Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Søgemaskine

Her kan du søge i siderne i dette namespace og i filer.
Note: du vil kun se resultater for sider og filer du har rettigheder til at læse.I kategorier


This search, performed through 14,61 MB (323 documents, 10817 words), completed in 0,8 seconds and yielded 30 results.

§ 30 Produktionstilpasning - Uden § 10, 11 eller 12 — 3,8%

[...] sidst ændret d. 18 apr 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 30, 36 og 37 Sådan gør du Du skal følge procedurereglerne, der gælder for alle anmeldeordninger , dog med undtagelse af § 25. Vil du vide mere? Betingelser for brug af anmeldeordningen Der kan ske udvidelse af antal husdyr i eksisterende stalde på et husdyrbrug, der ikke er omfattet af en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, efter anmeldelse til kommunen, når følgende betingelser er opfyldt: Udvidelsen omfatter ikke produktion

Lugt — 3,4%

[...] hvordan ventilationsanlægget/-ene driftes, samt eventuelle teknologiske foranstaltninger såsom køling m.v. Bemærk dog at afkasthøjden ikke indgår i de beregninger, der foretages af det elektroniske ansøgningssystem, men vil skulle indgå i beregninger efter OML-modellen. Har du viden om, at der i området drives andre husdyrbrug med en størrelse over 75 DE, skal du også redegøre for placeringen af sådanne andre husdyrbrugs anlæg. Hvis der indenfor 300 meter fra beboelsesområder (byzone, sommerhusområde o. lign.) eller samlet bebyggelse eller 100 meter fra nabobebyggelse findes [...]

§ 35 Økologi — 2,9%

[...] hytter: 1. Kort, der viser hvor der ønskes mulighed for at placere hytterne. Under fanebladet "Vurdering" kan du i afsnittet om "Betingelser for brug af anmeldeordningen" læse om begrænsninger i mulighederne for placering af hytterne . Kort med indtegning af nærmeste folds kant i forhold til ammoniakfølsom natur. Dokumentation for at husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau for lugt overholdes. Lugtberegning for frilandssvin foretages ud fra worst case placering af de mobile hytter . Lugtberegning for frilandssvin Lugtberegningen

§ 31 Produktionstilpasning - Med § 10, 11 eller 12 — 2,7%

[...] beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt B. Beregninger af N ab dyr for den samlede produktion af hver dyretype i hvert staldanlæg, hvor dyreholdet udvides. Beregningerne skal omfatte flg.: 1. N ab dyr efter de nyeste normer 2. N ab dyr efter normer anvendt på det tidspunkt, hvor der blev givet tilladelse eller godkendelse til husdyrbruget efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10-12 3. N ab dyr efter normtal fra 2008/2009, der er udarbejdet af Aarhus Universitet. Effekten af eventuelle vilkår i tilladelsen eller

§ 29 Skift mellem dyretyper — 2,6%

[...] husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt A, nr. 3 Læs mere om betingelserne for anmeldelse og kommunens sagsbehandling under fanebladet "Vurdering". Brug af husdyrgodkendelse.dk til beregning af emissioner Læs om brug af husdyrgodkendelse.dk til beregning af emissioner ved anmeldelse af skift i dyretype under fanebladet "Vurdering". {NewTab default:Vurdering} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 30 mar 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 29, 36 og 37 Sådan gør du Du skal følge procedurereglerne, der gælder

Dyrehold og management — 2,2%

[...] skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, 1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, 2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet, 3) at produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt, 4) at affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages, 5) at der, i det omfang forureningen ikke [...]

§ 28 Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd — 2,1%

[...] 1. Læs mere om betingelserne for anmeldelse og kommunens sagsbehandling under fanebladet "Vurdering". {NewTab default:Vurdering} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 18 apr 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 28, 36 og 37 Sådan gør du Du skal følge procedurereglerne, der gælder for alle anmeldeordninger , dog med undtagelse af § 25. Vil du vide mere? Betingelser for brug af anmeldeordningen Der kan ske udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd på et husdyrbrug efter anmeldelse til kommunen, når følgende betingelser

§ 32 - Miljøeffektive teknologier eller teknikker — 2,0%

[...] afløbsforhold. Redegørelse for behovet for det nye byggeri. Under afsnittet "Vurdering" kan du læse om begrænsninger i mulighederne for opførelse af nyt byggeri . Læs mere om betingelserne for anmeldelse og kommunens sagsbehandling under fanebladet "Vurdering". {NewTab default:Vurdering} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 30 mar 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 32, 36 og 37 Sådan gør du Du skal følge procedurereglerne, der gælder for alle anmeldeordninger , dog med undtagelse af § 25. Vil du vide mere? Betingelser

§ 27 Opbevaringsanlæg til husdyrgødning — 2,0%

[...] type overdækning, der vil blive anvendt. Læs mere om betingelserne for anmeldelse og kommunens sagsbehandling under fanebladet "Vurdering". {NewTab default:Vurdering} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 30 mar 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 27, 36 og 37 Sådan gør du Du skal følge procedurereglerne, der gælder for alle anmeldeordninger , dog med undtagelse af § 25. Vil du vide mere? Betingelser for brug af anmeldeordningen Der kan ske etablering, udvidelse eller ændring af et opbevaringsanlæg til husdyrgødning

§ 33 Naturafgræsning - Opstaldning en del af året — 1,9%

[...] arealer, der er fredede, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller udpeget som Natura 2000-områder. Størrelsen af disse arealer angives som en procentdel af det samlede anmeldte afgræsningsareal. Læs mere om betingelserne for anmeldelse og kommunens sagsbehandling under fanebladet "Vurdering". {NewTab default:Vurdering} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 30 mar 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 35, 36 og 37 Sådan gør du Du skal følge procedurereglerne, der gælder for alle anmeldeordninger , dog med undtagelse

Fosfor - Vurdering — 1,9%

[...] eller godkendelse til det ansøgte. § 8. ... Stk. 6. Følgende sager efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er omfattet af § 7: Dispensation efter § 9, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. § 8, stk. 1, nr. 3. Tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter § 10, § 11 og § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Godkendelse af arealer til afsætning af husdyrgødning fra husdyrbrug efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. [...]

Lugt Vurdering — 1,8%

[...] Kommunalbestyrelsen kan ikke tillade eller godkende husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen vurderes at medføre væsentlige virkninger på miljøet, jf. stk. 3. Stk. 2. Udvidelser eller ændringer af et husdyrbrug omfattet af § 11, stk. 3, eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kan heller ikke godkendes, såfremt der ved en samlet vurdering af hele husdyrbruget vurderes at være væsentlige virkninger på miljøet, jf. § 34, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse [...]

Nitrat (overfladevand) - Vurdering — 1,8%

[...] eller godkendelse til det ansøgte. § 8. ... Stk. 6. Følgende sager efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er omfattet af § 7: Dispensation efter § 9, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. § 8, stk. 1, nr. 3. Tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter § 10, § 11 og § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Godkendelse af arealer til afsætning af husdyrgødning fra husdyrbrug efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens [...]

Faste afstandskrav — 1,7%

[...] gødningsopbevaringsanlæg mv. til nærmeste nabobeboelse. Du kan bedst og nemmest redegøre for ovenstående v.h.a. af en målfast anlægstegning. Du skal uploade de målefaste oversigtsplaner (anlægstegningen) gennem ansøgningssystemet . Tegningen skal være i passende målestoksforhold med angivelse af anlæggenes (stalde og lignende indretninger til dyr, som f.eks. foderpladser og løbegårde m.v., gødningsopbevaringsanlæg, ensilageoplæg, ensilagebeholder, beholder til spildevand) placering i forhold til omgivelserne. Planen skal forsynes med nordpil og [...]

§ 26 Ensilageplads eller -silo — 1,7%

[...] 7. Oplysninger om befæstede arealer og afløbsforhold. Læs mere om betingelserne for anmeldelse og kommunens sagsbehandling under fanebladet "Vurdering". {NewTab default:Vurdering} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 30 mar 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 26, 36 og 37 Sådan gør du Du skal følge procedurereglerne, der gælder for alle anmeldeordninger , dog med undtagelse af § 25. Vil du vide mere? Betingelser for brug af anmeldeordningen Der kan ske etablering, udvidelse eller ændring af en ensilageplads

Faste afstandskrav - Vurdering — 1,7%

[...] tilfælde også give anledning til øget forurening på en eller flere parametre (lugt, næringsstoffer m.v.). Det kan dog ikke udelukkes, at forureningen ikke øges ved en ændring eller en omlægning og i givet fald kan ændringen gennemføres også inden for forbudszonen . Forbuddet retter sig alene mod anlæg til husdyrbrug, jf. husdyrgodkendelseslovens § 3, nr. 2. Forbuddet omfatter således ikke ændringer i arealdriften og heller ikke dyrehold, der drives uden tilknytning til et staldanlæg. Se i øvrigt husdyrgodkendelseslovens § 5 og afsnittet om Godkendelsespligt . Permanente [...]

Lugt Vilkår — 1,5%

[...] sikrer, 1) at eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue-, og lysgener, affaldsproduktion m.v.), jf. § 20, begrænses..." Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11 fremgår: "§ 11. Kommunalbestyrelsen kan ikke tillade eller godkende husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen vurderes at medføre væsentlige virkninger på miljøet, jf. stk. 3. Stk. 2. Udvidelser eller ændringer af et husdyrbrug omfattet af § 11, stk. 3, eller § 12, stk. 3, i lov [...]

Aftalearealer — 1,5%

[...] fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen: § 5 ... Stk. 3. Ansøgning om godkendelse af arealer, jf. § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal fremsendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor arealerne, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er beliggende. Er arealerne beliggende i to eller flere kommuner fremsendes ansøgningen til den kommunalbestyrelse, hvor den største del af de samlede udbringningsarealer er beliggende. ... § 6 ... Stk. 4. Ansøgningen om godkendelse af arealer, [...]

Påvirkning af natur - Vurdering — 1,5%

[...] Kommunalbestyrelsen kan ikke tillade eller godkende husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen vurderes at medføre væsentlige virkninger på miljøet, jf. stk. 3. Stk. 2. Udvidelser eller ændringer af et husdyrbrug omfattet af § 11, stk. 3, eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kan heller ikke godkendes, såfremt der ved en samlet vurdering af hele husdyrbruget vurderes at være væsentlige virkninger på miljøet, jf. § 34, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse [...]

Lugt fra pelsdyranlæg — 1,4%

[...] sikrer, 1) at eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue-, og lysgener, affaldsproduktion m.v.), jf. § 20, begrænses..." Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 11 fremgår: "§ 11. Kommunalbestyrelsen kan ikke tillade eller godkende husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen vurderes at medføre væsentlige virkninger på miljøet, jf. stk. 3. Stk. 2. Udvidelser eller ændringer af et husdyrbrug omfattet af § 11, stk. 3, eller § 12, stk. 3, i lov om [...]

Lugt fra pelsdyranlæg-Vilkår — 1,4%

[...] sikrer, 1) at eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue-, og lysgener, affaldsproduktion m.v.), jf. § 20, begrænses..." Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 11 fremgår: "§ 11. Kommunalbestyrelsen kan ikke tillade eller godkende husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen vurderes at medføre væsentlige virkninger på miljøet, jf. stk. 3. Stk. 2. Udvidelser eller ændringer af et husdyrbrug omfattet af § 11, stk. 3, eller § 12, stk. 3, i lov om [...]

Støj — 1,4%

[...] væsentlige støjgener for omgivelserne (ventilationsanlæg, kompressorer, korntørringsanlæg, malkestald m.v.) på anlægstegningen. Du skal herefter beskrive de årlige og daglige driftsperioder under normale forhold i nudrift og ansøgt drift. Du skal endvidere beskrive eventuelle støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger. Retsgrundlag Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 5 fremgår: "§ 6. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøger [...]

Transport — 1,3%

[...] udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3, og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5. ... Bilag 2. Punkt D12. Tegning i passende målestoksforhold, der viser den samlede virksomhed, herunder [...]

Nitrat (grundvand) — 1,3%

[...] D.2. Kommunen skal da fastsætte vilkår, så tilladelsen eller miljøgodkendelsen lever op til indsatsplanen. Uanset hvad der står i indsatsplanen, kan der som udgangspunkt ikke fastsættes vilkår om en lavere nitratudvaskning end hvad, der svarer til udvaskningen fra et planteavlsbrug med et standard planteavlssædskifte. Der kan dog stilles vilkår om en maksimal udvaskning svarende til beskyttelsesniveauet for nitratklasse 3, hvis dette udvaskningsniveau er lavere end niveauet for et [...]

Nitrat (overfladevand) — 1,2%

[...] aflæses kvælstofudvaskningen ved planteavlsbrug. Gå ind i originalansøgningen og tilpas ansøgningen, så udvaskningen er på niveau med kvælstofudvaskningen for planteavlsbrug, aflæst i kopien af ansøgningen. Send begge ansøgninger til Kommunen. Kopien bevares kun så længe der ikke ændres i ansøgningen og dermed beregningen i FarmN. Hvis dette sker, for eksempel som en konsekvens af ændret areal eller dyrehold, skal man gennemføre oprettelsen af kopien igen. BEMÆRK: Miljøstyrelsen har [...]

Godkendelsespligt — 1,2%

[...] bygninger skal indsendes og behandles efter disse regler. Det drejer sig om halmlade, maskinhal eller -hus, kornsilo, eller malkeanlæg, men ikke f.eks. en plansilo eller udvidelser i opbevaringskapaciteten for husdyrgødning. Plansiloer og anlæg til opbevaring af husdyrgødning kan dog være omfattet af en anmeldeordning, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 28 og 29. Da udgangspunktet er godkendelsespligt selv ved renoveringer af eksisterende stalde, gælder der i princippet ikke efter loven en nedre grænse for,

Retsgrundlag for BAT for husdyrproduktion — 1,1%

[...] støj- og fluegener fra husdyrbrug, herunder fra produktion, opbevaring og anvendelse af husdyrgødning m.v., 2) at tilvejebringe hygiejnisk begrundede afgørelser af betydning for miljøet og for mennesker, 3) at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, 4) at fremme anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder renere teknologi, 5) at fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse, 6) at beskytte naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, 7) at skabe og bevare værdifulde bebyggelser, [...]

Energiforbrug — 1,0%

[...] etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøger udfylde det skema, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3 og ansøgningen skal udarbejdes [...]

Revurdering-Kommune — 1,0%

[...] eller konklusionerne i et eksisterende BAT-referencedokument. Fastsættelse af emissionsgrænseværdier m.v. § 16. Kommunalbestyrelsen fastsætter i forbindelse med godkendelse og revurdering emissionsgrænseværdier, jf. § 13, stk. 1, nr. 2, før eller i det punkt, hvor emissionerne udledes fra husdyrbruget, og inden eventuel fortynding. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan supplere eller erstatte emissionsgrænseværdierne med tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger med tilsvarende funktion og miljøbeskyttelse. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter emissionsgrænseværdierne, [...]

Revurdering — 1,0%

[...] Fastsættelse af emissionsgrænseværdier m.v. § 16. Kommunalbestyrelsen fastsætter i forbindelse med godkendelse og revurdering emissionsgrænseværdier, jf. § 13, stk. 1, nr. 2, før eller i det punkt, hvor emissionerne udledes fra husdyrbruget, og inden eventuel fortynding. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan supplere eller erstatte emissionsgrænseværdierne med tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger med tilsvarende funktion og miljøbeskyttelse. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter emissionsgrænseværdierne, de tilsvarende parametre og tekniske foranstaltninger [...]

Version 2.0 - 14. januar 2011