Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Søgemaskine

Her kan du søge i siderne i dette namespace og i filer.
Note: du vil kun se resultater for sider og filer du har rettigheder til at læse.I kategorier


This search, performed through 14,61 MB (323 documents, 10817 words), completed in 2,1 seconds and yielded 30 results.

Nitrat (overfladevand) - Vurdering — 3,6%

[...] husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for nitrat til overfladevand er overholdt. Du kan se det ud af beregningerne i ansøgningsskemaets afsnit 5.2. Læs om hvad resultaterne af beregningerne betyder i afsnittet "Beregninger i husdyrgodkendelse.dk . Du skal herefter vurdere, om der er grundlag for skærpelse af beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevand. I den forbindelse skal du lægge vægt på, om arealerne afvander til sårbare Natura 2000-områder og sikre, at udvaskningen af nitrat ikke skader [...]

Nitrat (overfladevand) — 3,2%

[...] {TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection:Ansøgning} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 9 dec 2013 Sådan gør du I IT-ansøgningssystemet beregnes det automatisk hvor stort husdyrtryk (DE/ha), der må være på bedriftens udbringningsarealer, for at beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevand kan overholdes. Beregningen sker på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer samt ud fra ansøgningssystemets kortværk over nitratklasserne, som definerer beskyttelsesniveauet for nitrat. Hvis du ønsker et højere dyretryk, kan du anvende en række virkemidler , der kan begrænse [...]

Ammoniaktab - Generelt — 2,9%

[...] ammoniakemission. Det generelle ammoniakreduktionskrav Det generelle ammoniakreduktionskrav beregnes automatisk i IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold, staldsystemer, opbevaring af husdyrgødning og teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning. Hvis du søger om en tillægsgodkendelse, skal du dog foretage en manuel beregning af ammoniakreduktionskravet . Du kan læse mere om det generelle ammoniakreduktionskrav under fanebladet "Vurdering" . Hvis produktionen afviger fra standard med hensyn til indgangs- [...]

Lugt — 2,3%

[...] for hvilke lugtgener, det ansøgte kan give anledning til. Dertil kan du anvende lugtberegningerne i det elektroniske ansøgningssystem, eller du kan foretage en lugtberegning efter den såkaldte OML-model (se nærmere nedenfor). Ved anvendelse af det elektroniske ansøgningssystem (www.husdyrgodkendelse.dk) Du skal redegøre for staldanlæggenes placering i forhold til omliggende beboelsesområder. Du skal også redegøre for dyretyper i stalden, mængden af dyr i stalden beregnet efter [...]

Påvirkning af natur - Vurdering — 2,2%

[...] 15. marts 2011 Du skal som kommunal sagsbehandler starte med at undersøge, om de angivne oplysninger i ansøgningen om ruhed, kildehøjder og kumulation, som anvendes ved beregningen af ammoniakdepositionen, er korrekte. Vær også opmærksom på eventuel lokalisering inden for forbudszonen . Du skal også vurdere, om registreringerne af naturområderne er korrekte . Du skal herefter undersøge om kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på naturarealer omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7 (kategori 1- og kategori 2-natur) er overholdt. Hvis kravene til maksimal totaldeposition [...]

Dyrehold og management — 2,2%

[...] § 10. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, 1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, 2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet, 3) at produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt, 4) at affaldshierarkiet, jf. § 6 b i [...]

Fosfor - Vurdering — 2,2%

[...] sagsbehandler undersøge, om husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for fosforoverskud er overholdt. I ansøgningssystemets afsnit om beregning på arealer er der vist det makismalt tilladte fosforoverskud pr. ha på bedriftsniveau. Beskyttelsesniveauet for fosforoverskuddet er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. C. Du skal herefter vurdere, om der er grundlag for skærpelse af beskyttelsesniveauet . Hvis der er grundlag for skærpelse, skal det ske efter kriterierne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens [...]

Lugt Vurdering — 1,9%

[...] kontrollere, at de oplysninger, som ansøger har indsendt er korrekte og fyldestgørende. Ansøger skal som led i sin ansøgning angive anlæggenes placering i forhold til nærmeste byzonegrænse, sommerhusområde, landzoneområde udlagt til boligformål (hvis relevant), samlede bebyggelse og enkeltbolig. Kommunen skal kontrollere, at de nævnte områder er placeret korrekt på det kortmateriale, som er indsendt af ansøger. Kommunen skal endvidere kontrollere de forudsætninger ansøger har anvendt som grundlag for beregningen foretaget af det elektroniske ansøgningssystem [...]

§ 30 Produktionstilpasning - Uden § 10, 11 eller 12 — 1,8%

[...] 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 30, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen

§ 28 Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd — 1,7%

[...] er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse. Vil du vide mere? Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist: 1. Placering af eksisterende bygninger

§ 29 Skift mellem dyretyper — 1,7%

[...] ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 29, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge

Godkendelsespligt — 1,7%

[...] husdyrbrug. Hvis det, du har tænkt dig at indgive ansøgning om, er af mindre omfang, skal du dog overveje, om det kan gennemføres vha. en af anmeldeordningerne eller om det falder under bagatelgrænsen . Er du i tvivl, vil det være mest hensigtsmæssigt at kontakte kommunen inden ansøgningen udarbejdes og sendes for at få afklaret, om der er tale om et projekt, der kræver tilladelse eller godkendelse. Hvis du vil modtage husdyrgødning fra en anden bedrift Der kræves ikke anmeldelse til kommunen for at modtage husdyrgødning

Landskab og planforhold — 1,5%

[...] omfatter nye bygninger, nye opbevaringsanlæg m.v., skal du som ansøger beskrive, om byggeriet opføres i tilknytning til eksisterende produktionsbygninger (inden for ca. 20 m), indsende materiale, der beskriver den/de nye bygnings funktion, udseende (materiale- og farvevalg, belysning) og specifikationer (grundplan, højde, taghældning, glasarealer mv.) f.eks. i form en anlægstegning, beskrive, hvilket landskab bygningen skal placeres i (hvilke landskabsformer, om der er vådområder, hegn, skov etc.) redegøre for, [...]

Ammoniakpåvirkning af natur — 1,5%

[...] {TabSection:Ansøgning} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 4 jan 2017 Sådan gør du Du skal som ansøger i IT-ansøgningssystemet beregne merdepositionen og totaldepositionen af ammoniak på ammoniakfølsomme naturområder nær husdyrbruget. IT-ansøgningssystemet beregninger af depositionen sker dels på grundlag af den beregnede ammoniakemission i nudrift og ansøgt drift, placeringer af stalde, markstakke og lagre til opbevaring af husdyrgødning på lokalmiljøkortet samt indtastede ruheder for naturarealerne og oplandene [...]

§ 31 Produktionstilpasning - Med § 10, 11 eller 12 — 1,5%

[...] 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 31, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen

Ammoniaktab - Vurdering — 1,5%

[...] emissioner Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 1, nr. 4: En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende: ... 4) Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning [...]

Revurdering-Kommune — 1,3%

[...] husdyrbruget, skal du vurdere, om der er tale om godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser . I så fald skal sagen behandles efter husdyrgodkendelseslovens regler herom i stedet for reglerne om revurdering. Revurderingen af miljøgodkendelse skal resultere i en afgørelse, hvor kommunen enten skærper vilkårene i den oprindelige godkendelse ved påbud , eller ikke finder anledning til at skærpe vilkårene. Tidspunktet for næste regelmæssige revurdering skal fastsættes i [...]

Revurdering — 1,3%

[...] godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser . I så fald skal sagen behandles efter husdyrgodkendelseslovens regler herom i stedet for reglerne om revurdering. Revurderingen af miljøgodkendelse skal resultere i en afgørelse, hvor kommunen enten skærper vilkårene i den oprindelige godkendelse ved påbud , eller ikke finder anledning til at skærpe vilkårene. Tidspunktet for næste regelmæssige revurdering skal fastsættes i afgørelsen. Godkendelsesindehaveren skal varsles om [...]

Dyrehold og Management - Ansøgning — 1,3%

[...] § 10. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, 1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, 2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet, 3) at produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt, 4) at affaldshierarkiet, jf. § 6 b i [...]

Projektets omfang — 1,2%

[...] d. 27 mar 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug) Sådan gør du Anlæg Du skal som ansøger afklare, hvor mange anlæg der skal indgå i godkendelsen. Normalt skal en godkendelse kun omfatte anlæg på den ejendom, som ansøgningen om etablering, udvidelse eller ændring vedrører. Anlæg på andre ejendomme skal kun inddrages, hvis de er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med denne ejendom. Det er vigtigt, at du nøje overvejer, om dette er tilfældet. Ansøgningen kan nemlig ændre sig væsentligt, hvis

Ammoniaktab - Vilkår — 1,2%

[...] skal som kommunal sagsbehandler fastsætte vilkår der sikrer anvendelsen af de teknikker, som indgår i projektet og som begrænser ammoniaktabet fra stalde og gødningslopbevaringsanlæg. Herved må det antages at det emissionsniveau for ammoniak, som er forudsat ved godkendelsen af projektet, opnås i praksis. Det vil være relevant at stille vilkår om etablering/indretning, drift, vedligeholdelse, egenkontrol samt dokumentation for den forventede ammoniakreducerende effekt. Som hovedregel vil det være relevant at stille vilkår om dokumentation [...]

Bek. nr. 764 af 28/06/2012 — 1,2%

[...] ”uigennemtrængelige for fugt” (§ 8, § 12, stk. 4, § 16, stk. 2, § 18, stk. 1). Kompost må højst opbevares samme sted i marken i 12 måneder, og markstakkene må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år (§ 13, stk. 2). Reglerne vedrørende overdækning af oplag i marken præciseres. Der indføres et forbud mod udbringning af fast gødning, ensilagesaft og mineralsk gødning (handelsgødning) fra 15. november til 1. februar (§ 29, stk. 3). Der indføres et forbud mod udbringning af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, [...]

Landskab og planforhold - Vurdering — 1,2%

[...] for det første afklare, om bygningen er erhvervsmæssigt nødvendig for husdyrbruget, og om den opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. I så fald kan bygningen i de fleste tilfælde godkendes, hvis blot alle lovpligtige afstandskrav i reglerne om bygge- og beskyttelseslinjer er overholdt. Der kan eventuelt stilles vilkår . Du skal således undersøge, om de ansøgte anlægsdele er i konflikt med planlovens regler om beskyttelses- og [...]

§ 33 Naturafgræsning - Opstaldning en del af året — 1,2%

[...] sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 33, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at

Nitrat (grundvand) — 1,2%

[...] vurdering af nitratudvaskning til grundvand baseres bl.a. på beregning af nitratudvaskningen fra rodzonen i udvaskningsmodellen FarmN. Nitratudvaskningen fra rodzonen beregnes automatisk i IT-ansøgningssystemet på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer. Udvaskningen af nitrat fra rodzonen beregnes kun for de udbringningsarealer, hvor hele eller dele af arealet er udpeget som nitratfølsomt område, og ikke for andre arealer. Vær opmærksom på, at ansøgningssystemets kortværk over nitratfølsomme områder er vejledende. Det er kommunerne,

Fosfor — 1,1%

[...] {TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection:Ansøgning} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 13 jan 2011 Sådan gør du I IT-ansøgningssystemet kan du som ansøger automatisk beregne hvor stort et fosforoverskud (kg P/ha/år) der må være på bedriftens udbringningsarealer for at beskyttelsesniveauet for fosforoverskud kan overholdes. Beregningen sker på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer samt ansøgningssystemets kortværk over oplande til Natura 2000-områder, der er overbelastet med fosfor og lavbundsarealer. Vær opmærksom på, at ansøgningssystemets kortværk er vejledende. [...]

§ 35 Økologi — 1,1%

[...] Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse. Vil du vide mere? Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af økologisk produktion Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist: 1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg. 2. Til- og frakørselsforhold

Faste afstandskrav — 1,1%

[...] Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 3 jan 2017 Sådan gør du Du skal som ansøger på dette punkt i ansøgningsskemaet redegøre nærmere for ejendommens placering, herunder de enkelte stalde, ensilageopbevaringsanlæg og gødningsopbevaringsanlæg. Redegørelsen bør bl.a. dække de zone- og planforhold, der gælder for anlægget, og afstande fra stalde, ensilage- og gødningsopbevaringsanlæg mv. til nærmeste nabobeboelse. Du kan bedst og nemmest redegøre for ovenstående v.h.a. af en målfast anlægstegning. Du skal uploade de målefaste oversigtsplaner (anlægstegningen) gennem [...]

Virkemidler på arealer — 1,1%

[...] standardsædskifter , Notat om fosforfraførsel med standardsædskifterne og Notat om efterafgrøder som virkemiddel i FarmN . Forskellig beregning af fosforfraførsel efter ansøgningstidspunkt Vær opmærksom på, at i ansøgninger indsendt fra og med den 10. april 2011, beregnes fraførslen af fosfor med afgrøderne i standardsædskifterne anderledes end anført i notatet om standardsædskifter og referencesædskifter fra 27. juni 2007. De nye tal ses i ovennævnte notat om fosforfraførsel [...]

§ 27 Opbevaringsanlæg til husdyrgødning — 1,1%

[...] anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse. Vil du vide mere? Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af opbevaringsanlæg til husdyrgødning Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist: 1. Placering af eksisterende

Version 2.0 - 14. januar 2011