Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Fælles procedurer for anmeldesager efter §§ 26-37

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 22/01/2013 09:34


Procedurereglerne i dette afsnit gælder for kommunens sagsbehandling af anmeldelser efter alle husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordninger dog med undtagelse af anmeldelse af arealer efter § 15 og anmeldelse af byggeri efter § 19.


Sådan gør du

Når du som kommunal sagsbehandler modtager en anmeldelse efter reglerne om anmeldeordningerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 19 a - 19 k, skal du kvittere for modtagelsen. Hvis husdyrbruget har en verserende ansøgning efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven, skal du stille sagsbehandlingen af ansøgningen i bero. Hvis anmeldelsen omfatter byggeri eller dyrehold, som er tilladt eller godkendt af kommunen efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven, og kommunen er bekendt med, at tilladelsen eller godkendelsen er påklaget, skal du informere Natur- og Miljøklagenævnet om anmeldelsen.

Du skal tjekke, at det anmeldte overholder betingelserne for brug af anmeldeordningen og afstandskravene i husdyrgodkendelseslovens § 8, og at det ikke er i strid med bestemte beskyttelsesinteresser. Se betingelserne i de særskilte afsnit om hver enkelt ordning, under fanebladene "Vurdering".

Hvis betingelserne er opfyldt, skal kommunen senest to måneder efter modtagelse af anmeldelsen træffe afgørelse om, at det anmeldte enten kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12. Fristen på to måneder regnes fra det tidspunkt, hvor anmelderen har indleveret de oplysninger til kommunen, som er påkrævede efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Hvis du modtager en ansøgning, der ikke indeholder alle de påkrævede oplysninger, skal du inden fire uger meddele anmelderen hvilke oplysninger, der mangler, før anmeldelsen kan behandles. Se oplysningskravene i de særskilte afsnit om hver enkelt ordning, under fanebladene "Anmeldelse".

Du kan i forbindelse med vurderingen af det anmeldte bestemme, at konkrete vilkår, der er givet i en tilladelse eller godkendelse i henhold til husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, ikke skal finde anvendelse som følge af anmeldelsen.

Før der træffes afgørelse skal du gøre naboer skriftligt bekendt med anmeldelsen og give dem adgang til at udtale sig inden for to uger. Du kan dog undlade at orientere naboer, hvis det anmeldte efter en skønsmæssig vurdering er af underordnet betydning for naboerne Når afgørelsen er truffet, er det hensigtsmæssigt at foretage offentlig annoncering med klagevejledning. Desuden skal du orientere Natur- og Miljøklagenævnet, hvis det anmeldte omfatter byggeri eller dyrehold i en påklaget tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven.

Når der er truffet afgørelse i anmeldesagen, skal du genoptage behandlingen af en eventuel ansøgning efter §§ 10, 11 eller 12.

Retsgrundlag

INDSÆT RETSGRUNDLAG

Vil du vide mere?

Kombination af anmeldeordninger

Man må gerne benytte flere anmeldeordninger samtidig, under forudsætning af, at betingelserne i hver af ordningerne overholdes.

Offentlighed og orientering af klageberettigede

Der er ikke foreskrevet en bestemt fremgangsmåde om offentlighed i de sager, som anmeldes efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, udover at kommunen skal gøre naboer skriftligt bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist af to uger. Det er ikke tilstrækkeligt, at kommunen foretager denne forudgående orientering (høring) ved offentlig annoncering. Der skal som minimum foretages individuel skriftlig orientering af naboerne. Du kan dog undlade at orientere naboer, hvis det anmeldte efter en skønsmæssig vurdering er af underordnet betydning for naboerne.

Hvad angår offentlighed omkring den afgørelse, som kommunen træffer i en anmeldesager, er det hensigtsmæssigt at foretage offentlig annoncering med klagevejledning. Denne fremgangsmåde anbefales uanset indholdet af afgørelsen, som under alle omstændigheder skal meddeles adressaten (anmelder), og som også bør meddeles de pågældende naboer/parter, der tidligere er blevet gjort bekendt med sagen.

Denne foreslåede offentlighedsprocedure har baggrund i, at kommunens afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, og at den klageberettigede kreds (enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald) kan udgøre en større kreds end blot afgørelsens adressat og naboer.

Organisationer, som har anmodet om underretning i henhold til husdyrgodkendelseslovens §§ 61 eller 62, skal orienteres om afgørelsen.

Genoptagelse af sag efter §§ 10, 11 eller 12 på husdyrbruget

Hvor kommunen har indstillet sagsbehandlingen af en ansøgning efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12 på grund af en anmeldelse, skal kommunen, når der er truffet afgørelse i anmeldesagen, genoptage behandlingen af tilladelses- eller godkendelsessagen.

Hvis afgørelsen af anmeldesagen giver anledning til, at tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven ikke længere er nødvendig, skal kommunen afslutte sagsbehandlingen og give ansøger meddelelse herom.

Hvis afgørelsen af anmeldesagen giver anledning til ændringer i den genoptagne sag efter §§ 10, 11 eller 12, skal kommunen give ansøger meddelelse herom og samtidig fastsætte en frist for ansøgers indsendelse af nye oplysninger.

Ingen brugerbetaling

Kommunen kan ikke opkræve brugerbetaling for sagsbehandling efter anmeldeordningerne, fordi anmeldeordningerne ikke er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1.

Registrering af afgørelser i husdyrgodkendelse.dk

I henhold til § 23, stk. 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal kommunen registrere dato og hjemmel for afgørelsen via www.husdyrgodkendelse.dk senest en måned efter, afgørelsen er truffet. Det er dog endnu ikke teknisk muligt at registrere afgørelser i anmeldesager via husdyrgodkendelse.dk, og derfor må kommunen indtil videre undlade at registrere afgørelserne i systemet.

Ibrugtagning af anmeldelsen

Hvis en afgørelse efter anmeldeordningen ikke er udnyttet senest 2 år efter, at den er meddelt anmelderen, bortfalder afgørelsen. Det vil herefter være nødvendigt at indgive en ny anmeldelse.

Kontinuitet – krav om kontinuerlig udnyttelse af hele anmeldelsen

Hvis en afgørelse i henhold til anmeldeordningen ikke har været helt eller delvist udnyttet i de seneste tre år, bortfalder den del af afgørelsen, der ikke har været benyttet. Læs mere i wiki-husdyrvejledningens afsnit om kontinuitetsbrud.

Version 2.0 - 14. januar 2011