Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Energiforbrug - Vurdering

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 05/12/2013 11:23


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler vurdere om de angivne energibesparende foranstaltninger for stalde og lagre er fyldestgørende således, at der ikke sker et unødigt spild af energi. Det bør indgå i vurderingen, om foranstaltningerne er virkningsfulde og kan betegnes som den bedste tilgængelige teknik for den pågældende type husdyrbrug

Husdyrbrugets energiforbrug skal vurderes med henblik på at undgå unødigt ressourceforbrug. Vurderingen skal være centreret om den energi, der medgår i husdyrproduktionen.

Energiforbrug til den almindelige markdrift og planteproduktion og herunder maskiner og køretøjer, der er knyttet hertil, er ikke omfattet. Valg af energikilde til opvarmning reguleres af varmeforsyningsloven og skal ikke vurderes i forbindelse med en miljøgodkendelse.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelsesloven:

§ 19. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 sikre sig, at
1) ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik...

§ 23. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter § 11 eller § 12 varetage følgende hensyn:
1) Anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at
1) ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og
2) husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

§ 10. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde,
1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,
...

Vil du vide mere?

Ressourceforbruget af energi er en naturlig del af princippet om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Det er derfor vigtigt, at du i miljøgodkendelsen vurderer og begrunder, om det, der er anført i ansøgningen vedrørende ressourceforbruget af energi, er i overensstemmelse med princippet om anvendelse af BAT.

I forhold til BAT gælder det om at arbejde på at optimere energieffektiviteten på anlægget. Det vil sige at sikre, at særligt energiforbrugende installationer – for eksempel ventilationsanlæg - løbende kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt, samt at eventuel overskudvarme udnyttes andre steder på anlægget. Endvidere kan det betragtes som BAT at registrere energiforbruget løbende med henblik på at identificere defekter samt vælge udstyr med fokus på energibesparende egenskaber.

Optimering og valg af energieffektive ventilationsanlæg, korntørringsanlæg, foderfremstilling samt opvarmning kan ofte reducere elforbruget. Ligesom optimal drift af de tekniske installationer vil sikre en effektiv udnyttelse.

Du kan se nærmere om energiforbruget i relation til BAT i BREF-dokumentet om intensiv fjerkræ- og svineproduktion. IPPC-husdyrbrug skal i forbindelse med ansøgning om godkendelse af husdyrbrug orientere sig heri. Selvom øvrige husdyrbrug ikke er forpligtet hertil, jf. MKN- 130-00464 (19.04.2010), kunne elementer i BREF-dokumentet om energi måske alligevel give inspiration til, hvilke elementer som kan være relevante for kommunen at vurdere i forbindelse med ansøgninger om godkendelser af andre husdyrbrug end IPPC-husdyrbrug for så vidt angår energi.

Endelig kan du finde inspiration i det tværgående BREF-dokument om energi.

Kommunen bør i sin vurdering af produktionsudstyrets energiforbrug tage hensyn til evt. større vekselvirkninger mellem de enkelte forureningsparametre, idet landmandmandens valg af visse typer af teknologier samlet set kan medføre en betydelig øget udledning af klimagasser opgjort som CO2-ækvivalenter. F.eks. medfører visse typer af ammoniakreducerende teknologier et betydeligt energitab, hvorimod andre teknologier resulterer i, at merforbruget af energi opvejes af en mindre emission af methan. Som metodemæssig inspiration til disse betragtninger kan bl.a. henvises til Miljøstyrelsens rapport om livscyklus-analyser af visse miljøeffektive landbrugsteknologier (Miljøprojekt 1298).

Version 2.0 - 14. januar 2011