Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Søgemaskine

Her kan du søge i siderne i dette namespace og i filer.
Note: du vil kun se resultater for sider og filer du har rettigheder til at læse.I kategorier


This search, performed through 14,61 MB (323 documents, 10817 words), completed in 1,0 seconds and yielded 30 results.

Nitrat (overfladevand) - Vurdering — 2,7%

[...] vægt på, om arealerne afvander til sårbare Natura 2000-områder og sikre, at udvaskningen af nitrat ikke skader bevaringsmålsætningerne for området. Hvis der er grundlag for skærpelse, skal det ske efter kriterierne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4. Ansøger skal i så fald have mulighed for at tilpasse sin ansøgning med yderligere virkemidler udover dem, som ansøgningen eventuelt indeholder i forvejen, således at projektet kan leve op til skærpelsen. Er skærpelsen ikke tilstrækkelig, skal der meddeles afslag, jf. lovens § 31, [...]

Påvirkning af natur - Vurdering — 2,6%

[...] projektet og påvirkningen af den pågældende arts yngle- eller rasteområde. Hvis en skærpelse af kravene ikke tilstrækkelig til at sikre beskyttelsen af ovenstående naturinteresser, skal der meddeles afslag. Ansøgninger indsendt inden 15. marts 2011 Du skal som kommunal sagsbehandler starte med at undersøge om de angivne oplysninger i ansøgningen om ruhed, kildehøjder og kumulation, som anvendes ved beregningen af ammoniakdepositionen, er korrekte. Kommunen skal herefter undersøge om kravene om maksimal merbelastning af naturarealer omfattet af husdyrgodkendelseslovens [...]

§ 28 Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd — 2,3%

[...] egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse. Vil du vide mere?

Nitrat (overfladevand) — 2,3%

[...] ansøgte mængde husdyrgødning med brug af virkemidlerne (kg N/ha DEreel). Du skal således som udgangspunkt ikke gøre noget aktivt for at få ansøgningssystemet til at foretage beregningen af nitratudvaskningen, bortset fra eventuelt valg af virkemidler, hvis det ønskede dyretryk (DEreel) er større end det maksimale dyretryk (DEmax), som beskyttelsesniveauet umiddelbart foreskriver. Du skal endvidere redegøre for, hvorvidt der er mulighed for at begrænse udvaskningen af nitrat ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Du kan i den forbindelse finde vejledning i Miljøstyrelsens [...]

§ 29 Skift mellem dyretyper — 2,1%

[...] hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse. Vil

Projektets omfang — 2,0%

[...] indgå i godkendelsen. Normalt skal en godkendelse kun omfatte anlæg på den ejendom, som ansøgningen om etablering, udvidelse eller ændring vedrører. Anlæg på andre ejendomme skal kun inddrages, hvis de er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med denne ejendom. Det er vigtigt, at du nøje overvejer, om dette er tilfældet. Ansøgningen kan nemlig ændre sig væsentligt, hvis flere anlæg skal medtages. Hvis du ejer andre ejendomme og også driver husdyrbrug derfra, skal du skrive i ansøgningen, hvor langt der er mellem anlæggene på ejendommene. I denne situation skal du

Godkendelsespligt — 2,0%

[...] miljøpåvirkning fra udbringningsarealerne i eksisterende tilladelser og godkendelser bortfalder uden videre 1. august 2017. Det samme gælder for § 16-godkendelser (arealgodkendelser) i deres helhed. Læs mere om fjernelse af krav om anmeldelse af arealudskiftning og bortfald af arealvilkår 1. august 2017 i afsnittet "Ny husdyrregulering" . Ved udskiftning af udbringningsarealer eller tilføjelse af nye udbringningsarealer kan der dog være fastlagt krav om anmeldelse i anden lovgivning, f.eks. naturbeskyttelseslovens § 19 b. Vil du vide mere? Sådan ansøger

§ 30 Produktionstilpasning - Uden § 10, 11 eller 12 — 2,0%

[...] anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse. Vil du vide mere? Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af udvidelse

Ammoniakpåvirkning af natur — 2,0%

[...] "Anlægsberegninger". Hvis grænserne for maksimal deposition på naturarealer ikke er overholdt, vil der blive givet afslag til projektet, idet husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for ammoniak herved ikke er opfyldt. Overholdelse af grænserne garanterer dog ikke, at det ansøgte kan godkendes på dette område, idet kommunen har pligt til at vurdere, om der er grundlag for at stille skærpede krav. Hvis kravene til maksimal deposition ikke kan overholdes ved den drift, som du ønsker, [...]

Lugt — 1,9%

[...] driftes, samt eventuelle teknologiske foranstaltninger såsom køling m.v. Bemærk dog at afkasthøjden ikke indgår i de beregninger, der foretages af det elektroniske ansøgningssystem, men vil skulle indgå i beregninger efter OML-modellen. Har du viden om, at der i området drives andre husdyrbrug med en størrelse over 75 DE, skal du også redegøre for placeringen af sådanne andre husdyrbrugs anlæg. Hvis der indenfor 300 meter fra beboelsesområder (byzone, sommerhusområde o. lign.) eller samlet bebyggelse eller 100 meter fra nabobebyggelse findes andre staldanlæg på andre [...]

Fosfor - Vurdering — 1,9%

[...] afslag på en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16, hvis § 19 ikke er opfyldt. Habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 6, har følgende ordlyd: § 7. Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 8, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige [...]

Ammoniaktab - Generelt — 1,8%

[...] produktionen afviger fra standard med hensyn til indgangs- og afgangsvægt/måneder, justeres kravene til maksimalt tab tilsvarende. Resultatet af beregningen vises i ansøgningsskemaets afsnit "Ammoniaktab". Hvis kravet ikke er opfyldt, vil der blive givet afslag til projektet, idet husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for ammoniak herved ikke er opfyldt. Hvis det generelle ammoniakreduktionskrav ikke kan overholdes ved den drift, som du ønsker, kan du anvende en række teknologier eller teknikker, [...]

§ 33 Naturafgræsning - Opstaldning en del af året — 1,8%

[...] evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse. Vil du vide mere? Oplysninger,

Lugt Vurdering — 1,8%

[...] en eventuel beregning efter OML-modellen. Hvis kommunen konstaterer, at én eller flere geneafstande ikke overholdes ved det ansøgte, skal kommunen gøre ansøger opmærksom herpå og oplyse, at der ikke kan meddeles godkendelse, såfremt geneafstandene ikke overholdes. Fastholdes ansøgningen skal der i udgangspunktet meddeles et afslag . Retsgrundlag Det følger af den forvaltningsretlige officialmaksime, at kommunen skal træffe sin afgørelse på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Det er derfor nødvendigt, at kommunen [...]

Dyrehold og management — 1,7%

[...] affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages, 5) at der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og 6) at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf. Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 13, stk. 1 fremgår: § 13. En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og [...]

§ 31 Produktionstilpasning - Med § 10, 11 eller 12 — 1,6%

[...] anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse. Vil du vide mere? Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af

§ 35 Økologi — 1,6%

[...] evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse. Vil du vide mere? Oplysninger,

Landskab og planforhold — 1,5%

[...] overvejelser du har gjort dig med hensyn til bygningens indplacering som en naturlig del af omgivelserne, der ikke skæmmer. Sidstnævnte kan angå f.eks. farvevalget eller beplantning omkring bygningen eller belysningsforhold på facader og udenfor bygninger og anlægdele. Du bør også sikre dig, at de ønskede anlægsdele ikke overskrider naturbeskyttelseslovens og planlovens regler om beskyttelses- og byggelinjer. Du bør også tjekke, om det ansøgte ligger inde for kommuneplanens rammebestemmelser. Hvis et eller flere anlægsdele skal opføres uden tilknytning [...]

Lokalisering af dyrehold — 1,4%

Bemærk at denne vejledning endnu ikke omfatter ændringer, som er indført med den seneste ændring af bekendtgørelsen (BEK nr 1324 af 15/11/2016). Forbudszonen Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4 Hvad omfatter forbudszonen? Inden for visse områder må der ikke etableres anlæg til dyrehold, og eksisterende anlæg til dyrehold samt selve dyreholdet må ikke udvides eller ændres, hvis udvidelsen eller ændringen vil medføre forøget forurening. Områderne omfatter: Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens [...]

§ 32 - Miljøeffektive teknologier eller teknikker — 1,4%

[...] kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse. Vil du vide mere? Oplysninger,

§ 26 Ensilageplads eller -silo — 1,4%

[...] din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse. Vil du vide mere?

Faste afstandskrav — 1,4%

[...] overholdt. Du kan læse mere om, hvordan oplysningerne indgår i kommunens sagsbehandling hér . Kommunen kan ikke dispensere fra afstandskravet i husdyrgodkendelseslovens § 6, medmindre du søger om godkendelse til en hestepension eller en rideskole. Hvis kravet ikke er overholdt, får du derfor et afslag. I forhold til husdyrgodkendelseslovens § 8 kan kommune give dig dispensation (efter § 9), men kun, hvis du kan dokumentere, at afstandskravene ikke kan overholdes, og der i øvrigt er særlige gode grunde til at acceptere [...]

Vurdering af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd — 1,4%

[...] eller udvidelsen begrænses til det for opfyldelse af de dyrevelfærdsmæssige krav nødvendige , og må ikke indebære renoveringer af eksisterende staldanlæg , eller at staldsystemet ændres til et staldsystem med øget ammoniakemission. En ændring til et staldsystem med øget ammoniakemission kan dog anmeldes, når det eksisterende staldanlæg ikke giver andre muligheder for at opfylde de dyrevelfærdsmæssige krav, og det ikke indebærer en renovering af staldanlægget, og hvis det ændrede staldsystem ikke [...]

Opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft mm. — 1,4%

Bemærk at denne vejledning endnu ikke omfatter ændringer, som er indført med den seneste ændring af bekendtgørelsen (BEK nr 1324 af 15/11/2016). Konstruktion af beholdere Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 18 Beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse og restvand skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. Beholderne skal dimensioneres i forhold til kapaciteten, således at de kan modstå påvirkning, herunder fra omrøring, overdækning og tømning. Beholderkontrolordningen Med beholderkontrolbekendtgørelsen [...]

Revurdering-Kommune — 1,2%

[...] en afgørelse, hvor kommunen enten skærper vilkårene i den oprindelige godkendelse ved påbud , eller ikke finder anledning til at skærpe vilkårene. Tidspunktet for næste regelmæssige revurdering skal fastsættes i afgørelsen. Godkendelsesindehaveren skal varsles om påbud om nye eller ændrede vilkår , og der skal sendes udkast til afgørelse til de interesserede . Eventuelle bemærkninger fra offentligheden eller indsigelser skal behandles , og der skal træffes afgørelse. For IE-husdyrbrug (omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1-4) skal der foretages offentlig [...]

Revurdering — 1,2%

[...] {TabSection:Husdyrbrug} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 26 nov 2012 Miljøstyrelsen har endnu ikke udarbejdet vejledning om revurdering målrettet husdyrproducenten. Vi henviser derfor indtil videre til fanebladet "Kommune", hvor du kan læse om reglerne for revurdering af husdyrbrug godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 ("kapitel 5-godkendelse"). {NewTab default:Kommune} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 4 jan 2017 Sådan gør du Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af [...]

Bek. nr. 764 af 28/06/2012 — 1,2%

[...] 2, § 18, stk. 1). Kompost må højst opbevares samme sted i marken i 12 måneder, og markstakkene må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år (§ 13, stk. 2). Reglerne vedrørende overdækning af oplag i marken præciseres. Der indføres et forbud mod udbringning af fast gødning, ensilagesaft og mineralsk gødning (handelsgødning) fra 15. november til 1. februar (§ 29, stk. 3). Der indføres et forbud mod udbringning af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og mineralsk gødning (handelsgødning) på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket [...]

Alarmer og beholderbarrierer — 1,2%

[...] sammenhæng med bestemmelsen i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, hvorefter der som udgangspunkt ikke må etableres beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning inden for en afstand af 100 meter til åbne vandløb og til søer over 100 m 2 , medmindre der efter ansøgning kan opnås dispensation efter husdyrgodkendelseslovens § 9, stk. 3 . Skematisk oversigt over kravene En gyllebeholder kan være omfattet af et eller flere af kravene i bekendtgørelsens § 19. Det er beholderens beliggenhed, der afgør, om den er omfattet af et eller flere krav. Figur 1 viser en oversigt [...]

Faste afstandskrav - Vurdering — 1,2%

[...] skal medtages i din vurdering. Fremtidige planer og idéer eller ukonkret rammeplanlægning kan der for ikke indgå. Du vil meget hurtigt kunne se, om der kan være et problem i den enkelte sag i forhold til disse afstande. § 6, stk. 1, nr. 4, vedrører afstanden til nabobeboelse, dvs. et beboelseshus på den nærmeste anden ejendom end der, hvor anlægget er beliggende. Det er uden betydning, hvem der konkret er ejer af nabobeboelsen (f.eks. ansøger selv), og hvad vedkommende konkret måtte have accepteret. Afstanden skal være mere end 50 m fra det anlæg, hvor udvidelsen finder [...]

§ 27 Opbevaringsanlæg til husdyrgødning — 1,2%

[...] oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse. Vil du

Version 2.0 - 14. januar 2011