Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

§ 35 Økologi

RSS
Advarsel! Der opstod følgende fejl i Wikiudvidelsen FAQ Service: "Unable to connect to the remote server"

Sideindholdet vises muligvis ikke korrekt!
Alle   

Anmeldelse

Vurdering

Dette afsnit blev sidst ændret d. 30 mar 2017

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 35, 36 og 37

Sådan gør du

Du skal følge procedurereglerne, der gælder for alle anmeldeordninger, dog med undtagelse af § 25.

Vil du vide mere?

Betingelser for brug af anmeldeordningen

Der kan ske ændring af konventionel produktion af søer eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin inklusiv de nødvendige ændringer af staldanlæg efter anmeldelse til kommunen, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. Anmeldelsen omfatter kun husdyrbrug, der efter anmeldelsen er under grænserne i § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af et husdyrbrug.
 2. Dyreholdets størrelse og sammensætning ændres ikke, jf. dog betingelse nr. 3. Dette giver følgende muligheder:
  • Dyreholdet bibeholdes på nuværende niveau med den fleksibilitet, som er angivet i afklaringsnotatet fra nov. 2004.
  • Dyreholdet indenfor en dyretype kan altid lovligt reduceres.
  • Dyreholdet kan ændres således, at produktionen af visse dyretyper øges, mens andre reduceres. Dette vil kræve en kombination med anmeldeordningen § 31 og de deraf følgende krav og muligheder.
  • Bekendtgørelsen angiver, at det ikke altid er muligt at fastholde dyreholdets størrelse og sammensætning. Hvis visse afstandskrav til ammoniakfølsomme naturområder ikke kan overholdes, kræves en halvering af dyreholdet beregnet på baggrund af den aktuelle omregningsfaktorer for dyreholdet på husdyrbruget. Det skal præciseres, at selv om to ejendomme er godkendt som et samlet anlæg, skal halveringen beregnes i forhold til de enkelte husdyrbrug.
 3. Nedenstående minimumsafstande overholdes, med mindre antallet af dyreenheder med søer, smågrise eller slagtesvin over 32 kg på husdyrbruget halveres i forhold til produktionen før anvendelse af anmeldeordningen for økologi:
  • Mellem ammoniakfølsom natur og nærmeste staldanlæg (men ikke mobile hytter) ved en produktion på 15 - 75 DE:
   a. 300 meter til naturområder omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7, stk. 1, nr. 1
   b. 100 meter til områder omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7, stk. 1, nr. 2
  • Mellem ammoniakfølsom natur og nærmeste staldanlæg (men ikke mobile hytter) ved en produktion på mere end 75 DE:
   a. 900 meter til naturområder omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7, stk. 1, nr. 1
   b. 300 meter til områder omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7, stk. 1, nr. 2
  • 50 meter mellem natur omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7, stk. 1 og nærmeste folds kant
  • 100 meter mellem natur omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7, stk. 1 og nærmeste mobile hytte
 4. Hele husdyrproduktionen på husdyrbruget overholder efter ændringen beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i bilag 3, punkt B.
 5. Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlægget (løbegårde er undtaget fra denne betingelse):
  a. Medfører ikke væsentlige ændringer i eksisterende terræn, og placeres i umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer på den ejendom, hvor byggeriet opføres.
  b. Fremstår i samme byggestil som det eksisterende staldanlæg, og byggematerialer, farver og taghældning på det nye staldanlæg eller på tilbygningen til eksisterende staldanlæg fremstår i samme stil som ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.
  c. Overstiger ikke bygningsbredden på det eksisterende staldanlægs bredde med mere end 5 %, dog maksimalt 2 meter.
  d. Overstiger ikke bygningshøjden på det eksisterende staldanlægs højde med mere end 1,5 meter.
  e. Der ligger 100 meter eller mindre fra nabobeboelse, udføres ikke nærmere nabobeboelse end det anlæg, der udvides eller ændres.
 6. Placeringen af ventilationsafkast på det staldanlæg, der udvides eller ændres, er bevaret uændret eller er flyttet i retning væk fra nedenstående naturområder, hvis tilbygningen eller ændringen er placeret 300 meter eller mindre fra:
  a) naturområder omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7, stk. 1
  b) andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder,
  c) heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, og
  d) ammoniakfølsom skov, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt A, nr. 3.
 7. Der bygges kun i det omfang, det er nødvendigt i forhold til omlægning til økologisk drift af det anmeldte dyrehold.
 8. Byggeriet indebærer ikke renovering af eksisterende staldanlæg, eller at staldsystemet ændres til et staldsystem med øget ammoniakemission. En ændring til et staldsystem med øget ammoniakemission kan dog anmeldes, når det eksisterende staldanlæg ikke giver andre muligheder for at opfylde kravene til autoriseret økologisk produktion.
 9. Hvis der opstilles mobile hytter, er følgende betingelser opfyldt:
  a. Hytterne fremstår i sædvanlige byggematerialer og med jordfarvede, ikke-reflekterende overflader.
  b. Højden på hytterne er højest 2,5 meter.
  c. Grundarealet på hytter, der kun indeholder en stiplads til søer eller slagtesvin, er højest 10 m2.
  d. Det samlede grundareal er højest 40 m2, når hytterne indeholder flere stipladser, bygges sammen eller opstilles samlet.
  e. Hytterne har den samme udformning og placeres i enkle mønstre.
  Dette kan dog fraviges i det omfang hensynet til en hensigtsmæssig fordeling af gødningen, gør det nødvendigt.
  f. Indretning og drift af hytterne sker i overensstemmelse med det af Miljøstyrelsen godkendte byggeblad for indretning og drift af udendørs sohold
 10. Staldanlæg og mobile hytter placeres ikke inden for:
  a. Fredede områder.
  b. Klitfredningslinje.
  c. Strandbeskyttelseslinje.
  d. Sø- og åbeskyttelseslinje.
  e. Skovbyggelinje.
  f. Fortidsmindebeskyttelseslinje.
  g. Områder, der er omfattet af § 11 a, nr. 16, 17 og 19 i Planloven.

Generelt om betingelserne

Betingelserne for at bruge anmeldeordningen skal alle være opfyldt for, at projektet kan gennemføres uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12.

Hvis alle betingelser er opfyldt, har anmelder krav på at kunne gennemføre projektet uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Kommunen kan hermed heller ikke give afslag til projektet, hvis alle betingelser er opfyldt.

Der kan således ikke ved afgørelsen lægges vægt på andre kriterier end de, der følger af anmeldeordningen. Kommunen skal derfor ikke foretage vurderinger ud over, hvad der er nødvendigt for at afgøre, om de fastsatte betingelser for brug af anmeldeordningen er opfyldt. Ved udarbejdelse af anmeldeordningen er der ved fastsættelse af betingelserne vurderet, at der ikke vil være nogen væsentlig miljøpåvirkning, når betingelserne er opfyldt.

Mobile hytter

Hvis der opstilles mobile hytter, skal de fjernes, når produktionen med brug af hytter ophører.

Galvaniserede hytter vil kunne leve op til kravet om, at mobile hytter skal fremstå i sædvanlige byggematerialer og med jordfarvede (f.eks. sorte, brune og grålige nuancer) ikke-reflekterende overflader, når de over tid (1-2 år) bliver mere matte, eller når hytterne gives en ruflet eller børstet overflade, som nedsætter refleksionen fra dem.

Mobile hytter, der enkeltvis højest må være 10 m2, indeholder én enkelt stiplads, der således kan rumme én so med smågrise. Smågrisene går i stipladsen ved soen frem til fravænning. Hvis de mobile hytter sammenstilles eller bygges sammen, må en samlet opstillings grundareal ikke være over 40 m2. Hvis der er flere samlede opstillinger af mobile hytter på husdyrbruget, skal de fremstå som enkeltstående enheder i landskabet. I praksis vil det betyde, at der typisk skal være mindst 20 meter mellem de enkelte samlede opstillinger af mobile hytter.

Kravet om, at de mobile hytter skal have den samme udformning, betyder ikke, at hytterne nødvendigvis skal være kopier af hinanden. De mobile hytter skal imidlertid fremstå i samme farver og udtryk, hvilket betyder, at hytterne alle skal have samme form, som for eksempel buede tage.

Efterfølgende omlægning til ikke-økologisk drift

Hvis en autoriseret økologisk produktion efter anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens regler ønskes omlagt til ikke-økologisk drift med mere end 15 DE, skal der ansøges om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12.


Helpdesksvar om emnet

Version 2.0 - 14. januar 2011