Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Faste afstandskrav - Vilkår

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 08/07/2010 16:48


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Normalt skal du som kommunal sagsbehandler ikke opstille særlige vilkår angående de nye stalde mv. De gener og den forurening, der kan udgå fra anlægget, er i de fleste sager dækket af de øvrige vurderinger og vilkår, der skal foretages som led i godkendelsesbehandlingen (lugt, støj, uheld, ammoniak mv.).

Hvis der skal meddeles dispensation fra afstandskravene i husdyrgodkendelseslovens § 8 (efter husdyrgodkendelseslovens § 9, stk. 3), skal der normalt stilles vilkår for indretning og drift af det pågældende staldanlæg e.l., således at ulemper og gener eller forurening, som følge af den tættere afstand end, hvad der følger af afstandskravet, forebygges og mindskes. Ved dispensationer fra § 8, nr. 1 - 3, skal der normalt altid stilles sådanne vilkår. Det bemærkes i den forbindelse, at disse afstandskrav især er opstillet for at mindske risikoen for overfladisk tilstrømning til de nævnte anlæg eller vandløb og søer, hvorfor det normalt vil være særligt relevant at opstille vilkår til forebyggelse heraf.

Eksempelvis kan der stilles vilkår om etablering af vold rundt om gyllebeholderen til sikring imod udslip af gylle til nærtliggende vandløb. Etableres der i forbindelse med godkendelsen nye gyllebeholdere, og står grundvandet højt på grunden, bør der stilles krav om, at gyllebeholderen skal forsynes med et omfangsdræn for at modstå et ydre vandtryk. Der bør endvidere stilles krav om etablering af en inspektionsbrønd med henblik på at kunne kontrollere beholderens tæthed .

Retsgrundlag

Af husdyrgodkendelsesloven § 9 fremgår:
"§ 9. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra afstandskravene, jf. § 6, til rideskoler og hestepensioner for mere end 3 dyreenheder. Dispensationen kan gives på vilkår om særlige krav til driften af ejendommen, indretning af stalde, møddinger m.v.
Stk. 2. Hvor overholdelse af de i § 8 nævnte afstandskrav ikke vil sikre tilstrækkeligt mod væsentlige gener eller forurening, kan kommunalbestyrelsen påbyde, at anlægget placeres mere hensigtsmæssigt, og fastsætte vilkår for indretning og drift. Kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår om placering, indretning og drift i forbindelse med tilladelser efter § 10 eller godkendelser efter § 11 og § 12.
Stk. 3. Hvor overholdelse af de i § 8 nævnte afstandskrav ikke er mulig for husdyrbrug, kan kommunalbestyrelsen dispensere herfra og fastsætte vilkår til indretning og drift. Kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår om indretning og drift i forbindelse med tilladelser eller godkendelser efter §§ 10-12. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte vilkår, som sikrer, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener.
"

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 11, stk. 1 fremgår:
"§ 11. En godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af lovens §§ 11 og 12, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19 - 26 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, en begrundelse for afgørelsen samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes, og skal fastsætte

5) krav om placering og udformning af ny bebyggelse til varetagelse af de landskabelige værdier,
6) krav om afskærmende beplantning omkring beholdere til flydende husdyrgødning som opføres uden tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer samt nedrivning af beholderen, når den ikke længere er nødvendig for driften af den pågældende ejendoms drift,
7) valg af til- og frakørselsforhold,
8) krav til beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur, med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særligt sårbart overfor næringsstofpåvirkning,

11) krav om begrænsning af eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- eller lysgener fra anlægget),
13) krav om husdyrbrugets indretning og drift, der er nødvendige for at sikre, at husdyrbruget ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld, og
..."


Du kan læse husdyrgodkendelsesloven hér og bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)hér

Forslag til vilkår

Almene vilkår

  • "Den nye gyllebeholder/silo/bygning X kan opføres indtil xx m fra naboskel / andet."

  • "Bygning/gyllebeholder kan opføres i en afstand på minimum xx m til privat fællesvej /naboskel"

  • "Der skal etableres en vold/grav med en højde/dybde af x m o. t./u. t. omkring gylletank X ."

Hvis grundvandet står højt -f.eks. i perioder:

  • "Den nye gyllebeholder skal forsynes med et omfangsdræn for at modstå et ydre vandtryk "

Tæt på vej

  • Det levende hegn langs Paradisvej fra den nye kostald og op til nordsiden af matrikel 40a, Andeby sogn, Andeby skal enten fjernes eller holdes nede i ca. en meters højde.

Tæt på skel

  • Der skal senest et halvt år efter staldbygningernes opførelse plantes slørende beplantning omkring bygningerne. Beplantningen skal vedligeholdes. Beplantning nord for både de eksisterende samt de ny staldbygninger skal som minimum bestå af et 3-rækket løvtræshegn.

Version 2.0 - 14. januar 2011