Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Spildevand - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 29/10/2013 16:10


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som ansøger redegøre for husdyrbrugets spildevandsforhold i før og eftersituationen og for eventuelle rensningstiltag.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

§ 6.
...
Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3, og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5. ...


Bilag 2


Punkt C 10. Målefast oversigtsplan i passende målestoksforhold med angivelse af anlæggenes (stalde og lignende indretninger til dyr, som f.eks. foderpladser og løbegårde m.v., gødningsopbevaringsanlæg, ensilageoplæg, ensilagebeholder, beholder til restvand) placering i forhold til omgivelserne, herunder placering i forhold til omkringboende m.v. samt afstande til sårbar natur, jf. §§ 6-8 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt afstande til andre natur- og kulturområder m.v. På planen angives højdekoter, hvor det er relevant. Planen forsynes med nordpil og nødvendig signaturforklaring.

Punkt F 22. Årsproduktion af husdyrgødning incl. restvand til opbevaring før og efter projektet.

Punkt H 31. Opgørelse af mængden og arten af rengøringsvand, mælkerumsvand, vand fra vaskepladser og sanitært spildevand, med oplysninger om bortskaffelse og eventuelle rensningsforanstaltninger.

Miljøbeskyttelsesloven:

Spildevand der afledes offentligt eller privat fællessystem eller som udledes direkte til dræn eller vandløb reguleres efter kap. 4 i Miljøbeskyttelsesloven.

Vil du vide mere?

Naturstyrelsens hjemmeside om spildevand


Version 2.0 - 14. januar 2011