed som f.eks. dambrug, slagteri, [...]

Nitrat (overfladevand) - Vurdering — 3,5%

[...] 7. Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 8, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning. Stk. 2. Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets [...]

Ammoniaktab - Generelt — 3,4%

[...] eksisterende stalde. Læs om hvordan der gøres rede for brug af BAT , og hvorfor der skal gøres rede for brug af BAT . Vær opmærksom på, at forekomst af kvælstoffølsom natur i området kan betyde, at ammoniakemissionen må nedbringes yderligere. Læs mere i afsnittet om ammoniakpåvirkning af natur . Retsgrundlag Generelt ammoniakreduktionskrav Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens Bilag 3, Punkt 1 BAT Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 2: Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse [...]

Påvirkning af natur - Vurdering — 2,9%

[...] naturområdet, selvom beskyttelsesniveauet er overholdt. For kategori 1-natur udgør dette den obligatoriske vurdering efter habitatbekendtgørelsens regler. Du skal herefter vurdere, om der er grundlag for at stille krav til ammoniakemissionen under hensyn til andre omkringliggende ammoniakfølsomme naturområder (kategori 3-natur) . Kommunen skal derudover altid vurdere, om det ansøgte vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for såkaldte bilag IV-arter ved at undersøge, om der kan påvises en direkte sammenhæng mellem projektet og påvirkningen af den pågældende [...]

Ammoniakpåvirkning af natur — 2,6%

[...] m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen), som kan ses i Lovgrundlag for miljøgodkendelse af husdyrbrug . Bilag 2. Punkt C 10. Målefast oversigtsplan i passende målestoksforhold med angivelse af anlæggenes (stalde og lignende indretninger til dyr, som f.eks. foderpladser og løbegårde m.v., gødningsopbevaringsanlæg, ensilageoplæg, ensilagebeholder, beholder til restvand) placering i forhold til omgivelserne, herunder placering i forhold til omkringboende m.v. samt afstande til sårbar natur, jf. §§ 6-8 i lov om miljøgodkendelse [...]

Ammoniaktab - Vurdering — 2,3%

[...] En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende: ... 4) Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning af de foranstaltninger, der træffes for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget. ... Generelt ammoniakreduktionskrav Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens [...]

Fosfor — 2,1%

[...] samt forsfortallet for marken. Disse informationer skal indtastes i IT-systemet af ansøger. Herudover skal man som ansøger ikke foretage yderligere for at få ansøgningssystemet til at udføre beregningen af fosforoverskuddet, bortset fra eventuelt valg af virkemidler. Du skal endvidere redegøre for, hvorvidt der er mulighed for at begrænse udledningen af fosfor ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Du kan i den forbindelse finde yderligere vejledning i Miljøstyrelsens vejledende BAT-standardvilkår. Retsgrundlag Hjemmelsgrundlag [...]

Lugt — 2,0%

[...] beregningen efter modellen. For vejledning i anvendelse af OML-modellen henvises til afsnittet Lugt - Vurdering - vil du vide mere og den faglige rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug . Retsgrundlag Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 6 fremgår: "§ 6. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøger udfylde det skema, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § [...]

Projektets omfang — 1,7%

[...] hvor flere anlæg er så nært forbundne, at der ikke kan ske en adskilt produktion, skal ansøgningen omfatte de flere anlæg, og der skal ske en fælles vurdering og godkendelse heraf. Husdyrgodkendelseslovens § 13 er en videreførelse af gældende praksis i forhold til VVM-direktivets og IPPC-direktivets anlægsbestemmelser. Ved gennemførelsen af IPPC-direktivet i 1999 udarbejdede Fødevareministeriet og Miljøministeriet et fællesnotat herom (ofte kaldet "1999-notatet" eller "anlægsnotatet"). 1999-notatet og hidtidig praksis tager udgangspunkt

Fosfor - Vurdering — 1,7%

[...] 7. Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 8, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning. Stk. 2. Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets [...]

Landskab og planforhold — 1,6%

[...] fremtidige anvendelse, belysningsforhold m.v. ..." Vil du vide mere? Læs mere under fanebladet "Vurdering". {NewTab default:Vurdering} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 15 okt 2015 Sådan gør du Du skal som kommunal sagsbehandler vurdere og beskrive nybyggeri og en eventuel tilbygnings påvirkning af det omkringliggende landskab. Du skal for det første afklare, om bygningen er erhvervsmæssigt nødvendig for husdyrbruget, og om den opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. I så fald kan bygningen [...]

Nitrat (grundvand) — 1,5%

[...] {TabSection:Ansøgning} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 9 dec 2013 Sådan gør du Kommunens vurdering af nitratudvaskning til grundvand baseres bl.a. på beregning af nitratudvaskningen fra rodzonen i udvaskningsmodellen FarmN. Nitratudvaskningen fra rodzonen beregnes automatisk i IT-ansøgningssystemet på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer. Udvaskningen af nitrat fra rodzonen beregnes kun for de udbringningsarealer, hvor hele eller dele af arealet er udpeget som nitratfølsomt område, og ikke for andre arealer. Vær opmærksom på, at ansøgningssystemets

Lugt Vurdering — 1,5%

[...] i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kan heller ikke godkendes, såfremt der ved en samlet vurdering af hele husdyrbruget vurderes at være væsentlige virkninger på miljøet, jf. § 34, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Stk. 3. Ved væsentlige virkninger på miljøet forstås, at det beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat, der er fastlagt i bilag 3, overskrides. For godkendelser efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at kun beskyttelsesniveauet vedrørende fosfor og nitrat skal være overholdt. Der må derudover [...]

Landskab og planforhold - Vurdering — 1,4%

[...] 1, om landzonetilladelse til opførelse af visse nye bebyggelser til husdyrproduktion med et krav om vurdering i forbindelse med en tilladelse eller godkendelse efter § 10, § 11 eller § 12. Der er ikke med denne lov tiltænkt nogen ændring af den gældende landzoneadministration. De landbrugsbygninger, der ikke kræver tilladelse eller godkendelse efter denne lov, reguleres fortsat efter planlovens § 35, jf. dog § 36. Det gælder f.eks. bebyggelse på plantebrug eller bebyggelse på husdyrbrug under 15 dyreenheder. Lovforslagets § 22, stk. 1, skal derfor sikre, at kommunalbestyrelsen [...]

Godkendelsespligt — 1,3%

[...] anden lovgivning, f.eks. naturbeskyttelseslovens § 19 b. Vil du vide mere? Sådan ansøger eller anmelder du Ansøgning om godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 11 eller 12, skal sendes til kommunen gennem IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk. Ansøgning om tilladelse efter § 10 skal ske ved at sende et udfyldt ansøgningsskema om § 10-tilladelse til kommunen. Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 25 - 35 kan ske vha. et anmeldeskema, som findes under vejledningens afsnit om hver enkelt ordning under hovedafsnittet ”Anmeldeordninger”

Offentlighed og høring — 1,2%

{TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection: } {NewTab default:Vurdering} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 27 mar 2017 §§ 9 og 10 i lov nr. 204 af 28/02/2017 om ny regulering af husdyrbrug m.v. (overgangsregler) §§ 55 og 56 i den tidligere gældende lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (LBK nr 442 af 13/05/2016) Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 21, 42, 44 og 45 Forvaltningslovens § 19 (partshøring) Sådan gør du I sager om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven skal kommunalbestyrelsen informere og inddrage ansøgeren, offentligheden,

Offentlighed og høring - Vurdering — 1,2%

[...] afgørelsesudkast, offentliggørelse af afgørelsen og meddelelse til klageberettigede. Vil du vide mere? Generelt I sager om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven skal kommunalbestyrelsen som nævnt informere og inddrage ansøgeren, offentligheden, naboer og klageberettigede personer, organisationer og myndigheder i forskelligt omfang og på forskellige tidspunkter. Bestemmelserne herom findes i husdyrgodkendelseslovens §§ 55 og 56 samt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Definitioner "Offentligheden" betyder enhver, der kan have interesse for sagen. [...]

Tidligere godkendelser — 1,2%

[...] husdyrgodkendelsesloven, skal godkendelse af en udvidelse/ændring gives i form af en tillægsgodkendelse, når udvidelsen/ændringen ikke indebærer, at grænserne for godkendelsespligt i lovens § 12, stk. 1, overskrides. Generelt skal tillægsgodkendelser ansøges ved at kopiere den tidligere ansøgning, fastholde den oprindelige nudriftssituation og tilpasse ansøgt drift i forhold til det ønskede tillæg. Der skal i tekstfelterne gøres opmærksom på de oplysninger, som er ændret i ansøgt drift, og som derfor skal vurderes af kommunen i forbindelse med tillægget. Vil du vide mere? Oplysningskrav

Ammoniak fra udbringning - Vurdering — 1,2%

[...] husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bilag 3 fremgår bl.a.: Kommunen skal for hver ansøgning foretage en konkret vurdering, jf. §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og kan på den baggrund i særlige tilfælde beslutte sig for at stille vilkår med baggrund i bilag 4, der rækker udover det beskyttelsesniveau, der fremgår af dette bilag, jf. § 13, stk. 2-4. Dette vil være aktuelt, hvis der helt undtagelsesvist vurderes at være naturområder, der efter kommunalbestyrelsens vurdering ikke beskyttes tilstrækkeligt af det fastsatte beskyttelsesniveau. [...]

Transport — 1,2%

[...] husdyrgødning, foder, brændstof, mælk, ind- og udlevering af dyr før og efter ændring af dyrehold samt en vurdering af støjbelastningen, herunder tidsrum for transport. Retsgrundlag Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen: § 6. ... Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3, [...]

Dyrehold og management — 1,1%

[...] En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende: 1) Produktionens omfang med angivelse af dyrearter og dyretyper samt inden for hvilke grænser den maksimale produktion kan finde sted. 2) Grænseværdier, tekniske foranstaltninger eller tilsvarende parametre. 3) Den egenkontrol, [...]

Affald og miljøfarlige stoffer — 1,1%

[...] www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5. ... Bilag 2 I. Oplysninger om virksomhedens affald 36) Oplysninger om opbevaring og bortskaffelse af døde dyr, herunder eventuelt omladnings- og afhentningsstedets placering i forhold til nabobeboelser. 37) Oplysninger om opbevaring af olie/kemikalier. 38) Oplysninger om bortskaffelse af olie/kemikalieaffald herunder emballage m.v. 39) Oplysninger om art, mængde, opbevaring og bortskaffelse [...]

Transport - Vurdering — 1,0%

[...] transporten sker under hensigtsmæssige forhold både hvad angår transportveje men også transportformen. Ved vurdering af gener forbundet med husdyrbrugets transporter skal der tages udgangspunkt i, at husdyrbrugets konkrete behov for transporter også tilgodeses, fx med hensyn til mulige tidspunkter for levering til slagteri, afhentning af mælk osv. Som grundlag for vurderingen af gener forbundet med transport vil det være relevant at kortlægge den eventuelt øgede trafik, samt hvilke tidspunkter transporterne finder sted. Ved vurdering af hensigtsmæssig [...]

Affald og miljøfarlige stoffer - Vurdering — 0,9%

Sådan gør du Kommunens vurdering af håndteringen af affald og miljøfarlige stoffer er primært en vurdering af, om de generelle bestemmelser er overholdt. Disse regler handler primært om en miljømæssig forsvarlig indretning af oplagene, og om affaldet bortskaffes til godkendte modtagere. Dertil kommer særskilte vurderinger af om håndteringer af døde dyr, påfyldninger af dieselolie og rengøring af sprøjteudstyr foregår miljømæssigt forsvarligt. Generelt skal det endvidere vurderes, om oplagene har en størrelse, [...]

§ 35 Økologi — 0,9%

[...] Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet

§ 27 Opbevaringsanlæg til husdyrgødning — 0,9%

[...] hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en

§ 29 Skift mellem dyretyper — 0,9%

[...] bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive

§ 28 Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd — 0,9%

[...] (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger

Generelt om BAT og miljøteknologi — 0,9%

[...] skal tage hensyn til i forbindelse med anvendelse af BAT. Disse principper er beskrevet nedenfor. Vurdering af hvad der er økonomisk og teknisk muligt Det er en integreret del af BAT, at der i forbindelse med fastlæggelsen heraf skal foretages en vurdering af, hvad der i almindelighed er økonomisk og teknisk muligt for den enkelte branche som sådan. Dermed er det branchens generelle økonomiske formåen - og ikke den enkelte landmands egen økonomi - som er afgørende for kommunens vurdering. Hertil kommer, at [...]

§ 26 Ensilageplads eller -silo — 0,9%

[...] (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger

Version 2.0 - 14. januar 2011