Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Bek. nr. 915 af 27/06/2013

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 07/08/2013 15:08


Vær opmærksom på, at dette afsnit ikke indeholder vejledning om alle ændringer i husdyrgødningsbekendtgørelsen pr. 1. august 2013.

husdyrgødningsbekendtgørelse nr. 915 af 27/06/2013


Forsuring som alternativ til nedfældning på sort jord

I bekendtgørelsens § 28 stk. 5, er der indført en ordning, hvor nedfældning på arealer uden etablerede afgrøder til høst (sort jord) kan undlades, såfremt der anvendes andre teknikker på arealet samt på arealer uden krav om nedfældning (vintersæd og vinterraps), således at miljøeffekten samlet set er mindst på linje med nedfældning på sort jord.

De konkrete muligheder vil fremgå af teknologilisten. Da den samlede effekt kun opnås, hvis der ikke på forhånd er krav om nedfældning/forsuring på arealet, er der en række krav til de arealer med vintersæd og vinterraps, som skal inddrages for at kompensere for det større ammoniaktab på sort jord som følge af forsuring i stedet for nedfældning. Der kan f.eks. ikke medregnes arealer, hvor anvendelsen af disse teknikker allerede er et krav i en tilladelse eller miljøgodkendelse, og teknikken skal anvendes i perioden 1. februar til høst i samme planår.

Ordningen er aktuel i forhold til teknologi til reduktion af ammoniakfordampningen. Da forsuring ikke har samme lugtreducerende effekt som nedfældning, kan ordningen ikke anvendes nærmere end 200 meter fra byzone, sommerhusområder eller områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.

For at den samlede miljøeffekt skal være mindst den samme, er der ifølge teknologilisten desuden følgende krav: ”Det er dog et krav, at der supplerende i samme planår i perioden fra 1. februar til høst på vintersæd eller vinterraps anvendes en af teknologierne i kategorien "Udbringning af forsuret husdyrgødning", på et areal der er mindst 20 % af "sortjordsarealet", såfremt der udbringes cirka samme mængde. Afviger den udbragte mængde markant skal andelen justeres tilsvarende.” Der er desuden krav til pH, afhængigt af forsuringsteknologi og gylletype. For at sikre et effektivt tilsyn er der fastsat krav om, at kommunen på forhånd orienteres om, hvor nedfældning undlades på sort jord. Driftsherren kan dog godt overlade orienteringen til f.eks. maskinstationen, som så kan foretage indberetningen for flere kunder. Orienteringen giver mulighed for at føre tilsyn med, om der på bedriften foreligger den nødvendige dokumentation.

Version 2.0 - 14. januar 2011