Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Søgemaskine

Her kan du søge i siderne i dette namespace og i filer.
Note: du vil kun se resultater for sider og filer du har rettigheder til at læse.I kategorier


This search, performed through 14,61 MB (323 documents, 10817 words), completed in 0,8 seconds and yielded 30 results.

Nitrat (overfladevand) — 4,3%

[...] d. 9 dec 2013 Sådan gør du I IT-ansøgningssystemet beregnes det automatisk hvor stort husdyrtryk (DE/ha), der må være på bedriftens udbringningsarealer, for at beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevand kan overholdes. Beregningen sker på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer samt ud fra ansøgningssystemets kortværk over nitratklasserne, som definerer beskyttelsesniveauet for nitrat. Hvis du ønsker et højere dyretryk, kan du anvende en række virkemidler , der kan begrænse nitratudvaskningen til samme niveau [...]

Nitrat (overfladevand) - Vurdering — 3,8%

[...] § 19, nr. 2. Du skal fastsætte vilkår om brugen af virkemidler til at begrænse nitratudvaskningen. De anvendte virkemidler fremgår af ansøgningsskemaets afsnit om arealoplysninger. Undersøg om der er aftalearealer i en eller flere af nitratklasserne, og om nitratudvaskning fra et aftaleareal uden for nitratklasse, vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Hvis det er tilfældet, skal bedriften med aftalearealet være godkendt efter husdyrgodkendelseslovens § 16, for at arealet kan bruges til overførsel af husdyrgødning fra det husdyrbrug, der søger godkendelse efter [...]

Dyrehold og management — 3,4%

[...] forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og 6) at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf. Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 13, stk. 1 fremgår: § 13. En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af [...]

Påvirkning af natur - Vurdering — 2,9%

[...] Ansøgninger indsendt fra og med 15. marts 2011 Du skal som kommunal sagsbehandler starte med at undersøge, om de angivne oplysninger i ansøgningen om ruhed, kildehøjder og kumulation, som anvendes ved beregningen af ammoniakdepositionen, er korrekte. Vær også opmærksom på eventuel lokalisering inden for forbudszonen . Du skal også vurdere, om registreringerne af naturområderne er korrekte . Du skal herefter undersøge om kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på naturarealer omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7 (kategori 1- og kategori 2-natur) er overholdt. Hvis kravene [...]

Ammoniaktab - Generelt — 2,7%

[...] ammoniakreduktionskrav Det generelle ammoniakreduktionskrav beregnes automatisk i IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold, staldsystemer, opbevaring af husdyrgødning og teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning. Hvis du søger om en tillægsgodkendelse, skal du dog foretage en manuel beregning af ammoniakreduktionskravet . Du kan læse mere om det generelle ammoniakreduktionskrav under fanebladet "Vurdering" . Hvis produktionen afviger fra standard med hensyn til indgangs- og afgangsvægt/måneder, justeres kravene til maksimalt [...]

Dyrehold og management - Vurdering — 1,9%

[...] anvendelse af miljøteknologi er angivet under nudrift. Det er sædvanligvis ikke nødvendigt at vurdere de afgivne oplysninger om selve dyreholdet (vægte, fodring osv.) nærmere. Som udgangspunkt baseres ansøgningssystemets beregninger på normtal. Ansøger kan vælge at lade andet end normtal indgå i beregningerne ved f.eks. at udfylde felter om fodring med egne data, og herved bruge bedre fodereffektivitet end normen forudsætter, til at begrænse dyrenes næringsstofudskillelse. I disse tilfælde skal du stille vilkår, som fastholder at ansøger skal leve op til det oplyste. [...]

Lugt — 1,8%

[...] eventuelle teknologiske foranstaltninger såsom køling m.v. Bemærk dog at afkasthøjden ikke indgår i de beregninger, der foretages af det elektroniske ansøgningssystem, men vil skulle indgå i beregninger efter OML-modellen. Har du viden om, at der i området drives andre husdyrbrug med en størrelse over 75 DE, skal du også redegøre for placeringen af sådanne andre husdyrbrugs anlæg. Hvis der indenfor 300 meter fra beboelsesområder (byzone, sommerhusområde o. lign.) eller samlet bebyggelse eller 100 meter fra nabobebyggelse findes andre staldanlæg [...]

Markoplysninger — 1,8%

[...] omgivelserne ved ammoniakfordampning og nitratudvaskning før og efter projektet, herunder klassificering af de enkelte dele af udbringningsarealerne ud fra de i bilag 3 nævnte kategorier for beskyttelsesniveauet for N og P. Vil du vide mere? Arealer på kort Der kan indtegnes eller downloades oplysninger om arealerne. De angivne arealer forudsættes alle at være udbringningsarealer, hvor husdyrgødning i praksis kan og må anvendes. Det er kun udbringningsarealerne, der indgår i miljøvurderingerne i forhold til det fastlagte [...]

Landskab og planforhold — 1,8%

[...] tilknytning til eksisterende produktionsbygninger (inden for ca. 20 m), indsende materiale, der beskriver den/de nye bygnings funktion, udseende (materiale- og farvevalg, belysning) og specifikationer (grundplan, højde, taghældning, glasarealer mv.) f.eks. i form en anlægstegning, beskrive, hvilket landskab bygningen skal placeres i (hvilke landskabsformer, om der er vådområder, hegn, skov etc.) redegøre for, hvilke overvejelser du har gjort dig med hensyn til bygningens indplacering som en naturlig del af omgivelserne, der ikke skæmmer. Sidstnævnte kan angå f.eks. farvevalget [...]

Fosfor - Vurdering — 1,8%

[...] brugen af virkemidler , der sikrer overholdelse af det maksimalt tilladte fosforoverskud på bedriften. De anvendte virkemidler fremgår af ansøgningssystemets faneblad om arealberegninger. Undersøg om udbringning af husdyrgødning til harmonigrænsen på aftalearealer vil medføre et fosforoverskud, der overskrider beskyttelsesniveauet for fosforoverskud, eller som i øvrigt vurderes at medføre en væsentlig virkning på miljøet. Hvis det er tilfældet, skal bedriften med aftalearealet være godkendt efter husdyrgodkendelseslovens § 16, for at arealet kan bruges til overførsel af [...]

Lugt Vurdering — 1,6%

Sådan gør du Kommunen skal først kontrollere, at de oplysninger, som ansøger har indsendt er korrekte og fyldestgørende. Ansøger skal som led i sin ansøgning angive anlæggenes placering i forhold til nærmeste byzonegrænse, sommerhusområde, landzoneområde udlagt til boligformål (hvis relevant), samlede bebyggelse og enkeltbolig. Kommunen skal kontrollere, at de nævnte områder er placeret korrekt på det kortmateriale, som er indsendt af ansøger. Kommunen skal endvidere kontrollere de forudsætninger ansøger [...]

Virkemidler på arealer — 1,6%

[...] nitratudvaskning til overfladevand og grundvand samt fosforoverskud. Der er desuden en kort redegørelse for de enkelte virkemidler. For yderligere oplysninger henvises til disse notater: Notat om standardsædskifter , Notat om fosforfraførsel med standardsædskifterne og Notat om efterafgrøder som virkemiddel i FarmN . Forskellig beregning af fosforfraførsel efter ansøgningstidspunkt Vær opmærksom på, at i ansøgninger indsendt fra og med den 10. april 2011, beregnes fraførslen af fosfor med afgrøderne i standardsædskifterne anderledes end anført i notatet om standardsædskifter [...]

Projektets omfang — 1,6%

[...] skal indgå i godkendelsen. Normalt skal en godkendelse kun omfatte anlæg på den ejendom, som ansøgningen om etablering, udvidelse eller ændring vedrører. Anlæg på andre ejendomme skal kun inddrages, hvis de er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med denne ejendom. Det er vigtigt, at du nøje overvejer, om dette er tilfældet. Ansøgningen kan nemlig ændre sig væsentligt, hvis flere anlæg skal medtages. Hvis du ejer andre ejendomme og også driver husdyrbrug derfra, skal du skrive i ansøgningen, hvor langt der er mellem anlæggene på ejendommene.

Nitrat (grundvand) — 1,6%

[...] FarmN. Nitratudvaskningen fra rodzonen beregnes automatisk i IT-ansøgningssystemet på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer. Udvaskningen af nitrat fra rodzonen beregnes kun for de udbringningsarealer, hvor hele eller dele af arealet er udpeget som nitratfølsomt område, og ikke for andre arealer. Vær opmærksom på, at ansøgningssystemets kortværk over nitratfølsomme områder er vejledende. Det er kommunerne, som har den nyeste viden om justeringer i udpegningen af de nitratfølsomme områder,

Faste afstandskrav — 1,5%

[...] som ansøger på dette punkt i ansøgningsskemaet redegøre nærmere for ejendommens placering, herunder de enkelte stalde, ensilageopbevaringsanlæg og gødningsopbevaringsanlæg. Redegørelsen bør bl.a. dække de zone- og planforhold, der gælder for anlægget, og afstande fra stalde, ensilage- og gødningsopbevaringsanlæg mv. til nærmeste nabobeboelse. Du kan bedst og nemmest redegøre for ovenstående v.h.a. af en målfast anlægstegning. Du skal uploade de målefaste oversigtsplaner (anlægstegningen) gennem ansøgningssystemet [...]

Ammoniakpåvirkning af natur — 1,4%

[...] skal som ansøger i IT-ansøgningssystemet beregne merdepositionen og totaldepositionen af ammoniak på ammoniakfølsomme naturområder nær husdyrbruget. IT-ansøgningssystemet beregninger af depositionen sker dels på grundlag af den beregnede ammoniakemission i nudrift og ansøgt drift, placeringer af stalde, markstakke og lagre til opbevaring af husdyrgødning på lokalmiljøkortet samt indtastede ruheder for naturarealerne og oplandene til dem samt kildehøjder. Hovedparten af de nødvendige oplysninger har du afgivet andre steder i systemet, men [...]

Ammoniaktab - Vurdering — 1,4%

[...] husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende: ... 4) Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning af de foranstaltninger, der træffes for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget. ... Generelt ammoniakreduktionskrav Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens Bilag 3, Punkt 1. BAT Se afsnittet "Retsgrundlag for BAT for husdyrproduktion" . Miljøklagenævnets praksis: MKN 130-00374 MKN 130-00374 MKN 130-00482 MKN 130-00482 (indhentelse af yderligere oplysninger) Vil du vide mere? Beskyttelsesniveauet for ammoniak Beskyttelsesniveauet for ammoniak omfatter [...]

Landskab og planforhold - Vurdering — 1,4%

[...] om den opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. I så fald kan bygningen i de fleste tilfælde godkendes, hvis blot alle lovpligtige afstandskrav i reglerne om bygge- og beskyttelseslinjer er overholdt. Der kan eventuelt stilles vilkår . Du skal således undersøge, om de ansøgte anlægsdele er i konflikt med planlovens regler om beskyttelses- og byggelinjer . Du skal tage stilling til, om en evt. overskridelse er uproblematisk, kræver dispensation eller vil medføre et afslag på ansøgningen. Du skal herudover undersøge, [...]

Markoplysninger - Ansøgning — 1,4%

[...] omgivelserne ved ammoniakfordampning og nitratudvaskning før og efter projektet, herunder klassificering af de enkelte dele af udbringningsarealerne ud fra de i bilag 3 nævnte kategorier for beskyttelsesniveauet for N og P. Vil du vide mere? Arealer på kort Der kan indtegnes eller downloades oplysninger om arealerne. De angivne arealer forudsættes alle at være udbringningsarealer, hvor husdyrgødning i praksis kan og må anvendes. Det er kun udbringningsarealerne, der indgår i miljøvurderingerne i forhold til det fastlagte [...]

Godkendelsespligt — 1,4%

[...] i eksisterende stalde (§§ 30 - 31) eller skift i dyretype (§ 29). Bagatelagtige ændringer, som f.eks. skyldes naturlige udsving i produktionen, er dog ikke godkendelsespligtige. Læs mere i Skov- og Naturstyrelsens notat af 30. november 2004, "Afklaring af tvivlsspørgsmål om den tilladte produktion på husdyrbrug" . Anmeldeordningerne Hvis du kun søger om byggeri eller udvidelse/ændring af dyrehold, der er omfattet af en af anmeldeordningerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen,

Dyrehold og Management - Ansøgning — 1,3%

[...] forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og 6) at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf. Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 13, stk. 1 fremgår: § 13. En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af [...]

Revurdering-Kommune — 1,2%

[...] Godkendelsesindehaveren skal varsles om påbud om nye eller ændrede vilkår , og der skal sendes udkast til afgørelse til de interesserede . Eventuelle bemærkninger fra offentligheden eller indsigelser skal behandles , og der skal træffes afgørelse. For IE-husdyrbrug (omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1-4) skal der foretages offentlig annoncering af afgørelsen. For øvrige husdyrbrug kan kommunen vælge at foretage offentlig annoncering med henblik på orientering af de klageberettigede. Retsgrundlag Flg. fremgår af husdyrgodkendelseslovens [...]

Revurdering — 1,2%

[...] , og der skal sendes udkast til afgørelse til de interesserede . Eventuelle bemærkninger fra offentligheden eller indsigelser skal behandles , og der skal træffes afgørelse. For IE-husdyrbrug (omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1-4) skal der foretages offentlig annoncering af afgørelsen. For øvrige husdyrbrug kan kommunen vælge at foretage offentlig annoncering med henblik på orientering af de klageberettigede. Retsgrundlag Flg. fremgår af husdyrgodkendelseslovens kapitel 4 om påbud, forbud og revurdering: § 39. Tilsynsmyndigheden [...]

Offentlighed og høring — 1,2%

[...] forvaltningsloven Husdyrgodkendelseslovens bestemmelser om offentlighed og høring erstatter ikke dansk rets almindelige regler om partshøring. Efter forvaltningslovens § 19 skal der generelt foretages partshøring i afgørelsessager, når fire betingelser er opfyldt: Der skal foreligge faktiske oplysninger. Det skal kunne antages, at en part i sagen ikke er bekendt med disse oplysninger. Oplysningerne skal være til ugunst for parten. Oplysningerne skal være af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Hvis kommunen har pligt til at partshøre over bestemte oplysninger,

BAT-standardvilkår — 1,2%

[...] husdyrgodkendelse.dk den 1. februar 2016. Der findes en Brugervejledning til beregningerne her. Hvad indeholder de vejledende BAT-standardvilkår? Miljøstyrelsen har foretaget en undersøgelse af, hvilke teknikker og teknologier der inden for områderne – foder, staldindretning, opbevaring af husdyrgødning og udbringning af husdyrgødning - kan bidrage til at begrænse forureningen fra husdyrbrug. For disse teknikker og teknologier bliver der udarbejdet teknologiblade . Herefter har Miljøstyrelsen vurderet hvilken kombination af teknikker og teknologier, der efter en nærmere række [...]

§ 29 Skift mellem dyretyper — 1,1%

[...] 29, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under

Bek. nr. 764 af 28/06/2012 — 1,1%

[...] om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Afgasset vegetabilsk biomasse Der er i de senere år udviklet nye biogasanlæg, som udelukkende er baseret på afgasning af vegetabilske råvarer som fx slætgræs og majs. Det vurderes hensigtsmæssigt, at restproduktet fra en sådan afgasning i stort omfang håndteres som husdyrgødning i forbindelse med krav til opbevaring og anvendelse, da det i sammensætning minder om kvæggylle. Der er derfor indført følgende nye bestemmelser i husdyrgødningsbekendtgørelsen: Definition af afgasset vegetabilsk biomasse I § 3 er [...]

§ 28 Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd — 1,1%

[...] gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”.

§ 31 Produktionstilpasning - Med § 10, 11 eller 12 — 1,0%

[...] anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis

Fosfor — 1,0%

[...] udbringningsarealer for at beskyttelsesniveauet for fosforoverskud kan overholdes. Beregningen sker på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer samt ansøgningssystemets kortværk over oplande til Natura 2000-områder, der er overbelastet med fosfor og lavbundsarealer. Vær opmærksom på, at ansøgningssystemets kortværk er vejledende. Det betyder, at kommunen i nogle tilfælde ud fra kendskab til lokale forhold kan beslutte at ændre på, hvilke udpegninger, der skal ligge til grund for beregningen. Miljøstyrelsen vil desuden jævnligt opdatere kortene på grund af ny [...]

Version 2.0 - 14. januar 2011