Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Søgemaskine

Her kan du søge i siderne i dette namespace og i filer.
Note: du vil kun se resultater for sider og filer du har rettigheder til at læse.I kategorier


This search, performed through 14,61 MB (323 documents, 10817 words), completed in 0,2 seconds and yielded 30 results.

§ 29 Skift mellem dyretyper — 4,7%

[...] dyretyper der skiftes i mellem. Beregning af lugtemissionen fra hvert af husdyrbrugets staldanlæg før og efter skift i dyretype. Beregning af den samlede ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg før og efter skift i dyretype. Beregning af husdyrbrugets deposition af ammoniak før og efter skift i dyretype på a) Naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, b) Andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder c) Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens [...]

Vejledning om miljøregulering af husdyrhold (GÆLDENDE FØR 1. AUGUST 2017) — 4,7%

Velkommen til Miljøstyrelsens husdyrvejledning Vejledning om husdyrregulering efter 1. august 2017 findes på www.husdyrvejledning.mst.dk Vejledning om reglerne før 1. august 2017 bruges fortsat til behandling af ansøgninger modtaget før denne dato, jf. overgangsreglerne i husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Vejledningen handler om miljøregulering af dyrehold efter husdyrbrugloven (husdyrgodkendelsesloven) , miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelser udstedt i medfør i af disse love. Vær særlig opmærksom på de overgangsregler [...]

Anmeldelse af anlæg eller dyrehold — 3,5%

[...] bekendtgørelsen (BEK nr 1324 af 15/11/2016). Krav om anmeldelse Husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 35-36 Inden etablering, udvidelse eller ændring af de i §§ 4-24 omhandlede anlæg eller af dyrehold inden for disse anlæg, skal der indgives anmeldelse til kommunen. Anmeldelsens indhold Anmeldelse af anlæg og/eller dyrehold skal indeholde angivelse af anlæggets placering i forhold til: Vandindvindingsanlæg Vandløb (herunder dræn), søer over 100 m 2 og kystvande Omgivende ejendomme Bebyggelse Eksisterende eller ifølge kommuneplanen fremtidigt udlagt byzone- og sommerhusområde, [...]

Landskab og planforhold — 3,5%

[...] kræver tilladelse eller godkendelse efter denne lov, reguleres fortsat efter planlovens § 35, jf. dog § 36. Det gælder f.eks. bebyggelse på plantebrug eller bebyggelse på husdyrbrug under 15 dyreenheder. Lovforslagets § 22, stk. 1, skal derfor sikre, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med en tilladelse eller godkendelse skal vurdere om de landskabelige hensyn er varetaget i de tilfælde, som tidligere krævede en landzonetilladelse. De øvrige hensyn, som kommunalbestyrelsen i dag varetager i forbindelse med opførelse af nyt landbrugsbyggeri, skal fortsat varetages gennem [...]

Ammoniaktab - Vurdering — 3,5%

[...] ammoniakreduktionskrav Det generelle ammoniakkrav er i dag fastsat ud fra N-udskillelsen i 2005/2006 på 5,36 kg N per årstæve. Et staldtab på 26,5 % ved ugentlig udmugning, svarer dermed til 1,42 kg N plus et lagertab på 2 % svarende til 0,08 kg N. I alt 1,50 kg N per årstæve. VERA-forsøgene er gennemført med en rendebredde på 34 cm. og en proteinprocent på 29,8 % i periode fra uge 30-47. Omregnes der til det normale udgangspunkt i IT-ansøgningssystemet (28 cm render, ugentlig udmugning og 31 % proteinprocent) fås et staldtab på 1,50 + (6 cm * 0,025 + (31-29,8) * 0,03 = [...]

Landskab og planforhold - Vurdering — 3,5%

[...] kræver tilladelse eller godkendelse efter denne lov, reguleres fortsat efter planlovens § 35, jf. dog § 36. Det gælder f.eks. bebyggelse på plantebrug eller bebyggelse på husdyrbrug under 15 dyreenheder. Lovforslagets § 22, stk. 1, skal derfor sikre, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med en tilladelse eller godkendelse skal vurdere om de landskabelige hensyn er varetaget i de tilfælde, som tidligere krævede en landzonetilladelse. De øvrige hensyn, som kommunalbestyrelsen i dag varetager i forbindelse med opførelse af nyt landbrugsbyggeri, skal fortsat varetages gennem [...]

§ 34 Naturafgræsning - Udegående hele året — 3,5%

[...] Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 34, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne [...]

Naturafgræsning § 36 - Anmeldelse — 3,5%

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 34, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du [...]

§ 27 Opbevaringsanlæg til husdyrgødning — 2,4%

[...] Matrikelnummer, hvor opbevaringsanlægget ønskes placeret. Tegninger af opbevaringsanlægget med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet. Beskrivelse af eksisterende afskærmende beplantning for bygninger og anlæg, samt fremtidig afskærmende beplantning af opbevaringsanlægget, med angivelse af beplantningens artssammensætning, antal trærækker og etableringstidspunkt. Oplysningerne kan fremsendes som en samlet beplantningsplan. Opbevaringsanlæggets placering i forhold til de anlæg, områder, veje m.v., der fremgår af husdyrgodkendelseslovens § 8, stk. 1. Oplysninger

§ 28 Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd — 2,4%

[...] staldudvidelsen skal foretages. Det beregnede behov for ændring eller udvidelse af staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdskrav. Tegninger af staldudvidelsen med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet. Beskrivelse af eksisterende afskærmende beplantning for bygninger og anlæg, samt fremtidig afskærmende beplantning af staldudvidelsen, med angivelse af beplantningens artssammensætning, antal trærækker og etableringstidspunkt. Oplysningerne kan fremsendes som en samlet beplantningsplan. Staldudvidelsens placering i forhold til de anlæg, områder, veje m.v., der [...]

§ 33 Naturafgræsning - Opstaldning en del af året — 2,4%

[...] anmeldelsen omfatter etablering, udvidelse eller ændring af stalde til afgræsningsdyrene, skal følgende oplysninger afgives: 1. Matrikelnummer, hvor anlægget ønskes placeret. 2. Tegninger af anlægget med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet. Størrelsen og sammensætningen af det anmeldte dyrehold. Dvs. angivelse af dyretype, produktionsform f.eks. vægtangivelser og antal dyr af hver type. Størrelse og placering af arealerne til afgræsningen. Husk at der ikke må udbringes gødning på disse arealer, og at de derfor heller ikke må indgå som udbringningsarealer i en miljøgodkendelse.

§ 35 Økologi — 2,4%

[...] dyretype, produktionsform f.eks. vægtangivelser og antal dyr af hver type. Hvis anmeldelsen omfatter etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg, skal følgende oplysninger afgives: 1. Matrikelnummer, hvor anlægget ønskes placeret. 2. Tegninger af anlægget med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet. 3. Oplysninger om befæstede arealer og afløbsforhold. 4. Redegørelse for behovet for det nye byggeri. Under fanebladet "Vurdering" kan du i afsnittet om "Betingelser for brug af anmeldeordningen" læse om begrænsninger i mulighederne for opførelse af nyt byggeri

Fælles procedurer for anmeldesager efter §§ 26-37 — 2,4%

[...] dog med undtagelse af anmeldelse af byggeri efter § 25. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 36 og 37 Sådan gør du Når du som kommunal sagsbehandler modtager en anmeldelse efter reglerne om anmeldeordningerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 7, skal du kvittere for modtagelsen. Hvis husdyrbruget har en verserende ansøgning efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven, skal du stille sagsbehandlingen af ansøgningen i bero. Hvis anmeldelsen omfatter byggeri eller dyrehold, som er tilladt eller godkendt af kommunen efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven, [...]

§ 30 Produktionstilpasning - Uden § 10, 11 eller 12 — 2,4%

[...] notat af 30. november 2004 om afklaring af tvivlsspørgsmål angående den tilladte produktion på husdyrbrug . Beregninger som viser, at husdyrbruget efter udvidelse overholder beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt B. Beregning af antal dyreenheder for hver dyretype både efter omregningsfaktoren i husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit A og omregningsfaktoren i bekendtgørelsens bilag 1, afsnit H. Læs mere om betingelserne for anmeldelse og kommunens sagsbehandling under fanebladet "Vurdering". {NewTab

§ 31 Produktionstilpasning - Med § 10, 11 eller 12 — 2,4%

[...] signaturforklaring. Størrelsen på det eksisterende og det anmeldte dyrehold. Oplysninger som gør rede for, hvilket dyrehold husdyrbruget har lov til at have. Det vil sige eventuelle godkendelser eller anmeldelser efter miljøbeskyttelsesloven, oplysninger om varig nedgang i dyreholdets størrelse i forhold til tidligere niveau o.s.v. For uddybende forklaring om fastsættelsen af det lovlige dyrehold henvises til Skov- og Naturstyrelsens notat af 30. november 2004 om afklaring af tvivlsspørgsmål angående den tilladte produktion på husdyrbrug . Beregninger som viser, at husdyrbruget

§ 32 - Miljøeffektive teknologier eller teknikker — 2,4%

[...] signaturforklaring. En beskrivelse af, hvad der ønskes afprøvet og relevante forskrifter for driften af den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik. Redegørelse for, at forureningen fra hele husdyrbruget og de enkelte staldanlæg ikke øges som følge af afprøvningen af den anmeldte teknologi eller teknik. Redegørelse for behovet for ændringer på anlægget som følge af afprøvningen. Hvis der ønskes opført nyt byggeri oplyses desuden om følgende: Matrikelnummer, hvor anlægget ønskes placeret. Tegninger af anlægget med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet.

§ 26 Ensilageplads eller -silo — 2,4%

[...] signaturforklaring. Matrikelnummer, hvor ensilagepladsen eller -siloen ønskes placeret. Tegninger af ensilagepladsen eller -siloen med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet. Beskrivelse af eksisterende afskærmende beplantning for bygninger og anlæg, samt fremtidig afskærmende beplantning af ensilagepladsen eller -siloen, med angivelse af beplantningens artssammensætning, antal trærækker og etableringstidspunkt. Oplysningerne kan fremsendes som en samlet beplantningsplan. Ensilagepladsens eller -siloens placering i forhold til de anlæg, områder, veje m.v., der fremgår af

Bek. nr. 764 af 28/06/2012 — 2,4%

[...] (§ 6, stk. 1 og 2, § 11, stk. 3, § 18, stk. 3, § 19, stk. 1-3, § 30, stk. 2 og 3, § 35, stk. 2, og § 36, stk. 2). Kommunalbestyrelsens dispensationskompetence vedrørende afstandskravene for dyrehold til afgræsning er udvidet til ikke kun at omfatte naturplejeprojekter (§ 7, stk. 1). Kapitlet om opbevaring af fast gødning opbevaring af fast gødning er omstruktureret (Kapitel 5). Ensilagepladser, der udelukkende anvendes til opbevaring af wrapballer, undtages fra kravet om afløb (§ 16, stk. 3). Ministerens adgang til at dispensere fra forbuddet mod halmludning er erstattet [...]

Introduktion til ny husdyrregulering — 2,4%

Vejledning om husdyrregulering efter 1. august 2017 findes på www.husdyrvejledning.mst.dk Introduktion til ny husdyrregulering I dette afsnit af Miljøstyrelsens husdyrvejledning [...]

Indholdsfortegnelse — 2,4%

Husdyrvejledning Ny husdyrregulering Introduktion til ny husdyrregulering Tidslinje Overgangsregler Bortfald af arealvilkår og -betingelser Husdyrgødningsbekendtgørelsen 1. Bekendtgørelsens område 2. Lokalisering af dyrehold 3. Indretning af stalde 4. Kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg 5. Opbevaring af fast gødning 6. Opbevaring af ensilage og ludning af halm 7. Opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft mm. 8. Indretning af afløb 9. Drift og vedligeholdelse 10. Anvendelse af flydende husdyrgødning mm. 11. Harmoniregler 12. [...]

Anmeldelse af opbevaringsanlæg til husdyrgødning — 1,2%

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 27, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du [...]

Anmeldelse af ensilageplads eller ensilagesilo — 1,2%

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 26, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du [...]

Opbevaring af ensilage og ludning af halm — 1,2%

[...] Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) afgrænset region, når der i uge 31-33, uge 32-34, uge 33-35, uge 34-36 eller uge 35-37 har været mere end 14 nedbørsdøgn, [...]

Vurdering af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd — 1,2%

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 28, 36 og 37 Sådan gør du Du skal følge procedurereglerne, [...]

Husdyrgødningsbekendtgørelsen — 1,2%

[...] Harmonireglerne (§§ 31-34) 12. Anmeldelse af anlæg eller dyrehold Krav om anmeldelse (§§ 35-36) 13. Pelsdyrfarme til kødædende pelsdyr [...]

Bekendtgørelsens område — 1,2%

[...] i form af en plads med eller uden støttemure samt tårnsiloer til opbevaring af ensilage. (§ 3, nr. 36) Ensilagesaft: Væske, der løber fra ensilage, [...]

Anmeldelse af udvidelse af stalde pga dyrevelfærd — 1,2%

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 28, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du [...]

Miljøeffektive teknologier eller teknikker-Anmeldelse — 1,2%

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 32, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du [...]

Naturafgræsning § 35 -Anmeldelse — 1,2%

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 33, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du [...]

Økologi § 37 - Anmeldelse — 1,2%

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 35, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du [...]

Version 2.0 - 14. januar 2011