Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Anmeldelse af skift i dyretype

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 02/02/2012 09:36Sådan gør du

Det anbefales, at du bruger dette skema til anmeldelse af skift i dyretype efter § 19 d.

Herved tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”.

Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse.Retsgrundlag

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

§ 19 d. Skift mellem dyretyper i stalde kan finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, hvis der ikke samtidig udføres ændringer af staldanlæg, der kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. dog stk. 3-4.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1, kan kun finde sted ved skift indenfor, men ikke mellem, følgende dyregrupper, dog således at det er muligt at skifte til dyregruppen kvæg fra de øvrige grupper:
 1. Svin: Slagtesvin, smågrise og søer.
 2. Kvæg: Malkekvæg, ammekøer og andet kvæg, heste samt geder, får og andre drøvtyggere.
 3. Fjerkræ: Slagtekyllinger, høns, og andet fjerkræ.
 4. Pelsdyr: Mink og andre pelsdyr.

Stk. 3. Et anmeldt skift i dyretype, jf. stk. 1, skal opfylde følgende betingelser:
 1. Den samlede lugtemission fra husdyrbrugets staldanlæg må ikke øges som følge af skift i dyretype.
 2. Lugtemissionen i det enkelte staldanlæg må kun øges, såfremt lugtforøgelsen er mindre end en samtidig lugtemissionsreduktion fra staldanlæg på samme husdyrbrug, der ligger nærmere end de i bilag 3, punkt B, tabel 4, nævnte områder.
 3. Den samlede ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg må ikke øges som følge af skift i dyretype.
 4. Skift i dyretype må ikke medføre en forøgelse af husdyrbrugets deposition af ammoniak på
  a) naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
  b) andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder,
  c) heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, og
  d) ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3.
 5. Den samlede mængde kvælstof ab lager fra husdyrbrugets husdyrproduktion må ikke øges som følge af skift i dyretype.
 6. Den samlede mængde fosfor ab lager fra husdyrbrugets husdyrproduktion må ikke øges som følge af skift i dyretype.

Stk. 4. Lugtemissionskravet i stk. 3, nr. 2, skal ikke opfyldes i forhold til de i bilag 3, punkt B, tabel 4, nævnte områder, såfremt den vægtede gennemsnitsafstand til et sådant område er mindst dobbelt så stor, som den anbefalede geneafstand beregnet efter bilag 3, punkt B. Ammoniakdepositionskravet i stk. 3, nr. 4, skal ikke opfyldes i forhold til de i stk. 3, nr. 4, litra a, nævnte områder, såfremt ammoniakdepositionen fra husdyrbruget til sådanne områder ikke overstiger halvdelen af den tilladte deposition, jf. bilag 3, punkt A, nr. 2. Ammoniakdepositionskravet i stk. 3, nr. 4, skal ikke opfyldes for de i stk. 3, nr. 4, litra b, c og d, nævnte områder, såfremt ammoniakdepositionen fra husdyrbruget til sådanne områder ikke overstiger et halvt kg kvælstof per hektar per år.

§ 19 e. Ved modtagelse af anmeldelse efter §§ 19 a-19 d, skal kommunen kvittere for modtagelsen og indstille sagsbehandlingen af husdyrbrugets eventuelle ansøgninger efter §§ 10-12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunen skal informere Natur- og Miljøklagenævnet om en anmeldelse, hvis anmeldelsen omfatter byggeri eller dyrehold, som af kommunen er tilladt eller godkendt efter §§ 10-12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og kommunen er bekendt med, at tilladelsen eller godkendelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vurderer, hvorvidt det anmeldte overholder kravene i §§ 19 a-19 d, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 8, jf. § 9, og ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer, eller områder der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder.

Stk. 3. På baggrund af vurderingen efter stk. 2, træffer kommunalbestyrelsen senest to måneder fra modtagelse af en anmeldelse afgørelse om, at det anmeldte kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver tilladelse eller godkendelse i medfør af §§ 10, 11 eller 12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Ved afgørelsen kan kommunalbestyrelsen på baggrund af en vurdering af de landskabelige forhold beslutte helt eller delvist at fravige krav om afskærmende beplantning, jf. § 19 a, stk. 5, nr. 4 og § 19 b, stk. 5, nr. 4.

Stk. 4. Før der træffes afgørelse, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen gøre naboer skriftligt bekendt med anmeldelsen og give dem adgang til at udtale sig indenfor to uger.

Stk. 5. Hvor kommunen efter stk. 1, har indstillet sagsbehandlingen af en ansøgning, skal kommunen, når der er truffet afgørelse efter stk. 3, genoptage denne. Såfremt afgørelsen, jf. stk. 3, giver anledning til ændringer i den genoptagne ansøgning, skal kommunen give ansøger meddelelse herom, og samtidig fastsætte en frist for ansøgers indsendelse af nye oplysninger. Såfremt afgørelsen giver anledning til, at tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ikke længere er nødvendig, afslutter kommunalbestyrelsen sagsbehandlingen og giver ansøger meddelelse herom.

Vil du vide mere?

Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af skift i dyretype

 1. Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist:
  1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg.
  2. Til- og frakørselsforhold til staldene, hvor der skal ske skift i dyretypen.
  3. Målestoksforhold, nordpil og højdekurver samt nødvendig signaturforklaring.
 2. Oplysninger om hvilke dyretyper der skiftes i mellem.
 3. Beregning af lugtemissionen fra hvert af husdyrbrugets staldanlæg før og efter skift i dyretype.
 4. Beregning af den samlede ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg før og efter skift i dyretype.
 5. Beregning af husdyrbrugets deposition af ammoniak før og efter skift i dyretype på
  a) Naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
  b) Andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder
  c) Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3
  d) Ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3
 6. Beregning af den samlede mængde kvælstof ab lager fra husdyrbrugets husdyrproduktion før og efter skift i dyretype.
 7. Beregning af den samlede mængde fosfor ab lager fra husdyrbrugets husdyrproduktion før og efter skift i dyretype.

Læs mere om betingelserne for anmeldelse og kommunens sagsbehandling under fanebladet "Vurdering".

Version 2.0 - 14. januar 2011