Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Energiforbrug - Vurdering

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 08/07/2010 17:52


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler vurdere om de angivne energibesparende foranstaltninger for stalde og lagre er fyldestgørende i forhold til at der ikke sker et unødigt spild af energi. I vurderingen bør indgå en vurdering af om foranstaltningerne er reelt er virkningsfulde og kan betegnes som de bedste tilgængelige teknikker (BAT).

I forholdet til omfanget af ansøgers redegørelse bør der tages et stort hensyn til størrelsen af bruget.
§11-husdyrbrug i vidt omfang kan nøjes med meget summariske oplysninger.
For §12-husdyrbrugene bør der imidlertid foretages en individuel vurdering af særligt energiforbrugende produktionsudstyr. Til støtte for den samlede vurdering bør indgå en vurdering af elforbruget pr. stiplads for nudrift og ansøgt drift.


Husdyrbrugets energiforbrug skal vurderes med henblik på at undgå unødigt ressourceforbrug. Vurderingen skal være centreret om den energi, der medgår til produktion af dyrene fra lager til håndtering af husdyrbrugets produkter. Fokus i vurderingen skal være på energibesparende foranstaltninger i produktionsudstyret.

Energiforbrug til den almindelige markdrift og planteproduktion, og herunder maskiner og køretøjer knyttet hertil er ikke omfattet. Valg af energikilde til opvarmning reguleres af varmeforsyningsloven og skal ikke vurderes. Med mindre selve fyringsanlægget giver anledning til nabogener skal driften af dette ikke vurderes.Retsgrundlag

Husdyrgodkendelsesloven:

§ 19. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 sikre sig, at
1) ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik...

§ 23. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter § 11 eller § 12 varetage følgende hensyn:
1) Anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

§ 8. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde,
1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,Vil du vide mere?

Optimering og valg af energieffektive ventilationsanlæg, korntørringsanlæg, foderfremstilling samt opvarmning kan ofte reducere elforbruget. Ligesom optimal drift af de tekniske installationer vil sikre en effektiv udnyttelse.

Kommunen bør i sin vurdering af produktionsudstyrets energiforbrug tage hensyn til evt. større vekselvirkninger mellem de enkelte forureningsparametre, idet landmandmandens valg af visse typer af teknologier samlet set kan medføre en betydelig øget udledning af klimagasser opgjort som CO2-ækvivalenter. F.eks. medfører visse typer af ammoniakreducerende teknologi et betydeligt energitab, hvorimod for andre teknologier opvejes merforbruget af energi af en mindre emission af methan. Som metodemæssig inspiration til disse betragtninger kan bl.a. henvises til Miljøstyrelsens rapport om livscyklus-analyser af visse miljøeffektive landbrugsteknologier (Miljøprojekt 1298).

Version 2.0 - 14. januar 2011