Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Eksempel B. Ny viden om lugt fra mink, juni 2016

RSS
Erhvervet har, for at fastsætte lugtemissionen fra minkhaller, fået AgroTech til at gennemføre lugtmålinger i fire minkbesætninger over ét år. Målingerne er gennemført i henhold til VERA testprotokollen for staldsystemer og resultaterne publiceret i rapporten "Quantification of odour emission from mink housing units" i december 2015, der skal ses som en opfølgning på rapporten "Lugtemission fra minkhaller" fra februar 2014. Der foreligger således nu et fagligt grundlag for at beregne, om minkfarme overholder beskyttelsesniveauerne for lugt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 3.

AgroTech har i ovenstående undersøgelse også bestemt hvordan lugtemission fra minkhaller fordeles mellem emissioner fra kip og fra vægge. Det har her vist sig, at størrelsen af lugtemissionen fra de to typer kilder er omtrent den samme, således at 50 % af emissionen kommer ud gennem kip og 50 % ud gennem siderne af minkhallerne for 10-12 rækkede haller. For 2 rækkede haller er der i praksis ingen forskel og fastsættes med en ensartet afkasthøjde. DCE har i samarbejde med erhvervet opstillet realistiske scenarie for haltyper og placering ved forskellige størrelser af minkfarme. På baggrund af undersøgelsen har DCE ved Aarhus Universitet fastlagt standardkurver for naturligt ventilerede minkhaller. Beregninger for minkfarme med hhv. 2.000 og 8.000 årstæver viser en forøgelse af geneafstande på 13 % - 89 % i forhold til de faste afstandskrav i Pelsdyrsbekendtgørelsenog kravene i den hidtidige vejledning fra 2014.

Miljøstyrelsen vurderer, at der med de nye lugtdata er tale om væsentlig ny faktuel viden, og det følger af den almindelige forvaltningsret og nævnets praksis, at den nye viden om lugtemissionerne og lugtspredning fra minkfarme skal anvendes i kommunernes afgørelser fra det tidspunkt den nye viden er gjort tilgængelig for kommunerne – det vil i praksis sige fra offentliggørelsestidspunktet.

Miljøstyrelsen vurderer, at de nye lugtdata skal anvendes på den måde, at geneafstande for lugt fra mink beregnes ud fra værdien 6,5 OUE/S/årstæve og at spredningsberegningerne i OML foretages for naturligt ventilerede stalde med en fordeling af kilderne som beskrevet i bilag 3 i DCE-rapporten. I øvrigt henvises til Husdyrsvejledningens afsnit om lugt, hvor standardemissioner og spredningskurver for mink nu indgår som en integreret del af vejledningen om lugt.

Herved skal både verserende sager og nye ansøgninger overholde de beregnede geneafstande og dermed beskyttelsesniveauerne for lugt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, idet det lægges til grund, at der ved miljøvurderingen af lugt fra minkfarme skal tages udgangspunkt i den nye viden på afgørelsestidspunktet. Den nye viden får ingen betydning for allerede afsluttede sager

Version 2.0 - 14. januar 2011