Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Ejer- og driftsforhold samt visitation - Vurdering

RSS

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 6 og 8 samt bilag 2 (Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug)

Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler vurdere oplysninger om ansøger- og ejerforhold med henblik på at sikre, at ansvaret, for at husdyrbruget indrettes og drives i overensstemmelse med den meddelte miljøgodkendelse, er rettet mod de korrekte juridiske personer.

Hvis det ved vurdering af ejer- og drifsforhold afsløres, at der mangler oplysninger, der er nødvendige for at påbegynde sagsbehandlingen, og det vurderes, at ansøger relativt hurtigt kan fremskaffe de manglende oplysninger, sættes sagen på hold. Kommunen skal nu kontakte ansøgeren og anmode ham/hende om at indsende oplysningerne inden for en rimelig tidsfrist (fx tre uger).

Såfremt ansøger ikke indsender de manglende oplysninger indenfor tidsfristen, kan kommunen enten vælge at rykke ansøger for oplysningerne eller beslutte at afvise ansøgningen.

Kun hvis gennemgangen (visitationen) af hele ansøgningen viser, at ansøgningen er meget mangelfuld, kan kommunen beslutte at afvise ansøgningen uden først at anmode ansøger om at indsende de manglende oplysninger.

Vil du vide mere?

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse

En miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12 forudsætter, at den godkendende myndighed på afgørelsestidspunktet er i besiddelse af en lang række oplysninger om den pågældende virksomhed, herunder bl.a. om driften og beliggenheden.

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 2, og 3 skal en ansøgning om godkendelse af husdyrbrug indeholde de oplysninger, der er angivet i bekendtgørelsens bilag 2. Oplysningerne skal indleveres gennem det elektroniske ansøgningssystem på www.husdyrgodkendelse.dk. Kommunerne kan anmode om oplysninger, der ikke fremgår af bilag 2, men kun hvis disse efter en konkret vurdering er relevante i den enkelte sag, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 3.

Formålet med bestemmelserne er bl.a. at sikre, at de oplysninger, der typisk er nødvendige for behandlingen af sagerne, er til stede ved sagsbehandlingens begyndelse. Hertil kommer, at loven i et vist omfang hviler på et system med inddragelse af offentligheden, naboer mv. tidligt i processen, hvilket fordrer, at det ansøgte fremstår klart og velbeskrevet.


Hvis der mangler oplysninger i ansøgningen

En ansøgning kan vurderes som meget mangelfuld, hvis centrale beskrivelser af sagen er udeladt fx vedrørende BAT eller placering af væsentlige driftsbygninger, men de oplysninger der i næsten alle sager vil være irrelevante for sagens afgørelse, kunne f.eks. være sædvanlige kontaktoplysninger såsom epost- adresser, telefonnumre eller lignende, bør ikke udløse en afvisning af ansøgningen som meget mangelfuld.

Hertil kommer andre oplysninger, hvor det af kommunen umiddelbart og uden videre sagsbehandling kan konstateres, at disse vil være irrelevante for sagsbehandlingen og afgørelsen af den konkrete sag.

Viser det sig, at oplysningerne er irrelevante, eller at kommunen selv kan fremskaffe dem uden større vanskeligheder, f.eks. fordi kommunen allerede har oplysningerne til brug for en byggesag, bør der ikke træffes afgørelse om afvisning. Sagen må i givet fald overgå til normal sagsbehandling, hvorunder oplysningerne tilvejebringes af kommunen i nødvendigt omfang.

Kommunen skal som altovervejende udgangspunkt bede ansøgeren om at fremsende de manglende oplysninger. I forbindelse hermed følger det af kommunens vejledningspligt, jf. forvaltningslovens § 7, at kommunen skal gøre ansøgeren opmærksom på, hvilke oplysninger der konkret mangler, og hvordan ansøgeren kan fremskaffe disse.

Vejledningspligten gælder navnlig, hvis ansøgeren ikke benytter sig af professionelle rådgivere. Er ansøgeren repræsenteret af professionelle rådgivere, kan kommunen eventuelt indskrænke sin vejledning til at angive, hvilke oplysninger der mangler.

Der skal gives ansøgeren en rimelig frist til at indsende de efterspurgte oplysninger afhængig af oplysningernes karakter. Normalt vil en frist på 3 uger være tilstrækkelig. Har kommunen modtaget oplysninger inden for denne 3 ugers frist, kan sagen overgå til videre sagsbehandling. Har kommunen ikke inden for de 3 uger modtaget de udbedte oplysninger, kan kommunen i de fleste tilfælde træffe afgørelse om afvisning af ansøgningen.

I visse tilfælde vil ansøgningen være så mangelfuld, at det vil være udsigtsløst eller uhensigtsmæssigt at bede ansøgeren om at fremkomme med de manglende oplysninger (herefter benævnt "åbenbart mangelfulde" ansøgninger). Det vil navnlig være tilfældet, hvis kommunen ikke umiddelbart af ansøgningsmaterialet er i stand til at identificere sagens hovedelementer, herunder de oplysninger der mangler, førend sagsbehandlingen kan påbegyndes.

Der kan ved vurderingen af, om en ansøgning er åbenbart mangelfuld bl.a. lægges vægt på, om centrale beskrivelser er udeladt, eller der i øvrigt mangler væsentlige oplysning om forhold, der har betydning for resten af ansøgningen (placering af væsentlige driftsbygninger). Er der tale om en åbenbart mangelfuld ansøgning, hvor det vil være udsigtsløst at indhente oplysninger, kan kommunen træffe afgørelse om afvisning uden videre og give ansøgeren vejledning om, at vedkommende er henvist til at søge igen.

Kommunens afgørelse om at afvise en sag på grund af manglende oplysninger fra ansøgeren er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, der er undergivet klageadgang efter reglerne herom. Der skal derfor gives korrekt klagevejledning.

Visitationsprocedure

Vejledning om en visitationsprocedure for husdyrsager

Tjekliste til visitationsprocedure for ansøgning efter § 11 og § 12


Version 2.0 - 14. januar 2011