Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Ammoniaktab - Ansøgning

RSS

Sådan gør du

Du skal som ansøger sørge for, at projektet lever op til husdyrgodkendelseslovens generelle ammoniakreduktionskrav og kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) for ammoniakemission.

Det generelle ammoniakreduktionskrav
Det generelle ammoniakreduktionskrav beregnes automatisk i IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold, staldsystemer, opbevaring af husdyrgødning og teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning. Hvis du søger om en tillægsgodkendelse, skal du dog foretage en manuel beregning af ammoniakreduktionskravet.

Du kan læse mere om det generelle ammoniakreduktionskrav under fanebladet "Vurdering".

Hvis produktionen afviger fra standard med hensyn til indgangs- og afgangsvægt/måneder, justeres kravene til maksimalt tab tilsvarende.

Resultatet af beregningen vises i ansøgningsskemaets afsnit "Ammoniaktab". Hvis kravet ikke er opfyldt, vil der blive givet afslag til projektet, idet husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for ammoniak herved ikke er opfyldt.

Hvis det generelle ammoniakreduktionskrav ikke kan overholdes ved den drift, som du ønsker, kan du anvende en række teknologier eller teknikker, som kan begrænse ammoniakfordampningen.

BAT
Ved valget af teknikker skal du også sørge for, at ammoniakemissionen fra anlægget ikke bliver større, end den ville blive ved brug af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Der er ingen krav om valg af bestemte teknikker, når blot den samlede ammoniakemission fra anlægget ikke bliver større, end hvis du havde valgt de teknikker eller teknologier, som anses for at være de bedste tilgængelige.

Du kan læse mere om BAT i vejledningens afsnit herom.

IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk beregner ikke BAT-kravet. Dette skal gøres manuelt. Det beregnede krav kan sammenholdes med IT-ansøgningssystemets beregning af det samlede ammoniaktab fra stald og lager.

Hvis BAT-kravet ikke kan overholdes ved den drift, som du ønsker, kan du anvende en række teknologier eller teknikker, som kan begrænse ammoniakfordampningen.

Du skal gøre rede for, hvordan de valgte teknikker eller teknologier bidrager til, at BAT-emissionsniveauet vil blive overholdt i ansøgt drift. Redegørelsen skal omfatte hele husdyrbrugets anlæg og herved både den teknik, der anvendes i de nye og eksisterende stalde. Læs om hvordan der gøres rede for brug af BAT, og hvorfor der skal gøres rede for brug af BAT.

Vær opmærksom på, at forekomst af kvælstoffølsom natur i området kan betyde, at ammoniakemissionen må nedbringes yderligere. Læs mere i afsnittet om ammoniakpåvirkning af natur.Retsgrundlag

Generelt ammoniakreduktionskrav
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens Bilag 3, Punkt 1

BAT
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 2:
Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3, og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 3:
Ansøgning om etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal ud over de oplysninger, der fremgår af stk. 2, indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt M og N. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3, og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, punkt G:
Oplysninger om virksomhedens valg af bedste tilgængelige teknik nr. 27 og 28:
27) Redegørelse og dokumentation for, i hvilket omfang det valgte projekt bygger på anvendelse af den mindst forurenende og ressourceforbrugende teknik vedrørende bl.a. råvarer, energi, vand og andre hjælpestoffer, produktionsanlæg, processer og affaldsfrembringelse. Redegørelsen skal indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har undersøgt.
28) Oplysninger om anvendelse af bedst tilgængelig teknik til reduktion af ammoniak-emission og udvaskning af nitrat, samt oplysninger om hvordan et eventuelt fosforoverskud og udledning af fosfor nedbringes.Vil du vide mere?

Hvordan gøres der rede for anvendelse af BAT?


I relation til husdyrbrugets anvendelse af den bedste tilgængelige teknik til forebyggelse og begrænsning af ammoniakemissionen skal redegørelsen i ansøgningen indeholde følgende for at kunne anses for fyldestgørende:

1) Beskrivelse af hvilke teknikker, som du har tænkt dig at anvende med henblik på at forebygge eller begrænse ammoniakemissionen, samt en begrundelse for hvorvidt dette valg samlet set lever op til det emissionsniveau, som vurderes opnåeligt ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

2) Dokumentation for, at den valgte teknik har den ammoniakreducerende effekt, som er anført i redegørelsen. Hvis du har valgt teknologier, som er beskrevet i Miljøstyrelsens teknologiblade, kan du nøjes med at henvise til den ammoniakreducerende effekt, som er beskrevet heri. Du finder teknologibladene i afsnittet om BAT.

Du skal huske at medtage ovennævnte oplysninger og dokumentation i den ikke-tekniske sammenfatning, som skal udarbejdes i forbindelse med ansøgningen.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en række BAT-standardvilkår, som for de mest udbredte husdyrproduktioner fastlægger et niveau for nye staldanlæg. Der er desuden fastlagt et vejledende minimumsniveau for eksisterende staldanlæg.

Husdyrbrug med husdyrtyper, for hvilke der er udarbejdet vejledende BAT-standardvilkår

Hvis ansøgningen vedrører husdyrbrug med dyretyper, for hvilke Miljøstyrelsen har udarbejdet BAT-standardvilkår, skal du tage udgangspunkt i de emissionsgrænseværdier for ammoniak, der her vurderes som opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Du finder BAT-standardvilkårene i afsnittet om BAT.

Emissionsgrænseværdierne gælder som udgangspunkt for både nye og eksisterende dele af anlægget. Ved fastlæggelse af emissionsgrænseværdier skal der for eksisterende dele af anlægget dog ofte tages hensyn til karakteren af sådanne anlæg, dvs. en vurdering af hvad der er teknisk og økonomisk muligt under hensyntagen til proportionalitet mellem miljøeffekt og omkostninger. Emissionsgrænseværdierne er fastlagt med udgangspunkt i nye anlæg, og der vil ofte være større omkostninger ved at indføre teknikkerne i eksisterende anlæg.

Hvis eksisterende staldanlæg står overfor at skulle renoveres indenfor en kort tidshorisont, skal du redegøre for dette. Kommunen vil herefter kunne meddele en trinvis godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 14. For udvidelser eller ændringer, hvor de eksisterende dele af anlægget ikke skal gennemgribende renoveres, skal du redegøre for, hvad der er teknisk muligt og omkostningerne herved. Her kan du tage udgangspunkt i den metodiske tilgang, som Miljøstyrelsen har anvendt ved fastlæggelse af BAT-standardvilkårene.

I din redegørelse beskrives alle relevante teknologier, der kan begrænse udledningen af ammoniak fra anlægget, herunder hvor meget hver teknologi koster i etablering og drift opgjort pr. kg reduceret N og pr. produceret enhed. For teknologier, hvor der er udarbejdet Teknologiblade, vil disse omkostninger fremgå af Teknologibladet med udgangspunkt i etablering af et nyt staldanlæg. Omkostningerne er derimod ikke opgjort for etablering i eksisterende anlæg, da disse omkostninger vil afhænge af de konkrete eksisterende anlæg. Der vil derfor skulle laves overslag over omkostninger ved anvendelse af den pågældende teknologi i de konkrete eksisterende anlæg.

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis du forinden har en dialog med kommunen om hvilke teknikker og teknologier, det er relevant at inddrage og regne på i din redegørelse. Dette kan bidrage til, at der på et senere tidspunkt i ansøgningsprocessen ikke opstår uenighed med kommunen om beregningsmetoder mm.

Endvidere skal redegørelsen indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som du har undersøgt i forhold til forebyggelse og begrænsning af ammoniakemissionen.

I forhold til emissionsgrænseværdien for ammoniak fra anlægget vil du have mulighed for tiltag inden for følgende kategorier:

  • Foder
  • Staldindretning (herunder miljøteknologi som for eksempel svovlsyrebehandling af gylle og luftrensningsanlæg)
  • Opbevaring af husdyrgødning

Der er således ikke krav om, at du skal vælge bestemte teknikker inden for alle ovennævnte kategorier, så længe du for det samlede anlæg vælger teknikker og teknologier, som samlet set lever op til den af kommunen fastsatte emissionsgrænseværdi for ammoniak.

For IE-husdyrbrug er der udarbejdet et BREF-dokument for intensiv fjerkræ- svineproduktion, som indeholder referenceinformation om forskellige emissionsbegrænsende foranstaltninger. Disse informationer skal inddrages i fastlæggelsen af den bedste tilgængelige teknik for henholdsvis svine- og fjerkræbranchen. BREF-dokumenter indeholder imidlertid ikke bindende emissionsgrænseværdier men eksemplificerer udelukkende hvilke teknikker og teknologier, der generelt kunne være den bedste tilgængelige teknik. Dette dokument kan derfor være et nyttigt redskab i forbindelse med udarbejdelsen af redegørelsen for valg af teknikker og teknologier.

Det bemærkes, at Miljøstyrelsen har inddraget det nuværende BREF-dokument for intensivt hold af slagtesvin og fjerkræ i forbindelse med identifikation og beskrivelse af hvilke teknikker og teknologier, der kan indgå i fastlæggelsen af den bedste tilgængelige teknik.

Dokumentation for ammoniakreducerende effekt

Hvis du har valgt teknologier, som er beskrevet i teknologiblade, kan du nøjes med at henvise til den ammoniakreducerende effekt, som er beskrevet heri. Hvis du derimod har valgt teknikker, for hvilke der ikke findes offentliggjorte data, er kravene til dokumentation noget mere omfattende. I sådanne tilfælde skal du dokumentere, at de valgte teknikker har en ammoniakreducerende effekt, der lever op til det emissionsniveau for ammoniak, som er opnåeligt ved anvendelse ved bedste tilgængelige teknik, herunder at den enkelte teknik eller teknologi er driftssikker. Endvidere skal der være dokumentation for den pågældende tekniks øvrige miljømæssige effekter. Hvis du overvejer anvendelse af sådanne teknikker, vil det være hensigtsmæssigt med en dialog med kommunen tidligt i ansøgningsprocessen. Dokumentation kunne i sådanne tilfælde være relevante forsøgsdata.

Få information om teknologier i teknologibladene og teknologilisten.

Husdyrbrug med husdyrtyper, for hvilke der ikke er udarbejdet BAT-standardvilkår

For husdyrbrug, hvor der ikke er udarbejdet BAT-standardvilkår, må ansøger selv foretage en undersøgelse af hvilke ammoniakreducerende teknikker, som generelt for husdyrbrug med produktion af disse husdyrtyper vurderes at være den bedste tilgængelige teknik, samt redegøre for hvilket emissionsniveau, som er opnåeligt ved anvendelse af disse teknikker og teknologier.

Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt, hvis du forinden har en dialog med kommunen. På den måde kan du sikre dig, at der på et senere tidspunkt i ansøgningsprocessen ikke opstår uenighed med kommunen om hvilket niveau, som er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

For så vidt angår eksisterende dele af anlægget gælder samme retningslinjer, som er angivet i afsnittet ”Husdyrbrug med produktion af husdyrtyper, for hvilke der er udarbejdet vejledende BAT-standardvilkår”.

Hvorfor skal der gøres rede for anvendelse af BAT?

Hvis der ikke foreligger en redegørelse for anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, har kommunen ikke mulighed for at tage stilling til, om du har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Redegørelsen er derfor af afgørende betydning for kommunens mulighed for at vurdere det ansøgte i relation til husdyrgodkendelsesloven.

Du skal således sørge for at undersøge og vurdere mulighederne for at anvende teknikker og teknologier på husdyrbruget, som forebygger eller begrænser ammoniakemissionen fra husdyrbruget til det emissionsniveau, som er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

Teknologiblade og teknologilisten

Få information om teknologiblade og teknologilisten vha. disse links:

Teknologiblade

Teknologilisten

Specielt om kødædende pelsdyr (minkfarme)

I ”Vejledning om pelsdyrfarme” af 25. marts 2004 blev der fastsat et krav om et maksimalt tab på 1,65 kg N per årstæve, hvilket skulle opnås ved, at alle pelsdyravlere skulle henholde sig til én af 10 valgmuligheder med forskellige kombinationer af rendebredder, udmugningshyppigheder, tilførsel af halm under burene og proteinindhold i foderet.

Der er anvendt følgende vurderinger af effekten ved de forskellige virkemidler:
  • 1 cm ændret rendebredde giver +/- 0,025 kg N mindre/større tab per årstæve.
  • I forhold til ugentlig tømning giver 2 gange/uge 0,15 kg mindre og daglig tømning 0,3 kg N mindre per årstæve.
  • Tilførsel af 0,2 kg halm udover halm ad lib. reducerer tabet 0,05 kg N per årstæve. Forskellen mellem halm ad lib og ingen krav til halm under burene til 0,1 kg N per årstæve.
  • For hver % proteinindholdet i % af OE i uge 30-47 reduceres tabet 0,03 kg N per årstæve. Basis 33 %.

Da alle større pelsdyravlere i 2005/2006 skulle have ansøgt om etablering af anlæg til gødningsopsamling senest 31/12 2004 skal normtallene følge det anførte i pelsdyrvejledningen. I ansøgningsmaterialet skal ansøger derfor vælge en af de 10 mulige lovlige kombinationer af rendebredde, udmugning, halmtilførsel og fodring, og i hele den eksisterende produktion noteres for et tab på 1,65 kg N per årstæve. Den valgte kombination indgår derefter i beregningerne som referencestaldsystemet. Ved en evt. udvidelse skal der for udvidelsen gælde et 15 %, 20 %, 25 % eller 30 % krav om reduktion i forhold til de 1,65 kg N per årstæve. Dette kan imødekommes ved at skærpe en eller flere af de nævnte virkemidler med de angivne effekter. Derudover kan ansøger vælge fast overdækning af gyllebeholderen.

Læs også afsnittet "Særligt om udmugningshyppighed på minkfarme" under fanebladet "Vurdering".

Vær opmærksom på Natur- og Miljøklagenævnets praksis for BAT på minkfarme. Nævnet har gjort rede for denne praksis i forskellige NoMO og nyheder. Der linkes til disse på siden Natur- og Miljøklagenævnet.

Beregning af det generelle ammoniakreduktionskrav ved tillægsgodkendelse

Ved en tillægsgodkendelse skal den oprindelige nudrift fastholdes, så miljøvurderingen af tidligere godkendte stalde og stalde omfattet af tillægget behandles samlet. Dette er korrekt i forhold til øvrige miljøvurderinger, idet miljøvurderingen normalt skal foretages for alle ændringer og udvidelser i løbet af en 8 års periode.

Ammoniakreduktionskravet bliver dog i så fald umiddelbart beregnet forkert, idet tidligere godkendte stalde ikke vil have samme ammoniakreduktionskrav som stalde omfattet af et nyt tillæg. Konsekvenserne af dette skal derfor beregnes manuelt, hvor ammoniakreduktionskravet i de tidligere stalde baseres på de fastsatte vilkår beregnet ud fra normerne på det nye ansøgningstidspunkt.

Beregninger i husdyrgodkendelse.dk

Læs om beregningerne i husdyrgodkendelse.dk under fanebladet "Vurdering".


Version 2.0 - 14. januar 2011