Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind


Forbud mod ludning af halm med ammoniak

Der må ikke anvendes ammoniak til ludning af halm. I husdyrgødningsbekendtgørelsen er der dog fastsat kriterier for, hvornår en generel dispensation fra forbuddet træder i kraft.

Kriterier for dispensation

Det er nedbørsmængden i de af DMI (Danmarks Metrologiske Institut) afgrænsede regioner, der er afgørende for, om forbuddet mod halmludning fraviges i det pågældende år.

Forbuddet mod halmludning gælder således ikke i kommuner, der helt eller hovedsageligt ligger inden for en, af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) afgrænset, region, når der i uge 31-33, uge 32-34, uge 33-35 eller uge 34-36 har været mere end 14 nedbørsdøgn, hvor døgnnedbøren har været større end eller lig med 0,1 mm nedbør i den pågældende region ifølge opgørelser og definitioner fra DMI.

Hvilken DMI-region hører de enkelte kommuner under?

DMI’s regioner følger ikke helt kommunegrænserne. Derfor har Miljøstyrelsen udarbejdet en liste, der viser, hvilken region de enkelte kommuner hører til.

Listen findes i notat af 2. juli 2012 (revideret 24. september 2012) om regler om ludning af halm og forlængelse af udbringningsperioden for flydende husdyrgødning pr. 1. august 2012.

Årlig annoncering af dispensation fra forbud mod halmludning

Miljøstyrelsen annoncerer på sin hjemmeside, når betingelserne for at fravige et af forbuddene er opfyldt i en region.

Forbuddet fraviges, når kriterierne vedrørende nedbørsmængder er opfyldt, og er således ikke afhængig af, at Miljøstyrelsen har annonceret, at det er tilfældet. Miljøstyrelsens annonceringer er således af oplysende karakter og ikke rettighedsskabende.

Version 2.0 - 14. januar 2011