Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Spildevand - Vilkår

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nuværende version


Page Revision: 06/07/2010 10:53


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Afledning af spildevand til spildevandssystem eller direkte udledning kræver særskilt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 4 med tilhørende vilkår. Normalt vil du som kommunal sagsbehandler give denne tilladelse samtidigt med husdyrgodkendelsen.

Spildevand afledt til gyllebeholder kræver overholdelse af bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Det er således kun vilkår, der går videre end bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, der skal fastsættes i husdyrgodkendelsen. Dette kan dreje sig om vilkår om indretning og drift af vaskepladser, samt vaskevand fra stalde, der forinden skal ledes til opsamlingsbeholder.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelseslovens § 27:

§ 27. En tilladelse efter § 10 og en godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 skal indeholde vilkår, der sikrer, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at kravene i § 19 opfyldes.

§ 29. ...
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i en godkendelse efter § 11 eller § 12 fastsætte yderligere vilkår, der er nødvendige for at sikre, at de hensyn, der er nævnt i § 23, varetages.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11:

§ 11. En godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af lovens §§ 11 og 12, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19 - 26 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, en begrundelse for afgørelsen samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes, og skal fastsætte
...
8) krav til beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur, med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særligt sårbart overfor næringsstofpåvirkning,
...
10) krav til håndtering og opbevaring af affald,
...
13) krav om husdyrbrugets indretning og drift, der er nødvendige for at sikre, at husdyrbruget ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld, og

Vil du vide mere?

Klik til Spildevand - Vurdering

Version 2.0 - 14. januar 2011