Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Søgemaskine

Her kan du søge i siderne i dette namespace og i filer.
Note: du vil kun se resultater for sider og filer du har rettigheder til at læse.I kategorier


This search, performed through 14,61 MB (323 documents, 10817 words), completed in 1,0 seconds and yielded 30 results.

Nitrat (overfladevand) — 3,5%

[...] følsomme over for emissioner eller gener fra virksomheden (f.eks. boligområder, rekreative områder, vandforsyningsanlæg, søer eller vandløb herunder dræn). Kommunen kan oplyse om de planlægningsmæssige bestemmelser i området. Punkt E 14. Dyreart og antal dyreenheder før og efter det ansøgte, med beregningsgrundlaget herfor. Punkt E 17. Oplysning om opbevaring og/eller forarbejdning af foder, samt oplysninger om anvendelse af næringsstofbegrænsende foderteknologier, samt foderkorrektioner som følge heraf. Punkt E 18. Oplysning om bivirksomhed som f.eks. dambrug, slagteri, [...]

§ 29 Skift mellem dyretyper — 2,8%

[...] bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive

Nitrat (overfladevand) - Vurdering — 2,8%

[...] 7. Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 8, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning. Stk. 2. Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets [...]

Påvirkning af natur - Vurdering — 2,5%

[...] naturområdet, selvom beskyttelsesniveauet er overholdt. For kategori 1-natur udgør dette den obligatoriske vurdering efter habitatbekendtgørelsens regler. Du skal herefter vurdere, om der er grundlag for at stille krav til ammoniakemissionen under hensyn til andre omkringliggende ammoniakfølsomme naturområder (kategori 3-natur) . Kommunen skal derudover altid vurdere, om det ansøgte vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for såkaldte bilag IV-arter ved at undersøge, om der kan påvises en direkte sammenhæng mellem projektet og påvirkningen af den pågældende [...]

Ammoniakpåvirkning af natur — 2,4%

[...] nær husdyrbruget. IT-ansøgningssystemet beregninger af depositionen sker dels på grundlag af den beregnede ammoniakemission i nudrift og ansøgt drift, placeringer af stalde, markstakke og lagre til opbevaring af husdyrgødning på lokalmiljøkortet samt indtastede ruheder for naturarealerne og oplandene til dem samt kildehøjder. Hovedparten af de nødvendige oplysninger har du afgivet andre steder i systemet, men du skal indtaste ruhederne og kildehøjderne i husdyrgodkendelse.dk. Markstakke skal indtegnes på lokalmiljøkortet efter et "worst case" scenarie, dvs. med en beliggenhed [...]

Ammoniaktab - Generelt — 2,1%

[...] overholdes ved den drift, som du ønsker, kan du anvende en række teknologier eller teknikker, som kan begrænse ammoniakfordampningen. Du skal gøre rede for, hvordan de valgte teknikker eller teknologier bidrager til, at BAT-emissionsniveauet vil blive overholdt i ansøgt drift. Redegørelsen skal omfatte hele husdyrbrugets anlæg og herved både den teknik, der anvendes i de nye og eksisterende stalde. Læs om hvordan der gøres rede for brug af BAT , og hvorfor der skal gøres rede for brug af BAT . Vær opmærksom på, at forekomst af kvælstoffølsom natur i området kan betyde, [...]

Transport — 2,0%

[...] husdyrgødning, foder, brændstof, mælk, ind- og udlevering af dyr før og efter ændring af dyrehold samt en vurdering af støjbelastningen, herunder tidsrum for transport. Retsgrundlag Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen: § 6. ... Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3, [...]

Lugt — 2,0%

[...] beregningen efter modellen. For vejledning i anvendelse af OML-modellen henvises til afsnittet Lugt - Vurdering - vil du vide mere og den faglige rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug . Retsgrundlag Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 6 fremgår: "§ 6. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøger udfylde det skema, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § [...]

Projektets omfang — 2,0%

[...] dyreproduktion Hvis der er ansøgt om yderligere planlagte udvidelser eller ændringer ud over det projekt, der primært søges om godkendelse til, skal du afklare, om ansøgningens oplysninger om de planlagte udvidelser eller ændringer er tilstrækkelige til, at du kan vurdere forholdene og fastsætte de nødvendige vilkår. Du skal også afklare, om udvidelserne eller ændringerne påtænkes gennemført inden for en kortere tidshorisont. Udnyttelsesfrist Ved godkendelse efter § 11 eller 12 skal du fastsætte en frist for udnyttelse

Ammoniaktab - Vurdering — 1,8%

[...] virker efter hensigten. Retsgrundlag Vedligeholdelse og overvågning af foranstaltninger, der begrænser husdyrbrugets emissioner Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 1, nr. 4: En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende: ... 4) [...]

Fosfor — 1,8%

[...] samt forsfortallet for marken. Disse informationer skal indtastes i IT-systemet af ansøger. Herudover skal man som ansøger ikke foretage yderligere for at få ansøgningssystemet til at udføre beregningen af fosforoverskuddet, bortset fra eventuelt valg af virkemidler. Du skal endvidere redegøre for, hvorvidt der er mulighed for at begrænse udledningen af fosfor ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Du kan i den forbindelse finde yderligere vejledning i Miljøstyrelsens vejledende BAT-standardvilkår. Retsgrundlag Hjemmelsgrundlag [...]

Landskab og planforhold — 1,5%

[...] fremtidige anvendelse, belysningsforhold m.v. ..." Vil du vide mere? Læs mere under fanebladet "Vurdering". {NewTab default:Vurdering} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 15 okt 2015 Sådan gør du Du skal som kommunal sagsbehandler vurdere og beskrive nybyggeri og en eventuel tilbygnings påvirkning af det omkringliggende landskab. Du skal for det første afklare, om bygningen er erhvervsmæssigt nødvendig for husdyrbruget, og om den opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. I så fald kan bygningen [...]

Godkendelsespligt — 1,4%

[...] anden lovgivning, f.eks. naturbeskyttelseslovens § 19 b. Vil du vide mere? Sådan ansøger eller anmelder du Ansøgning om godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 11 eller 12, skal sendes til kommunen gennem IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk. Ansøgning om tilladelse efter § 10 skal ske ved at sende et udfyldt ansøgningsskema om § 10-tilladelse til kommunen. Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 25 - 35 kan ske vha. et anmeldeskema, som findes under vejledningens afsnit om hver enkelt ordning under hovedafsnittet ”Anmeldeordninger”

Transport - Vurdering — 1,3%

[...] Vurderingen skal fremgå af den miljøtekniske redegørelse. Gener forbundet med transport i forbindelse med husdyrbrugets indretning og drift, herunder lugt-, støv- og støjgener, kan fx opstå som følge af til- og frakørsel af dyr og foder samt kørsel på offentligt tilgængelig vej i forbindelse med udbringning og opbevaring af husdyrgødning og anden form for gødning. Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet og henhører under færdselsloven og øvrige bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet. Husdyrbrugets trafikale belastning af omgivelserne [...]

Lugt Vurdering — 1,3%

[...] i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kan heller ikke godkendes, såfremt der ved en samlet vurdering af hele husdyrbruget vurderes at være væsentlige virkninger på miljøet, jf. § 34, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Stk. 3. Ved væsentlige virkninger på miljøet forstås, at det beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat, der er fastlagt i bilag 3, overskrides. For godkendelser efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at kun beskyttelsesniveauet vedrørende fosfor og nitrat skal være overholdt. Der må derudover [...]

Nitrat (grundvand) — 1,3%

[...] {TabSection:Ansøgning} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 9 dec 2013 Sådan gør du Kommunens vurdering af nitratudvaskning til grundvand baseres bl.a. på beregning af nitratudvaskningen fra rodzonen i udvaskningsmodellen FarmN. Nitratudvaskningen fra rodzonen beregnes automatisk i IT-ansøgningssystemet på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer. Udvaskningen af nitrat fra rodzonen beregnes kun for de udbringningsarealer, hvor hele eller dele af arealet er udpeget som nitratfølsomt område, og ikke for andre arealer. Vær opmærksom på, at ansøgningssystemets

Dyrehold og management — 1,3%

[...] En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende: 1) Produktionens omfang med angivelse af dyrearter og dyretyper samt inden for hvilke grænser den maksimale produktion kan finde sted. 2) Grænseværdier, tekniske foranstaltninger eller tilsvarende parametre. 3) Den egenkontrol, [...]

§ 31 Produktionstilpasning - Med § 10, 11 eller 12 — 1,2%

[...] oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse. Vil du vide

Landskab og planforhold - Vurdering — 1,2%

[...] 1, om landzonetilladelse til opførelse af visse nye bebyggelser til husdyrproduktion med et krav om vurdering i forbindelse med en tilladelse eller godkendelse efter § 10, § 11 eller § 12. Der er ikke med denne lov tiltænkt nogen ændring af den gældende landzoneadministration. De landbrugsbygninger, der ikke kræver tilladelse eller godkendelse efter denne lov, reguleres fortsat efter planlovens § 35, jf. dog § 36. Det gælder f.eks. bebyggelse på plantebrug eller bebyggelse på husdyrbrug under 15 dyreenheder. Lovforslagets § 22, stk. 1, skal derfor sikre, at kommunalbestyrelsen [...]

Revurdering-Kommune — 1,2%

Sådan gør du Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT) . Når der er anledning til revurdering af en godkendelse af et husdyrbrug , skal du som kommunal sagsbehandler sende et oplæg til godkendelsesindehaveren om kommunens foreløbige overvejelser om revurderingen og bede om eventuelle yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne revurdere godkendelsen. Du skal desuden foretage offentlig annoncering om revurderingen. Hvis godkendelsesindehaveren vil [...]

Fosfor - Vurdering — 1,2%

[...] 7. Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 8, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning. Stk. 2. Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets [...]

Husdyrbrugets ophør - Vurdering — 1,2%

[...] sagsbehandler både for § 11- og § 12-husdyrbrugene vurdere hvilke foranstaltninger, der er nødvendige ved husdyrbrugets ophør for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand. For IE-husdyrbrug gælder særlige regler om anmeldelse af driftsophør og vurdering af forureningen efter driftens ophør. Retsgrundlag Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen: § 13. En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, [...]

Vandforbrug — 1,2%

[...] Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 3 jan 2017 Sådan gør du Du skal som ansøger redegøre for husdyrbrugets vandforbrug/stiplads i før og eftersituationen og for de vandbesparende tiltag, du har lavet i nye/ændrede og eksisterende stalde. Uddyb evt. resultatet af vandforbrug pr. stiplads i nudrift og ansøgt drift. Retsgrundlag Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 6 fremgår: § 6. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøger udfylde det skema, som fremgår [...]

Revurdering — 1,2%

[...] Dette afsnit blev sidst ændret d. 4 jan 2017 Sådan gør du Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT) . Når der er anledning til revurdering af en godkendelse af et husdyrbrug , skal du som kommunal sagsbehandler sende et oplæg til godkendelsesindehaveren om kommunens foreløbige overvejelser om revurderingen og bede om eventuelle yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne revurdere godkendelsen. Du skal desuden foretage offentlig annoncering om revurderingen. [...]

Ammoniak fra udbringning - Vurdering — 1,1%

[...] husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bilag 3 fremgår bl.a.: Kommunen skal for hver ansøgning foretage en konkret vurdering, jf. §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og kan på den baggrund i særlige tilfælde beslutte sig for at stille vilkår med baggrund i bilag 4, der rækker udover det beskyttelsesniveau, der fremgår af dette bilag, jf. § 13, stk. 2-4. Dette vil være aktuelt, hvis der helt undtagelsesvist vurderes at være naturområder, der efter kommunalbestyrelsens vurdering ikke beskyttes tilstrækkeligt af det fastsatte beskyttelsesniveau. [...]

§ 28 Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd — 1,0%

[...] (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger

Offentlighed og høring - Vurdering — 0,9%

[...] ansøgte vil have for deres ejendom. Som udgangspunkt sendes kopi af ansøgningen suppleret af kommunens vurdering heraf. Andre forhold, som kan have betydning for vurderingen af ansøgningen, meddeles samtidig. Der kan være andre parter i sagen end naboerne, som bør høres samtidig efter forvaltningslovens § 19. Se de relevante betingelser i afsnittet "Partshøring efter forvaltningsloven" ovenfor. Offentliggørelse af afgørelsen Kommunalbestyrelsen skal underrette offentligheden ved offentlig annoncering, når den har truffet afgørelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, [...]

Fluer og skadedyr — 0,9%

[...] foranstaltninger, du har truffet for at forebygge og bekæmpe fluer og andre skadedyr, der befinder sig på husdyrbrugets anlæg og opbevaringsanlæg på husdyrbrugets marker, og som kan genere naboerne. Du skal beskrive hvilke foranstaltninger, du har truffet for at forebygge rotter og andre skadedyr, der befinder sig på husdyrbrugets anlæg og opbevaringsanlæg på husdyrbrugets marker. Husdyrbrug skal følge retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi , til at forebygge og [...]

Støj — 0,9%

[...] afsnit blev sidst ændret d. 4 jan 2017 Sådan gør du Du skal som ansøger angive og placere de af husdyrbrugets støjkilder, der kan give væsentlige støjgener for omgivelserne (ventilationsanlæg, kompressorer, korntørringsanlæg, malkestald m.v.) på anlægstegningen. Du skal herefter beskrive de årlige og daglige driftsperioder under normale forhold i nudrift og ansøgt drift. Du skal endvidere beskrive eventuelle støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger. Retsgrundlag Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 5 fremgår: "§ 6. Hvis ansøgningen vedrører etablering, [...]

Tidligere godkendelser — 0,9%

[...] fastlagte beskyttelsesniveau vil det betyde følgende : Lugt er primært en vurdering af lugtpåvirkningen i ansøgt drift, hvilket er uproblematisk i forhold til en tillægsgodkendelse. I enkelte tilfælde anvendes en beregning af merbelastningen med lugt, men dette er også uproblematisk, da det stadig er den oprindelige lugtgene som de nye lugtgener skal forholde sig til. Ammoniakdeposition på kategori 3 naturområder er en miljøvurdering ud fra en beregning af merbelastningen, men dette er uproblematisk, da det er den oprindelige ammoniakbelastning som den ansøgte drift

Version 2.0 - 14. januar 2011