Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Søgemaskine

Her kan du søge i siderne i dette namespace og i filer.
Note: du vil kun se resultater for sider og filer du har rettigheder til at læse.I kategorier


This search, performed through 14,61 MB (323 documents, 10817 words), completed in 0,6 seconds and yielded 30 results.

Godkendelsespligt — 5,2%

[...] 10, 11, 12 og 103 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 5-8 og 25-35 Sådan gør du Hvis du vil etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug Som udgangspunkt skal du søge kommunen om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, hvis du vil etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug. Hvis det, du har tænkt dig at indgive ansøgning om, er af mindre omfang, skal du dog overveje, om det kan gennemføres vha. en af anmeldeordningerne eller om det falder under bagatelgrænsen . Er du i tvivl, vil det være mest hensigtsmæssigt at kontakte kommunen inden ansøgning

Tidligere godkendelser — 4,4%

[...] Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug) Sådan gør du Hvis dit husdyrbrug allerede har en miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, skal godkendelse af en udvidelse/ændring gives i form af en tillægsgodkendelse, når udvidelsen/ændringen ikke indebærer, at grænserne for godkendelsespligt i lovens § 12, stk. 1, overskrides. Generelt skal tillægsgodkendelser ansøges ved at kopiere den tidligere ansøgning, fastholde den oprindelige nudriftssituation og tilpasse ansøgt drift i forhold til det ønskede tillæg.

Aftalearealer — 4,4%

[...] Sådan gør du Hvis du vil overføre husdyrgødning til aftalearealer Hvis du søger om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, og du vil overføre husdyrgødning til en anden bedrift, skal du i ansøgningen oplyse om mængden af overført husdyrgødning og hvilke arealer på modtagerbedriften, den overførte husdyrgødning skal udbringes på. Kommunen fastsætter vilkår i godkendelsen om mængden og arealerme . Kommunen skal have oplysninger om hele det nødvendige aftaleareal, for at den kan give en tilladelse efter § 10 eller en godkendelse [...]

Projektets omfang — 3,3%

[...] Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug) Sådan gør du Anlæg Du skal som ansøger afklare, hvor mange anlæg der skal indgå i godkendelsen. Normalt skal en godkendelse kun omfatte anlæg på den ejendom, som ansøgningen om etablering, udvidelse eller ændring vedrører. Anlæg på andre ejendomme skal kun inddrages, hvis de er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med denne ejendom. Det er vigtigt, at du nøje overvejer, om dette er tilfældet. Ansøgningen kan nemlig ændre sig væsentligt, hvis flere anlæg skal medtages. Hvis

Aftalearealer — 2,5%

Sådan gør du Når en ansøgning om tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 omfatter afsætning af husdyrgødning til aftalearealer , skal du som kommunal sagsbehandler vurdere, om afsætningen til aftalearealerne vil have en væsentlig virkning på miljøet . Miljøvurderingen af afsætning af husdyrgødning til aftalearealer skal foretages separat. Dvs. ikke under ét med miljøvurderingen af husdyrbrugets egne arealer. Hvis afsætningen vurderes ikke at medføre en væsentlig virkning på miljøet, skal du fastsætte vilkår om den samlede afsatte mængde husdyrgødning [...]

§ 30 Produktionstilpasning - Uden § 10, 11 eller 12 — 2,4%

[...] overskridelse af en stipladsgrænse for et IE-husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1-3, medmindre dyreholdet er omfattet af en tidligere godkendelse, der er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Forudsat ovennævnte betingelser er opfyldt, må antal husdyr i øvrigt kun udvides i et staldanlæg, hvis staldanlægget overholder følgende afstandskrav til ammoniakfølsom natur: Kategori 1-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 325 meter, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden. Mindst 450 meter, hvis der er ét andet husdyrbrug

§ 31 Produktionstilpasning - Med § 10, 11 eller 12 — 2,4%

[...] vilkår i tilladelsen eller godkendelsen skal indregnes i opgørelsen af P ab dyr. Læs mere om betingelserne for anmeldelse og kommunens sagsbehandling under fanebladet "Vurdering". {NewTab default:Vurdering} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 18 apr 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 31, 36 og 37 Sådan gør du Du skal følge procedurereglerne, der gælder for alle anmeldeordninger , dog med undtagelse af § 25. Vil du vide mere? Betingelser for brug af anmeldeordningen Der kan ske udvidelse af antal husdyr

Tidligere godkendelser - Vurdering — 2,3%

[...] afklare, om en ansøgt udvidelse/ændring skal godkendes ved en tillægsgodkendelse eller ved en samlet godkendelse af husdyrbruget. Hvis husdyrbruget har en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven , er det udgangspunktet, at der godkendelsen skal omfatte hele husdyrbruget. Godkendelse kan i så fald kun gives i form af en tillægsgodkendelse til den eksisterende godkendelse i tilfælde, hvor en udvidelse/ændring måtte kunne adskilles fra den eksisterende produktion. Hvis husdyrbruget har en miljøgodkendelse [...]

Revurdering — 2,3%

[...] læse om reglerne for revurdering af husdyrbrug godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 ("kapitel 5-godkendelse"). {NewTab default:Kommune} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 4 jan 2017 Sådan gør du Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT) . Når der er anledning til revurdering af en godkendelse af et husdyrbrug , skal du som kommunal sagsbehandler sende et oplæg til godkendelsesindehaveren om kommunens foreløbige overvejelser [...]

Revurdering-Kommune — 2,2%

[...] på anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT) . Når der er anledning til revurdering af en godkendelse af et husdyrbrug , skal du som kommunal sagsbehandler sende et oplæg til godkendelsesindehaveren om kommunens foreløbige overvejelser om revurderingen og bede om eventuelle yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne revurdere godkendelsen. Du skal desuden foretage offentlig annoncering om revurderingen. Hvis godkendelsesindehaveren vil ændre eller udvide husdyrbruget, skal du vurdere, om der er tale om godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser [...]

Aftalearealer-Ansøgning — 2,0%

[...] Sådan gør du Hvis du vil overføre husdyrgødning til aftalearealer Hvis du søger om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, og du vil overføre husdyrgødning til en anden bedrift, skal du i ansøgningen oplyse om mængden af overført husdyrgødning og hvilke arealer på modtagerbedriften, den overførte husdyrgødning skal udbringes på. Kommunen fastsætter vilkår i godkendelsen om mængden og arealerme . Kommunen skal have oplysninger om hele det nødvendige aftaleareal, for at den kan give en tilladelse efter § 10 eller en godkendelse [...]

Arealer - Vurdering — 1,8%

[...] efter husdyrgodkendelseslovens § 16 eller være omfattet af en § 10-tilladelse eller en § 11- eller § 12-godkendelse. Ligger tredjemandsarealerne i en anden kommune, skal denne kommune inddrages i vurderingen af, om en § 16-godkendelse er nødvendig. Er arealerne allerede godkendt efter husdyrgodkendelsesloven, kan undersøgelsen begrænse sig til at afklare, om det, der ansøges om, ændrer på den allerede foretagne vurdering af naturpåvirkningen mv. Retsgrundlaget Husdyrgodkendelseslovens §§ 3 og 15 har følgende ordlyd: § 3. I loven forstås [...]

Påvirkning af natur - Vurdering — 1,6%

[...] stk. 1. § 19. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 sikre sig, at ... 2) husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. § 21. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter § 11 eller § 12 vurdere totaldepositionen af ammoniak fra det samlede anlæg i forhold til de naturtyper, der er omfattet af § 7, stk. 1. [...]

Godkendelsespligt - Vurdering — 1,4%

[...] du som kommunal sagbehandler i første omgang tage stilling til, om projektet kræver tilladelse eller godkendelse efter loven, om det kan gennemføres vha. en af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordninger eller om projektet kan gennemføres uden hverken godkendelse/tilladelse eller anmeldelse. Udstedelse af miljøgodkendelse er (delvist) brugerbetalt virksomhed, hvorfor ansøger skal vejledes, hvis der slet ikke behøves en godkendelse til det ansøgte. Hvis der kun søges om byggeri eller udvidelse/ændring af [...]

Projektets omfang-Vurdering — 1,4%

[...] ansøgt om yderligere planlagte udvidelser eller ændringer ud over det projekt, der primært søges om godkendelse til, skal du afklare, om ansøgningens oplysninger om de planlagte udvidelser eller ændringer er tilstrækkelige til, at du kan vurdere forholdene og fastsætte de nødvendige vilkår. Du skal også afklare, om udvidelserne eller ændringerne påtænkes gennemført inden for en kortere tidshorisont. Udnyttelsesfrist Ved godkendelse efter § 11 eller 12 skal du fastsætte en frist for udnyttelse af godkendelsen . Fristen bør normalt ikke fastsættes [...]

§ 32 - Miljøeffektive teknologier eller teknikker — 1,3%

[...] Forureningen må dog godt forøges bagatelagtigt for eksempel ved en forøgelse af el- eller vandforbrug. Husdyrbrug, der har aktiviteter omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1-3, overholder emissionsgrænserne, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 14-18. Afprøvningen af den miljøeffektive teknologi eller teknik sker mindst 100 meter fra: a. Nærmeste beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren. b. Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller

§ 29 Skift mellem dyretyper — 1,3%

[...] kvæg, heste samt geder, får og andre drøvtyggere. 3. Fjerkræ: Slagtekyllinger, høns, og andet fjerkræ. 4. Pelsdyr: Mink og andre pelsdyr. Det er dog muligt at skifte til dyregruppen kvæg fra de øvrige dyregrupper. Skift inden for og mellem dyretyper omfattet af anmeldeordningerne til naturafgræsning, sker kun inden for og mellem følgende dyretyper; 1. Ammekøer med tilhørende opdræt, stude, tyrekalve og tyre. 2. Okser. 3. Får. 4. Geder. 5. Heste. Der må således ikke skiftes fra ammekvæg til malkekvæg. Der udføres ikke samtidig ændringer af staldanlæg, der kræver tilladelse

Biaktiviteter — 1,3%

[...] biogasanlæg, komposteringsanlæg større halmfyr, dambrug e.l. Hvis sådanne biaktiviteter kræver forudgående godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven eller screening mv. efter VVM-reglerne, er det vigtigt, at du søger herom samtidig med din ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Det skyldes, at de to godkendelser skal gives samtidig. Retsgrundlag Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 8 har følgende ordlyd: § 8. For andre forurenende aktiviteter eller andre tilladelses- eller godkendelseskrævende aktiviteter efter lov om miljøbeskyttelse, som indgår i [...]

Retsgrundlag for BAT for husdyrproduktion — 1,3%

[...] om, hvordan den bedste tilgængelige teknik fastsættes. ... Vurdering af ansøgning om tilladelse og godkendelse § 19. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 sikre sig, at 1) ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik og 2) husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. [...]

Nitrat (overfladevand) - Vurdering — 1,3%

[...] husdyrgodkendelseslovens § 16, for at arealet kan bruges til overførsel af husdyrgødning fra det husdyrbrug, der søger godkendelse efter § 11 eller 12. Retsgrundlag Husdyrgodkendelseslovens § 19, stk. 1, og § 23, nr. 2, og § 31, har følgende ordlyd: § 19, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 sikre sig, at 1) ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik og 2) [...]

Lugt — 1,3%

[...] rensningsforanstaltninger." Se lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven) og bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) i Lovgrundlaget for miljøgodkendelse af husdyrbrug . Vil du vide mere? Se afsnittet Lugt - Vurdering - vil du vide mere {NewTab default:Vurdering} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 3 jan 2017 Sådan gør du Kommunen skal først kontrollere, at de oplysninger, som ansøger har indsendt er korrekte og fyldestgørende. Ansøger skal som led i sin ansøgning angive [...]

Landskab og planforhold — 1,2%

[...] medmindre væsentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer taler imod den valgte placering . Ved godkendelse skal der i givt fald opstilles bestemte vilkår, jf. straks nedenfor i afsnittet retsgrundlaget. Afgørelsen skal indeholde en begrundelse for, at placeringen er nødvendig af hensyn til markdriften. Retsgrundlag Husdyrgodkendelseslovens § 19 har bl.a. følgende ordlyd: "§ 19. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 sikre sig, at 1) 2) husdyrbruget [...]

§ 33 Naturafgræsning - Opstaldning en del af året — 1,2%

[...] c) heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, og d) ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3. Nye staldanlæg, der ikke etableres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, opfylder følgende krav: 1. Byggeriet er ikke større end nødvendigt i forhold til et anmeldt dyrehold, som kan opfylde betingelse nr. 3 og 4. Vær opmærksom på muligheden for at bygge større end til netop det anmeldte dyrehold . 2. Byggeriet har en maksimal længde på 4,5 meter målt fra terræn til tagryg. 3. Byggeriet

Lugt Vurdering — 1,1%

[...] overholdes ved det ansøgte, skal kommunen gøre ansøger opmærksom herpå og oplyse, at der ikke kan meddeles godkendelse, såfremt geneafstandene ikke overholdes. Fastholdes ansøgningen skal der i udgangspunktet meddeles et afslag . Retsgrundlag Det følger af den forvaltningsretlige officialmaksime, at kommunen skal træffe sin afgørelse på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Det er derfor nødvendigt, at kommunen kontrollerer, at de oplysninger, som ansøger har indsendt til kommunen som led i ansøgning om miljøgodkendelse er korrekte og fyldestgørende. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens [...]

Ammoniaktab - Generelt — 1,1%

[...] Emissionsgrænseværdierne er fastlagt med udgangspunkt i nye anlæg, og der vil ofte være større omkostninger ved at indføre teknikkerne i eksisterende anlæg. Hvis eksisterende staldanlæg står overfor at skulle renoveres indenfor en kort tidshorisont, skal du redegøre for dette. Kommunen vil herefter kunne meddele en trinvis godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 14. For udvidelser eller ændringer, hvor de eksisterende dele af anlægget ikke skal gennemgribende renoveres, skal du redegøre for, hvad der er teknisk muligt og omkostningerne herved. Her kan du tage udgangspunkt i den metodiske [...]

Overgangsregler - Ny husdyrregulering — 1,1%

[...] eller derefter. Derfor skal der ikke ske nogen vurdering af arealerne. I klagesager om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12 ophæver Miljø- og Fødevareklagenævnet vilkår, der vedrører udbringningsarealer. Krav om § 16-godkendelse er bortfaldet 2. marts 2017. Igangværende ansøgninger om § 16-godkendelse skal ikke færdigbehandles. Fra 2. marts 2017 er der ikke krav om at anmelde udskiftning af udbringningsarealer til kommunen. Hvis der har været foretaget en høring, hvor udbringningsarealerne [...]

Offentlighed og høring — 1,0%

[...] Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 27 mar 2017 §§ 9 og 10 i lov nr. 204 af 28/02/2017 om ny regulering af husdyrbrug m.v. (overgangsregler) §§ 55 og 56 i den tidligere gældende lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (LBK nr 442 af 13/05/2016) Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 21, 42, 44 og 45 Forvaltningslovens § 19 (partshøring) Sådan gør du I sager om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven skal kommunalbestyrelsen informere og inddrage ansøgeren, offentligheden, naboer og klageberettigede personer, organisationer og myndigheder

Vurdering af produktionstilpasning - Uden § 10, 11 eller 12 — 1,0%

[...] af antal husdyr i eksisterende stalde på et husdyrbrug, der ikke er omfattet af en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, efter anmeldelse til kommunen, når følgende betingelser er opfyldt: Udvidelsen omfatter ikke produktion af smågrise indtil 25 kg . Der udføres ikke samtidig andre ændringer på husdyrbruget, der kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 10 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Anmeldelse kan kun finde sted ved udvidelse af antal husdyr på husdyrbrug, der ikke er [...]

Nitrat (overfladevand) — 1,0%

[...] mere om afskæringskriteriet under fanebladet "Vurdering". Kommunen kan uanset en eventuel stigning i husdyrtrykket godkende ansøgninger, hvor nitratudvaskningen er reduceret så meget, at den ikke overstiger en nitratudvaskning, der svarer til planteavlsbrug. Det kan gøres på flere måder. Det kan ske ved brug af reducerede gødningsnormer, flere efterafgrøder, eller ændret sædskifte. Det vil sige, at en landmand, der gerne vil have udvidet sit brug i et område, hvor dyretrykket er steget, udformer en ansøgning, hvor der vælges en eller flere [...]

Dyrehold og management — 1,0%

[...] husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 10 fremgår: § 10. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, 1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, 2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet, 3) at produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt, 4) at affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, [...]

Version 2.0 - 14. januar 2011