Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Emissionsorienteret produktionstilpasning § 33 - Anmeldelse

RSS

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 31, 36 og 37

Sådan gør du

Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for.

Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside)

Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”.

Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse.

Vil du vide mere?

Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af produktionstilpasning med § 10, 11 eller 12

 1. Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist:
  1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg og placering af eksisterende bygninger, anlæg og det anmeldte.
  2. Til- og frakørselsforhold til det anmeldte.
  3. Målestoksforhold, nordpil og højdekurver samt nødvendig signaturforklaring.
 2. Størrelsen på det eksisterende og det anmeldte dyrehold.
 3. Oplysninger som gør rede for, hvilket dyrehold husdyrbruget har lov til at have. Det vil sige eventuelle godkendelser eller anmeldelser efter miljøbeskyttelsesloven, oplysninger om varig nedgang i dyreholdets størrelse i forhold til tidligere niveau o.s.v. For uddybende forklaring om fastsættelsen af det lovlige dyrehold henvises til Skov- og Naturstyrelsens notat af 30. november 2004 om afklaring af tvivlsspørgsmål angående den tilladte produktion på husdyrbrug.
 4. Beregninger som viser, at husdyrbruget efter udvidelse overholder beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt B.
 5. Beregninger af N ab dyr for den samlede produktion af hver dyretype i hvert staldanlæg, hvor dyreholdet udvides. Beregningerne skal omfatte flg.:
  1. N ab dyr efter de nyeste normer
  2. N ab dyr efter normer anvendt på det tidspunkt, hvor der blev givet tilladelse eller godkendelse til husdyrbruget efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10-12
  3. N ab dyr efter normtal fra 2008/2009, der er udarbejdet af Aarhus Universitet.
  Effekten af eventuelle vilkår i tilladelsen eller godkendelsen skal indregnes i opgørelsen af N ab dyr.
 6. Beregninger af P ab dyr for den samlede produktion af hver dyretype i hvert staldanlæg, hvor dyreholdet udvides. Beregningerne skal omfatte flg.:
  1. P ab dyr efter de nyeste normer
  2. P ab dyr efter normer anvendt på det tidspunkt, hvor der blev givet tilladelse eller godkendelse til husdyrbruget efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10-12
  Effekten af eventuelle vilkår i tilladelsen eller godkendelsen skal indregnes i opgørelsen af P ab dyr.

Læs mere om betingelserne for anmeldelse og kommunens sagsbehandling under fanebladet "Vurdering".


Version 2.0 - 14. januar 2011