Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Søgemaskine

Her kan du søge i siderne i dette namespace og i filer.
Note: du vil kun se resultater for sider og filer du har rettigheder til at læse.I kategorier


This search, performed through 14,61 MB (323 documents, 10817 words), completed in 1,5 seconds and yielded 30 results.

§ 28 Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd — 3,1%

{TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 28, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives

Påvirkning af natur - Vurdering — 3,1%

[...] naturområder (kategori 3-natur) . Kommunen skal derudover altid vurdere, om det ansøgte vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for såkaldte bilag IV-arter ved at undersøge, om der kan påvises en direkte sammenhæng mellem projektet og påvirkningen af den pågældende arts yngle- eller rasteområde. Hvis en skærpelse af kravene ikke tilstrækkelig til at sikre beskyttelsen af ovenstående naturinteresser, skal der meddeles afslag. Ansøgninger indsendt inden 15. marts 2011 Du skal som kommunal sagsbehandler [...]

Godkendelsespligt — 2,9%

[...] Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 21 mar 2017 Husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11, 12 og 103 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 5-8 og 25-35 Sådan gør du Hvis du vil etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug Som udgangspunkt skal du søge kommunen om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, hvis du vil etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug. Hvis det, du har tænkt dig at indgive ansøgning om, er af mindre omfang, skal du dog overveje, om

§ 32 - Miljøeffektive teknologier eller teknikker — 2,6%

{TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 32, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer

§ 26 Ensilageplads eller -silo — 2,3%

{TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 26, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det,

§ 31 Produktionstilpasning - Med § 10, 11 eller 12 — 2,2%

{TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 31, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det,

Ammoniaktab - Generelt — 2,2%

[...] på husdyrgodkendelse.dk på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold, staldsystemer, opbevaring af husdyrgødning og teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning. Hvis du søger om en tillægsgodkendelse, skal du dog foretage en manuel beregning af ammoniakreduktionskravet . Du kan læse mere om det generelle ammoniakreduktionskrav under fanebladet "Vurdering" . Hvis produktionen afviger fra standard med hensyn til indgangs- og afgangsvægt/måneder, justeres kravene til maksimalt tab tilsvarende. Resultatet af beregningen vises i ansøgningsskemaets afsnit "Ammoniaktab". [...]

§ 30 Produktionstilpasning - Uden § 10, 11 eller 12 — 2,1%

{TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 30, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger,

§ 33 Naturafgræsning - Opstaldning en del af året — 1,9%

{TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 33, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det,

§ 35 Økologi — 1,9%

{TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 35, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det,

Projektets omfang — 1,8%

[...] Sådan gør du Anlæg Du skal som ansøger afklare, hvor mange anlæg der skal indgå i godkendelsen. Normalt skal en godkendelse kun omfatte anlæg på den ejendom, som ansøgningen om etablering, udvidelse eller ændring vedrører. Anlæg på andre ejendomme skal kun inddrages, hvis de er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med denne ejendom. Det er vigtigt, at du nøje overvejer, om dette er tilfældet. Ansøgningen kan nemlig ændre sig væsentligt, hvis flere anlæg skal medtages. Hvis du ejer andre ejendomme og også driver husdyrbrug derfra, skal du skrive i ansøgningen,

§ 27 Opbevaringsanlæg til husdyrgødning — 1,8%

{TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 27, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at

§ 29 Skift mellem dyretyper — 1,7%

{TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 29, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det,

Aftalearealer — 1,7%

[...] Sådan gør du Hvis du vil overføre husdyrgødning til aftalearealer Hvis du søger om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, og du vil overføre husdyrgødning til en anden bedrift, skal du i ansøgningen oplyse om mængden af overført husdyrgødning og hvilke arealer på modtagerbedriften, den overførte husdyrgødning skal udbringes på. Kommunen fastsætter vilkår i godkendelsen om mængden og arealerme . Kommunen skal have oplysninger om hele det nødvendige aftaleareal, for at den kan give en tilladelse [...]

Opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft mm. — 1,5%

[...] . Påbud ved risiko for sprængning mm. Kommunen skal meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger eller eventuelt nedlægge forbud mod drift af anlægget, såfremt tilsynsmyndigheden konstaterer nærliggende risiko for sprængning eller lignende af en beholder. Kommunen kan påbyde særlige foranstaltninger, såfremt en beholder er anbragt således, at driftsforstyrrelser eller uheld kan medføre alvorlige skader på vandindvindingsanlæg, vandløb, søer over 100 m² og kystvande. Alarmer, barrierer og terrænændringer [...]

Nitrat (overfladevand) - Vurdering — 1,4%

[...] virkemidler fremgår af ansøgningsskemaets afsnit om arealoplysninger. Undersøg om der er aftalearealer i en eller flere af nitratklasserne, og om nitratudvaskning fra et aftaleareal uden for nitratklasse, vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Hvis det er tilfældet, skal bedriften med aftalearealet være godkendt efter husdyrgodkendelseslovens § 16, for at arealet kan bruges til overførsel af husdyrgødning fra det husdyrbrug, der søger godkendelse efter § 11 eller 12. Retsgrundlag Husdyrgodkendelseslovens § 19, stk. 1, og § 23, nr. 2, og [...]

Lugt — 1,3%

[...] kan give anledning til. Dertil kan du anvende lugtberegningerne i det elektroniske ansøgningssystem, eller du kan foretage en lugtberegning efter den såkaldte OML-model (se nærmere nedenfor). Ved anvendelse af det elektroniske ansøgningssystem (www.husdyrgodkendelse.dk) Du skal redegøre for staldanlæggenes placering i forhold til omliggende beboelsesområder. Du skal også redegøre for dyretyper i stalden, mængden af dyr i stalden beregnet efter kg. (ved søer skal dog i stedet redegøres for antallet af søer i stalden), staldsystemet og om nogle af dyrene er udegående [...]

Landskab og planforhold — 1,3%

[...] indplacering som en naturlig del af omgivelserne, der ikke skæmmer. Sidstnævnte kan angå f.eks. farvevalget eller beplantning omkring bygningen eller belysningsforhold på facader og udenfor bygninger og anlægdele. Du bør også sikre dig, at de ønskede anlægsdele ikke overskrider naturbeskyttelseslovens og planlovens regler om beskyttelses- og byggelinjer. Du bør også tjekke, om det ansøgte ligger inde for kommuneplanens rammebestemmelser. Hvis et eller flere anlægsdele skal opføres uden tilknytning til anden bebyggelse [...]

Tidligere godkendelser — 1,3%

[...] videre visse supplerende beregninger, såfremt der skal ansøges om en ændring eller udvidelser på et husdyrbrug, som allerede har fået meddelt en godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven efter 1/1 2007. Generelt skal tillægsgodkendelser ansøges ved at kopiere den tidligere ansøgning, fastholde den oprindelige nudriftssituation og tilpasse ansøgt drift i forhold til det ønskede tillæg. Dette skyldes, at det i lovens § 26 stk. 2 er præciseret, at miljøvurderingen skal foretages på baggrund af alle ændringer og udvidelser siden 1. januar 2007, dog højst over en 8-årig

Revurdering-Kommune — 1,3%

[...] skal desuden foretage offentlig annoncering om revurderingen. Hvis godkendelsesindehaveren vil ændre eller udvide husdyrbruget, skal du vurdere, om der er tale om godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser . I så fald skal sagen behandles efter husdyrgodkendelseslovens regler herom i stedet for reglerne om revurdering. Revurderingen af miljøgodkendelse skal resultere i en afgørelse, hvor kommunen enten skærper vilkårene i den oprindelige godkendelse ved påbud , eller ikke finder anledning til at skærpe vilkårene. [...]

Revurdering — 1,3%

[...] revurderingen. Hvis godkendelsesindehaveren vil ændre eller udvide husdyrbruget, skal du vurdere, om der er tale om godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser . I så fald skal sagen behandles efter husdyrgodkendelseslovens regler herom i stedet for reglerne om revurdering. Revurderingen af miljøgodkendelse skal resultere i en afgørelse, hvor kommunen enten skærper vilkårene i den oprindelige godkendelse ved påbud , eller ikke finder anledning til at skærpe vilkårene. Tidspunktet for næste regelmæssige revurdering [...]

Nitrat (overfladevand) — 1,2%

[...] medfør af gødningsleveringsaftaler og aftaler om forpagtning før og efter projektet samt oplysning om græsningsaftaler før og efter projektet. Punkt F 25. Oplysning om der afsættes til, eller modtages husdyrgødning fra andre ejendomme efter det ansøgte projekt, og om der modtages slam eller andre affaldsprodukter til udbringning på udspredningsarealet angivet under nr. 21. Punkt F 26. Forventet balance for N og P på bedriftsniveau før og efter projektet, herunder tab til omgivelserne ved ammoniakfordampning og nitratudvaskning før og efter projektet, herunder klassificering [...]

Ammoniakpåvirkning af natur — 1,2%

[...] f.eks. foderpladser og løbegårde m.v., gødningsopbevaringsanlæg, ensilageoplæg, ensilagebeholder, beholder til restvand) placering i forhold til omgivelserne, herunder placering i forhold til omkringboende m.v. samt afstande til sårbar natur, jf. §§ 6-8 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt afstande til andre natur- og kulturområder m.v. På planen angives højdekoter, hvor det er relevant. Planen forsynes med nordpil og nødvendig signaturforklaring. Punkt E 14. Dyreart og antal dyreenheder før og efter det ansøgte, med beregningsgrundlaget herfor. Punkt E 15. [...]

Lokalisering af dyrehold — 1,1%

[...] etableres anlæg til dyrehold, og eksisterende anlæg til dyrehold samt selve dyreholdet må ikke udvides eller ændres, hvis udvidelsen eller ændringen vil medføre forøget forurening. Områderne omfatter: Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative [...]

Godkendelsespligt - Vurdering — 1,1%

[...] skal du som kommunal sagbehandler i første omgang tage stilling til, om projektet kræver tilladelse eller godkendelse efter loven, om det kan gennemføres vha. en af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordninger eller om projektet kan gennemføres uden hverken godkendelse/tilladelse eller anmeldelse. Udstedelse af miljøgodkendelse er (delvist) brugerbetalt virksomhed, hvorfor ansøger skal vejledes, hvis der slet ikke behøves en godkendelse til det ansøgte. Hvis der kun søges om [...]

Faste afstandskrav — 1,1%

[...] husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 6 fremgår: § 6. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøger udfylde det skema, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet [...]

Vurdering af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd — 1,0%

[...] for brug af anmeldeordningen Der kan ske udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd på et husdyrbrug efter anmeldelse til kommunen, når følgende betingelser er opfyldt: A: Ændringen eller udvidelsen af staldanlæg på husdyrbrug skal ske til opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav, som er trådt i kraft den 10. april 2011 eller tidligere, skal være opfyldt 10. april 2011 eller senere, og som er indeholdt i følgende love og bekendtgørelser: 1. Lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte. [...]

Dyrehold og management — 1,0%

[...] og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, 2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet, 3) at produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt, 4) at affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages, 5) at der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og 6) at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne [...]

Nitrat (grundvand) — 1,0%

[...] og arealer. Udvaskningen af nitrat fra rodzonen beregnes kun for de udbringningsarealer, hvor hele eller dele af arealet er udpeget som nitratfølsomt område, og ikke for andre arealer. Vær opmærksom på, at ansøgningssystemets kortværk over nitratfølsomme områder er vejledende. Det er kommunerne, som har den nyeste viden om justeringer i udpegningen af de nitratfølsomme områder, hvilket kan betyde, at ansøgningen må vurderes på et andet grundlag. Vær desuden opmærksom på, at kommunen skal træffe sin afgørelse ud fra den nyeste viden på afgørelsestidspunktet. Derfor kan

Alarmer og beholderbarrierer — 1,0%

[...] husdyrgødningsbekendtgørelsens § 19 krav om, at beholderen skal være udstyret med beholderbarriere, terrænændring og/eller alarmsystem (gyllealarm). Er en beholder omfattet af krav om etablering af barriere, kan beholderen i stedet for afvikles inden en bestemt frist. Kravene om barriere, terrænændring eller gyllealarm skal ses i sammenhæng med bestemmelsen i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, hvorefter der som udgangspunkt ikke må etableres beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning inden for en afstand af 100 meter til åbne vandløb og [...]

Version 2.0 - 14. januar 2011