Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Søgemaskine

Her kan du søge i siderne i dette namespace og i filer.
Note: du vil kun se resultater for sider og filer du har rettigheder til at læse.I kategorier


This search, performed through 14,61 MB (323 documents, 10817 words), completed in 0,5 seconds and yielded 30 results.

§ 29 Skift mellem dyretyper — 8,2%

[...] i enkelte staldafsnit er mindre end en samtidig reduktion i lugtemissionen fra staldanlæg på samme husdyrbrug, der ligger nærmere de områder inkl. enkeltboliger, der er nævnt i tabel 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Dette skal ses i forhold til alle 3 kategorier. Reglen gælder ikke blot nærmeste enkeltbolig men alle enkeltboliger i nærheden. Der kan dog ses bort fra denne regel, hvis staldafsnittet er placeret i en afstand, der er mindst dobbelt så stor som den ukorrigerede geneafstand beregnet

Transport — 3,7%

[...] støjbelastningen i forbindelse hermed. Vil du vide mere? Gener forbundet med transport i forbindelse med husdyrbrugets indretning og drift, herunder lugt-, støv- og støjgener, kan fx opstå som følge af til- og frakørsel af dyr og foder samt kørsel på offentligt tilgængelig vej i forbindelse med udbringning og opbevaring af husdyrgødning og anden form for gødning. {NewTab default:Vurdering} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 15 nov 2013 Sådan gør du Du skal som kommunal sagsbehandler vurdere, om der er væsentlige gener for naboerne langs transportvejene for [...]

Revurdering — 3,1%

[...] Dette afsnit blev sidst ændret d. 4 jan 2017 Sådan gør du Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT) . Når der er anledning til revurdering af en godkendelse af et husdyrbrug , skal du som kommunal sagsbehandler sende et oplæg til godkendelsesindehaveren om kommunens foreløbige overvejelser om revurderingen og bede om eventuelle yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne revurdere godkendelsen. Du skal desuden foretage offentlig annoncering om revurderingen. [...]

Revurdering-Kommune — 3,1%

Sådan gør du Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT) . Når der er anledning til revurdering af en godkendelse af et husdyrbrug , skal du som kommunal sagsbehandler sende et oplæg til godkendelsesindehaveren om kommunens foreløbige overvejelser om revurderingen og bede om eventuelle yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne revurdere godkendelsen. Du skal desuden foretage offentlig annoncering om revurderingen. Hvis godkendelsesindehaveren vil [...]

Fluer og skadedyr — 2,7%

[...] foranstaltninger, du har truffet for at forebygge og bekæmpe fluer og andre skadedyr, der befinder sig på husdyrbrugets anlæg og opbevaringsanlæg på husdyrbrugets marker, og som kan genere naboerne. Du skal beskrive hvilke foranstaltninger, du har truffet for at forebygge rotter og andre skadedyr, der befinder sig på husdyrbrugets anlæg og opbevaringsanlæg på husdyrbrugets marker. Husdyrbrug skal følge retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi , til at forebygge og [...]

§ 31 Produktionstilpasning - Med § 10, 11 eller 12 — 2,7%

[...] naturbeskyttelseslovens § 3, eller ammoniakfølsomme skove. Da bestemmelsen har til formål at sikre naturområder mod ammoniakpåvirkning skal det præciseres, at der med "natur" menes ammoniakfølsom natur. Se en oversigt over afstandskravene til ammoniakfølsom natur i tabel 1. Hvis husdyrbrugets tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12, er baseret på en ansøgning, indsendt før den 10. april 2011, er afstanden fra husdyrbrugets staldanlæg til ammoniakfølsomme naturområder omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7 stk. 1, mindst 600 meter. Se en oversigt over afstandskravene til ammoniakfølsom

Fluer og skadedyr - Ansøgning — 2,4%

[...] foranstaltninger, du har truffet for at forebygge og bekæmpe fluer og andre skadedyr, der befinder sig på husdyrbrugets anlæg og opbevaringsanlæg på husdyrbrugets marker, og som kan genere naboerne. Du skal beskrive hvilke foranstaltninger, du har truffet for at forebygge rotter og andre skadedyr, der befinder sig på husdyrbrugets anlæg og opbevaringsanlæg på husdyrbrugets marker. Husdyrbrug skal følge retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi , til at forebygge og [...]

Husdyrbrugets ophør — 2,0%

[...] kommunalbestyrelsen, at kapaciteten eller udnyttelsen af kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller 3) situationer omfattet af § 33, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Stk. 3. IE-husdyrbrug skal senest fire uger efter driftsophør anmelde dette til kommunalbestyrelsen med et oplæg til vurdering efter § [...]

Vandforbrug — 2,0%

[...] Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 3 jan 2017 Sådan gør du Du skal som ansøger redegøre for husdyrbrugets vandforbrug/stiplads i før og eftersituationen og for de vandbesparende tiltag, du har lavet i nye/ændrede og eksisterende stalde. Uddyb evt. resultatet af vandforbrug pr. stiplads i nudrift og ansøgt drift. Retsgrundlag Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 6 fremgår: § 6. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøger udfylde det skema, som fremgår [...]

Bortfald af arealvilkår og betingelser — 2,0%

[...] bortfalder. Nogle vilkårstyper bortfalder dog ikke, fordi de er begrundet i BAT eller ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg. Se afsnittet "Særligt om vilkår og betingelser, der ikke bortfalder" nedenfor. I afsnittet "Arealvilkår der bortfalder" er der beskrevet en række arealvilkår som ofte er stillet i tilladelser eller godkendelser. De konkrete tilladelser og godkendelser kan indeholde andre arealrelaterede vilkår, som også bortfalder - det kommer an på kommunens fastsættelse af vilkårene i den enkelte sag. I afsnittet "Betingelser der bortfalder for tilladelse efter [...]

Husdyrbrugets ophør - Vurdering — 1,7%

[...] sagsbehandler både for § 11- og § 12-husdyrbrugene vurdere hvilke foranstaltninger, der er nødvendige ved husdyrbrugets ophør for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand. For IE-husdyrbrug gælder særlige regler om anmeldelse af driftsophør og vurdering af forureningen efter driftens ophør. Retsgrundlag Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen: § 13. En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår [...]

Transport - Vurdering — 1,7%

[...] Vurderingen skal fremgå af den miljøtekniske redegørelse. Gener forbundet med transport i forbindelse med husdyrbrugets indretning og drift, herunder lugt-, støv- og støjgener, kan fx opstå som følge af til- og frakørsel af dyr og foder samt kørsel på offentligt tilgængelig vej i forbindelse med udbringning og opbevaring af husdyrgødning og anden form for gødning. Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet og henhører under færdselsloven og øvrige bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet. Husdyrbrugets trafikale belastning af omgivelserne [...]

Transport - Vilkår — 1,7%

[...] fastsættes driftsvilkår om benyttelse af specifikke adgangsveje i særlige tidsrum. Endvidere kan der for husdyrbrugets egne køretøjer fastsættes vilkår om brug af særligt materiel f.eks. ved udkørsel af gylle. Såfremt der er mulighed for at vælge flere adgangsveje til husdyrbruget, kan der fastsættes vilkår om, at bestemte adgangsveje skal anvendes ved ind- og udkørsel med henblik på at minimere utilsigtede påvirkninger af omgivelserne. For husdyrbrugets egne køretøjer kan der endvidere stilles vilkår om, hvilke veje, der skal benyttes ved til- [...]

Dyrehold og management — 1,7%

[...] lysgener fra anlægget). 12) Hvordan husdyrbruget skal forholde sig i unormale driftssituationer. 13) Husdyrbrugets indretning og drift for at sikre, at husdyrbruget ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld. 14) Hvordan der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. 15) På IE-husdyrbrug skal anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med IE-husdyrproduktionen begrænses med henblik på at undgå [...]

Projektets omfang — 1,7%

[...] dyreproduktion Hvis der er ansøgt om yderligere planlagte udvidelser eller ændringer ud over det projekt, der primært søges om godkendelse til, skal du afklare, om ansøgningens oplysninger om de planlagte udvidelser eller ændringer er tilstrækkelige til, at du kan vurdere forholdene og fastsætte de nødvendige vilkår. Du skal også afklare, om udvidelserne eller ændringerne påtænkes gennemført inden for en kortere tidshorisont. Udnyttelsesfrist Ved godkendelse efter § 11 eller 12 skal du fastsætte en frist for udnyttelse

Ammoniaktab - Generelt — 1,7%

[...] overholdes ved den drift, som du ønsker, kan du anvende en række teknologier eller teknikker, som kan begrænse ammoniakfordampningen. Du skal gøre rede for, hvordan de valgte teknikker eller teknologier bidrager til, at BAT-emissionsniveauet vil blive overholdt i ansøgt drift. Redegørelsen skal omfatte hele husdyrbrugets anlæg og herved både den teknik, der anvendes i de nye og eksisterende stalde. Læs om hvordan der gøres rede for brug af BAT , og hvorfor der skal gøres rede for brug af BAT . Vær opmærksom på, at forekomst af kvælstoffølsom natur i området kan betyde, [...]

Vurdering af skift i dyretype — 1,7%

[...] eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12, i husdyrgodkendelsesloven. Den samlede lugtemission fra husdyrbrugets staldanlæg øges ikke som følge af skift i dyretype. Forøgelse af lugtemissionen i enkelte staldafsnit er mindre end en samtidig reduktion i lugtemissionen fra staldanlæg på samme husdyrbrug, der ligger nærmere de områder inkl. enkeltboliger, der er nævnt i tabel 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Dette skal ses i forhold til alle 3 kategorier. Reglen gælder ikke blot nærmeste enkeltbolig men alle enkeltboliger i nærheden. Der kan dog ses bort [...]

Lugt — 1,7%

[...] fremgår af bilag 5. ..." Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bilag 2 fremgår: "C. Oplysninger om husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold … 10) Målefast oversigtsplaner passende målestoksforhold med angivelse af anlæggenes (stalde og lignende indretninger til dyr, som f.eks. foderpladser og løbegårde m.v., gødningsopbevaringsanlæg, ensilageoplæg, ensilagebeholder, beholder til spildevand) placering i forhold til omgivelserne, herunder placering i forhold til omkringboende m.v. samt afstande til sårbar natur, jf. § 6 og § 8 i lov om miljøgodkendelse m.v. af [...]

Energiforbrug — 1,7%

[...] af den bedste tilgængelige teknik at inddrage forbruget af energi. Du skal som ansøger redegøre for husdyrbrugets energiforbrug for nudrift og den ansøgte produktion fordelt på el- og olie-/ gasforbrug. Derefter skal du beskrive konkret, hvad du har gjort og vil gøre for at nedbringe energiforbruget, herunder i forhold til energiforbrugende produktionsudstyr såsom ventilationsanlæg, malkeanlæg, tørringsanlæg og gyllekølingsanlæg. I den forbindelse skal der redegøres for, hvordan ansøgers anvendelse af miljøteknologi påvirker energiforbruget, herunder hvad ansøger gør [...]

Lys — 1,4%

[...] drives på en sådan måde, at kravene i § 19 opfyldes. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til husdyrbrugets beliggenhed fastsætte vilkår, der sikrer, 1) at eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue-, og lysgener, affaldsproduktion m.v.), jf. § 20, begrænses, Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 1, har følgende ordlyd: § 13. En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og [...]

Vejledning om miljøregulering af husdyrhold (GÆLDENDE FØR 1. AUGUST 2017) — 1,4%

Velkommen til Miljøstyrelsens husdyrvejledning Vejledning om husdyrregulering efter 1. august 2017 findes på www.husdyrvejledning.mst.dk Vejledning om reglerne før 1. august 2017 bruges fortsat til behandling af ansøgninger modtaget før denne dato, jf. overgangsreglerne i husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Vejledningen handler om miljøregulering af dyrehold efter husdyrbrugloven (husdyrgodkendelsesloven) , miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelser udstedt i medfør i af disse love. Vær særlig opmærksom på de overgangsregler [...]

Lys - Vilkår — 1,4%

[...] drives på en sådan måde, at kravene i § 19 opfyldes. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til husdyrbrugets beliggenhed fastsætte vilkår, der sikrer, 1) at eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue-, og lysgener, affaldsproduktion m.v.), jf. § 20, begrænses, Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 1, har følgende ordlyd: § 13. En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og [...]

Godkendelsespligt — 1,4%

[...] for de eksisterende bygningsmæssige rammer må vurderes som en bagatel. Anskaffelse af hobbydyr på et husdyrbrug Alle husdyrbrug har via en anmeldelse eller tidligere miljøgodkendelse fået fastsat en såkaldt produktionstilladelse. I forbindelse med tilsynet af denne kan kommunerne henholde sig til Skov- og Naturstyrelsens notat af 30. november 2004, "Afklaring af tvivlsspørgsmål om den tilladte produktion på husdyrbrug" . Det er her angivet, at tilsynsmyndigheden skal være opmærksom på, at produktionen i mindre omfang vil variere fra år til år. Disse variationer må

Husdyrbrugets ophør - Vilkår — 1,4%

[...] 11- og § 12-virksomhederne opstille vilkår for forureningsfjernelse og retablering af ejendommen ved husdyrbrugets ophør. Det kan være vilkår om fjernelse af husdyrgødning, affald, maskiner mv. Hvis der er opført gyllebeholdere i det åbne land, skal der opstilles vilkår om fjernelse heraf, når den ikke længere er nødvendig af hensyn til markdriften. Hvis det vurderes relevant, kan der stilles vilkår om, at der skal udarbejdes en samlet plan for de tiltag, der skal foretages ved ophør af driften eller dele af driften inden en given frist. Retsgrundlag Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen [...]

Ammoniaktab - Vurdering — 1,4%

[...] virker efter hensigten. Retsgrundlag Vedligeholdelse og overvågning af foranstaltninger, der begrænser husdyrbrugets emissioner Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 1, nr. 4: En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende: ... 4) Regelmæssig vedligeholdelse og [...]

Vandforbrug - Ansøgning — 1,0%

Sådan gør du Du skal som ansøger redegøre for husdyrbrugets vandforbrug/stiplads i før og eftersituationen og for de vandbesparende tiltag, du har lavet i nye/ændrede og eksisterende stalde. Uddyb evt. resultatet af vandforbrug pr. stiplads i nudrift og ansøgt drift. Retsgrundlag Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 6 fremgår: § 6. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøger udfylde det skema, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører [...]

Husdyrbrugets ophør - Ansøgning — 1,0%

[...] om, hvornår der er tale om driftsophør, herunder i hvilke tilfælde nedsættelse af virksomhedens eller husdyrbrugets kapacitet anses for driftsophør. Stk. 5. [...]

Støj — 1,0%

[...] afsnit blev sidst ændret d. 4 jan 2017 Sådan gør du Du skal som ansøger angive og placere de af husdyrbrugets støjkilder, der kan give væsentlige støjgener for omgivelserne (ventilationsanlæg, kompressorer, korntørringsanlæg, malkestald m.v.) på anlægstegningen. Du skal herefter beskrive de årlige og daglige driftsperioder under normale forhold i nudrift og ansøgt drift. Du skal endvidere beskrive eventuelle støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger. Retsgrundlag Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 5 fremgår: "§ 6. Hvis ansøgningen vedrører etablering, [...]

Retsgrundlag for BAT for husdyrproduktion — 1,0%

[...] konstruktioner og tilhørende arealer. 2) Anlæg: Dyreholdet med tilhørende stalde og lignende, samt husdyrbrugets gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg. 3) Arealer: Ejede og forpagtede markarealer til ejendommen. 4) Den bedste tilgængelige teknik: Det mest effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk for en given tekniks praktiske egnethed som grundlag for emissionsgrænseværdier og andre vilkår med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, begrænse emissionerne og påvirkningen af miljøet som helhed. Ved [...]

Tidligere godkendelser — 1,0%

[...] forureningen fra den eksisterende produktion, skal sagen behandles som en ansøgning om en ny samlet godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12, jf. § 103, stk. 2. Se eksempelvis Miljøklagenævnets afgørelse af 31. marts 2009, j.nr. MKN-130-00163: Links til afgørelser fra Miljøklagenævnet Miljøklagenævnets afgørelse af 26. maj 2009 (j.nr. 130-00044) Miljøklagenævnets afgørelse af 15. maj 2009 (j.nr. 130-00073) Miljøklagenævnets afgørelse af 26. juni 2009 (j.nr. 130-00338) Miljøklagenævnets afgørelse af 31. marts 2009 (j.nr. 130-00176) Miljøklagenævnets afgørelse

Version 2.0 - 14. januar 2011