Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Naturafgræsning § 36 - Anmeldelse

RSS

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 34, 36 og 37

Sådan gør du

Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for.

Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside)

Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”.

Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse.

Vil du vide mere?

Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af naturafgræsning med udegående dyr hele året

  1. Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist:
    1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg
    2. Til- og frakørselsforhold til det anmeldte.
    3. Målestoksforhold, nordpil og højdekurver samt nødvendig signaturforklaring.
  2. Størrelsen og sammensætningen af det anmeldte dyrehold. Dvs. angivelse af dyretype, produktionsform f.eks. gennemsnitsalder for opdræt og antal dyr af hver type.
  3. Størrelse og placering af arealerne til afgræsningen. Husk at der ikke må udbringes gødning på disse arealer, og at de derfor heller ikke må indgå som udbringningsarealer i en miljøgodkendelse/tilladelse. Det angives, hvilke af disse arealer, der er fredede, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller udpeget som Natura 2000-områder. Størrelsen af disse arealer angives som en procentdel af det samlede anmeldte afgræsningsareal.

Læs mere om betingelserne for anmeldelse og kommunens sagsbehandling under fanebladet ”Vurdering”.


Version 2.0 - 14. januar 2011