Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Fosfor - Vilkår

RSS

Sådan gør du

Hvis ansøger har brugt virkemidler for at begrænse fosforoverskud på udbringningsarealerne, skal du stille vilkår om brug af virkemidlerne.

Retsgrundlag

Beskyttelsesniveauet for fosforoverskud er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit C, jf. bekendtgørelsens § 9. Kommunen skal for hver ansøgning foretage en konkret vurdering, jf. husdyrgodkendelseslovens § 29, og kan på den baggrund i særlige tilfælde beslutte sig for at stille vilkår, der rækker ud over det beskyttelsesniveau, der fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Kriterierne for skærpelse i forhold til beskyttelsesniveauet fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4, afsnit 2.

Vilkår i relation til BAT:

Husdyrgodkendelseslovens § 27 og husdyrgodkendelsebekendtgørelsens § 11.

Vil du vide mere?

Se afsnittet Fosfor, vurdering, vil du vide mere.

Vilkår i relation til BAT:

Såfremt det er relevant at stille vilkår i relation til fosfor begrundet i BAT, må du kun stille vilkår til den teknik eller teknologi, som ansøger vælger til opfyldelse af en eventuel fastlagt emissionsgrænseværdi for fosfor. Det kunne være vilkår til fosforindholdet i fodring, men det kunne også være gylleseparering. Vilkårene skal rette sig mod indretning, drift og egenkontrol.

Vilkårsbank

Vilkårsbanken er en række standardtekster for vilkår, som kan tilføjes godkendelsen efter behov. Standardteksterne er ledsaget af hjælpetekster, som forklarer hvordan vilkårene bruges. Standardteksterne for vilkår og hjælpeteksterne findes også i sagsbehandlermodulet på husdyrgodkendelse.dk.

Bræmme uden tilførsel af husdyrgødning (D80)

I en afstand af {x} m fra {navn på vandløb} må der ikke udbringes husdyrgødning. Det er vist på kortet i bilag {x}, hvor der ikke må udbringes husdyrgødning i henhold til dette vilkår.

Ved brug af dette vilkår stilles der krav om en bræmme uden tilførsel af husdyrgødning langs et vandløb. Vilkåret kan bruges for at mindske overfladisk afstrømning af fosfor til vandløb og recipient. Det er hensigten, at kommunen vedlægger et bilag til miljøgodkendelsen med et kort, som viser bræmmen.

Version 2.0 - 14. januar 2011