Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Søgemaskine

Her kan du søge i siderne i dette namespace og i filer.
Note: du vil kun se resultater for sider og filer du har rettigheder til at læse.I kategorier


This search, performed through 14,61 MB (323 documents, 10817 words), completed in 0,6 seconds and yielded 30 results.

Nitrat (overfladevand) — 4,7%

[...] følsomme over for emissioner eller gener fra virksomheden (f.eks. boligområder, rekreative områder, vandforsyningsanlæg, søer eller vandløb herunder dræn). Kommunen kan oplyse om de planlægningsmæssige bestemmelser i området. Punkt E 14. Dyreart og antal dyreenheder før og efter det ansøgte, med beregningsgrundlaget herfor. Punkt E 17. Oplysning om opbevaring og/eller forarbejdning af foder, samt oplysninger om anvendelse af næringsstofbegrænsende foderteknologier, samt foderkorrektioner som følge heraf. Punkt E 18. Oplysning om bivirksomhed som f.eks. dambrug, slagteri, [...]

Nitrat (overfladevand) - Vurdering — 3,7%

[...] 7. Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 8, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning. Stk. 2. Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets [...]

Påvirkning af natur - Vurdering — 3,2%

[...] naturområdet, selvom beskyttelsesniveauet er overholdt. For kategori 1-natur udgør dette den obligatoriske vurdering efter habitatbekendtgørelsens regler. Du skal herefter vurdere, om der er grundlag for at stille krav til ammoniakemissionen under hensyn til andre omkringliggende ammoniakfølsomme naturområder (kategori 3-natur) . Kommunen skal derudover altid vurdere, om det ansøgte vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for såkaldte bilag IV-arter ved at undersøge, om der kan påvises en direkte sammenhæng mellem projektet og påvirkningen af den pågældende [...]

Ammoniakpåvirkning af natur — 3,1%

[...] m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen), som kan ses i Lovgrundlag for miljøgodkendelse af husdyrbrug . Bilag 2. Punkt C 10. Målefast oversigtsplan i passende målestoksforhold med angivelse af anlæggenes (stalde og lignende indretninger til dyr, som f.eks. foderpladser og løbegårde m.v., gødningsopbevaringsanlæg, ensilageoplæg, ensilagebeholder, beholder til restvand) placering i forhold til omgivelserne, herunder placering i forhold til omkringboende m.v. samt afstande til sårbar natur, jf. §§ 6-8 i lov om miljøgodkendelse [...]

Fosfor — 2,2%

[...] samt forsfortallet for marken. Disse informationer skal indtastes i IT-systemet af ansøger. Herudover skal man som ansøger ikke foretage yderligere for at få ansøgningssystemet til at udføre beregningen af fosforoverskuddet, bortset fra eventuelt valg af virkemidler. Du skal endvidere redegøre for, hvorvidt der er mulighed for at begrænse udledningen af fosfor ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Du kan i den forbindelse finde yderligere vejledning i Miljøstyrelsens vejledende BAT-standardvilkår. Retsgrundlag Hjemmelsgrundlag [...]

Ammoniaktab - Generelt — 2,2%

[...] teknik. Du finder BAT-standardvilkårene i afsnittet om BAT . Emissionsgrænseværdierne gælder som udgangspunkt for både nye og eksisterende dele af anlægget. Ved fastlæggelse af emissionsgrænseværdier skal der for eksisterende dele af anlægget dog ofte tages hensyn til karakteren af sådanne anlæg, dvs. en vurdering af hvad der er teknisk og økonomisk muligt under hensyntagen til proportionalitet mellem miljøeffekt og omkostninger. Emissionsgrænseværdierne er fastlagt med udgangspunkt i nye anlæg, og der vil ofte være større omkostninger ved at indføre teknikkerne i eksisterende [...]

Lugt — 2,0%

[...] beregningen efter modellen. For vejledning i anvendelse af OML-modellen henvises til afsnittet Lugt - Vurdering - vil du vide mere og den faglige rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug . Retsgrundlag Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 6 fremgår: "§ 6. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøger udfylde det skema, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § [...]

Projektets omfang — 2,0%

[...] hvor flere anlæg er så nært forbundne, at der ikke kan ske en adskilt produktion, skal ansøgningen omfatte de flere anlæg, og der skal ske en fælles vurdering og godkendelse heraf. Husdyrgodkendelseslovens § 13 er en videreførelse af gældende praksis i forhold til VVM-direktivets og IPPC-direktivets anlægsbestemmelser. Ved gennemførelsen af IPPC-direktivet i 1999 udarbejdede Fødevareministeriet og Miljøministeriet et fællesnotat herom (ofte kaldet "1999-notatet" eller "anlægsnotatet"). 1999-notatet og hidtidig praksis tager udgangspunkt

Ammoniaktab - Vurdering — 1,9%

[...] En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende: ... 4) Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning af de foranstaltninger, der træffes for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget. ... Generelt ammoniakreduktionskrav Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens [...]

Landskab og planforhold — 1,9%

[...] fremtidige anvendelse, belysningsforhold m.v. ..." Vil du vide mere? Læs mere under fanebladet "Vurdering". {NewTab default:Vurdering} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 15 okt 2015 Sådan gør du Du skal som kommunal sagsbehandler vurdere og beskrive nybyggeri og en eventuel tilbygnings påvirkning af det omkringliggende landskab. Du skal for det første afklare, om bygningen er erhvervsmæssigt nødvendig for husdyrbruget, og om den opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. I så fald kan bygningen [...]

Nitrat (grundvand) — 1,8%

[...] {TabSection:Ansøgning} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 9 dec 2013 Sådan gør du Kommunens vurdering af nitratudvaskning til grundvand baseres bl.a. på beregning af nitratudvaskningen fra rodzonen i udvaskningsmodellen FarmN. Nitratudvaskningen fra rodzonen beregnes automatisk i IT-ansøgningssystemet på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer. Udvaskningen af nitrat fra rodzonen beregnes kun for de udbringningsarealer, hvor hele eller dele af arealet er udpeget som nitratfølsomt område, og ikke for andre arealer. Vær opmærksom på, at ansøgningssystemets

Fosfor - Vurdering — 1,7%

[...] 7. Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 8, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning. Stk. 2. Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets [...]

Landskab og planforhold - Vurdering — 1,7%

[...] 1, om landzonetilladelse til opførelse af visse nye bebyggelser til husdyrproduktion med et krav om vurdering i forbindelse med en tilladelse eller godkendelse efter § 10, § 11 eller § 12. Der er ikke med denne lov tiltænkt nogen ændring af den gældende landzoneadministration. De landbrugsbygninger, der ikke kræver tilladelse eller godkendelse efter denne lov, reguleres fortsat efter planlovens § 35, jf. dog § 36. Det gælder f.eks. bebyggelse på plantebrug eller bebyggelse på husdyrbrug under 15 dyreenheder. Lovforslagets § 22, stk. 1, skal derfor sikre, at kommunalbestyrelsen [...]

Ammoniak fra udbringning - Vurdering — 1,4%

[...] husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bilag 3 fremgår bl.a.: Kommunen skal for hver ansøgning foretage en konkret vurdering, jf. §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og kan på den baggrund i særlige tilfælde beslutte sig for at stille vilkår med baggrund i bilag 4, der rækker udover det beskyttelsesniveau, der fremgår af dette bilag, jf. § 13, stk. 2-4. Dette vil være aktuelt, hvis der helt undtagelsesvist vurderes at være naturområder, der efter kommunalbestyrelsens vurdering ikke beskyttes tilstrækkeligt af det fastsatte beskyttelsesniveau. [...]

Transport — 1,4%

[...] husdyrgødning, foder, brændstof, mælk, ind- og udlevering af dyr før og efter ændring af dyrehold samt en vurdering af støjbelastningen, herunder tidsrum for transport. Retsgrundlag Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen: § 6. ... Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3, [...]

Lugt Vurdering — 1,4%

[...] i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kan heller ikke godkendes, såfremt der ved en samlet vurdering af hele husdyrbruget vurderes at være væsentlige virkninger på miljøet, jf. § 34, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Stk. 3. Ved væsentlige virkninger på miljøet forstås, at det beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat, der er fastlagt i bilag 3, overskrides. For godkendelser efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at kun beskyttelsesniveauet vedrørende fosfor og nitrat skal være overholdt. Der må derudover [...]

Godkendelsespligt — 1,4%

[...] anden lovgivning, f.eks. naturbeskyttelseslovens § 19 b. Vil du vide mere? Sådan ansøger eller anmelder du Ansøgning om godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 11 eller 12, skal sendes til kommunen gennem IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk. Ansøgning om tilladelse efter § 10 skal ske ved at sende et udfyldt ansøgningsskema om § 10-tilladelse til kommunen. Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 25 - 35 kan ske vha. et anmeldeskema, som findes under vejledningens afsnit om hver enkelt ordning under hovedafsnittet ”Anmeldeordninger”

Dyrehold og management — 1,2%

[...] En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende: 1) Produktionens omfang med angivelse af dyrearter og dyretyper samt inden for hvilke grænser den maksimale produktion kan finde sted. 2) Grænseværdier, tekniske foranstaltninger eller tilsvarende parametre. 3) Den egenkontrol, [...]

Offentlighed og høring — 1,2%

{TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection: } {NewTab default:Vurdering} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 27 mar 2017 §§ 9 og 10 i lov nr. 204 af 28/02/2017 om ny regulering af husdyrbrug m.v. (overgangsregler) §§ 55 og 56 i den tidligere gældende lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (LBK nr 442 af 13/05/2016) Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 21, 42, 44 og 45 Forvaltningslovens § 19 (partshøring) Sådan gør du I sager om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven skal kommunalbestyrelsen informere og inddrage ansøgeren, offentligheden,

Transport - Vurdering — 1,2%

[...] transporten sker under hensigtsmæssige forhold både hvad angår transportveje men også transportformen. Ved vurdering af gener forbundet med husdyrbrugets transporter skal der tages udgangspunkt i, at husdyrbrugets konkrete behov for transporter også tilgodeses, fx med hensyn til mulige tidspunkter for levering til slagteri, afhentning af mælk osv. Som grundlag for vurderingen af gener forbundet med transport vil det være relevant at kortlægge den eventuelt øgede trafik, samt hvilke tidspunkter transporterne finder sted. Ved vurdering af hensigtsmæssig [...]

Offentlighed og høring - Vurdering — 1,2%

[...] ansøgte vil have for deres ejendom. Som udgangspunkt sendes kopi af ansøgningen suppleret af kommunens vurdering heraf. Andre forhold, som kan have betydning for vurderingen af ansøgningen, meddeles samtidig. Der kan være andre parter i sagen end naboerne, som bør høres samtidig efter forvaltningslovens § 19. Se de relevante betingelser i afsnittet "Partshøring efter forvaltningsloven" ovenfor. Offentliggørelse af afgørelsen Kommunalbestyrelsen skal underrette offentligheden ved offentlig annoncering, når den har truffet afgørelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, [...]

Husdyrbrugets ophør - Vurdering — 1,1%

[...] tilfredsstillende tilstand. For IE-husdyrbrug gælder særlige regler om anmeldelse af driftsophør og vurdering af forureningen efter driftens ophør. Retsgrundlag Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen: § 13. En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte [...]

§ 35 Økologi — 0,9%

[...] Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet

Affald og miljøfarlige stoffer — 0,9%

[...] www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5. ... Bilag 2 I. Oplysninger om virksomhedens affald 36) Oplysninger om opbevaring og bortskaffelse af døde dyr, herunder eventuelt omladnings- og afhentningsstedets placering i forhold til nabobeboelser. 37) Oplysninger om opbevaring af olie/kemikalier. 38) Oplysninger om bortskaffelse af olie/kemikalieaffald herunder emballage m.v. 39) Oplysninger om art, mængde, opbevaring og bortskaffelse [...]

§ 29 Skift mellem dyretyper — 0,9%

[...] bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive

Projektets omfang-Vurdering — 0,9%

[...] indeholder husdyrgodkendelsesloven en sammenskrivning af VVM- og IPPC-direktivernes krav vedrørende vurdering og godkendelse af "anlæg". Direktivernes anlægsbegreber er forskellige fra husdyrgodkendelseslovens anlægsbegreb og kan efter omstændighederne omfatte anlæg på flere ejendomme. Husdyrgodkendelseslovens § 13 skal sikre, at en godkendelse efter husdyrbrugloven afspejler VVM- og IPPC-direktivernes anlægsbegreber og dermed opfylder direktivernes krav. Bestemmelsen skal forstås således, at i de tilfælde, hvor flere anlæg er så nært forbundne, at der ikke kan ske [...]

§ 26 Ensilageplads eller -silo — 0,9%

[...] (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger

§ 27 Opbevaringsanlæg til husdyrgødning — 0,9%

[...] hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en

§ 28 Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd — 0,9%

[...] (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger

Arealer - Vurdering — 0,9%

[...] undersøgelsen begrænse sig til at afklare, om det, der ansøges om, ændrer på den allerede foretagne vurdering af naturpåvirkningen mv. Retsgrundlaget Husdyrgodkendelseslovens §§ 3 og 15 har følgende ordlyd: § 3. I loven forstås ved: … 3) Arealer: Ejede og forpagtede markarealer til ejendommen. § 15. Godkendelse af husdyrbrug efter § 11 eller § 12, hvor ansøger har ejede eller forpagtede arealer, som drives under samme CVR-nummer, skal endvidere indeholde en godkendelse af bedriftens arealer." Husdyrgodkendelseslovens § 16 har følgende ordlyd: § 16. Kommunalbestyrelsen [...]

Version 2.0 - 14. januar 2011