Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Husdyrbrugets ophør - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 13/01/2011 17:53


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Hvis du som ansøger indgiver anmodning om en godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 2 og 3, skal du her beskrive, hvilke tiltag du vil gennemføre, hvis husdyrbruget ikke længere skal drives på ejendommen. Tiltagene skal være rettet mod at forhindre, at forurenende elementer efterlades på ejendommen efter driftsophør. Der skal i den forbindelse bl.a. redegøres for bortskaffelse af oplagret al husdyrgødning, foderrester og døde dyr. affald o. lign.

Skal der opstilles en ny beholder til flydende husdyrgødning adskilt fra eksisterende bebyggelse, skal ansøger angive, at ansøger er indstillet på at fjerne denne, når den ikke er nødvendig for markdriften længere.

Retsgrundlag

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 5 fremgår:

"§ 5.' ...
Stk. 3. Ansøgning om etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal ud over de oplysninger der fremgår af stk. 3 indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt M og N. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3 og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af http://www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.
..."

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bilag 2 fremgår:
"...
M. oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør
43) Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør."

Du kan læse bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug her

Version 2.0 - 14. januar 2011