Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Eksempel A. Teknologilisten

RSS


Natur- og Miljøklagenævnet har udtalt sig om ændringer i teknologier på Miljøstyrelsens teknologiliste i nævnets afgørelse af 22. juni 2012 i sag nmk-132-00033:

”Nævnet har konstateret, at det af ansøger valgte biofilter ikke længere fremgår af Miljøstyrelsens teknologiliste14. Miljøstyrelsens teknologiliste er en oversigt over teknologier og teknikker til husdyrbrug, der har en dokumenteret miljøeffekt, ligesom teknologien er driftsikker. Miljøstyrelsen udarbejder og opdaterer listen på baggrund af Miljøstyrelsens krav til dokumentation for effekt og driftsstabilitet af teknologien og teknikken. Miljøstyrelsen sikrer igennem de testprotokoller, der udviklet i forbindelse med Miljøstyrelsens verifikationsordning for miljøeffektiv teknologi VERA, at kravene til dokumentation for et produkts effekt og driftsstabilitet er opfyldt. Det er nævnets opfattelse, at ansøger skal anvende en af de teknologier og teknikker, der er på Miljøstyrelsens liste, da disse teknologier og teknikker har en dokumenteret miljøeffekt og er driftsikre.

Nævnet finder herefter, at Miljøstyrelsens teknologiliste må betragtes som en faktuel oplysning. Ved Miljøstyrelsens opdatering af teknologilisten er der derfor tale om nye faktuelle oplysninger - nova. Nævnet skal som hovedregel lægge nye faktuelle oplysninger til grund ved en klagesags afgørelse.”


Det kan ud fra ovenstående nævnsafgørelse udledes, at det er den tilgængelige viden på afgørelsestidspunktet, som kommunen skal anvende i sin afgørelse. Er der fremkommet ny viden efter ansøgning er indgivet til kommunen, men inden der træffes afgørelse, vil denne viden skulle indgå i afgørelsen.

Version 2.0 - 14. januar 2011