Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Søgemaskine

Her kan du søge i siderne i dette namespace og i filer.
Note: du vil kun se resultater for sider og filer du har rettigheder til at læse.I kategorier


This search, performed through 14,61 MB (323 documents, 10817 words), completed in 1,3 seconds and yielded 30 results.

Nitrat (overfladevand) — 3,3%

[...] husdyrtryk (DE/ha), der må være på bedriftens udbringningsarealer, for at beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevand kan overholdes. Beregningen sker på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer samt ud fra ansøgningssystemets kortværk over nitratklasserne, som definerer beskyttelsesniveauet for nitrat. Hvis du ønsker et højere dyretryk, kan du anvende en række virkemidler , der kan begrænse nitratudvaskningen til samme niveau som ved det dyretryk, som beskyttelsesniveauet umiddelbart foreskriver. Vær opmærksom på, [...]

Nitrat (overfladevand) - Vurdering — 3,1%

Sådan gør du Du skal undersøge om husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for nitrat til overfladevand er overholdt. Du kan se det ud af beregningerne i ansøgningsskemaets afsnit 5.2. Læs om hvad resultaterne af beregningerne betyder i afsnittet "Beregninger i husdyrgodkendelse.dk . Du skal herefter vurdere, om der er grundlag for skærpelse af beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevand. I den forbindelse skal du lægge vægt på, om arealerne afvander til sårbare Natura 2000-områder og sikre, at udvaskningen [...]

Ammoniaktab - Generelt — 2,1%

[...] blev sidst ændret d. 11 mar 2014 Sådan gør du Du skal som ansøger sørge for, at projektet lever op til husdyrgodkendelseslovens generelle ammoniakreduktionskrav og kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) for ammoniakemission. Det generelle ammoniakreduktionskrav Det generelle ammoniakreduktionskrav beregnes automatisk i IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold, staldsystemer, opbevaring af husdyrgødning og teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning. Hvis [...]

Fosfor - Vurdering — 2,1%

[...] yderligere virkemidler udover dem, som ansøgningen eventuelt indeholder i forvejen, så projektet kan leve op til skærpelsen. Du skal fastsætte vilkår om brugen af virkemidler , der sikrer overholdelse af det maksimalt tilladte fosforoverskud på bedriften. De anvendte virkemidler fremgår af ansøgningssystemets faneblad om arealberegninger. Undersøg om udbringning af husdyrgødning til harmonigrænsen på aftalearealer vil medføre et fosforoverskud, der overskrider beskyttelsesniveauet for fosforoverskud, eller som i øvrigt vurderes at medføre en væsentlig [...]

Lugt — 2,0%

[...] 2017 Sådan gør du Du skal som ansøger redegøre for hvilke lugtgener, det ansøgte kan give anledning til. Dertil kan du anvende lugtberegningerne i det elektroniske ansøgningssystem, eller du kan foretage en lugtberegning efter den såkaldte OML-model (se nærmere nedenfor). Ved anvendelse af det elektroniske ansøgningssystem (www.husdyrgodkendelse.dk) Du skal redegøre for staldanlæggenes placering i forhold til omliggende beboelsesområder. Du skal også redegøre for dyretyper i stalden, mængden af dyr i stalden beregnet efter kg. (ved søer [...]

Påvirkning af natur - Vurdering — 1,9%

[...] omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7 (kategori 1- og kategori 2-natur) er overholdt. Hvis kravene til maksimal totaldeposition er overholdt, skal du undersøge, om der er grundlag for skærpelse af kravene under hensyn til naturområdets karakter . Kommunen skal tage stilling til, om det på et konkret eksperimentelt videnskabeligt grundlag kan dokumenteres, at ammoniakpåvirkningen fra husdyrbruget vil medføre en påviselig biologisk ændring af naturområdet, selvom beskyttelsesniveauet er overholdt. For kategori [...]

§ 28 Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd — 1,9%

[...] Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 28, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne

Offentlighed og høring — 1,9%

[...] offentlighedsprocedure. Ved godkendelser efter lovens § 11, § 12, stk. 3, og § 16 anvendes som udgangspunkt den almindelige offentlighedsprocedure, men hvis det ansøgte kan medføre en væsentlig påvirkning på miljøet , anvendes den udvidede offentlighedsprocedure. Den almindelige offentlighedsprocedure omfatter inddragelse af ansøgeren, naboorientering mv., offentliggørelse af afgørelsen og meddelelse til klageberettigede. I den udvidede offentlighedsprocedure indgår foroffentlighed (inddragelse af offentligheden tidligt i beslutningsprocessen),

Lugt Vurdering — 1,7%

[...] korrekte og fyldestgørende. Ansøger skal som led i sin ansøgning angive anlæggenes placering i forhold til nærmeste byzonegrænse, sommerhusområde, landzoneområde udlagt til boligformål (hvis relevant), samlede bebyggelse og enkeltbolig. Kommunen skal kontrollere, at de nævnte områder er placeret korrekt på det kortmateriale, som er indsendt af ansøger. Kommunen skal endvidere kontrollere de forudsætninger ansøger har anvendt som grundlag for beregningen foretaget af det elektroniske ansøgningssystem på husdyrgodkendelse.dk eller ved en eventuel [...]

Lokalisering af dyrehold — 1,7%

[...] Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4 Hvad omfatter forbudszonen? Inden for visse områder må der ikke etableres anlæg til dyrehold, og eksisterende anlæg til dyrehold samt selve dyreholdet må ikke udvides eller ændres, hvis udvidelsen eller ændringen vil medføre forøget forurening. Områderne omfatter: Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige [...]

Godkendelsespligt — 1,7%

[...] udbringningsarealerne Hvis du vil udskifte udbringningsarealer eller tilføje nye udbringningsarealer kræves der ikke anmeldelse til kommunen, og arealer til udbringning af husdyrgødning er ikke omfattet af krav om godkendelse. Dette gælder også selv om landbruget i forvejen er omfattet af vilkår om arealerne i en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11, 12 eller 16. Vilkår om miljøpåvirkning fra udbringningsarealerne i eksisterende tilladelser og godkendelser bortfalder

Bek. nr. 764 af 28/06/2012 — 1,6%

[...] mod udbringning af fast gødning, ensilagesaft og mineralsk gødning (handelsgødning) fra 15. november til 1. februar (§ 29, stk. 3). Der indføres et forbud mod udbringning af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og mineralsk gødning (handelsgødning) på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord (§ 30, stk. 2). Det eksisterende forbud mod udbringning af flydende husdyrgødning på skråninger udvides til at omfatte al husdyrgødning samt afgasset vegetabilsk biomasse og mineralsk gødning (handelsgødning) [...]

Landskab og planforhold — 1,5%

[...] bygninger, nye opbevaringsanlæg m.v., skal du som ansøger beskrive, om byggeriet opføres i tilknytning til eksisterende produktionsbygninger (inden for ca. 20 m), indsende materiale, der beskriver den/de nye bygnings funktion, udseende (materiale- og farvevalg, belysning) og specifikationer (grundplan, højde, taghældning, glasarealer mv.) f.eks. i form en anlægstegning, beskrive, hvilket landskab bygningen skal placeres i (hvilke landskabsformer, om der er vådområder, hegn, skov etc.) redegøre for, hvilke overvejelser du har gjort dig med hensyn til [...]

Revurdering-Kommune — 1,5%

[...] drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT) . Når der er anledning til revurdering af en godkendelse af et husdyrbrug , skal du som kommunal sagsbehandler sende et oplæg til godkendelsesindehaveren om kommunens foreløbige overvejelser om revurderingen og bede om eventuelle yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne revurdere godkendelsen. Du skal desuden foretage offentlig annoncering om revurderingen. Hvis godkendelsesindehaveren vil ændre eller udvide husdyrbruget, skal du vurdere, om der er [...]

§ 33 Naturafgræsning - Opstaldning en del af året — 1,5%

[...] Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 33, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne

Revurdering — 1,5%

[...] udarbejdet vejledning om revurdering målrettet husdyrproducenten. Vi henviser derfor indtil videre til fanebladet "Kommune", hvor du kan læse om reglerne for revurdering af husdyrbrug godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 ("kapitel 5-godkendelse"). {NewTab default:Kommune} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 4 jan 2017 Sådan gør du Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT) . Når der er anledning til revurdering [...]

§ 35 Økologi — 1,4%

[...] Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 35, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at

§ 31 Produktionstilpasning - Med § 10, 11 eller 12 — 1,4%

[...] Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 31, 36 og 37 dan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne

Ammoniaktab - Vurdering — 1,4%

[...] det generelle ammoniakreduktionskrav er overholdt. Hvis kravet ikke er opfyldt, skal der gives afslag til projektet, idet husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for ammoniak herved ikke er opfyldt. Læs her hvordan du ser, om det generelle ammoniakreduktionskrav er overholdt . Du skal vurdere, om projektet lever op til kravet om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for ammoniakemission. Læs her hvordan du vurderer, om kravet om BAT er overholdt . Hvis både det generelle ammoniakreduktionskrav og kravet om anvendelse af BAT [...]

Fosfor — 1,4%

[...] grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer samt ansøgningssystemets kortværk over oplande til Natura 2000-områder, der er overbelastet med fosfor og lavbundsarealer. Vær opmærksom på, at ansøgningssystemets kortværk er vejledende. Det betyder, at kommunen i nogle tilfælde ud fra kendskab til lokale forhold kan beslutte at ændre på, hvilke udpegninger, der skal ligge til grund for beregningen. Miljøstyrelsen vil desuden jævnligt opdatere kortene på grund af ny viden, hvilket også påvirker behandlingen [...]

§ 30 Produktionstilpasning - Uden § 10, 11 eller 12 — 1,3%

[...] Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 30, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne

Offentlighed og høring - Vurdering — 1,3%

[...] omfatter inddragelse af ansøgeren, naboorientering mv., offentliggørelse af afgørelsen og meddelelse til klageberettigede. I den udvidede offentlighedsprocedure indgår foroffentlighed (inddragelse af offentligheden tidligt i beslutningsprocessen), inddragelse af ansøgeren, høring over afgørelsesudkast, offentliggørelse af afgørelsen og meddelelse til klageberettigede. Vil du vide mere? Generelt I sager om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven skal kommunalbestyrelsen som nævnt informere og inddrage ansøgeren, offentligheden, [...]

Faste afstandskrav — 1,3%

[...] planforhold, der gælder for anlægget, og afstande fra stalde, ensilage- og gødningsopbevaringsanlæg mv. til nærmeste nabobeboelse. Du kan bedst og nemmest redegøre for ovenstående v.h.a. af en målfast anlægstegning. Du skal uploade de målefaste oversigtsplaner (anlægstegningen) gennem ansøgningssystemet . Tegningen skal være i passende målestoksforhold med angivelse af anlæggenes (stalde og lignende indretninger til dyr, som f.eks. foderpladser og løbegårde m.v., gødningsopbevaringsanlæg, ensilageoplæg, ensilagebeholder, beholder til [...]

Projektets omfang — 1,2%

[...] dyreproduktion Ansøgningen skal indeholde oplysninger om dyreart og dyreenheder før og efter det ansøgte med beregningsgrundlaget herfor. Det angives desuden hvilken fleksibilitet, der ansøges om miljøgodkendelse til. Dette gælder for eksempel fleksibilitet i form af variation i ind- og afgangsvægte og forventet udvikling med hensyn til øget produktionseffektivitet i form af flere slagtesvin per stiplads, øgede antal smågrise per årsso og lignende. Den ansøgte produktionsfleksibilitet skal være klart defineret i både

Faste afstandskrav - Vurdering — 1,2%

[...] afstandskravene i husdyrgodkendelseslovens § 6 er overholdt. Du skal bl.a. måle afstandene fra driftsbygningerne til de områder, der er omtalt i lovens § 6, stk. 1, nr. 1-4. Afstanden skal måles fra nærmeste punkt på anlægget, som er genstand for udvidelsen (dvs. den stald, opbevaringslager og/eller ensilage- opbevaringsanlæg som udvidelsen/etableringen/ændringen skal gennemføres i), til det nærmeste punkt i det omhandlede område. Nr. 1-3 i § 6, stk. 1, vedrører anlæggets beliggenhed i forhold til eksisterende eller fremtidig [...]

Ammoniakpåvirkning af natur — 1,2%

[...] naturområder nær husdyrbruget. IT-ansøgningssystemet beregninger af depositionen sker dels på grundlag af den beregnede ammoniakemission i nudrift og ansøgt drift, placeringer af stalde, markstakke og lagre til opbevaring af husdyrgødning på lokalmiljøkortet samt indtastede ruheder for naturarealerne og oplandene til dem samt kildehøjder. Hovedparten af de nødvendige oplysninger har du afgivet andre steder i systemet, men du skal indtaste ruhederne og kildehøjderne i husdyrgodkendelse.dk. Markstakke skal indtegnes [...]

Landskab og planforhold - Vurdering — 1,1%

[...] afklare, om bygningen er erhvervsmæssigt nødvendig for husdyrbruget, og om den opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. I så fald kan bygningen i de fleste tilfælde godkendes, hvis blot alle lovpligtige afstandskrav i reglerne om bygge- og beskyttelseslinjer er overholdt. Der kan eventuelt stilles vilkår . Du skal således undersøge, om de ansøgte anlægsdele er i konflikt med planlovens regler om beskyttelses- og byggelinjer . Du skal tage stilling til, om en evt. overskridelse er uproblematisk, kræver dispensation [...]

Dyrehold og management — 1,1%

[...] skal foretage, herunder angivelse af beregninger, målinger, procedurer m.v. Der skal fastsættes krav til hyppighed, afrapportering og metode til at vurdere, om grænseværdierne er overholdt, tidspunkterne for indberetning af resultaterne af egenkontrollen til kommunalbestyrelsen, samt angivelse af, om prøveudtagning og analyse kan udføres af husdyrbruget selv eller skal udføres af et akkrediteret laboratorium. IE-husdyrbrug skal indberette informationer på grundlag af resultaterne af emissionsovervågningen mindst [...]

§ 29 Skift mellem dyretyper — 1,1%

[...] Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 29, 36 og 37 dan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne

Introduktion til ny husdyrregulering — 1,0%

[...] Landbrugspakkens hovedformål om at målrette og forenkle husdyrreguleringen. I dette afsnit af Miljøstyrelsens husdyrvejledning gives en introduktion til den nye husdyrregulering. De nye regler træder som hovedregel i kraft 1. august 2017 . Enkelte regelændringer er dog trådt i kraft allerede 2. marts 2017. For mere uddybende information henvises til Folketingets behandling af lovforslaget , og særligt til bemærkningerne til lovforslaget som fremsat (fra side 12 [...]

Version 2.0 - 14. januar 2011