Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Fosfor - Ansøgning

RSS

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

I IT-ansøgningssystemet kan du som ansøger automatisk beregne hvor stort et fosforoverskud (kg P/ha/år) der må være på bedriftens udbringningsarealer for at beskyttelsesniveauet for fosforoverskud kan overholdes. Beregningen sker på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer samt ansøgningssystemets kortværk over oplande til Natura 2000-områder, der er overbelastet med fosfor og lavbundsarealer.

Vær opmærksom på, at ansøgningssystemets kortværk er vejledende. Det betyder, at kommunen i nogle tilfælde ud fra kendskab til lokale forhold kan beslutte at ændre på, hvilke udpegninger, der skal ligge til grund for beregningen. Miljøstyrelsen vil desuden jævnligt opdatere kortene på grund af ny viden, hvilket også påvirker behandlingen af ansøgninger, der allerede er sendt ind, idet kommunen skal træffe sin afgørelse ud fra den nyeste viden på afgørelsestidspunktet. Vær desuden opmærksom på, at kortværket kun dækker de marine recipienter. Hvis udbringningsarealerne ligger i oplandet til fosforfølsomme søer, vil overholdelse af IT-ansøgningssystemets beregnede fosforoverskud måske ikke være tilstrækkeligt.

Hvis fosforoverskuddet bliver for stort ved den drift, som du ønsker, kan du anvende en række virkemidler som kan begrænse fosforoverskuddet.

Afhængig af jordtype (fra og med JB 5) skal der tages stilling til, om marken er drænet eller ej samt forsfortallet for marken. Disse informationer skal indtastes i IT-systemet af ansøger. Herudover skal man som ansøger ikke foretage yderligere for at få ansøgningssystemet til at udføre beregningen af fosforoverskuddet, bortset fra eventuelt valg af virkemidler.

Du skal endvidere redegøre for, hvorvidt der er mulighed for at begrænse udledningen af fosfor ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Du kan i den forbindelse finde yderligere vejledning i Miljøstyrelsens vejledende BAT-standardvilkår.

Retsgrundlag

Hjemmelsgrundlag for de oplysninger, som ansøger skal afgive, og som er/kan være relevante for beregning af fosforoverskud: Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, punkt 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 41.

Vil du vide mere?

Se afsnittet Fosfor, vurdering, vil du vide mere.

Hvorfor skal der gøres rede for anvendelse af BAT?¶

Hvis der ikke foreligger en redegørelse for anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, har kommunen ikke mulighed for at tage stilling til, om du har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Redegørelsen er derfor af afgørende betydning for kommunens mulighed for at vurdere det ansøgte i relation til husdyrgodkendelsesloven. Du skal således sørge for at undersøge og vurdere mulighederne for at anvende teknikker og teknologier på husdyrbruget, som forebygger eller begrænser udledningen af fosfor fra husdyrbruget til det niveau, som er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

Version 2.0 - 14. januar 2011