Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Anmeldelse af skift i dyretype

RSS

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 29, 36 og 37

Sådan gør du

Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for.

Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside)

Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”.

Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse.

Vil du vide mere?

Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af skift mellem dyretyper

 1. Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist:
  1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg.
  2. Til- og frakørselsforhold til staldene, hvor der skal ske skift i dyretypen.
  3. Målestoksforhold, nordpil og højdekurver samt nødvendig signaturforklaring.
 2. Oplysninger om hvilke dyretyper der skiftes i mellem.
 3. Beregning af lugtemissionen fra hvert af husdyrbrugets staldanlæg før og efter skift i dyretype.
 4. Beregning af den samlede ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg før og efter skift i dyretype.
 5. Beregning af husdyrbrugets deposition af ammoniak før og efter skift i dyretype på
  a) Naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
  b) Andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder
  c) Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3
  d) Ammoniakfølsom skov, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt A, nr. 3

Læs mere om betingelserne for anmeldelse og kommunens sagsbehandling under fanebladet "Vurdering".

Brug af husdyrgodkendelse.dk til beregning af emissioner

Læs om brug af husdyrgodkendelse.dk til beregning af emissioner ved anmeldelse af skift i dyretype under fanebladet "Vurdering".


Version 2.0 - 14. januar 2011