Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Husdyrbrugets ophør - Vurdering

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 07/07/2010 21:59


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler både for § 11- og § 12-virksomhederne opstille vilkår for forureningsfjernelse og retablering af ejendommen ved husdyrbrugets ophør. Det kan være vilkår om fjernelse af husdyrgødning, affald, maskiner mv. Hvis der er opført gyllebeholdere i det åbne land, skal der opstilles vilkår om fjernelse heraf, når den ikke længere er nødvendig af hensyn til markdriften.

Hvis det vurderes relevant, kan der stilles vilkår om, at der skal udarbejdes en samlet plan for de tiltag, der skal foretages ved ophør af driften eller dele af driften inden en given frist.Retsgrundlag

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 11, stk. 1 fremgår:
"§ 11. En godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af lovens §§ 11 og 12, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19 - 26 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, en begrundelse for afgørelsen samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes, og skal fastsætte
...
14) krav om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. ''

Du kan læse bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug hér

Version 2.0 - 14. januar 2011