Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Fælles procedurer for anmeldesager efter §§ 26-37

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 13/03/2013 12:45


Procedurereglerne i dette afsnit gælder for kommunens sagsbehandling af anmeldelser efter alle husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordninger dog med undtagelse af anmeldelse af arealer efter § 15 og anmeldelse af byggeri efter § 19.


Sådan gør du

Når du som kommunal sagsbehandler modtager en anmeldelse efter reglerne om anmeldeordningerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 19 a - 19 k, skal du kvittere for modtagelsen. Hvis husdyrbruget har en verserende ansøgning efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven, skal du stille sagsbehandlingen af ansøgningen i bero. Hvis anmeldelsen omfatter byggeri eller dyrehold, som er tilladt eller godkendt af kommunen efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven, og kommunen er bekendt med, at tilladelsen eller godkendelsen er påklaget, skal du informere Natur- og Miljøklagenævnet om anmeldelsen.

Du skal tjekke, at det anmeldte overholder betingelserne for brug af anmeldeordningen og afstandskravene i husdyrgodkendelseslovens § 8, og at det ikke er i strid med bestemte beskyttelsesinteresser. Se betingelserne i de særskilte afsnit om hver enkelt ordning, under fanebladene "Vurdering".

Hvis betingelserne er opfyldt, skal kommunen senest to måneder efter modtagelse af anmeldelsen træffe afgørelse om, at det anmeldte enten kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12. Fristen på to måneder regnes fra det tidspunkt, hvor anmelderen har indleveret de oplysninger til kommunen, som er påkrævede efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Hvis du modtager en ansøgning, der ikke indeholder alle de påkrævede oplysninger, skal du inden fire uger meddele anmelderen hvilke oplysninger, der mangler, før anmeldelsen kan behandles. Se oplysningskravene i de særskilte afsnit om hver enkelt ordning, under fanebladene "Anmeldelse".

Du kan i forbindelse med vurderingen af det anmeldte bestemme, at konkrete vilkår, der er givet i en tilladelse eller godkendelse i henhold til husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, ikke skal finde anvendelse som følge af anmeldelsen.

Før der træffes afgørelse skal du gøre naboer skriftligt bekendt med anmeldelsen og give dem adgang til at udtale sig inden for to uger. Du kan dog undlade at orientere naboer, hvis det anmeldte efter en skønsmæssig vurdering er af underordnet betydning for naboerne. Når afgørelsen er truffet, er det hensigtsmæssigt at foretage offentlig annoncering med klagevejledning. Desuden skal du orientere Natur- og Miljøklagenævnet, hvis det anmeldte omfatter byggeri eller dyrehold i en påklaget tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven.

Når der er truffet afgørelse i anmeldesagen, skal du genoptage behandlingen af en eventuel ansøgning efter §§ 10, 11 eller 12.

Retsgrundlag

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

§ 5 a. Den, der indgiver anmeldelse i medfør af §§ 19 a-19 d og §§ 19 f-19 k, skal på et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, angive:
1) placering af eksisterende bygninger, anlæg og det anmeldte,
2) til- og frakørselsforhold til det anmeldte, og
3) målestoksforhold, nordpil og højdekurver samt nødvendig signaturforklaring.

Stk. 2. Hvor dette er relevant for at dokumentere overholdelse af kravene i §§ 19 a-19 d og §§ 19 f-19 k, skal den, der indgiver ansøgning efter stk. 1, tillige oplyse:
1) Matrikelnummer, hvor anlægget ønskes placeret.
2) Tegninger af anlægget med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet.
3) Størrelsen på det eksisterende og det anmeldte dyrehold.
4) Størrelse og placering af arealerne til afgræsningen, jf. §§ 19 i og 19 j. Det angives, hvilke af disse arealer der er fredede, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller udpeget som Natura 2000-områder. Størrelsen af disse arealer angives som en procentdel af det samlede anmeldte afgræsningsareal.
5) Beskrivelse af eksisterende afskærmende beplantning for bygninger og anlæg, samt fremtidig afskærmende beplantning, med angivelse af beplantningens artssammensætning, antal trærækker og etableringstidspunkt. Oplysninger kan fremsendes som en samlet beplantningsplan.
6) Oplysninger om gødningsopbevaringsanlægs placering i forhold til de i § 8, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, opregnede anlæg, områder, veje m.v.
7) Eventuelle befæstede arealer og afløbsforhold.
8) Overdækning af gødningsopbevaringsanlæg.
9) Kort med indtegning af nærmeste folds kant i forhold til ammoniakfølsom natur, jf. § 19 k, stk. 5.
10) Anden nødvendig dokumentation til opfyldelse af kravene i §§ 19 a-19 d og §§ 19 f-19 k, herunder oplysninger om det beregnede behov for ændring eller udvidelse af staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdskrav, jf. § 19 c, behov for ændringer på anlægget som følge af afprøvning, jf. § 19 h, eller omlægning til økologisk produktion, jf. § 19 k.

Stk. 3. En anmeldelse efter § 19 h skal indeholde en beskrivelse af, hvad der ønskes afprøvet og relevante forskrifter for driften af den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik.

§ 19 e. Ved modtagelse af anmeldelse efter §§ 19 a-19 d og §§ 19 f-19 k, skal kommunalbestyrelsen kvittere for modtagelsen og indstille sagsbehandlingen af husdyrbrugets eventuelle ansøgninger efter §§ 10-12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunalbestyrelsen skal informere Natur- og Miljøklagenævnet om en anmeldelse, hvis anmeldelsen omfatter byggeri eller dyrehold, som af kommunalbestyrelsen er tilladt eller godkendt efter §§ 10-12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og kommunalbestyrelsen er bekendt med, at tilladelsen eller godkendelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

Stk. 2.. Kommunalbestyrelsen vurderer, hvorvidt det anmeldte overholder kravene i §§ 19 a-19 d, §§ 19 f-19 k og § 8, jf. § 9 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer eller områder, der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder.

Stk. 3. På baggrund af vurderingen efter stk. 2 træffer kommunalbestyrelsen senest to måneder fra modtagelse af en anmeldelse afgørelse om, at det anmeldte kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver tilladelse eller godkendelse i medfør af §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor oplysningskravene i § 5 a er opfyldt. Senest 4 uger efter modtagelsen af en ufuldstændig ansøgning, meddeler kommunalbestyrelsen ansøger, hvilke oplysninger, der mangler, før anmeldelsen kan behandles.

Stk. 4. Før der træffes afgørelse, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen gøre naboer skriftligt bekendt med anmeldelsen og give dem adgang til at udtale sig inden for en frist på 2 uge. Orientering af naboer kan undlades, hvis det anmeldte efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for naboerne.

Stk. 5. Ved afgørelsen efter stk. 3 kan kommunalbestyrelsen på baggrund af en vurdering af de landskabelige forhold beslutte helt eller delvist at fravige krav om afskærmende beplantning, jf. § 19 a, stk. 5, nr. 4, og § 19 b, stk. 5, nr. 4.

Stk. 6. Det kan indgå i kommunalbestyrelses afgørelse efter stk. 3, at konkrete vilkår i en tilladelse eller godkendelse ikke finder anvendelse som følge af anmeldelsen.

Stk. 7. Hvor kommunalbestyrelsen efter stk. 1, har indstillet sagsbehandlingen af en ansøgning, skal kommunalbestyrelsen, når der er truffet afgørelse efter stk. 3, genoptage denne. Såfremt afgørelsen, jf. stk. 3, giver anledning til ændringer i den genoptagne ansøgning, skal kommunalbestyrelsen give ansøger meddelelse herom og samtidig fastsætte en frist for ansøgers indsendelse af nye oplysninger. Såfremt afgørelsen giver anledning til, at tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ikke længere er nødvendig, afslutter kommunalbestyrelsen sagsbehandlingen og giver ansøger meddelelse herom.

Stk. 8. En afgørelse på grundlag af en anmeldelse efter §§ 19-19 d og 19 f-19 k bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter, at afgørelsen er meddelt.

Stk. 9. Hvis en afgørelse på grundlag af en anmeldelse efter §§ 19-19 d og 19 f-19 k ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

Vil du vide mere?

Kombination af anmeldeordninger

Man må gerne benytte flere anmeldeordninger samtidig, under forudsætning af, at betingelserne i hver af ordningerne overholdes.

Offentlighed og orientering af klageberettigede

Der er ikke foreskrevet en bestemt fremgangsmåde om offentlighed i de sager, som anmeldes efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, udover at kommunen skal gøre naboer skriftligt bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist af to uger. Det er ikke tilstrækkeligt, at kommunen foretager denne forudgående orientering (høring) ved offentlig annoncering. Der skal som minimum foretages individuel skriftlig orientering af naboerne. Du kan dog undlade at orientere naboer, hvis det anmeldte efter en skønsmæssig vurdering er af underordnet betydning for naboerne.

Hvad angår offentlighed omkring den afgørelse, som kommunen træffer i en anmeldesager, er det hensigtsmæssigt at foretage offentlig annoncering med klagevejledning. Denne fremgangsmåde anbefales uanset indholdet af afgørelsen, som under alle omstændigheder skal meddeles anmelder, og som også bør meddeles de pågældende naboer/parter, der tidligere er blevet gjort bekendt med sagen.

Denne foreslåede offentlighedsprocedure har baggrund i, at kommunens afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, og at den klageberettigede kreds (enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald) kan udgøre en større kreds end blot anmelder og naboer.

Organisationer, som har anmodet om underretning i henhold til husdyrgodkendelseslovens §§ 61 eller 62, skal orienteres om afgørelsen.

Afstandskravene i husdyrgodkendelseslovens § 8

Hvis det anmeldte ikke overholder afstandskravene i husdyrgodkendelseslovens § 8, kan kommunen dispensere fra afstandskravet efter lovens § 9. En dispensation kan ikke indeholdes i en afgørelse om anmeldelse, men skal gives særskilt. De to afgørelser bør dog meddeles samtidigt.

Beskyttelsesinteresser iht. § 19 e

Kommunen skal tjekke, at det anmeldte ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer, eller områder der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder. Områderne skal i forvejen være udpegede eller på fastlagt på anden måde. Der er derfor ingen pligt eller mulighed for kommunen for at foretage en yderligere vurdering.

Hvis et anmeldt byggeri kræver en dispensation, f.eks. fra naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer, og kommunen i øvrigt vil være indstillet på at meddele en sådan dispensation, kan kommunen godt træffe afgørelsen, så længe den gives med forbehold for den nødvendige dispensation.

Genoptagelse af sag efter §§ 10, 11 eller 12 på husdyrbruget

Hvor kommunen har indstillet sagsbehandlingen af en ansøgning efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12 på grund af en anmeldelse, skal kommunen, når der er truffet afgørelse i anmeldesagen, genoptage behandlingen af tilladelses- eller godkendelsessagen.

Hvis afgørelsen af anmeldesagen giver anledning til, at tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven ikke længere er nødvendig, skal kommunen afslutte sagsbehandlingen og give ansøger meddelelse herom.

Hvis afgørelsen af anmeldesagen giver anledning til ændringer i den genoptagne sag efter §§ 10, 11 eller 12, skal kommunen give ansøger meddelelse herom og samtidig fastsætte en frist for ansøgers indsendelse af nye oplysninger.

Ingen brugerbetaling

Kommunen kan ikke opkræve brugerbetaling for sagsbehandling efter anmeldeordningerne, fordi anmeldeordningerne ikke er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1.

Registrering af afgørelser i husdyrgodkendelse.dk

I henhold til § 23, stk. 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal kommunen registrere dato og hjemmel for afgørelsen via www.husdyrgodkendelse.dk senest en måned efter, afgørelsen er truffet. Det er dog endnu ikke teknisk muligt at registrere afgørelser i anmeldesager via husdyrgodkendelse.dk, og derfor må kommunen indtil videre undlade at registrere afgørelserne i systemet.

Ibrugtagning af anmeldelsen

Hvis en afgørelse efter anmeldeordningen ikke er udnyttet senest 2 år efter, at den er meddelt anmelderen, bortfalder afgørelsen. Det vil herefter være nødvendigt at indgive en ny anmeldelse.

Kontinuitet – krav om kontinuerlig udnyttelse af hele anmeldelsen

Hvis en afgørelse i henhold til anmeldeordningen ikke har været helt eller delvist udnyttet i de seneste tre år, bortfalder den del af afgørelsen, der ikke har været benyttet. Læs mere i wiki-husdyrvejledningens afsnit om kontinuitetsbrud.

Version 2.0 - 14. januar 2011